BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN HỮU CHIẾM Giới tính: Nam
Email: nhchiem@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: BM.Khoa học Môi trường
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Nghiên cứu xây dựng mô hình đất ngập nước nhân tạo thay thế mô hình 3 vụ lúa trong vùng đê bao khép kín tỉnh An Giang 2021 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
2 Phát triển nông nghiệp bền vững vùng nông thôn Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam và vùng đồi núi ở Nhật Bản dựa trên các hoạt động cộng đồng sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên chất thải sinh học 2021 Đề tài cấp nhà nước Chủ nhiệm
3 Phát triển các kỹ thuật giúp giảm phát thải khí nhà kính trong nông nghiệp tại ĐBSCL 2020 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
4 Đánh giá tác động của hệ thống kiểm soát lũ đối với sức sản xuất của đất và khả năng chịu tải của nguồn nước phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững 2016 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
5 Thiết kế chế tạo thiết bị xử lý Arsenic trong nước ngầm qui mô nhỏ sử dụng cho vùng nông thôn ở Trà Vinh 2009 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
6 Xây dựng mô hình bảo tồn tài nguyên thủy sinh vật trên cơ sở cộng đồng. 2005 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Cỏ vetiver (chrysopogon zizanioides) và các ứng dụng ở Việt Nam
Đại học Cần Thơ 2016 978-604-919-703-1   X
2 Quản lý và xử lý chất thải rắn
  X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Kenichi Uno, Kenji Ishido, Nguyễn Xuân Lộc, Nguyễn Hữu Chiếm, Kazunori Minamikawa. 2021. MULTIPLE DRAINAGE CAN DELIVER HIGHER RICE YIELD AND LOWER METHANE EMISSION IN PADDY FIELDS IN AN GIANG PROVINCE, VIETNAM. Paddy and water environment. 19. 623-634. (Đã xuất bản)
2.  Ai Leon, Kazunori Minamikawa, Taro Izumi, Nguyễn Hữu Chiếm. 2021. ESTIMATING IMPACTS OF ALTERNATE WETTING AND DRYING ON GREENHOUSE GAS EMISSIONS FROM EARLY WET RICE PRODUCTION IN A FULL-DIKE SYSTEM IN AN GIANG PROVINCE, VIETNAM, THROUGH LIFE CYCLE ASSESSMENT. Journal of Cleaner Production. 285. (Đã xuất bản)
3.  Masato Oda, Huỳnh Văn Thảo, Nguyễn Hữu Chiếm. 2021. TIMING OF HARVESTING REVERSES THE EFFECT OF CUTTING TWICE WITH RATOON RICE. F1000Research. 9. (Đã xuất bản)
4.  Hironori Arai, Yasukazu Hosen, Nguyễn Hữu Chiếm, Kazuyuki Inubushi. 2021. ALTERNATE WETTING AND DRYING ENHANCED THE YIELD OF A TRIPLE-CROPPING RICE PADDY OF THE MEKONG DELTA. Soil Science and Plant Nutrition. 2021. (Đã xuất bản)
5.  Đoàn Văn Hồng Thiện, Nguyễn Thị Bích Thuyền, Trần Thị Bích Quyên, Nguyễn Hữu Chiếm, Văn Phạm Đan Thủy, Pham Hung Viet. 2021. MICROWAVE-ASSISTED SYNTHESIS OF NANOROD HYDROXYAPATITE FROM EGGSHELLS. Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering. 63. 3-6. (Đã xuất bản)
6.  Kazunori Minamikawa, Huỳnh Công Khánh, Trần Sỹ Nam, Nguyễn Hữu Chiếm, Uno Kenichi. 2021. CATTLE BIOGAS EFFLUENT APPLICATION WITH MULTIPLE DRAINAGE MITIGATES METHANE AND NITROUS OXIDE EMISSIONS FROM A LOWLAND RICE PADDY IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Agriculture, Ecosystems and Environment. 319. 107568. (Đã xuất bản)
7.  Motohiko KONDO, Yoshiko IIZUMI, Takeshi WATANABE, Luu Hong MAN, Nguyen Kim THU, Vu Ngọc Minh TAM, Ho Nguyen Hoang PHUC, Nguyen Thi Ngọc HAN, Duong Hoang SON, Nguyễn Hữu Chiếm. 2021. CLIMATIC FACTORS RELATED TO LOW RICE (ORYZA SATIVA L.) YIELD IN THE WET SEASON UNDER DOUBLE CROPPING IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Japan Agricultural Research Quarterly. 55. 217-224. (Đã xuất bản)
8.  Masato Oda, Nguyễn Hữu Chiếm. 2020. RICE PLANTS REDUCE METHANE EMISSIONS IN HIGH-EMITTING PADDIES. F1000Research. 7. (Đã xuất bản)
9.  Masato Oda, Nguyễn Hữu Chiếm, Huỳnh Văn Thảo. 2020. EVALUATION OF CROPPING METHOD FOR PERENNIAL RATOON RICE: ADAPTATION OF SALIBU TO TRIPLE-CROPPING IN VIETNAM. F1000Research. 8. (Đã xuất bản)
10.  Masato Oda, Nguyễn Hữu Chiếm. 2020. METHANE EMISSIONS IN TRIPLE RICE CROPPING: PATTERNS AND A METHOD FOR REDUCTION. F1000Research. 8. (Đã xuất bản)
