BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN HỮU HƯNG Giới tính: Nam
Email: nhhung@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: Bộ môn Thú y
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Bệnh học thú y 
Vi sinh vật học thú y (trừ vi rút học thú y) 
Ký sinh trùng học thú y 
Giải phẫu học và sinh lý học thú y 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 B2010-16-163; Khảo sát tình hình nhiễm ký sinh trùng đường máu do Leucocytozoon trên gà tại một số tỉnh ĐBSCL và biện pháp khống chế 2012 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Bệnh ký sinh trùng gia súc gia cầm
Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ 2010 X  
2 Bệnh ký sinh trùng gia súc
X  
3 Bệnh ký sinh trùng gia súc gia cầm
X  
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Việt
1.  nguyễn phi bằng, Nguyễn Hữu Hưng, Nguyễn Hồ Bảo Trân, Nguyễn thị chúc. 2020. NGHIÊN CỨU DỊCH TỄ HỌC CỦA BỆNH SÁN DẬY PHỔ BIẾN TRÊN CHÓ CÓ KHẢ NĂNG TRUYỀN LÂY SANG NGƯỜI TẠI MỘT SỐ TỈNHG ĐONG BANG SONG CUU LONG. Tạp chí y học thực hành. 6. 132-139. (Đã xuất bản)
2.  nguyễn phi bằng, Nguyễn Hữu Hưng, Nguyễn Hồ Bảo Trân, nguyễn thị chúc. 2020. MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ LIÊN QUAN ĐẾN TỶ LỆ NHIỄM SÁN DÂY TRÊN CHÓ TẠI CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Phòng chống Bệnh sốt rét và các bệnh ký sinh trùng. 1. 70-76. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Hữu Hưng, Nguyễn Hồ Bảo Trân. 2020. TINH HÌNH NHIỄM CẦU TRÙNG Ở GÀ LÔNG MÀU NUÔI THEO PHƯƠNG THỨC BÁN CÔNG NGHIỆP TẠI TỈNH HẬU GIANG. khoa học kỹ thuật thú y. XXVII. 67-74. (Đã xuất bản)
4.  nguyễn phi bằng, Nguyễn Hữu Hưng, Nguyễn Hồ Bảo Trân, nguyễn thị chúc. 2020. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM BỆNH LÝ TRÊN CHÓ NHIỄM SÁN DÂY D. CANINUM VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ. Tạp chí y học thực hành. 6. 177-183. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Hồ Bảo Trân, Nguyễn Hữu Hưng. 2020. KHẢO SÁT TÌNH HÌNH NHIỄM GIUN SÁN KÝ SINH Ở CHUỘT ĐỒNG (RATTUS ARGENTIVENTER) VÀ CHUỘT CỐNG(RATTUS NORVEGICUS) TẠI TP. CẦN THƠ. Tạp chí Phòng chống Bệnh sốt rét và các bệnh ký sinh trùng. 4. (Đã xuất bản)
6.  Hà huỳnh Hồng Vũ, Nguyễn Hữu Hưng, Nguyễn Hồ Bảo Trân. 2020. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC BỆNH SÁN LÁ GAN LỚN FASCIOLA GIGANTICA TRÊN BÒ Ở 6 TỈNH ĐBSCL VÀ HIỆU QUẢ THUỐC TẨY TRỪ. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 17. 113-119. (Đã xuất bản)
