BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN VĂN THU Giới tính: Nam
Email: nvthu@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Giáo sư
Đơn vị công tác: Bộ môn Chăn nuôi
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Thức ăn và dinh dưỡng cho động vật nuôi 
Nuôi dưỡng động vật nuôi 
Khoa học công nghệ chăn nuôi khác 
Xử lý môi trường bằng phương pháp sinh học; các công nghệ sinh học chẩn đoán (chip ADN và thiết bị cảm biến sinh học) 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Quản lý gia súc và chất thải nhằm giảm thiểu các chất gây ô nhiễm khí hậu ngắn hạn 2016 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
2 Tăng cường năng lực nghiên cứu phòng thí nghiệm chăn nuôi, trường Đại học Cần Thơ 2013 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3 Hoàn thiện quy trình sản xuất bánh đa dưỡng chất (Multi-nutrient) dùng cho gia súc nhai lại (trâu, bò, dê, cừu) ở Đồng bằng Sông Cửu Long 2008 Đề tài nghị định thư Chủ nhiệm
4 Ứng dụng công nghệ vi sinh trong nghiên cứu và sản xuất rơm dinh dưỡng (RDD) để thay thế cỏ tươi nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi bò sửa ở ĐBSCL. 2005 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Chăn nuôi gia súc nhai lại
Trường Đại học Cần Thơ 2011   X
2 Chăn nuôi động vật hoang dã
Trường Đại học Cần Thơ 2011 X  
3 Vệ sinh môi trường chăn nuôi
Trường Đại học Cần Thơ 2011 X  
4 Chăn nuôi động vật hoang dã
X  
5 Hệ thống chăn nuôi
978-604-919-857-1   X
6 Sinh lý gia súc A
978-604-919-555-6   X
7 Vệ sinh môi trường chăn nuôi
X  
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Nguyễn Văn Thu, Le Van Phong. 2020. PRELIMINARY RESULTS OF IN VITRO GREENHOUSE GASES PRODUCTION AND FEED DIGESTION AFFECTED BY DIFFERENT PROBIOTIC ADDITIONS WITH RUMEN FLUID OF BEEF CATTLE AS AN INOCCULUM SOURCE. Journal of Animal Science and Technology. 10-2020. 62-69. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Văn Thu. 2020. IN VITRO METHANE AND CARBON DIOXIDE PRODUCTION AND ORGANIC MATTER DIGESTIBILITYAFFECTEDBY PARA GRASS (BRACHIARIA MUTICA) REPLACEMENT TO RICE STRAW. Journal of Animal Science and Technology. 10-2020. 48-56. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Văn Thu, Nguyen Thi Kim Dong. 2020. IN VITRO DIGESTIBILITY OF RICE STRAW AFTER MUSHROOM CULTIVATION AND THE UTILIZATION OF NUTRIENTS OF ENRICHED RICE STRAW BY RED SINDHI CROSSBRED CATTLE. Journal of Animal Science and Technology. 2-2020. 50-55. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Văn Thu. 2020. IN VIVO GREENHOUSE GASES EMISSIONS, NUTRIENT INTAKE, DIGESTIBILITY AND RUMEN PARAMETERS OF GROWING SHEEP AFFECTED BY DIETARY SILAGE SOURCES. Journal of Animal Science and Technology. 