11.  Kazunori Minamikawa, Nguyễn Hữu Chiếm, Trần Sỹ Nam, Huỳnh Công Khánh, Yasukazu Hosen. 2020. VARIABLE-TIMING, FIXED-RATE APPLICATION OF CATTLE BIOGAS EFFLUENT TO RICE USING A LEAF COLOR CHART: MICROCOSM EXPERIMENTS IN VIETNAM. Soil Science and Plant Nutrition. 66. 225–234. (Đã xuất bản)
12.  Nguyễn Xuân Lộc, Uno Kenichi, Huỳnh Công Khánh, Huỳnh Văn Thảo, Nguyễn Hữu Chiếm, Taminato Tomohiko, Ishido Kenji. 2020. EFFECTS OF WATER MANAGEMENT AND SOIL TYPE ON GREENHOUSE GASES EMISSION FROM RICE PRODUCTION IN AN GIANG PROVINCE. Vietnam Journal of Science and Technology. 58. 178-186. (Đã xuất bản)
13.  Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Trần Sỹ Nam, Kjeld Ingvorsen. 2019. RICE STRAW: AN ALTERNATIVE FOR ENERGY GENERATION BY ANAEROBIC CO-DIGESTION TO PIG MANURE. Advances in Global Change Research. Vol 64. 153 - 172. (Đã xuất bản)
14.  Huỳnh Văn Thảo, Nguyễn Võ Châu Ngân, Võ Công Thành, Nguyễn Hữu Chiếm, Trần Sỹ Nam, Masato Oda, Hồ Vũ Khanh. 2019. EFFECTS OF HERBICIDE APPLICATION (SOFIX 300EC) AND WATERLOGGED RICE STRAW DEGRADATION ON ORGANIC RICE YIELD IN THE DOUBLE-CROPPING PATTERN. Journal of Vietnamese Environment. Special Issue APE2019. 68 - 74. (Đã xuất bản)
15.  Nguyễn Lệ Phương, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hữu Chiếm, Nguyễn Trường Thành. 2019. NITRATE ACCUMULATION ON LEAFY VEGETABLES IRRIGATED BY THE BIOGAS EFFLUENT FED COW DUNG. Journal of Vietnamese Environment. Special Issue APE2019. 13 - 21. (Đã xuất bản)
16.  Pham Ngoc Thoa, Nguyễn Hữu Chiếm, Nguyễn Xuân Lộc, Đỗ Thị Mỹ Phượng. 2019. STUDY ON ADSORPTION OF AMMONIUM ION FROM AQUEOUS SOLUTION BY BAMBOO BIOCHAR. Journal of Vietnamese Environment. Special issue 2019. 95-103. (Đã xuất bản)
17.  Nguyễn Thị Kim Phượng, Nguyễn Hữu Chiếm, Châu Minh Khôi, Nguyễn Văn Sinh, Koki Toyota. 2019. EFFECTS OF RICE HUSK BIOCHAR AND CALCIUM AMENDMENT ON REMEDIATION OF SALINE SOIL FROM RICE-SHRIMP CROPPING SYSTEM IN VIETNAMESE MEKONG DELTA. Journal of Experimental Agriculture International. 39. 1-12. (Đã xuất bản)
18.  Nguyễn Lệ Phương, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hữu Chiếm, Nguyen Thi Diem Trang, Lâm Thanh Ải. 2018. ANAEROBIC CO-DIGESTION COW DUNG AND CORN STALK - EFFECT OF CORN STALK PRE-TREATED TIMING. Journal of Vietnamese Environment. 10(1). 41 - 48. (Đã xuất bản)
19.  Le Thi Thu Van, Nguyễn Văn Thu, Nguyễn Hữu Chiếm. 2018. EFFECTS OF DIFFERENT LEVELS OF BIOCHAR ON METHANE, CARBON DIOXIDE PRODUCTION AND DIGESTIBILITY OF PARA GRASS (BRACHIARIA MUTICA) IN IN VITRO INCUBATION. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 54, Special issue: Agriculture. 34-38. (Đã xuất bản)
20.  Nguyễn Xuân Lộc, Nguyễn Hữu Chiếm, Đỗ Thị Mỹ Phượng, Takayuki Miyanishi, Nguyen Dat Phuong, Pham Ngoc Thoa, Takayuki Okayama, Ryota Kose. 2018. PROPERTIES OF BIOCHARS PREPARED FROM LOCAL BIOMASS IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Bioresources. 13 (4). 7325-7344. (Đã xuất bản)
21.  Trần Thị Thanh Thủy, Nguyễn Hữu Chiếm, Nguyễn Xuân Lộc, Trần Đức Thạnh, Kenichi Uno, Nguyen Trung Thanh, Kenji Ishido. 2018. WATER MANAGEMENT AND METHANE EMISSION FROM RICE FIELDS IN AN GIANG PROVINCE, VIET NAM. Science and Technology. 56 (2C). 140-147. (Đã xuất bản)
22.  Le Thi Ngoc Ly, Nguyễn Xuân Lộc, Đỗ Thị Mỹ Linh, Nguyễn Hữu Chiếm. 2016. BIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF POON TREES CALOPHYLLUM INOPHYLLUM L. AND ITS EXTRACTED OIL USED AS STARTING MATERIAL FOR BIODIESEL PRODUCTION. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Renewable Energy 2016. 7-10. (Đã xuất bản)
23.  Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Anh Tuấn, Phạm Văn Toàn, Văn Phạm Đăng Trí, Đặng Kiều Nhân. 2016. SIMULATED YIELD AND WATER DEMAND FOR CHILLI PEPPER PRODUCTION IN THE DRY SEASONS IN FLOOD – AFFECTED CHAU PHU DISTRICT, AN GIANG PROVINCE, VIET NAM. Scientific Journal Of Thu Dau Mot University. 6 (31). 15-20. (Đã xuất bản)
24.  Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Anh Tuấn, Phạm Văn Toàn, Văn Phạm Đăng Trí, Đặng Kiều Nhân. 2016. WATER USE EFFICIENCY OF RICE-BASED UPLAND CROP PRODUCTION SYSTEMS IN FLOOD-AFFECTED CHAU PHU DISTRICT, AN GIANG PROVINCE, VIET NAM. Journal of Science and Technology. 54(2A). 98-103. (Đã xuất bản)
