BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: DƯƠNG TRÍ DŨNG Giới tính: Nam
Email: dtdung@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên chính
Trình độ chuyên môn: Master Học hàm:
Đơn vị công tác: BM.Khoa học Môi trường
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Sinh học biển và nước ngọt 
Nuôi trồng thủy sản 
Hệ sinh thái và đánh giá nguồn lợi thủy sản 
Sinh thái học 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Hệ sinh thái
  X
2 Sinh thái học môi trường
978-604-919-070-4.   X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Taro Izumi, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hữu Chiếm, Dương Trí Dũng, Yoshiro Higano, Eiji Matsubara. 2016. REDUCTION OF GREENHOUSE GAS EMISSIONS IN VIETNAM THROUGH INTRODUCTION OF A PROPER TECHNICAL SUPPORT SYSTEM FOR DOMESTIC BIOGAS DIGESTERS. Journal of Sustainable Development. 9(3). 224 - 235. (Đã xuất bản)
2.  Taro Izumi, Dương Trí Dũng, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê tuyết Minh, Yoshiro Higano, Eiji Matsubara. 2015. EFFECT OF APPROPRIATE TECHNOLOGY INTRODUCTION TO FARM HOUSEHOLDS IN VIETNAM FOR GHG EMISSION REDUCTION. Journal of Sustainable Development. Vol 8, No 8 (2015). 147-158. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Huỳnh Công Khánh, Dương Trí Dũng, Trần Sỹ Nam, Nguyễn Công Thuận, Nguyễn Hữu Chiếm, Nguyễn Văn Công. 2021. ĐA DẠNG THỰC VẬT NỔI TRONG VÀ NGOÀI ĐÊ BAO KHÉP KÍN XÃ VỌNG ĐÔNG, HUYỆN THOẠI SƠN, TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 170-183. (Đã xuất bản)
2.  Tô Thị Mỹ Hoàng, Trần Đắc Định, Dương Trí Dũng. 2020. SỰ PHÂN BỐ CÁC LOÀI CÁ THUỘC HỌ CÁ ÚC (ARIIDAE) Ở VÙNG CỬA SÔNG HẬU. Tạp chí khoa học Trường Đại học Trà vinh. 38. 67-74. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Thị Vàng, Dương Trí Dũng, Trần Đắc Định. 2020. THÀNH PHẦN LOÀI VÀ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ THEO MÙA CỦA HỌ CÁ ĐÙ (SCIAENIDAE) Ở VÙNG CỬA SÔNG VEN BIỂN TÂY TỈNH CÀ MAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Thủy sản. 139-148. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Công Thuận, Dương Trí Dũng, Lê Anh Kha, Ngô Thị Xuân Hậu, Nguyễn Phương Duy. 2020. ĐẶC ĐIỂM ĐỒNG VỊ BỀN CACBON VÀ NITƠ CỦA TÔM SÚ ĐƯỢC NUÔI CÁC HÌNH THỨC KHÁC NHAU. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 20. 139-146. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Văn Công, Dương Trí Dũng, Huỳnh Công Khánh. 2020. ĐẶC ĐIỂM ĐỘNG VẬT ĐÁY TRÊN SÔNG HẬU TRONG PHẠM VI THỊ TRẤN MÁI DẦM, HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 4. 10-17. (Đã xuất bản)
6.  Bùi Thị Nga, Dương Trí Dũng, Nguyễn Công Thuận, Nguyễn Thị Thùy. 2019. SỬ DỤNG NƯỚC SAU BIOGAS NUÔI CÁ SẶC RẰN TRONG MƯƠNG VƯỜN DỪA QUY MÔ NÔNG HỘ. kỷ yếu hội thảo. 1. 188-195. (Đã xuất bản)
7.  Bùi Thị Nga, Dương Trí Dũng, Nguyễn Công Thuận, Nguyễn Thị Thùy. 2019. MÔ HÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI CHĂN NUÔI HEO VÀ CẢI THIỆN SINH KẾ QUY MÔ NÔNG HỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE. Kỹ yếu hội thảo. 1. 196-203. (Đã xuất bản)