108. 63-72. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Văn Thu, Nguyễn Bình Trường. 2020. EFFECT OF DIETARY LEVELS OF NEUTRAL DETERGENT FIBER (NDF) ON IN VITRO ORGANIC MATTER AND NDF DIGESTIBILITY WITH RUMEN FLUID OF BEEF CATTLE AS AN INOCULUM SOURCE. Journal of Animal Science and Technology. 10-2020. 34-41. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Văn Thu, Nguyen Thi Kim Dong. 2020. THE USE OF WATER HYACINTH (EICHHORNIA CRASSIPES) FOR IMPROVING METABOLIZABLE ENERGY INTAKE, NUTRIENT DIGESTIBILITY AND ECONOMIC RETURN OF LOCAL YELLOW CATTLE. Journal of Animal Science and Technology. 10-2020. 42-47. (Đã xuất bản)
7.  Nguyễn Văn Thu, Nguyen Thi Kim Dong. 2020. EFFECTS OF DIETARY PROTEIN SOURCES ON FEED AND NUTRIENT INTAKE, DIGESTIBILITY AND RUMEN PARAMETERS OF GROWING BACH THAO GOATS. Journal of Animal Science and Technology. 2-2020. 43-49. (Đã xuất bản)
8.  Nguyễn Thùy Linh, Nguyễn Văn Thu, Nguyen Thi Kim Dong. 2020. GROWTH PERFORMANCE OF CROSSBRED DUCKS FED FRESH SEA FISH BY-PRODUCT REPLACING FISH MEAL. Livestock Research for Rural Development. 32. http://www.lrrd.org/lrrd32/5/ntkd32069.html. (Đã xuất bản)
9.  Nguyễn Văn Thu. 2020. A RESPONSE OF REPRODUCTIVITY OF CROSSBRED RABBITS TO DIETARY CRUDE PROTEIN LEVELS FROM CONCENTRATE AND WATER SPINACH LEAVES IN THE MEKONG DELTA OF VIETNAM. Journal of Animal Science and Technology. 2-2020. 56-62. (Đã xuất bản)
10.  Nguyễn Văn Thu, Nguyen Binh Truong. 2020. A RESPONSE OF NUTRIENT UTILIZATION, DIGESTIBILITY AND DAILY WEIGHT GAIN OF CROSSBRED CATTLE (BLACK ANGUS  ZEBU) FROM 13-15 MONTHS OF AGE TO DIETARY CONCENTRATE SUPPLEMENTION. Journal of Animal Science and Technology. 108. 73-80. (Đã xuất bản)
11.  Nguyễn Văn Thu. 2019. EFFECT OF DIFFERENT STRATEGIES OF PROCESSING RICE STRAW ON IN VITRO DIGESTIBILITY USING RUMEN FLUID OR FAECAL INOCULA OF LOCAL CATTLE. Journal of Animal Science and Technology. 96. 78-82. (Đã xuất bản)
12.  Nguyen Thi Kim Dong, Nguyễn Văn Thu. 2019. A RESPONSE OF NUTRIENT INTAKE AND DIGESTIBILTY, NITROGEN RETENTION AND GROWTH RATE OF CROSSBRED RABBITS (NEW ZEALAND X LOCAL) FEED MUCANA PRURIENS LEVELS TO REPLACE DIETARY PARA GRASS. Proceeding of INTERNATIONAL CONFERENCE ON RABBIT PRODUCTION IN TROPICAL CLIMATE. 4 ARPA. 31-39. (Đã xuất bản)
13.  Nguyen Thi Kim Dong, Nguyễn Văn Thu. 2019. EFFECTS OF CRUDE PROTEIN LEVELS IN BASAL DIET OF PARA GRASS (BRACHIARIA MUTICA) ON REPRODUCTIVE PERFORMANCE OF CROSSBRED RABBITS (NEW ZEALAND X LOCAL) IN THE MEKONG DELTA OF VIETNAM. Journal of Animal Science and Technology. 96. 50-55. (Đã xuất bản)