25.  Trần Sỹ Nam, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Huỳnh Văn Thảo, Kjeld Ingvorsen, Lê Ngọc Diệu Hồng. 2016. ENHANCING BIOGAS PRODUCTION BY ANAEROBIC CO-DIGESTION OF WATER HYACINTH AND PIG MANURE. Journal of Vietnamese Environment. 8(3). 195-199. (Đã xuất bản)
26.  Duong Mai Linh, Kenji Ishido, Tomohiko Taminatio, Nguyễn Hữu Chiếm, Nguyễn Xuân Lộc. 2016. WATER MANAGEMENT AND METHANE EMISISON FROM RICE CULTIVATION: A CASE STUDY IN AN GIANG PROVINCE, VIET NAM. Khoa học và công nghệ. 54, 2A. 91-97. (Đã xuất bản)
27.  Taro Izumi, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hữu Chiếm, Dương Trí Dũng, Yoshiro Higano, Eiji Matsubara. 2016. REDUCTION OF GREENHOUSE GAS EMISSIONS IN VIETNAM THROUGH INTRODUCTION OF A PROPER TECHNICAL SUPPORT SYSTEM FOR DOMESTIC BIOGAS DIGESTERS. Journal of Sustainable Development. 9(3). 224 - 235. (Đã xuất bản)
28.  Duong Mai Linh, Kenji Ishido, Tomohiko Taminato, Nguyễn Hữu Chiếm. 2016. WATER MANAGEMENT AND METHANE EMISSION FROM RICE CULTIVATION: A CASE STUDY IN AN GIANG PROVINCE, VIET NAM. Khoa học và Công nghệ. 54, 2A. 91-97. (Đã xuất bản)
29.  Taro Izumi, Dương Trí Dũng, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê tuyết Minh, Yoshiro Higano, Eiji Matsubara. 2015. EFFECT OF APPROPRIATE TECHNOLOGY INTRODUCTION TO FARM HOUSEHOLDS IN VIETNAM FOR GHG EMISSION REDUCTION. Journal of Sustainable Development. Vol 8, No 8 (2015). 147-158. (Đã xuất bản)
30.  Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Trần Sỹ Nam, Nguyễn Minh Tùng. 2015. APPLY PADDY STRAW FOR ENERGY PRODUCTION TO REDUCE IN SITU STRAW BURNING IN THE MEKONG DELTA OF VIETNAM. 23rd European Biomass Conference and Exhibition. 01. (Đã xuất bản)
31.  Trần Sỹ Nam, Huỳnh Công Khánh, Huỳnh Văn Thảo, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Kjeld Ingvorsen. 2015. BIOGAS PRODUCTION FROM RICE STRAW AND WATER HYACINTH - THE EFFECT OF MIXING IN SEMI-CONTINUOUS REACTORS. Journal Science and Technology. 53. 217-222. (Đã xuất bản)
32.  Trần Sỹ Nam, Nguyễn Hữu Chiếm, Nguyễn Võ Châu Ngân, Huỳnh Văn Thảo, Kjeld Ingvorsen, Nguyễn Phương Chi. 2015. IMPROVED BIOGAS PRODUCTION FROM WATER HYACINTH BY CO-DIGESTION WITH PIG MANURE – EFFECT OF PRETREATMENT. The 3rd International Symposium on Formulation of the cooperation hub for global environmental studies in Indochina region. 01. 66. (Đã xuất bản)
33.  Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Trần Sỹ Nam, Nguyễn Thị Thùy, Kjield Ingvorsen. 2015. PADDY STRAW APPLICATION FOR ENERGY PRODUCTION TO REDUCE IN SITU STRAW BURNING IN THE MEKONG DELTA OF VIETNAM. International Conference on Solid Waste 2015: Knowledge Transfer for Sustainable Resource Management. 01. 273-276. (Đã xuất bản)
34.  Trần Sỹ Nam, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Huỳnh Văn Thảo, Kjeld Ingvorsen, Huỳnh Công Khánh. 2015. BIOGAS PRODUCTION FROM RICE STRAW AND WATER HYACINTH - THE EFFECT OF MIXING IN SEMI-CONTINUOUS REACTORS. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. 53 (3A). 217 - 222. (Đã xuất bản)
35.  Nguyễn Võ Châu Ngân, Trần Sỹ Nam, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Kjeld Ingvorsen. 2015. EFFECTS OF C/N RATIOS ON ANAEROBIC CO-DIGESTION OF PIG MANURE AND LOCAL BIOMASS IN THE MEKONG DELTA. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. 53 (3A). 223-228. (Đã xuất bản)
36.  Trần Sỹ Nam, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Huỳnh Văn Thảo, Kjeld Ingvorsen, Huỳnh Công Khánh. 2015. THE COMPONENTS OF VOLATILE FATTY ACIDS IN SEMI-CONTINUOUS ANAEROBIC CO-DIGESTION OF RICE STRAW AND WATER HYACINTH AND PIG MANURE. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. 53 (3A). 229 - 234. (Đã xuất bản)
37.  Trần Sỹ Nam, Huỳnh Văn Thảo, Huỳnh Công Khánh, Nguyễn Võ Châu Ngân, Lê Hoàng Việt, Nguyễn Hữu Chiếm, Kjeld Ingvorsen. 2015. THE COMPONENTS OF VOLATILE FATTY ACIDS IN SEMI-CONTINUOUS ANAEROBIC CO-DIGESTION OF RICE STRAW AND WATER HYACINTH AND PIG MANURE. Journal Science and Technology. 53. 229-234. (Đã xuất bản)
