BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: LÝ THỊ LIÊN KHAI Giới tính: Nữ
Email: ltlkhai@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: Bộ môn Thú y
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Bệnh truyền nhiễm gia súc gia cầm B
978-604-919-110-7.   X
2 Độc chất học thú y
978-604-919-487-0   X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Nguyễn Thanh Lãm, Nguyễn Khánh Thuận, Nguyễn Thu Tâm, Châu Thị Huyền Trang, Nguyễn Phúc Khánh, Trần Ngọc Bích, Takahide Taniguchi, Hideki Hayashidani, Lý Thị Liên Khai. 2021. PREVALENCE AND GENETIC RELATIONSHIP OF PREDOMINANT ESCHERICHIA COLI SEROTYPES ISOLATED FROM POULTRY, WILD ANIMALS, AND ENVIRONMENT IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Veterinary Medicine International. 2021. 12. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Khánh Thuận, Lý Thị Liên Khai, Mizuki Hasegawa, Thi Minh Tam Vo, Emi Nagata, Takahide Taniguchi, Hideki Hayashidani, Tan Loc Huynh . 2021. WILD GECKOS CONSIDERED AS THE NATURAL RESERVOIR OF SALMONELLA WELTEVREDEN IN SOUTHEAST ASIAN COUNTRIES. Zoonoses and Public Health. 00. 1-8. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Khánh Thuận, Lý Thị Liên Khai, Hien Thi Bui, Thy Anh Truong, Diep Ngoc Lam, Shunsuke Ikeuchi, Takahide Taniguchi, Hideki Hayashidani, Yukiko Hara-kudo. 2021. RETAIL FRESH VEGETABLES AS A POTENTIAL SOURCE OF SALMONELLA INFECTION IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. International Journal of Food Microbiology. 341. 109409. (Đã xuất bản)
4.  Trần Thị Hồng Tơ, Nguyễn Khánh Thuận, Lý Thị Liên Khai, Ryoichi Kubo , Takahide Taniguchi, Đoàn Văn Cường, Du Minh Hiệp, Haruka Yanagawa, Hayashidani Hideki. 2020. PREVALENCE OF VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS CAUSING ACUTE HEPATOPANCREATIC NECROSIS DISEASE OF SHRIMP IN SHRIMP, MOLLUSCAN SHELLFISH AND WATER SAMPLES IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Biology. 9. 1-10. (Đã xuất bản)
5.  Tiền Ngọc Tiên, Lý Thị Liên Khai. 2019. COMPARISION OF GENETIC VARIATION BETWEEN AVIAN INFLUENZA TYPE A H5N1 VIRUS CAUSING DISEASE AND CIRCULATING ON POULTRY IN SOME PROVINCES IN THE MEKONG DELTA IN 2016. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 11, No. 1. 36-41. (Đã xuất bản)
6.  Lý Thị Liên Khai, Le Trinh Cam Lai. 2019. ANTIMICROBIAL RESISTANCE OF ESCHERICHIA COLI CAUSING EDEMA DISEASE IN POST-WEANING PIGS IN VINH LONG PROVINCE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 11, No. 2. 1-8. (Đã xuất bản)
7.  Lý Thị Liên Khai, Hideki Hayashidani, Ngo Trong Nghia. 2019. STUDY ON EFFECTIVENESS OF ACTIVATED CHARCOAL AND WOOD VINEGAR ON PREVENTION OF PIGLET DIARRHEA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 11, No. 2. 9-15. (Đã xuất bản)
8.  Nguyễn Khánh Thuận, Lý Thị Liên Khai, Hayashidani Hideki, Bùi Thị Hiền, Trương Anh Thy. 2019. CONTAMINATION OF SALMONELLA IN RETAIL VEGETABLES IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi. 249. 121-124. (Đã xuất bản)