14.  Le Van Phong, Nguyễn Văn Thu. 2019. EFFECTS OF SUPPLEMENTATION LEVELS OF CRUDE PROTEIN IN BASAL DIET OF PARA GRASS (BRACHIARIA MUTICA) ON REPRODUCTIVE PERFORMANCE OF CROSSBRED RABBITS (NEW ZEALAND X LOCAL). Proceeding of INTERNATIONAL CONFERENCE ON RABBIT PRODUCTION IN TROPICAL CLIMATE. 4 ARPA. 76-81. (Đã xuất bản)
15.  Nguyễn Văn Thu. 2019. RABBIT PRODUCTION ADAPTING TO CLIMATE CHANGE - A REVIEW. Proceeding of INTERNATIONAL CONFERENCE ON RABBIT PRODUCTION IN TROPICAL CLIMATE. 4 ARPA. 13-25. (Đã xuất bản)
16.  Nguyen Thi Kim Dong, Nguyễn Văn Thu. 2019. EFFECT OF ENERGY SUPPLEMENTS FROM PADDY RICE OR SWEET POTATO TUBER ON NUTRIENT INTAKE AND DIGESTIBILITY, GROWTH RATE AND ECONOMIC RETURN OF CROSSBRED RABBITS (NEW ZEALAND X LOCAL BREED) IN VIETNAM. Proceeding of INTERNATIONAL CONFERENCE ON RABBIT PRODUCTION IN TROPICAL CLIMATE. 4 ARPA. 94-102. (Đã xuất bản)
17.  Nguyễn Văn Thu. 2019. RECENT PRODUCTION STATUS, RESEARCH RESULTS AND DEVELOPMENT CONDITIONS OF RABBIT PRODUCTION IN VIETNAM - A REVIEW. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 11, No. 1. 30-35. (Đã xuất bản)
18.  Nguyễn Văn Thu, Nguyễn Thị Kim Đông. 2018. EFFECT OF COCONUT OIL LEVELS ADDED TO PARA GRASS (BRACHIARIA MUTICA) WITH AND WITHOUT CONCENTRATE AS SUBSTRATES ON IN VITRO GREENHOUSE GASES PRODUCTION AND ORGANIC MATTER DIGESTIBILITY. The 4th International Asian-Australasian Dairy Goat Conference 17-19 October, 2018, Tra Vinh Univ. Vietnam. 4th AADGC. 457-464. (Đã xuất bản)
19.  Nguyễn Văn Thu, Do Thi Thanh Van. 2018. RECENT STATUS, RESEARCH AND DEVELOPMENT OF DAIRY GOAT PRODUCTION IN VIETNAM. The 4th International Asian-Australasian Dairy Goat Conference 17-19 October, 2018, Tra Vinh Univ. Vietnam. . 114-126. (Đã xuất bản)
20.  Tomoyuki Kawashima, Nguyễn Văn Thu, Fuminori Terada, Takehiro Nishida, Takashi Sakai, Yimin Cai , Arun Phromloungsri, Peerapot Nitipot, Anan Chaokaur, Wanna Angthong, Kritapon Sommart, Suzuki Tomoyuki. 2018. PREDICTION OF ENTERIC METHANE EMISSION FROM BEEF CATTLE IN SOUTHEAST ASIA. Animal Science Journal. 89 (9). 1287-1295. (Đã xuất bản)
21.  Lê Thị Thu Vân, Nguyễn Văn Thu. 2018. EFFECTS OF ADDING INCREASING LEVELS OF BIOCHAR TO PARA GRASS (BRACHIARIA MUTICA) AND CONCENTRATE ON IN VITRO METHANE PRODUCTION AND ORGANIC MATTER DIGESTIBILITY. The 4th International Asian-Australasian Dairy Goat Conference 17-19 October, 2018, Tra Vinh Univ. Vietnam. 4th. 429-434. (Đã xuất bản)