38.  Hironori, Trương Thị Nga, Nguyễn Hữu Chiếm, Nguyen Pham Hong Van, Kazuyuki Inubushi, Yasukazu Hosen. 2015. GREENHOUSE GAS EMISSION FROM RICE STRAW BURNING AND STRAW-MUSHROOM CULTIVATION IN A TRIPLE RICE CROPPING SYSTEM IN THE MEKONG DELTA. Soil Science and Plant Nutrition. 2015. 1-17. (Đã xuất bản)
39.  Nguyen Pham Hong Van, Trương Thị Nga, Nguyễn Hữu Chiếm, Kazuyuki Inubushi, Yasukazu Hosen, Hironori Arai. 2014. RICE STRAW MANAGEMENT BY FARMERS IN A TRIPLE RICE PRODUCTION SYSTEM IN THE MEKONG DELTA, VIET NAM. Trop.Agr.Develop.. 58. 155-162. (Đã xuất bản)
40.  Hirokazu Ozaki, Cô Thị Kính, Lê Anh Kha, Phạm Việt Nữ, Nguyễn Văn Bé, Mitsunori Tarao, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Việt Dũng, Nguyễn Hiếu Trung, Masaki Sagehashi , Sachi Ninomiya-Lim, Takashi Gomi , Masaaki Hosomi , Hideshige Takada. 2014. HUMAN FACTORS AND TIDAL INFLUENCES ON WATER QUALITY OF AN URBAN RIVER IN CAN THO, A MAJOR CITY OF THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Environmental Monitoring and Assessment. 186. 845-858. (Đã xuất bản)
41.  Trần Sỹ Nam, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Kjeld Ingvorsen, Vo Thi Vinh. 2014. ENHANCING BIOGAS PRODUCTION BY SUPPLEMENTING RICE STRAW. Khoa học và Công nghệ. Vol. 52, Số 3A. 294-301. (Đã xuất bản)
42.  Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Hữu Chiếm, Phạm Văn Toàn, Văn Phạm Đăng Trí. 2014. ECONOMIC EFFICIENCY OF RICE CULTIVATION AND SURFACE WATER QUALITY IN- AND OUTSIDE OF FULL DYKE SYSTEMS IN THE VIETNAMESE MEKONG DELTA. Proceedings of the 19th IAHR-APD congress 2014, Ha Noi, Viet Nam. 1. 55-60. (Đã xuất bản)
43.  Trần Sỹ Nam, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Thị Huỳnh Như, Kjeld Ingvorsen. 2014. ESTIMATION OF GAS EMMISSION BY RICE STRAW BURNING FROM RICE FIELD - A CASE STUDY IN AN GIANG, CAN THO, DONG THAP AND KIEN GIANG. 8th Asian Crop Science Association Conference. 01. 67. (Đã xuất bản)
44.  Trần Sỹ Nam, Nguyễn Thị Thùy, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân. 2014. BIOGAS PRODUCTION FROM RICE STRAW AND WATER HYACINTH: EFFECT OF SIZE. ENVIRONMENTAL PROTECTION TOWARD SUSTAINABLE DEVELOPMENT, Cantho University, 26th Sept. 2014. . 142. (Đã xuất bản)
45.  Trần Sỹ Nam, Huỳnh Văn Thảo, Huỳnh Công Khánh, Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hữu Chiếm, Kjeld Ingvorsen. 2014. SEMI-CONTINUOUS ANAEROBIC CO-DIGESTION OF PIG MANURE WITH RICE STRAW AND WATER HYACINTH. ENVIRONMENTAL PROTECTION TOWARD SUSTAINABLE DEVELOPMENT, Cantho University, 26th Sept. 2014. . 143. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Huỳnh Công Khánh, Dương Trí Dũng, Trần Sỹ Nam, Nguyễn Công Thuận, Nguyễn Hữu Chiếm, Nguyễn Văn Công. 2021. ĐA DẠNG THỰC VẬT NỔI TRONG VÀ NGOÀI ĐÊ BAO KHÉP KÍN XÃ VỌNG ĐÔNG, HUYỆN THOẠI SƠN, TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 170-183. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Thị Hải Lý, Nguyễn Hữu Chiếm, Đặng Minh Quân, Trần Sỹ Nam. 2021. ẢNH HƯỞNG CỦA HỆ THỐNG ĐÊ BAO KHÉP KÍN ĐẾN ĐA DẠNG THỰC VẬT BẬC CAO. Tác động của hệ thống đê bao khép kín đến sinh thái môi trường - Nghiên cứu trường hợp ở tỉnh An Giang. Trong Trần Sỹ Nam và Trần Bá Linh. 101-121. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Văn Công, Nguyễn Xuân Hoàng, Nguyễn Hữu Chiếm, Đinh Thi Kim, Phạm Quốc Nguyên, Nguyễn Thị Hãi Yến, Lê Diễm Kiều. 2021. Ủ PHÂN TỪ BÈO TAI TƯỢNG (PISTIA STRATIOTES L.) VÀ THỬ NGHIỆM TRỒNG RAU MUỐNG (IPOMOEA AQUATIC). Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 22. 42-50. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Hữu Chiếm, Phạm Ngọc Thoa, Phạm Văn Toàn, Nguyễn Xuân Lộc, Tăng Lê Hoài Ngân, Trương Thị Phiên , Huỳnh Thị Thanh Trúc . 2021. SỬ DỤNG ĐẤT PHÈN TIỀM TÀNG NUNG HẤP PHỤ LÂN TRONG NƯỚC THẢI SAU TÚI Ủ BIOGAS. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 24-33. (Đã xuất bản)
5.  Phạm Ngọc Thoa, Tăng Lê Hoài Ngân, Đặng Thị Minh Thùy, Nguyễn Đạt Phương, Đỗ Thị Mỹ Phượng, Nguyễn Xuân Lộc, Nguyễn Hữu Chiếm. 2021. ẢNH HƯỞNG CỦA PH, KHỐI LƯỢNG, THỜI GIAN VÀ NỒNG ĐỘ NITRATE LÊN KHẢ NĂNG HẤP PHỤ NITRATE CỦA THAN TRE TRONG NƯỚC THẢI BIOGAS. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 14-23. (Đã xuất bản)