7.  Nguyễn Hữu Hưng, Nguyễn Hồ Bảo Trân, Nguyễn Trương Hồng Thắm. 2019. TÌNH HÌNH NHIỄM GIUN SÁN KÝ SINH TRÊN LOÀI CÒ TRẮNG TẠI TỈNH VĨNH LONG. Khoa học kỹ thuật thú y. 26. 58-61. (Đã xuất bản)
8.  Nguyễn Thị Chúc, Nguyễn Hữu Hưng, Nguyễn Hồ Bảo Trân, Nguyễn Minh Trí. 2019. TÌNH HÌNH NHIỄM GIUN MÓC VÀ SỰ BIẾN ĐỔI MỘT SỐ CHỈ TIÊU HUYẾT HỌC Ở CHÓ NHIỄM BỆNH TẠI TỈNH AN GIANG VÀ THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Khoa học kỹ thuật thú y. 4. 51-57. (Đã xuất bản)
9.  Nguyễn phi bằng, Nguyễn Hữu Hưng, Nguyễn Hồ Bảo Trân. 2019. NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG VÀ BỆNH TÍCH TRÊN CHÓ NHIỄM SÁN DÂY TẠI MỘT SỐ TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 19. 213-221. (Đã xuất bản)
10.  Nguyễn Phi Bằng, Nguyễn Hữu Hưng, Nguyễn Hồ Bảo Trân, Nguyễn Thị Chúc. 2019. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỂ CỦA BỆNH SÁN DÂY TRÊN CHÓ TẠI MỘT SỐ TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Hội nghị ký sinh trùng toàn quốc lần thứ 46 (4-5-6/4/2019 tai Hà Nội). . 50-58. (Đã xuất bản)
11.  Nguyễn Phi bằng, Nguyễn Hữu Hưng, Nguyễn Hồ Bảo Trân. 2018. ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI HỌC VÀ SINH HỌC PHÂN TỬ CỦA LOÀI SÁN DÂY CHỦ YẾU GÂY TÁC HẠI TRÊN CHÓ TẠI MỘT SỐ TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 6. 49-56. (Đã xuất bản)
12.  Nguyễn Thị Chúc, Nguyễn Hữu Hưng. 2018. TÌNH HÌNH NHIỄM GIUN TRÒN ĐƯỜNG TIÊU HÓA Ở CHÓ TẠI 2 TỈNH BẾN TRE, KIÊN GIANG VÀ XÁC ĐỊNH MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA CƯỜNG ĐỘ NHIỄM TƯƠNG ỨNG TRONG PHÂN VÀ SỐ GIUN MÓC TRÊN CHÓ. Phòng chống bệnh sót rét và các bệnh ký sinh trùng. 2. 41-46. (Đã xuất bản)
13.  Hà Huỳnh Hồng Vũ, Nguyễn Hồ Bảo Trân, Nguyễn Hữu Hưng. 2018. KHẢO SÁT MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM BỆNH LÍ CỦA BỆNH SÁN LÁ GAN LỚN TRÊN BÒ TẠI MỘT SỐ TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp. 12-17. (Đã xuất bản)
14.  Nguyễn Phi Bằng, Nguyễn Hữu Hưng, Nguyễn Hồ Bảo Trân. 2018. ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI HỌC VÀ ĐỊNH DANH PHÂN TỬ CỦA LOÀI SÁN DÂY CHỦ YẾU GÂY TÁC HẠI TRÊN CHÓ TẠI MỘT SỐ TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Khoa học kỹ thuật thú y. 4. 55-60. (Đã xuất bản)
15.  Nguyễn Thị Kim Quyên, Nguyễn Hữu Hưng, Nguyễn Hồ Bảo Trân. 2018. NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH NHIỄM GIUN TRÒN TRÊN NHÍM (HYSTRIX BRACHYURA) NUÔI TẠI TỈNH TRÀ VINH VÀ THỬ NGHIỆM TẨY TRỪ. Khoa học kỹ thuật thú y. 4. (Đã xuất bản)