9.  Nguyễn Khánh Thuận, Lý Thị Liên Khai, Taniguchi Takahide, Mizuki Hasegawa, Hayashidani Hideki. 2019. QUANTIFICATION AND SURVIVAL PERIOD OF SALMONELLA IN WILD GECKO FECES IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. The 2nd international Conference on Tropical Animal Science and Production 2019; Suranaree University of Technology - Thailand; 9-12/7/2019. . 124. (Đã xuất bản)
10.  Khanh Thuan NGUYEN1, Lý Thị Liên Khai, Nguyễn Thu Tâm, Hideki HAYASHIDANI, Takahide TANIGUCHI1, Thi Hong To TRAN, Thi Minh Tam VO, Mizuki HASEGAWA. 2018. THE IMPORTANCE OF WILD GECKO AS A SOURCE OF HUMAN SALMONELLA INFECTION. Journal of Veterinary Medical Science. 80(8):. 1345-1347. (Đã xuất bản)
11.  Huynh Thi Thuy An , Lý Thị Liên Khai. 2018. THE PREVALENCE AND ANTIBIOTIC RESISTANCE OF SALMONELLA SPP. ISOLATED FROM PIGS AND FARM ENVIRONMENTS IN VINH LONG PROVINCE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 54, Special issue: Agriculture. 26-33. (Đã xuất bản)
12.  Lý Thị Liên Khai, Nguyen Van Hao. 2013. PREVALENCE OF SALMONELLA FROM PORK AT SLAUGHTERHOUSE IN CAN THO CITY. Proceedings Food safety &Food quality in Southeast Asia.. số 6. 208-213. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Khánh Thuận, Lý Thị Liên Khai. 2020. SỰ HIỆN DIỆN CỦA GENE ĐỘC LỰC VÀ TÍNH NHẠY CẢM KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN SALMONELLA WELTEVREDEN PHÂN LẬP TRÊN THẰN LẰN TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG, VIỆT NAM. Y học Thực hành. 6. 50-52. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Khánh Thuận, Lý Thị Liên Khai. 2020. SỰ HIỆN DIỆN CỦA GENE ĐỘC LỰC VÀ TÍNH ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN ESCHERICHIA COLI O157:H7/H- PHÂN LẬP TỪ BÒ TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 6. 112-118. (Đã xuất bản)
3.  Lý Thị Liên Khai, Nguyễn Khánh Thuận, Nguyễn Đăng Khoa, Lâm Ngọc Điệp. 2020. KHẢO SÁT GENE MÃ HÓA ĐỘC LỰC VÀ QUAN HỆ DI TRUYỀN CỦA VI KHUẨN SALMONELLA WELTEVREDEN VÀ SALMONELLA TYPHIMURIUM PHÂN LẬP TRÊN HEO, MÔI TRƯỜNG VÀ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ TẠI TỈNH VĨNH LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 6. 104-118. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Khánh Thuận, Lý Thị Liên Khai, Lân Ngọc Điệp, nguyễn Đăng Khoa, Bùi Đại Nghị, Le Thi Hong Gam, Lê Trọng Đức. 2020. KHẢO SÁT SỰ LƯU HÀNH CỦA VI KHUẨN SALMONELLA WELTEVREDEN VÀ SALMONELLA TYPHIMURIUM TRÊN HEO VÀ MÔI TRƯỜNG TẠI TỈNH VĨNH LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 5. 118-124. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Khánh Thuận, Lý Thị Liên Khai, Trần Quốc Tuấn. 2019. SỰ ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN SALMONELLA PHÂN LẬP TRÊN HEO VÀ MÔI TRƯỜNG TẠI MỘT SỐ LÒ MỔ TỈNH HẬU GIANG. Hội nghị Khoa học Chăn nuôi - Thú y toàn quốc 2019 (ĐH Nông Lâm Hồ Chí Minh): 4-6/9/2019. 2019. 247-251. (Đã xuất bản)