6.  Pham Ngoc Thoa, Tăng Lê Hoài Ngân, Đặng Thị Minh Thùy, Nguyen Dat Phuong, Đỗ Thị Mỹ Phượng, Nguyễn Xuân Lộc, Nguyễn Hữu Chiếm. 2021. NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ AMONI TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC CỦA THAN SINH HỌC TỪ TRÀM. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn. 17. 129-136. (Đã xuất bản)
7.  Nguyen Dat Phuong, Đỗ Thị Mỹ Phượng, Nguyễn Hữu Chiếm, Pham Ngoc Thoa, Lầm Văn Toàn, Nguyễn Xuân Lộc. 2021. NGHIÊN CỨU HẤP PHỤ NITRÁT BẰNG THAN SINH HỌC TỪ LỤC BÌNH. TNU Journal of Science and Technology. 226. 17-24. (Đã xuất bản)
8.  Đỗ Thị Xuân, Trần Sỹ Nam, Nguyễn Hữu Chiếm, Phạm Thị Hải Nghi, Nguyễn Quốc Khương. 2021. ẢNH HƯỞNG CỦA BIOCHAR VÀ KỸ THUẬT QUẢN LÝ NƯỚC LÊN MỘT SỐ ĐẶC TÍNH HÓA HỌC VÀ SINH HỌC ĐẤT CUỐI VỤ LÚA TẠI QUẬN BÌNH THỦY-THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 67-78. (Đã xuất bản)
9.  Bùi Thị Mai Phụng, Nguyễn Hữu Chiếm, Huỳnh Công Khánh, Huỳnh Văn Thảo, Trần Sỹ Nam. 2021. ẢNH HƯỞNG CỦA HỆ THỐNG ĐÊ BAO KHÉP KÍN ĐẾN CHẤT LƯỢNG ĐẤT. Tác động của hệ thống đê bao khép kín đến sinh thái môi trường - Nghiên cứu trường hợp ở tỉnh An Giang. Trong Trần Sỹ Nam và Trần Bá Linh. 29-50. (Đã xuất bản)
10.  Trần Sỹ Nam, Huỳnh Công Khánh, Huỳnh Văn Thảo, Nguyễn Hữu Chiếm. 2021. GIỚI THIỆU - LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐÊ BAO TỈNH AN GIANG. Tác động của hệ thống đê bao khép kín đến sinh thái môi trường - Nghiên cứu trường hợp ở tỉnh An Giang. Trong Trần Sỹ Nam và Trần Bá Linh. 9-14. (Đã xuất bản)
11.  Phạm Văn Nhã, Nguyễn Văn Công, Nguyễn Hữu Chiếm. 2021. DÙNG THAN SINH HỌC LÀM GIẢM ẢNH HƯỞNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ANBOOM 40EC ĐẾN HOẠT TÍNH CHOLINESTERASE Ở CÁ RÔ ĐỒNG (ANABAS TESTUDINEUS). Tài nguyên và Môi trường. Kỳ 2 tháng 10. 35-38. (Đã xuất bản)
12.  Nguyen Dat Phuong, Đỗ Thị Mỹ Phượng, Nguyễn Hữu Chiếm, Pham Ngoc Thoa, Nguyễn Xuân Lộc. 2021. SỰ HẤP PHỤ NITRAT CỦA THAN SINH HỌC SẢN XUẤT TỪ TRẤU (O. SATIVA L., OM5451). Hue University Journal of Science: Natural Science. 130. 31-39. (Đã xuất bản)
13.  Nguyễn Văn Công, Nguyễn Xuân Hoàng, Nguyễn Công Thuận, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Ngọc Linh. 2021. LOẠI BỎ AMONI TRONG NƯỚC BẰNG BÈO TAI TƯỢNG. Tài nguyên và Môi trường. Kỳ 1 tháng 11. 28-30. (Đã xuất bản)
14.  Trần Sỹ Nam, Hồ Vũ Khanh, Hồ Minh Nhựt, Nguyễn Hữu Chiếm. 2021. BỔ SUNG THAN SINH HỌC TRẤU VÀ TRE LÀM GIẢM PHÁT THẢI KHÍ CH4 CỦA ĐẤT NGẬP NƯỚC TRONG ĐIỀU KIỆN PHÒNG THÍ NGHIỆM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 32-40. (Đã xuất bản)
15.  Huỳnh Công Khánh, Nguyễn Hữu Chiếm, Huỳnh Thị Diễm, Huỳnh Văn Thảo, Trần Sỹ Nam. 2021. CHƯƠNG 8: ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐA DẠNG THỰC VẬT NỔI TRONG VÀ NGOÀI ĐÊ BAO KHÉP KÍN. Tác động của hệ thống đê bao khép kín đến sinh thái môi trường - Nghiên cứu trường hợp ở tỉnh An Giang. Trong Trần Sỹ Nam và Trần Bá Linh. 122-139. (Đã xuất bản)
16.  Trần Đức Thạnh, Nguyễn Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Hữu Chiếm, Nguyễn Văn Công. 2021. LOẠI BỎ CHLORPYRIFOS ETHYL TRONG NƯỚC BẰNG THAN SINH HỌC TRẤU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 163-169. (Đã xuất bản)
17.  Nguyen Dat Phuong, Nguyễn Hữu Chiếm, Nguyễn Xuân Lộc, Đỗ Thị Mỹ Phượng, Pham Ngoc Thoa. 2020. NGHIÊN CỨU HẤP PHỤ NITRÁT TRONG NƯỚC THẢI SAU BIOGAS BẰNG SỬ DỤNG THAN SINH HỌC ĐƯỢC SẢN XUẤT TỪ CÂY LỤC BÌNH (EICHHORNIA CRASSIPES) THEO ĐƯỜNG ĐẲNG NHIỆT LANGMUIR VÀ FREUNDLICH. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn. 18/2020. 90-96. (Đã xuất bản)
18.  Nguyễn Trường Thành, Nguyễn Hữu Chiếm, Kim Lavane. 2020. SỬ DỤNG BÈO TẤM (LEMNA MINOR) TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG MÔ HÌNH VACB TẠI NÔNG HỘ VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Nông nghiệp và PTNT. 20. 114-121. (Đã xuất bản)