16.  Nguyễn Hữu Hưng, Nguyễn Hồ Bảo Trân, Nguyễn Trương Hồng Thắm. 2018. KHẢO SÁT TÌNH HÌNH NHIỄM GIUN SÁN KÝ SINH TRÊN LOÀI CÒ TRẮNG (AGRETTA GAZRETTA) TẠI TỈNH ĐỒNG THÁP. Phòng chống bệnh sót rét và các bệnh ký sinh trùng. 2. 15-19. (Đã xuất bản)
17.  Nguyễn Phi Bằng, Nguyễn Hữu Hưng, Nguyễn Hồ Bảo Trân. 2018. TÌNH HÌNH NHIỄM NGOẠI KÝ SINH TRÊN CHÓ TỈNH AN GIANG VÀ XÁC ĐỊNH VÒNG ĐỜI PHÁT TRIỂN CỦA CTENOCEPHALIDES. Phòng chống bệnh sót rét và các bệnh ký sinh trùng. 2. 15-21. (Đã xuất bản)
18.  Nguyễn Hữu Hưng, Nguyễn Hồ Bảo Trân, Nguyễn Ngọc Mai Thy. 2018. TÌNH HÌNH NHIỄM GIUN SÁN Ở ẾCH ĐỒNG (RANA RUGULOSA) TẠI TỈNH ĐỒNG THÁP. Tạp chí Phòng chống Bệnh sốt rét và các bệnh ký sinh trùng. 2. 54-59. (Đã xuất bản)
19.  Nguyễn Hữu Hưng, Nguyễn thị chúc. 2018. TÌNH HÌNH NHIỄM GIUN TRÒN ĐƯỜNG TIÊU HÓA Ở CHÓ TẠI HAI TỈNH BẾN TRE, KIÊN GIANG VÀ XÁC ĐỊNH MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA CƯỜNG ĐỘ NHIỄM TRỨNG TRONG PHÂN VÀ SỐ GIUN MÓC NHIỄM TRÊN CHÓ. Tạp chí Phòng chống Bệnh sốt rét và các bệnh ký sinh trùng. 2. 41-46. (Đã xuất bản)
20.  Nguyễn Hữu Hưng, Nguyễn Hồ Bảo Trân, Nguyễn Phi Bằng. 2018. TÌNH HÌNH NHIỄM NGOẠI KÝ SINH TRÊN CHÓ TỈNH AN GIANG VÀ XÁX ĐỊNH CHU TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA BÒ CHÉT CHÓ CTENOCEPHALIDES. Tạp chí Phòng chống Bệnh sốt rét và các bệnh ký sinh trùng. 2. 15-21. (Đã xuất bản)
21.  Nguyễn Hữu Hưng, Nguyễn Hồ Bảo Trân, phạm thị kim phụng. 2017. XÁC ĐỊNH TỶ LỆ NHIỄM VÀ THÀNH PHẦN LOÀI SÁN LÁ KÝ SINH TRÊN MÈO Ở TỈNH BẾN TRE BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÌNH THÁI VÀ CHỈ THỊ PHÂN TỬ ĐỀ TÀI: “XÁC ĐỊNH TỶ LỆ NHIỄM VÀ THÀNH PHẦN LOÀI SÁN LÁ KÝ SINH TRÊN MÈO TẠI TỈNH BẾN TREBẰNG PHƯƠNG PHÁP HÌNH THÁI VÀ CHỈ TH. Khoa học kỹ thuật thú y. XXIV số 4. (Đã xuất bản)
22.  Nguyễn thị Chúc, Nguyễn Hữu Hưng, Lương huỳnh việt Thắng, Nguyễn văn diên, Nguyễn Minh Trí. 2017. NGHIÊN CỨU CHU TRÌNH PHÁT TRIỂN PHÁT TRIỂN CỦA GIUN MÓC CHÓ DO ANCYLOSTOMA CANINUM VÀ MỘT SỐ BỆNH LÝ TRÊN CHÓ GÂY NHIỄM THỰC NGHIỆM. Tạp chí khoa hoc ky thuật thú y. XXIV số 7. 16-23. (Đã xuất bản)
23.  Nguyễn Hữu Hưng, Nguyễn Hồ Bảo Trân, Phạm thị Kim Phụng. 2017. BƯỚC ĐẦU KHẢO SÁT TÌNH HÌNH NHIỄM SÁN LÁ KÝ SINH Ở MÈO TỈNH BẾN TRE VÀ XÁC ĐỊNH LOÀI SÁN LÁ GAN BẰNG KỸ THUẬT SINH HỌC PHÂN TỬTÓM TẮT: ĐỀ TÀI: “ĐĂC ĐIẺM HINH THÁI VÀ PHÂN TỬ CỦA CÁC LOÀI SÁN LÁ KÝ SINH TRÊN MÈO TẠI TỈNH BẾN TRE” ĐƯỢC THỰC HIỆN TẠI 3. Kỹ yếu hội nghị khoa học toàn quốc Chăn nuôi thú y. 1. 326-331. (Đã xuất bản)