6.  Hồ Xuân Yến, Lý Thị Liên Khai, Nguyễn Khánh Thuận. 2019. KHẢO SÁT VI KHUẨN SALMONELLA SPP. TRÊN GÀ VÀ MÔI TRƯỜNG Ở MỘT SỐ NÔNG HỘ TẠI TỈNH VĨNH LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 6. 1-6. (Đã xuất bản)
7.  Trương Anh Thy, Lý Thị Liên Khai. 2018. KHẢO SÁT SỰ ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN SALMONELLA SPP. PHÂN LẬP TRÊN HEO VÀ MÔI TRƯỜNG CHĂN NUÔI TẠI TỈNH HẬU GIANG. Nông nghiệp & Phát triển nông thôn. 23. 20-27. (Đã xuất bản)
8.  Lý Thị Liên Khai, Nguyễn Hiền Hậu. 2018. BỆNH BẠI HUYẾT TRÊN VỊT DO RIEMERELLA ANATIPESTIFER GÂY RA TẠI TỈNH BẾN TRE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp. 90-97. (Đã xuất bản)
9.  Huỳnh Thị Ái Xuyên, Lý Thị Liên Khai. 2018. PHÂN LẬP VI KHUẨN ESCHERICHIA COLI GÂY BỆNH PHÙ THŨNG TRÊN HEO CON SAU CAI SỮA TẠI TỈNH KIÊN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp. 23-32. (Đã xuất bản)
10.  Cao Thuấn, Lý Thị Liên Khai. 2018. PHÂN LẬP VÀ KHẢO SÁT SỰ ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA CÁC CHỦNG VI KHUẨN ESCHERICHIA COLI TRÊN VỊT TẠI TỈNH VĨNH LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 6. 63-71. (Đã xuất bản)
11.  Phan Kim Thanh, Lý Thị Liên Khai, Huỳnh Văn Thẩm. 2018. KHẢO SÁT BỆNH VIÊM PHỔI, MÀNG PHỔI DO VI KHUẨN ACTINOBACILLUS PLEUROPNEUMONIAE TRÊN HEO TẠI TỈNH BẾN TRE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 4. 54-63. (Đã xuất bản)
12.  Nguyễn Hồng Sang, Hồ Thị Việt Thu, Lý Thị Liên Khai. 2017. KHẢO SÁT TỶ LỆ NHIỄM VÀ SỰ ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN ESCHERICHIA COLI TRÊN VỊT TẠI TỈNH ĐỒNG THÁP. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 50. 59-66. (Đã xuất bản)
13.  Phan Kim Thanh, Lý Thị Liên Khai, Pham Hồng Chi. 2017. XÁC ĐỊNH ACTINOBACILUS PLEUROPNEUMONIAE DỰA TRÊN GENE ĐỘC TỐ APXIVA VÀ SỰ ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN GÂY BỆNH VIÊM PHỔI, MÀNG PHỔI TRÊN HEO TẠI TỈNH KIÊN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 50. 67-76. (Đã xuất bản)
14.  Lý Thị Liên Khai. 2017. KHẢO SÁT BỆNH ĐƯỜNG HÔ HẤP DO VI KHUẨN Ở CHÓ TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí khoa học kỹ thuật Thú y chuyên đề thú nhỏ. Số 4. 46-58. (Đã xuất bản)
15.  Huỳnh Tấn Lộc, Lý Thị Liên Khai. 2017. KHẢO SÁT SỰ HIỆN DIỆN VÀ XÁC ĐỊNH CÁC GENE GÂY BỆNH CỦA VI KHUẨN SALMONELLA WELTEVREDEN TRÊN THẰN LẰN TẠI TỈNH SÓC TRĂNG, TIỀN GIANG VÀ BẾN TRE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 50. 34-43. (Đã xuất bản)
16.  Lê Văn Lê Anh, Lý Thị Liên Khai. 2017. SỰ LƯU HÀNH VÀ SỰ ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN ESCHERICHIA COLI TRÊN VỊT TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 50. 51-58. (Đã xuất bản)
17.  Tiền Ngọc Tiên, Lý Thị Liên Khai, Trần Diên Quý, Nguyễn Quốc Hưng, Phùng Thị Thanh Thúy. 2017. SỰ LƯU HÀNH VÀ BIẾN ĐỔI DI TRUYỂN CỦA VIRUS CÚM A/ H5N1 TẠI MỘT SỐ TỈNH VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí khoa học kỹ thuật Thú y. Số 3. 5-13. (Đã xuất bản)