19.  Đỗ Thị Mỹ Phượng, Nguyễn Hữu Chiếm, Nguyễn Xuân Lộc, Nguyễn Thị Thiên Trúc, Nguyen Dat Phuong, Pham Ngoc Thoa, Phan Thị Thanh Tuyền. 2020. KHẢ NĂNG HẤP PHỤ METHYL DA CAM CỦA THAN SINH HỌC TỪ LỤC BÌNH (EICHHORNIA CRASSIPES). Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn. 18/2020. 97-103. (Đã xuất bản)
20.  Trần Sỹ Nam, Hồ Minh Nhựt, Nguyễn Ngọc Bảo Trâm, Huỳnh Văn Thảo, Đỗ Thị Xuân, Nguyễn Hữu Chiếm. 2020. ẢNH HƯỞNG CỦA HAI LOẠI BIOCHAR TRẤU ĐẾN SỰ PHÁT THẢI KHÍ CH4 VÀ N2O TỪ ĐẤT PHÙ SA TRONG ĐIỀU KIỆN PHÒNG THÍ NGHIỆM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Khoa học đất. 109-118. (Đã xuất bản)
21.  Nguyen Dat Phuong, Nguyễn Hữu Chiếm, Nguyễn Xuân Lộc, Đỗ Thị Mỹ Phượng. 2020. NGHIÊN CỨU SỰ HẤP PHỤ NO3 - CỦA THAN SINH HỌC TRẤU (O. SATIVA L., OM5451) THEO CÁC MÔ HÌNH ĐỘNG HỌC VÀ ĐẲNG NHIỆT. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn. 20/2020. 101-107. (Đã xuất bản)
22.  Huỳnh Công Khánh, Nguyễn Hữu Chiếm, Nguyễn Xuân Lộc, Trần Sỹ Nam, Yasukazu Hosen. 2019. SỬ DỤNG NƯỚC THẢI BIOGAS VỚI NGUYÊN LIỆU NẠP PHÂN BÒ TƯỚI LÚA TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÙ SA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Môi trường. 142-148. (Đã xuất bản)
23.  Bùi Thị Mai Phụng, Võ Đan Thanh, Nguyễn Hữu Chiếm. 2019. ĐA DẠNG LOÀI TẢO BÁM TRONG RUỘNG LÚA THÂM CANH Ở HUYỆN CHỢ MỚI, TỈNH AN GIANG, VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Môi trường. 53-67. (Đã xuất bản)
24.  Nguyễn Minh Tùng, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Trần Sỹ Nam, Kjeld Ingvorsen. 2018. ẢNH HƯỞNG CỦA KÍCH CỠ LỤC BÌNH ĐẾN KHẢ NĂNG SẢN XUẤT KHÍ SINH HỌC. Lục bình - Tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học. Nguyễn Võ Châu Ngân. 64 - 80. (Đã xuất bản)
25.  Nguyễn Thị Thùy, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Trần Sỹ Nam, Kjeld Ingvorsen. 2018. KHẢ NĂNG SINH BIOGAS CỦA LỤC BÌNH Ở CÁC KÍCH CỠ NGHIỀN NHỎ. Lục bình - Tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học. Nguyễn Võ Châu Ngân. 81 - 93. (Đã xuất bản)
26.  Nguyễn Ngọc Truyền, Nguyễn Hữu Chiếm, Nguyễn Xuân Lộc, Đỗ Thị Mỹ Phượng, Trần Đức Thạnh. 2018. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT THAN Ở XÃ PHÚ TÂN, HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH HẬU GIANG. Lâm sinh và biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long năm 2018. . 20-30. (Đã xuất bản)
27.  Nguyễn Khoa Nam, Nguyễn Văn Công, Nguyễn Hữu Chiếm. 2018. SỬ DỤNG THAN TRÀM, THAN TRE VÀ THAN TRẤU LÀM GIẢM TÁC ĐỘNG CỦA FENOBUCARB ĐẾN ENZYME CHOLINESTERASE ĐƯỢC CHIẾT TÁCH TỪ CÁ RÔ ĐỒNG (ANABAS TESTUDINEUS). Khoa học và Công nghệ nông nghiệp. 02. 733-740. (Đã xuất bản)
28.  Nguyễn Phương Chi, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Trần Sỹ Nam, Kjeld Ingvorsen. 2018. SẢN XUẤT BIOGAS TỪ LỤC BÌNH ẢNH HƯỞNG CỦA TIỀN XỬ LÝ SINH HỌC. Lục bình - Tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học. Nguyễn Võ Châu Ngân. 35 - 54. (Đã xuất bản)
29.  Nguyễn Thị Hải Lý, Lư Ngọc Trâm Anh, Trần Quốc Minh, Nguyễn Hữu Chiếm. 2018. TÀI NGUYÊN THỰC VẬT BẬC CAO THEO ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẤT Ở VÙNG ĐỒI NÚI THẤP, TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp. 106-116. (Đã xuất bản)
30.  Huỳnh Công Khánh, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Trần Sỹ Nam, Kjeld Ingvorsen. 2018. THỬ NGHIỆM Ủ BIOGAS TỪ LỤC BÌNH VÀ PHÂN HEO BẰNG TÚI PE Ở QUY MÔ NÔNG HỘ. Lục bình - Tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học. Nguyễn Võ Châu Ngân. 181 - 193. (Đã xuất bản)
31.  Trần Sỹ Nam, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Kjeld Ingvorsen, Nguyễn Phương Chi. 2018. SINH TRƯỞNG CỦA CÂY LỤC BÌNH TRONG CÁC ĐIỀU KIỆN NUÔI TRỒNG KHÁC NHAU. Lục bình - Tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học. Nguyễn Võ Châu Ngân. 2 - 16. (Đã xuất bản)
32.  Bùi Thị Nga, Dương Trí Dũng, Nguyễn Hữu Chiếm. 2018. Ô NHIỄM THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT, CHẤT THẢI CHĂN NUÔI HEO: THỰC TRẠNG, THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP. Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 20. 51-59. (Đã xuất bản)