24.  Nguyễn Hữu Hưng, Nguyễn Hồ Bảo Trân, lý đình chiêu. 2017. KHẢO SÁT TÌNH HÌNH NHIỄM GIUN SÁN TRÊN CÁ LÓ (CHANNA STRIATA) TẠI TỈNH KIÊN GIANGQUA MỔ KHẢO SÁT 308 MẪU CÁ LÓC NUÔI TẠI U MINH THƯỢNG, TÂN HIỆP, VÀ HÒN ĐẤT THUỘC ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG. ĐỒNG THỜI THỬ NGHIỆM THUỐC PRAZIQUANTEL ĐỂ ĐIỀU TRỊ TRÊN 2 AO. Kỹ yếu hội nghị khoa học toàn quốc Chăn nuôi thú y. 1. 378-386. (Đã xuất bản)
25.  Nguyễn Thị Chúc, Nguyễn Hồ Bảo Trân, Nguyễn Hữu Hưng. 2016. XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN LOÀI GIUN MÓC Ở CHÓ NHÀ TẠI TỈNH ĐỒNG THÁP VÀ SÓC TRĂNG BẰNG PHÂN TÍCH HÌNH THÁI HỌC VÀ SINH HỌC PHÂN TỬ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2016. 99-105. (Đã xuất bản)
26.  Nguyễn Phi Bằng, Nguyễn Hữu Hưng, Nguyễn Thị Chúc, Nguyễn Hồ Bảo Trân. 2016. CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỶ LỆ NHIỄM GIUN SÁN TRÊN CHÓ NUÔI TẠI THÀNH PHỐ LONG XUYÊN, TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 43. 68-73. (Đã xuất bản)
27.  Nguyễn Phi Bằng, Nguyễn Hữu Hưng, Nguyễn Hồ Bảo Trân, Phạm Phúc Đức. 2016. SÁN DÂY Ở CHÓ TẠI 2 TỈNH AN GIANG, ĐỒNG THÁP VÀ NHỮNG LOÀI SÁN DÂY CÓ SỰ TRUYỀN LÂY SANG NGƯỜI. khoa học kỹ thuật thú y. XXXIII.số 2. 58-64. (Đã xuất bản)
28.  Trương Hoàng Phương, Nguyễn Đức Tân, Nguyễn Văn Thoại, Nguyễn Hữu Hưng. 2016. TÌNH HÌNH NHIỄM SÁN LÁ GAN NHỎ TRÊN VỊT TẠI MỘT SỐ TỈNH NAM TRUNG BỘ VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2016. 157-161. (Đã xuất bản)
29.  Hà Huỳnh Hồng Vũ, Nguyễn Hữu Hưng, Nguyễn Hồ Bảo Trân, Phạm Phúc Đức. 2016. ỨNG DỤNG CHỈ THỊ GEN PHÂN TỬ ITS-1 VÀ KỸ THUẬT PCR-RFLP XXA1C ĐỊNH LOÀI SÁN LÁ GAN LỚN (FASCIOLA SP.) TRÊN BÒ TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. khoa học kỹ thuật thú y. XXIII. số 2-2016. 85-92. (Đã xuất bản)
30.  Hà Huỳnh Hồng Vũ, Nguyễn Hồ Bảo Trân, Nguyễn Hữu Hưng. 2016. TÌNH TRẠNG NHIỄM SÁN LÁ GAN LỚN TRÊN BÒ TẠI MỘT SỐ TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ THỬ HIỆU QUẢ TẨY TRỪ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2016. 17-22. (Đã xuất bản)
31.  trương hoàng phương, Nguyễn Hữu Hưng, Nguyễn Thị sâm, Nguyễn văn Thoại, trương hoàng phương, Nguyễn Đức Tân. 2016. XÁC ĐỊNH LOÀI SÁN LÁ GAN NHỎ GÂY BỆNH TRÊN VỊT Ở TỈNH BÌNH ĐỊNH BẰNG CHỈ THỊ PHÂN TỬ SỬ DỤNG HỆ GEN NHÂN ITS2. khoa học kỹ thuật thú y. XXIII. số 7-2016. 75-80. (Đã xuất bản)