8.  Nguyễn Thanh Giao, Dương Trí Dũng, Bùi Thị Nga. 2019. KẾT QUẢ CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ THU NHẬP CỦA MÔ HÌNH NUÔI CÁ SẶC RẰN VỚI BÈO VÀ ỐC BƯƠU ĐEN (PILA OCCIDENTALIS). Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 12. 123-130. (Đã xuất bản)
9.  Bùi Thị Nga, Dương Trí Dũng, Nguyễn Hữu Chiếm. 2018. Ô NHIỄM THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT, CHẤT THẢI CHĂN NUÔI HEO: THỰC TRẠNG, THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP. Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 20. 51-59. (Đã xuất bản)
10.  Bùi Thị Nga, Dương Trí Dũng, Taro Izumi. 2016. ĐẶC ĐIỂM LÝ HÓA TRONG NƯỚC VÀ TRONG BÙN ĐÁY AO NUÔI CÁ SẶC RẰN VỚI CÁC LOẠI THỨC ĂN KHÁC NHAU. Nông nghiệp và phát triển Nông thôn. 21. 102-107. (Đã xuất bản)
11.  Dương Trí Dũng, Bùi Thị Nga, Tran Duc Thanh CTU. 2015. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA ĐỘNG VẬT NỔI TRONG AO NUÔI CÁ SẶC RẰN (TRICHOGASTER PECTORALIS). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2015. 9-17. (Đã xuất bản)
12.  Dương Trí Dũng, Đào Minh Minh. 2013. ĐÁNH GIÁ SỰ Ô NHIỄM CỦA RẠCH CÁI KHẾ QUA SỰ PHÂN BỐ CỦA ĐỘNG VẬT ĐÁY. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 28. 30-37. (Đã xuất bản)
13.  Dương Trí Dũng, Huỳnh Thị Quỳnh Như. 2013. ĐÁNH GIÁ SỰ Ô NHIỄM TRÊN RẠCH SANG TRẮNG QUA SỰ PHÂN BỐ CỦA ĐỘNG VẬT ĐÁY. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 29. 51-57. (Đã xuất bản)
14.  Đoàn Thi Anh Nhu, Dương Trí Dũng, Bùi Thị Nga. 2012. ĐẶC ĐIỂM THỦY LÝ, HÓA VÀ ĐỘNG VẬT ĐÁY TẠI RẠCH MÁI DẦM ĐOẠN CỤM CÔNG NGHIỆP PHÚ HỮU A, HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 24a. 17-28. (Đã xuất bản)
15.  Dương Trí Dũng, Nguyễn Văn Công. 2012. SỬ DỤNG ĐỘNG VẬT ĐÁY ĐÁNH GIÁ SỰ Ô NHIỄM NƯỚC THẢI SINH HOẠT …. Tạp chí Khoa học. 33. 146. (Đã xuất bản)
16.  Dương Trí Dũng, Nguyễn Hoàng Oanh. 2012. SỰ PHÂN BỐ CỦA ĐỘNG VẬT NỔI TRÊN RẠCH CÁI KHẾ, THÀNH PHỐ CẦN THƠ VÀO MÙA KHÔ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 21b. 38-46. (Đã xuất bản)
17.  Nguyễn Văn Bé, Dương Trí Dũng, Trần Chấn Bắc, , Nguyễn Công Thuận. 2011. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC VÀ THỦY SINH VẬT. Môi trường và TN sinh vật Khu ĐDSH rừng ngập mặn Cà Mau. . (Đã xuất bản)
18.  Dương Trí Dũng, Nguyễn Văn Công, Lê Công Quyền. 2011. SỬ DỤNG CÁC CHỈ SỐ ĐỘNG VẬT ĐÁY ĐÁNH GIÁ SỰ Ô NHIỄM NƯỚC Ở RẠCH TẦM BÓT, LONG XUYÊN, TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 20a. 18-27. (Đã xuất bản)
19.  Nguyễn Công Thuận, Nguyễn Hữu Chiếm, Dương Trí Dũng. 2010. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC BẰNG CHỈ SỐ QUAN TRẮC SINH HỌC BMWPVIỆT NAM Ở KÊNH CÁI MÂY, HUYỆN PHÚ TÂN, TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 15b. 125-131. (Đã xuất bản)
20.  Dương Trí Dũng, Nguyễn Văn Bé, Đoàn Thanh Tâm. 2007. ĐẶC TÍNH THỦY SINH VẬT TRONG KHU ĐA DẠNG SINH HỌC Ở LÂM NGƯ TRƯỜNG 184, CÀ MAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 07. 85-94. (Đã xuất bản)