33.  Nguyễn Thị Hải Lý, Nguyễn Hữu Chiếm. 2017. KHẢO SÁT THÀNH PHẦN LOÀI THỰC VẬT BẬC CAO THEO CÁC LOẠI ĐẤT Ở VÙNG ĐỒNG LỤT HỞ, TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2017. 120-128. (Đã xuất bản)
34.  Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Trần Sỹ Nam, Nguyễn Thị Thùy, Kjeld Ingvorsen. 2017. SỬ DỤNG SẢN PHẨM SAU Ủ KHÍ SINH HỌC ĐỂ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ. Rơm ở đồng bằng sông Cửu Long và tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học. Trong Nguyễn Hữu Chiếm. 153-165. (Đã xuất bản)
35.  Trần Sỹ Nam, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Thị Thùy, Kjeld Ingvorsen. 2017. SỬ DỤNG RƠM CHO SẢN XUẤT KHÍ SINH HỌC - ẢNH HƯỞNG CỦA KÍCH CỠ. Rơm ở đồng bằng sông Cửu Long và tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học. Trong Nguyễn Hữu Chiếm. 85-99. (Đã xuất bản)
36.  Nguyễn Văn Tuyến, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Hữu Chiếm, Phạm Văn Toàn, Văn Phạm Đăng Trí, Đặng Kiều Nhân, Nguyễn Văn Quý. 2017. MÔ PHỎNG NĂNG SUẤT VÀ NHU CẦU TƯỚI CHO CÂY BẮP (ZEA MAYS L) VÀO MÙA KHÔ Ở VÙNG NGẬP LŨ HUYỆN CHÂU PHÚ, TỈNH AN GIANG. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 6. 43-50. (Đã xuất bản)
37.  Trần Sỹ Nam, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Huỳnh Văn Thảo, Kjeld Ingvorsen, Vo Thi Vinh. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ PHỐI TRỘN RƠM VỚI PHÂN GIA SÚC ĐẾN KHẢ NĂNG SẢN XUẤT KHÍ SINH HỌC. Rơm ở đồng bằng sông Cửu Long và tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học. Trong Nguyễn Hữu Chiếm. 100-122. (Đã xuất bản)
38.  Trần Sỹ Nam, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Kjeld Ingvorsen. 2017. CÁC BIỆN PHÁP TIỀN XỬ LÝ RƠM SỬ DỤNG CHO SẢN XUẤT KHÍ SINH HỌC. Rơm ở Đồng bằng sông Cửu Long và tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học. Trong Nguyễn Hữu Chiếm. 61-99. (Đã xuất bản)
39.  Trần Sỹ Nam, Lê Thị Mộng Kha, Hồ Vũ Khanh, Huỳnh Văn Thảo, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Kjeld Ingvorsen. 2017. KHẢ NĂNG SINH KHÍ BIOGAS CỦA RƠM VÀ LỤC BÌNH THEO PHƯƠNG PHÁP Ủ YẾM KHÍ THEO MẺ VỚI HÀM LƯỢNG CHẤT RẮN KHÁC NHAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2017. 93-99. (Đã xuất bản)
40.  Trần Sỹ Nam, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Huỳnh Công Khánh, Huỳnh Văn Thảo, Nguyễn Thị Thùy. 2017. TỔNG QUAN VỀ KHÍ SINH HỌC. Rơm ở đồng bằng sông Cửu Long và tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học. Trong Nguyễn Hữu Chiếm. 1-31. (Đã xuất bản)
41.  Trần Sỹ Nam, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Huỳnh Công Khánh, Huỳnh Văn Thảo, Kjeld Ingvorsen. 2017. SẢN XUẤT KHÍ SINH HỌC TỪ RƠM VÀ PHÂN GIA SÚC THEO PHƯƠNG PHÁP Ủ BÁN LIÊN TỤC. Rơm ở đồng bằng sông Cửu Long và tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học. Trong Nguyễn Hữu Chiếm. 123-152. (Đã xuất bản)
42.  Bùi Thị Mai Phụng, Huỳnh Công Khánh, Phạm Văn Toàn, Nguyễn Hữu Chiếm. 2017. ĐÁNH GIÁ KHỐI LƯỢNG BỒI TÍCH VÀ THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG CỦA PHÙ SA TRONG VÀ NGOÀI ĐÊ BAO KHÉP KÍN Ở TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2017. 146-152. (Đã xuất bản)
43.  Trần Sỹ Nam, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Thị Thùy, Kjeld Ingvorsen , Nguyễn Thị Huỳnh Như. 2017. LƯỢNG RƠM Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG. Rơm ở Đồng bằng sông Cửu Long và tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học. Trong Nguyễn Hữu Chiếm. 43-60. (Đã xuất bản)
44.  Nguyễn Hữu Chiếm, Huỳnh Công Khánh, Nguyễn Xuân Lộc, Đinh Thị Việt Huỳnh. 2017. ĐÁNH GIÁ VÀ SO SÁNH TÍNH CHẤT LÝ-HÓA HỌC ĐẤT TRỒNG LÚA TRONG VÀ NGOÀI ĐÊ BAO KHÉP KÍN TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2017. 86-92. (Đã xuất bản)
45.  Phạm Lê Mỹ Duyên, Văn Phạm Đăng Trí, Phạm Văn Toàn, Nguyễn Hữu Chiếm. 2015. CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT VÀ KHẢ NĂNG TỰ LÀM SẠCH CỦA HỆ THỐNG KÊNH TRONG VÙNG ĐÊ BAO KHÉP KÍN Ở THỊ TRẤN MỸ LU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 39. 97-104. (Đã xuất bản)