32.  Nguyễn Phi Bằng, Nguyễn Hữu Hưng, Nguyễn Hồ Bảo Trân, Nguyễn thị Chúc. 2016. TÌNH HÌNH NHIỄM GIUN SÁN ĐƯỜNG TIÊU HÓA Ở CHÓ VÀ MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA YẾU TỐ NGUY CƠ LÂY NHIỄM SANG NGƯỜI TẠI TP. LONG XUYÊN, TỈNH AN GIANG. khoa học kỹ thuật thú y. XXIII.số 4. 44-52. (Đã xuất bản)
33.  Cao Thanh Hoàn, Nguyễn Hữu Hưng, Nguyễn Hồ Bảo Trân. 2016. TÌNH HÌNH NHIỄM CẦU TRÙNG TRÊN GÀ NUÔI CÔNG NGHIỆP TẠI TỈNH VĨNH LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2016. 11-16. (Đã xuất bản)
34.  Nguyễn Hữu Hưng, Nguyễn Thị Kim Quyên, Nguyễn Hồ Bảo Trân. 2016. KHẢO SÁT TÌNH HÌNH NHIỄM GIUN TRÒN ĐƯỜNG TIÊU HÓA Ở NHÍM ĐUÔI NGẮN (HYSTRIX BRACHYURA) TẠI TỈNH TRÀ VINH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2016. 69-74. (Đã xuất bản)
35.  Nguyễn Hồ Bảo Trân, Nguyễn Hữu Hưng, Hà Huỳnh Hồng Vũ. 2015. ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ PHÂN TỬ CỦA SÁN LÁ GAN LỚN KÝ SINH TRÊN BÒ TẠI ĐỒNG THÁP. Phòng chống bệnh sốt rét và các bệnh ký sinh trùng. Số 2. 83-89. (Đã xuất bản)
36.  Nguyễn Hồ Bảo Trân, Nguyễn Hữu Hưng, Lữ Ngọc Thảo. 2015. BƯỚC ĐẦU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT PCR-RFLP TRONG ĐỊNH DANH CÁC LOÀI GIUN MÓC KÝ SINH TRÊN CHÓ. KHoa học kỹ thuật Thú Y. Số 4. 54-59. (Đã xuất bản)
37.  Nguyễn Hữu Hưng, Trần Huỳnh Như, Nguyễn Hồ Bảo Trân. 2014. KHẢO SÁT TÌNH HÌNH NHIỄM KÝ SINH TRÙNG ĐƯỜNG MÁU TRÊN BÒ Ở 2 HUYỆN TRI TÔN VÀ TỊNH BIÊN TỈNH AN GIANG VÀ THỬ NGHIỆM ĐIỀU TRỊ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2014. 79-83. (Đã xuất bản)
38.  Nguyễn Hữu Hưng, Nguyễn Hồ Bảo Trân. 2014. TÌNH HÌNH NHIỄM GIUN SÁN KÝ SINH Ở GÀ THẢ VƯỜN TẠI TỈNH BẾN TRE VÀ HIỆU QUẢ TẨY TRỪ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2014. 84-88. (Đã xuất bản)
39.  Nguyễn Hồ Bảo Trân, Nguyễn Hữu Hưng, Cao Thanh Hoàn. 2014. TÌNH HÌNH NHIỄM KÝ SINH TRÙNG ĐƯỜNG MÁU TRÊN VỊT THỊT VÀ THỬ NGHIỆM ĐIỀU TRỊ Ở MỘT SỐ CƠ SỞ TẠI HAI TỈNH CẦN THƠ VÀ ĐỒNG THÁP. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2014. 63-68. (Đã xuất bản)
40.  Nguyễn Hồ Bảo Trân, Nguyễn Hữu Hưng. 2014. TÌNH HÌNH NHIỄM GIUN SÁN Ở CHUỘT ĐỒNG (RATTUS ARGENTIVENTER) VÀ CHUỘT CỐNG (RATTUS NORVEGICUS) TẠI TỈNH ĐỒNG THÁP. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2014. 74-78. (Đã xuất bản)
41.  Nguyễn Hữu Hưng, Nguyễn Hồ Bảo Trân. 2014. NGHIÊN CỨU BƯỚC ĐẦU VỀ GIUN SÁN KÝ SINH TRÊN CÓC (BUFO MELANOSTICTUS) VÀ ẾCH (PARA RUGULOSA) TẠI TỈNH TIỀN GIANG. Khoa học kỹ thuật thú y. 21. 54-59. (Đã xuất bản)