18.  Lê Thị Thùy Trang, Hồ Thị Việt Thu, Lý Thị Liên Khai. 2017. KHẢO SÁT SỰ LƯU HÀNH VÀ SỰ ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA CÁC CHỦNG VI KHUẨN ESCHERICHIA COLI GÂY BỆNH TRÊN VỊT TẠI TỈNH HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 50. 44-50. (Đã xuất bản)
19.  Nguyễn Thu Tâm, Lý Thị Liên Khai, Nguyễn Đức Hiền. 2016. PHÂN LẬP VÀ ĐỊNH DANH VI KHUẨN CLOSTRIDIUM SPP. TỪ ĐẤT RUỘNG TẠI HUYỆN PHÚ TÂN VÀ CHÂU PHÚ TỈNH AN GIANG. NN & PTNT. tháng 11/2016. 73-77. (Đã xuất bản)
20.  Lý Thị Liên Khai, Nguyễn Thu Tâm. 2016. KHẢO SÁT SỰ BIẾN ĐỔI CỦA THỊT HEO TẠI CHỢ VÀ SIÊU THỊ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2016. 61-68. (Đã xuất bản)
21.  Tiền Ngọc Tiên, Quách Thúy Lan, Nguyễn Khoa, Lý Thị Liên Khai. 2016. SỰ LƯU HÀNH VÀ BIẾN ĐỔI DI TRUYỀN CỦA VIRUS CÚM GIA CẦM TYPE A H5N1 TRÊN GIA CẦM TẠI MỘT SỐ TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2016. 142-151. (Đã xuất bản)
22.  Huỳnh Tan Lộc, Lý Thị Liên Khai. 2015. XÁC ĐỊNH CÁC GENE MÃ HÓA ĐỘC TỐ ĐƯỜNG RUỘT DƯƠNG TÍNH VỚI ESCHERICHIA COLI K88, K99, 987P GÂY BỆNH TIÊU CHẢY TRÊN HEO CON TẠI TỈNH AN GIANG, BẾN TRE, VĨNH LONG VÀ THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Hội nghị khoa học toàn quốc Chăn nuôi thú y. . 682-688. (Đã xuất bản)
23.  Nguyễn Thị Hạnh Chi, Lý Thị Liên Khai, Nguyễn Thanh Lãm. 2015. XÁC ĐỊNH SỰ HIỆN DIỆN MỘT SỐ GENE ĐỘC LỰC CỦA CÁC CHỦNG ENTEROTOXIGENIC ESCHERICHIA COLI (ETEC) PHÂN LẬP TỪ HEO CON TIÊU CHẢY Ở ĐỒNG BẰNG SONG CỬU LONG. khoa hoc kỹ thuuật thú y. số 1 tập 22. 41-52. (Đã xuất bản)
24.  Lý Thị Liên Khai, Nguyễn Thanh Lãm, Nguyễn Thị Hạnh Chi. 2015. KHẢO SÁT TỶ LỆ NHIỄM VÀ XÁC ĐỊNH GENE KHÁNG KHÁNG SINH CỦA ENTEROTOXIGENIC ESCHERICHIA COLI TRÊN HEO CON TIÊU CHẢY TẠI TỈNH VĨNH LONG VÀ ĐỒNG THÁP. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 39. 7-17. (Đã xuất bản)
25.  Nguyễn Lương Trường Giang, Lý Thị Liên Khai, Phan Kim Thanh. 2015. SỰ LƯU HÀNH CỦA VI KHUẨN ACTINOBACILLUS PLEUROPNEUMONIAE TRÊN HEO TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Hội nghị khoa học toàn quốc Chăn nuôi thú y. . 577-581. (Đã xuất bản)
26.  Tiền Ngọc Tiên, Lý Thị Liên Khai, Trương Thị Kim Dung, Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Thành Huy. 2015. KHẢO SÁT SỰ LƯU HÀNH CỦA VIRUS CÚM GIA CẦM TYPE A H5N1 CHỦNG ĐỘC LỰC CAO TRÊN VỊT VÀ MÔI TRƯỜNG LƯU GIỮ GIA CẦM TẠI TỈNH CÀ MAU VÀ THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2014. Hội nghị khoa học toàn quốc Chăn nuôi thú y. . 480-484. (Đã xuất bản)
27.  Lý Thị Liên Khai. 2015. KHẢO SÁT SỰ ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN ESCHERICHIA COLI, PROTEUS VÀ SALMONELLA PHÂN LẬP TỪ CHÓ BỆNH TIÊU CHẢY Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Khoa học kỹ thuật Thú y chuyên để Thú y Thú nhỏ. số 4 tập 22. 48-53. (Đã xuất bản)