22.  Nguyễn Văn Thu. 2018. CLIMATE CHANGE: GOAT PRODUCTION AND GREENHOUSE GASES MITIGATION – A REVIEW. The 4th International Asian-Australasian Dairy Goat Conference 17-19 October, 2018, Tra Vinh Univ. Vietnam. 4th. 36-47. (Đã xuất bản)
23.  Nguyễn Văn Thu, Nguyễn Thị Kim Đông. 2018. EFFECTS OF SEX AND CRUDE PROTEIN INTAKES ON FEED UTILIZATION, DIGESTIBLE NUTRIENTS, GROWTH PERFORMANCE AND RUMEN PARAMETERS OF BACH THAO GOATS. The 4th International Asian-Australasian Dairy Goat Conference 17-19 October, 2018, Tra Vinh Univ. Vietnam. 4th AADGC. 262-269. (Đã xuất bản)
24.  , Nguyễn Văn Thu. 2018. EFFECTS OF LEVELS OF CRUDE PROTEIN INTAKES ON FEED UTILIZATION, NUTRIENT DIGESTIBILITY AND NITROGEN RETENTION OF GROWING BACH THAO GOATS. The 4th International Asian-Australasian Dairy Goat Conference 17-19 October, 2018, Tra Vinh Univ. Vietnam. 4th AADGC. 278-282. (Đã xuất bản)
25.  Lê Văn Phong, Nguyễn Văn Thu. 2018. EFFECTS OF LEVELS OF CABBAGE WASTE (BRASSICA OLERACEA) REPLACEMENT TO PARA GRASS (BRACHIARIA MUTICA) IN DIETS ON FEED UTILIZATION, NUTRIENT DIGESTIBILITY AND RUMEN ENVIRONMENT OF MALE BACH THAO GOAT IN MEKONG DELTA OF VIETNAM. The 4th International Asian-Australasian Dairy Goat Conference 17-19 October, 2018, Tra Vinh Univ. Vietnam. 4th AADGC. 270-277. (Đã xuất bản)
26.  Nguyễn Thùy Linh, Nguyễn Văn Thu, Nguyễn Thị Kim Đông. 2018. A STUDY OF REPLACING DIETARY CRUDE PROTEIN OF FISH MEAL BY CATFISH (PANGASIUS HYPOPHTHALMUS) BY-PRODUCTS ON GROWTH PERFORMANCE AND MEAT QUALITY OF MUSCOVY DUCKS. Livestock for Rural Development. 30 (12). 1-6. (Đã xuất bản)
27.  , Nguyễn Văn Thu. 2018. EFFECTS OF DIFFERENT PROTEIN SOURCES IN THE DIETS ON FEED INTAKE, NUTRIENT DIGESTIBILITY AND NITROGEN RETENTION OF PREGNANT BACH THAO GOATS. The 4th International Asian-Australasian Dairy Goat Conference 17-19 October, 2018, Tra Vinh Univ. Vietnam. 4th AADGC. 237-242. (Đã xuất bản)
28.  Nguyễn Văn Thu, Nguyễn Thị Kim Đông. 2018. DIETARY SUPPLEMENTATION OF COCONUT OIL MARKEDLY SUPPRESSED ENTERIC METHANE PRODUCTION WITHOUT COMPROMISING GROWTH PERFORMANCE IN BACH THAO GOATS. The 4th International Asian-Australasian Dairy Goat Conference 17-19 October, 2018, Tra Vinh Univ. Vietnam. 4th AADGC. 392-399. (Đã xuất bản)
29.  Le Thi Thu Van, Nguyễn Văn Thu, Nguyễn Hữu Chiếm. 2018. EFFECTS OF DIFFERENT LEVELS OF BIOCHAR ON METHANE, CARBON DIOXIDE PRODUCTION AND DIGESTIBILITY OF PARA GRASS (BRACHIARIA MUTICA) IN IN VITRO INCUBATION. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 54, Special issue: Agriculture. 34-38. (Đã xuất bản)