42.  Nguyễn Hồ Bảo Trân, Nguyễn Hữu Hưng. 2014. TÌNH HÌNH NHIỄM NGOẠI KÝ SINH TRÙNG TRÊN CHÓ TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2014. 69-73. (Đã xuất bản)
43.  Hà Huỳnh Hồng Vũ, Nguyễn Hữu Hưng, Nguyễn Hồ Bảo Trân. 2014. THÀNH PHẦN CÁC LOÀI ỐC NƯỚC NGỌT - KÝ CHỦ TRUNG GIAN CỦA CÁC LOÀI SÁN LÁ KÝ SINH Ở VẬT NUÔI TẠI HAI TỈNH VĨNH LONG VÀ ĐỒNG THÁP. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2014. 8-12. (Đã xuất bản)
44.  Nguyễn Hồ Bảo Trân, Nguyễn Hữu Hưng, Nguyễn văn Diên. 2014. TÌNH HÌNH NHIỄM GIUN SÁN KÝ SINH TRÊN LƯƠN ĐỒNG (MONOPTERUS ALBUS) TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Khoa học kỹ thuật thú y. 21 (7). 82-87. (Đã xuất bản)
45.  Nguyễn Đức Tân, Nguyễn Hữu Hưng, Dương Văn Quý Bình, Nguyễn Văn Thoại. 2013. ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI CỦA GIUN TRƯỞNG THÀNH VÀ ẤU TRÙNG GNATHOSTOMA SPP. KÝ SINH TRÊN ĐỘNG VẬT Ở MỘT SỐ TỈNH PHÍA NAM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 28. 69-73. (Đã xuất bản)
46.  Nguyễn Đức Tân, Nguyễn Văn Thoại, Dương Văn Quý Bình, Nguyễn Hữu Hưng. 2013. ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI CỦA GIUN TRƯỞNG THÀNH VÀ ẤU TRÙNG GNATHOSTOMA SPP. KÝ SINH TRÊN ĐỘNG VẬT Ở MỘT SỐ TỈNH PHÍA NAM. Chuyên đề Thú y. 4. 45. (Đã xuất bản)
47.  Nguyễn Hữu Hưng. 2012. TÌNH HÌNH NHIỄM GIUN SÁN KÝ SINH Ở DÊ TẠI TỈNH TRÀ VINH VÀ THỬ NGHIỆM HIỆU QUẢ CỦA THUỐC TẨY TRỪ. KHKT Thú Y. . (Đã xuất bản)
48.  Nguyễn Hữu Hưng, Nguyễn Hồ Bảo Trân. 2012. TÌNH HÌNH NHIỄM GIUN SÁN Ở GÀ THẢ VƯỜN, HIỆU QUẢ TẨY TRỪ CỦA MEBENDAZOLE VÀ PRAZIQUANTEL (…). CAAB 2012. 1. 284. (Đã xuất bản)
49.  Nguyễn Hữu Hưng. 2012. TÌNH HÌNH NHIỄM GIUN SÁN KÝ SINH Ở VỊT VÀ SO SÁNH HIỆU GIÁ KHÁNG THỂ SAU KHI TIÊM VACCINE CÚM GIA CẦM (H5N1) TRÊN VỊT (…). CAAB 2012. 1. 275. (Đã xuất bản)
50.  Nguyễn Hữu Hưng. 2012. TÌNH HÌNH NHIỄM NGOẠI KÝ SINH TRÙNG TRÊN CHÓ VÀ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ TẠI SÓC TRĂNG. CAAB 2012. 1. 294. (Đã xuất bản)
51.  Nguyễn Hữu Hưng. 2012. CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA TRỨNG VÀ ẤU TRÙNG GIUN DẠ DÀY CHÓ …. Khoa học Kỹ thuật Thú y. 4. 23. (Đã xuất bản)
52.  Nguyễn Hữu Hưng. 2012. KHẢO SÁT TÌNH HÌNH NHIỄM KÝ SINH TRÙNG ĐƯỜNG MÁU TRÊN GÀ THỊT TẠI 2 TỈNH VĨNH LONG VÀ SÓC TRĂNG. KHKT Thú Y. . (Đã xuất bản)
53.  Nguyễn Hữu Hưng, Nguyễn Hồ Bảo Trân. 2012. TÌNH HÌNH NHIỄM SÁN DÂY KÝ SINH Ở CHÓ VÀ HIỆU QUẢ TẨY TRỪ CỦA MỘT SỐ CHẾ PHẨM (…). CAAB 2012. 1. 302. (Đã xuất bản)