46.  Trần Sỹ Nam, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Huỳnh Công Khánh, Huỳnh Văn Thảo, Kjeld Ingvorsen. 2015. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG RƠM VÀ LỤC BÌNH TRONG Ủ YẾM KHÍ BÁN LIÊN TỤC - ỨNG DỤNG TRÊN TÚI Ủ BIOGAS POLYETHYLENE VỚI QUY MÔ NÔNG HỘ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 36. 27-35. (Đã xuất bản)
47.  Trần Sỹ Nam, Nguyễn Hữu Chiếm, Nguyễn Phương Chi, Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Kjeld Ingvorsen. 2015. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP TIỀN XỬ LÝ SINH HỌC LỤC BÌNH (EICHHORNIA CRASSIPES) LÊN KHẢ NĂNG SINH BIOGAS TRONG Ủ YẾM KHÍ THEO MẺ CÓ PHỐI TRỘN PHÂN HEO. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2015. 102-110. (Đã xuất bản)
48.  Trần Sỹ Nam, Huỳnh Văn Thảo, Huỳnh Công Khánh, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt. 2015. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG RƠM VÀ LỤC BÌNH TRONG Ủ YẾM KHÍ BÁN LIÊN TỤC - ỨNG DỤNG TRÊN TÚI Ủ BIOGAS POLYETHYLENE VỚI QUY MÔ NÔNG HỘ. Khoa học và Công nghệ. 36. 27-35. (Đã xuất bản)
49.  Nguyễn Văn Tuyến, Phạm Văn Toàn, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Anh Tuấn, Văn Phạm Đăng Trí. 2015. TÍNH TOÁN LƯỢNG NƯỚC TRỮ ĐỂ TƯỚI CHO CÂY BẮP VÀO MÙA KHÔ Ở HUYỆN CHÂU PHÚ, TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2015. 174-182. (Đã xuất bản)
50.  Nguyễn Văn Biện, Lý Thị Liên Khai, Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Nguyễn Hữu Chiếm. 2014. KHẢO SÁT MỘT SỐ ĐẬC ĐIỂM NGOẠI HÌNH CỦA CHÓ PHÚ QUỐC. khoa học kỹ thuật thú y. số 4. 81-87. (Đã xuất bản)
51.  Trần Sỹ Nam, Nguyễn Thị Huỳnh Như, Nguyễn Hữu Chiếm, Nguyễn Võ Châu Ngân, Lê Hoàng Việt, Kjeld Ingvorsen. 2014. ƯỚC TÍNH LƯỢNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ RƠM RẠ Ở MỘT SỐ TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 32. 87-93. (Đã xuất bản)
52.  Trần Sỹ Nam, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Trần Thanh Thái, Nguyễn Tuấn Thanh, Nguyễn Thị Huỳnh Như, Kjeld Ingvorsen. 2014. THE ESTIMATED QUANTITY OF RICE STRAW AND ITS USE IN SOME PROVINCES IN THE MEKONG DELTA. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. 52 (3A). 316-322. (Đã xuất bản)
53.  Trần Sỹ Nam, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Kjeld Ingvorsen, Vo Thi Vinh. 2014. SỬ DỤNG RƠM LÀM NGUYÊN LIỆU BỔ SUNG NÂNG CAO NĂNG SUẤT SẢN XUẤT KHÍ SINH HỌC. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn. 15. 65 - 73. (Đã xuất bản)
54.  Lê Hoàng Việt, Nguyễn Hữu Chiếm, Huỳnh Long Toản, Phan Thanh Thuận. 2013. XỬ LÝ NƯỚC DƯỚI ĐẤT Ô NHIỄM ARSENIC QUI MÔ HỘ GIA ĐÌNH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 25. 36-43. (Đã xuất bản)
55.  Ngô Quốc Dũng, Nguyễn Hữu Chiếm, Nguyễn Võ Châu Ngân, Lê Hoàng Việt. 2013. THIẾT KẾ CHẾ TẠO BỂ USBF XỬ LÝ NƯỚC THẢI SƠ CHẾ THỦY SẢN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 29. 58-65. (Đã xuất bản)
56.  Nguyễn Công Thuận, Nguyễn Hữu Chiếm, IIZUMI, Taro IZUMI, MATSUBARA. 2013. SỬ DỤNG KỸ THUẬT ĐỒNG VỊ BỀN NITO VÀ CÁC BON ĐỂ ĐÁNH GIÁ SỰ LỰA CHỌN THỨC ĂN CỦA CÁ SẶC RẰN. NN và PTNT. 210. 166. (Đã xuất bản)
57.  Bùi Thị Nga, Nguyễn Hữu Chiếm, Phạm Việt Nữ. 2013. CÔNG NGHỆ TÚI Ủ KHÍ SINH HỌC Ở NÔNG THÔN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 28. 23-29. (Đã xuất bản)
58.  Huỳnh Thị Mỹ Duyên, Ngô Ngọc Hưng, Nguyễn Hữu Chiếm, Phan Toàn Nam. 2011. ẢNH HƯỞNG CỦA BÓN THAN HẤP THỤ NƯỚC THẢI BIOGAS ĐẾN SỰ PHÁT THẢI NH3 VÀ SINH TRƯỞNG CỦA XÀ LÁCH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 18b. 193-202. (Đã xuất bản)
59.  Nguyễn Công Thuận, Nguyễn Hữu Chiếm, Dương Trí Dũng. 2010. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC BẰNG CHỈ SỐ QUAN TRẮC SINH HỌC BMWPVIỆT NAM Ở KÊNH CÁI MÂY, HUYỆN PHÚ TÂN, TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 15b. 125-131. (Đã xuất bản)
60.  Nguyễn Tấn Phong, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Việt Dũng. 2006. KHẢO SÁT SỰ THAY ĐỔI NỒNG ĐỘ NH4+, PO43- AND BOD TRONG NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI HEO CÓ TRỒNG THỦY CANH CỎ VETIVER (VETIVER ZIZANIODES L.) VÀ LỤC BÌNH (EICHHORNIA CRASSIPES). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 06. 126-134. (Đã xuất bản)