30.  Le Van Phong, Nguyễn Văn Thu. 2018. EFFECT OF REPLACING FRESH WATER HYACINTH (EICHHORNIA CRASSIPES) TO RICE STRAW DIET ON FEED INTAKE, RUMEN FERMENTATION AND WEIGHT GAIN OF LAI SIND CATTLE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 54, Special issue: Agriculture. 49-53. (Đã xuất bản)
31.  Nguyễn Thùy Linh, Nguyễn Văn Thu, Nguyễn Thị Kim Đông. 2018. EFFECTS OF DIFFERENT LYSINE AND ENERGY LEVELS IN DIETS ON THE PERFORMANCE AND CARCASS TRAITS OF GROWING LOCAL MUSCOVY DUCKS. Livestock for Rural Development. 30 (1). 1-14. (Đã xuất bản)
32.  Nguyễn Văn Thu. 2018. EFFECT OF CRUDE PROTEIN (CP) SOURCES ON IN VITRO METHANE PRODUCTION WITH PARA GRASS (BRACHIARIA MUTICA) AS THE SUBSTRATE. The 4th International Asian-Australasian Dairy Goat Conference 17-19 October, 2018, Tra Vinh Univ. Vietnam. . 435-448. (Đã xuất bản)
33.  Nguyễn Thị Kim Đông, Nguyễn Văn Thu. 2018. A RESPONSE OF FEED UTILIZATION, NUTRIENT DIGESTIBILITY AND GROWTH RATE OF CROSSBRED RABBITS TO SUGARCANE STALK RESIDUE IN THE BASAL DIET WITH OPERCULINA TURPETHUM SUPPLEMENTATION. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 54, Special issue: Agriculture. 72-78. (Đã xuất bản)
34.  Nguyễn Văn Thu. 2017. EFFECT OF REPLACING ARACHIS PINTOI FOR BRACHIARIA MUTICA IN DIETS ON FEED UTILIZATION, NUTRIENT DIGESTIBILITY, GROWTH RATE AND CARCASS VALUES OF CALIFORNIAN RABBITS. Journal of Animal Science and Technology. Vol. 82. 25-33. (Đã xuất bản)
35.  Nguyễn Văn Thu, Nguyễn Thị Kim Đông. 2017. A RESPONSE OF FEED INTAKE, NUTRIENT DIGESTIBILITY AND METHANE PRODUCTION OF CATTLE TO DIFFERENT SUPPLEMENTATION LEVELS OF COCONUT OIL IN THE MEKONG DELTA OF VIETNAM. Journal of Animal Science and Technology. Vol. 82. 20-24. (Đã xuất bản)
36.  , Nguyễn Văn Thu, Nguyễn Thị Kim Đông. 2017. EFFECT OF DIFFERENT PROTEIN SOURCES IN THE DIETS ON FEED INTAKE, NUTRIENT DIGESTIBILITY, GROWTH AND CARCASS VALUE OF CALIFORNIAN RABBITS (ORYCTOLAGUS CUNICULUS) IN THE MEKONG DELTA OF VIETNAM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 05. 158-165. (Đã xuất bản)
37.  Nguyễn Văn Thu. 2017. IN VITRO GREEN HOUSE GAS PRODUCTION AND ORGANIC MATTER DIGESTION EFFECTED BY NATURAL TANNIN SOURCES, AND GROUND MAIZE ADDED TO SUBSTRATE OF MOM GRASS (HYMENACHNE ACUTIGLUMA). Journal of Animal Science and Technology. Vol. 82. 52-57. (Đã xuất bản)
38.  Nguyễn Văn Thu. 2017. A RESPONSE OF IN VITRO, IN SACCO AND IN VIVO DIGESTIBILITY AND RUMEN PARAMETERS OF SWAMP BUFFALOES SUPPLEMENTED SESBANIA GRANDIFLORA LEAVES. Buffalo Bulletin. Vol.36 No.1. 235-241. (Đã xuất bản)