54.  Nguyễn Hữu Hưng. 2012. CHƯƠNG II: BỆNH DO KÝ SINH TRÙNG. Bệnh truyền lây từ động vật sang người. 1. 213. (Đã xuất bản)
55.  Nguyễn Hữu Hưng. 2011. KHẢO SÁT TÌNH HÌNH NHIỄM CẦU TRÙNG Ở GÀ NUÔI CÔNG NGHIỆP TẠI HAI TỈNH SÓC TRĂNG VÀ VĨNH LONG. Khoa học Kỹ thuật Thú Y. . (Đã xuất bản)
56.  Nguyễn Hữu Hưng. 2011. TÌNH HÌNH NHIỄM GIUN SÁN TRÊN CÁ TRA (PANAGASIANODON HYPOPHTHAMUS) NUÔI TẠI TỈNH AN GIANG. Khoa học Kỹ thuật Thú Y. . (Đã xuất bản)
57.  Nguyễn Hữu Hưng. 2011. BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH NHIỄM KÝ SINH TRÙNG ĐƯỜNG MÁU TRÊN GÀ THỊT TẠI HUYỆN MANG THÍT (TỈNH VĨNH LONG) VÀ QUẬN THỐT NỐT (TP CẦN THƠ). KHKT Chăn Nuôi. . (Đã xuất bản)
58.  Nguyễn Hữu Hưng, Nguyễn Hồ Bảo Trân, HOANG THE HUY. 2010. TÌNH HÌNH BỆNH CẦU TRÙNG HEO TẠI TỈNH TRÀ VINH VÀ THÍ NGHIỆM MỘT SỐ THUỐC ĐIỀU TRỊ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
59.  Nguyễn Hữu Hưng, Nguyễn Hồ Bảo Trân, NGUYEN THI MY AN. 2010. KHẢO SÁT TÌNH HÌNH BỆNH CẦU TRÙNG THỎ TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ- SÓC TRĂNG VÀ THỬ NGHIỆM MỘT SỐ THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH CẦU TRÙNG THỎ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
60.  Nguyễn Hữu Hưng, CAO THANH BINH. 2010. TÌNH HÌNH NHIỄM GIUN SÁN Ở CHÓ TẠI TP. CẦN THƠ VÀ HIỆU QUẢ CỦA MỘT SỐ LOẠI THUỐC TẨY TRỪ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
61.  Nguyễn Hữu Hưng, Nguyễn Hồ Bảo Trân. 2010. ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH NHIỄM SÁN LÁ GAN TRÊN BÒ TẠI MỘT SỐ TỈNH ĐỒNG THÁP. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
62.  Nguyễn Hữu Hưng, Nguyễn Thị Mỹ An. 2009. KHẢO SÁT TÌNH HÌNH NHIỄM CẦU TRÙNG THỎ TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ - SÓC TRĂNG VÀ THỬ NGHIỆM MỘT SỐ THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH CẦU TRÙNG THỎ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 11a. 118-125. (Đã xuất bản)
63.  Nguyễn Hữu Hưng, Hoàng Thế Huy. 2009. TÌNH HÌNH BỆNH CẦU TRÙNG HEO TẠI TỈNH TRÀ VINH VÀ THÍ NGHIỆM MỘT SỐ THUỐC ĐIỀU TRỊ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 11a. 109-117. (Đã xuất bản)
64.  Nguyễn Hữu Hưng, Châu Bá Lộc. 2008. TÌNH HÌNH NHIỄM SÁN LÁ RUỘT Ở VỊT TẠI ĐBSCL. Khoa học Kỹ thuật Thú Y. . (Đã xuất bản)
65.  Nguyễn Hữu Hưng. 2008. TÌNH HÌNH NHIỄM SÁN LÁ RUỘT ĐÀN VỊT TỈNH VĨNH LONG VÀ THỬ HIỆU LỰC THUỐC TẨY. Khoa học Kỹ thuật Thú Y. . (Đã xuất bản)