28.  Nguyễn Thị Hạnh Chi, Lý Thị Liên Khai. 2014. PHÂN LẬP ĐỊNHH DANH CÁC CHỦNG ENTEROTOXIGENIC E. COLI (ETEC) GÂY BỆNH TIÊU CHẢY TRÊN HEO CON Ở MỘT SỐ TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Khoa học Kỹ thuật thú y. số 6. 43-52. (Đã xuất bản)
29.  Nguyễn Văn Biện, Lý Thị Liên Khai, Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Nguyễn Hữu Chiếm. 2014. KHẢO SÁT MỘT SỐ ĐẬC ĐIỂM NGOẠI HÌNH CỦA CHÓ PHÚ QUỐC. khoa học kỹ thuật thú y. số 4. 81-87. (Đã xuất bản)
30.  Lý Thị Liên Khai. 2014. KHẢO SÁT SỰ HIỆN DIỆN CỦA MỘT SỐ VI KHUẨN TRONG PHÂN CHÓ TIỆU CHẢY Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Khoa học kỹ thuật thú y. 4. 29-37. (Đã xuất bản)
31.  Lý Thị Liên Khai. 2014. KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THỊT HEO VỀ VẤY NHIỄM VI SINH VẬT TẠI HAI CƠ SỞ GIẾT MỔ GIA SÚC Ở THÀNH PHỐ CAO LÃNH TỈNH ĐỒNG THÁP VÀ THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2014. 53-62. (Đã xuất bản)
32.  Nguyễn Thị Hạnh Chi, Lý Thị Liên Khai, Hà Thanh Toàn. 2014. SỰ PHÂN BỐ CÁC GENE ĐỘC LỰC CỦA CÁC CHỦNG VI KHUẨN ENTEROTOXIGENIC ESCHERICHIA COLI PHÂN LẬP TỪ HEO CON BỆNH TIÊU CHẢY Ở MỘT SỐ TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG, VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 33. 68-77. (Đã xuất bản)
33.  Lý Thị Liên Khai. 2012. PHÂN LẬP VÀ ĐỊNH DANH CÁC CHỦNG VI KHUẨN ESCHERICHIA COLI K88, K99, 987P (…). CAAB 2012. 1. 268. (Đã xuất bản)
34.  Lý Thị Liên Khai. 2012. ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH NHIỄM VI KHUẨN LEPTOSPIRA TRÊN ĐÀN BÒ SỮA, CHÓ VÀ CHUỘT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN SÔNG HẬU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 21b. 87-96. (Đã xuất bản)
35.  Lý Thị Liên Khai. 2012. KHẢO SÁT TÌNH HÌNH NHIỄM GHÉP HỘI CHỨNG RỐI LOẠN SINH SẢN …. Khoa học Kỹ thuật Thú y. 6. 29. (Đã xuất bản)
36.  Lý Thị Liên Khai, Đỗ Thị Thu Lam. 2012. BỆNH ĐƯỜNG SINH DỤC Ở CÓ TẠI TP CẦN THƠ. Thú Y. 8. 17. (Đã xuất bản)
37.  Lý Thị Liên Khai, Huỳnh Trần Phúc Hậu. 2012. KHẢO SÁT SỰ LƯU HÀNH CỦA MỘT SỐ LOÀI NẤM GÂY BỆNH TRÊN LÔNG DA CHÓ TẠI TỈNH SÓC TRĂNG VÀ THỬ NGHIỆM THUỐC ĐIỀU TRỊ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 22c. 47-56. (Đã xuất bản)
38.  Nguyễn Nguyệt Trường, Lý Thị Liên Khai. 2011. SỰ LƯU HÀNH CỦA VI KHUẨN SALMONELLA TRÊN THẰN LẰN (HEMIDACTYLUS. SPP) TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 20a. 119-126. (Đã xuất bản)
39.  Dương Thị Thanh Thảo, Lý Thị Liên Khai. 2011. KHẢO SÁT SỰ LƯU HÀNH VÀ BƯỚC ĐẦU GIẢI TRÌNH TỰ GENE CỦA VIRUS CÚM GIA CẦM SUBTYPE H5N1 TẠI TỈNH CÀ MAU VÀ SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 20a. 7-17. (Đã xuất bản)
40.  Lý Thị Liên Khai, Nguyễn Thị Chúc, . 2010. XÁC ĐỊNH NGUỒN LÂY TRUYỀN BỆNH ĐƯỜNG TIÊU HÓA DO VI KHUẨN SALMONELLA TỪ ĐỘNG VẬT SANG NGƯỜI Ở MỘT SỐ TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 16b. 69-79. (Đã xuất bản)