39.  Nguyễn Văn Thu. 2017. RECENT RESEARCH AND DEVELOPMENT OF DAIRY GOAT PRODUCTION IN VIETNAM. Modern Agricultural Science and Technology. Vol. 3, No 3-4. 38-44. (Đã xuất bản)
40.  Nguyễn Văn Thu. 2016. RESEARCH AND DEVELOPMENT OF DAIRY GOATPRODUCTION IN VIETNAM. The 3rd Asian Australasian Dairy Goat Conference. Yangling, China, May 9-13 2016. . 129-139. (Đã xuất bản)
41.  Nguyễn Thị Kim Đông, Nguyễn Văn Thu. 2016. EFFECT OF DIETARY CRUDE PROTEIN LEVELS ON NUTRIENT INTAKES, GROWTH RATE AND ECONOMIC RETURN OF GUINEA FOWLS IN MEKONG DELTA, VIETNAM. Tropical Animal Science and Production (TASP 2016)July 26-29, 2016 Ambassador Hotel, Bangkok, Thailand. . 219-223. (Đã xuất bản)
42.  Nguyễn Thị Kim Đông, Nguyễn Văn Thu, Yimin Cai. 2016. EFFECT OF DIFFERENT LEVELS OF COCONUT OIL SUPPLEMENTATION TO LAI SIND CATTLE DIETS ON GREEN HOUSE GAS PRODUCTION IN THE MEKONG DELTA OF VIETNAM. JIRCAS WORKING REPORT - ISSN 1341-710x. 84. 31-34. (Đã xuất bản)
43.  Nguyễn Thị Kim Đông, Nguyễn Văn Thu. 2016. THE EFFECTS OF DIETARY CRUDE PROTEIN LEVELS ON NUTRIENT DIGESTIBILITY, NITROGENT RETENTION, RUMEN ENVIRONMENT AND MICROBIAL NITROGEN SYNTHESIS OF GROWING FEMALE BACH THAO GOATS IN VIETNAM. The 3rd Asian Australasian Dairy Goat Conference. Yangling, China, May 9-13 2016. . 458-466. (Đã xuất bản)
44.  Nguyễn Văn Thu, Nguyễn Thị Kim Đông. 2016. IN VITRO BIOGAS PRODUCTION EFFECTED BY DIFFERENT LEVELS OF PLANT MATERIALS TO PIG MANURE BY USING SYRINGE AND FLASK SYSTEMS. Animal Sciences. and Technology. 69. 81-86. (Đã xuất bản)
45.  Nguyễn Văn Thu, Nguyễn Thị Kim Đông. 2016. A RESPONSE OF FEED INTAKE, CARCASS VALUE AND ECONOMIC RETURN OF CROSSBRED RABBITS (NEW ZEALAND X LOCAL) TO THE MIXED OR SEPARATE FEEDINGS. World Rabbit Congress, Qingdao, China. June 15-18, 2016. . 455-458. (Đã xuất bản)
46.  Nguyễn Văn Thu, Nguyễn Thị Kim Đông, Keisuke Hayashi . 2016. A STUDY OF TRA FISH OIL IN DIETS ON METHANE PRODUCTION OF CROSSBRED CATTLE IN THE MEKONG DELTA OF VIETNAM. JIRCAS WORKING REPORT - ISSN 1341-710x. 84. 18-21. (Đã xuất bản)
47.  Nguyễn Văn Thu. 2016. EFFECT OF DIFFERENT INOCULUM SOURCES ON IN VITRO BIOGAS PRODUCTION. Animal Sciences. and Technology. 69. 93-100. (Đã xuất bản)
48.  Nguyễn Văn Thu, Nguyễn Thị Kim Đông, K. Hayashi. 2016. A STUDY OF IN VITRO CH4 AND CO2 PRODUCTION EFFECTED BY THE NATURAL TANNIN SOURCES, AND GROUND MAIZE TO GRASS AS A MAIN SUBSTRATE. JIRCAS WORKING REPORT - ISSN 1341-710x. 84. 26-30. (Đã xuất bản)
49.  Nguyễn Văn Thu, , K. Hayashi. 2016. EFFECTS OF CASHEW NUT SHELL OIL ON IN VITRO METHANE PRODUCTION AND ORGANIC MATTER DIGESTIBILITY. JIRCAS WORKING REPORT - ISSN 1341-710x. 84. 22-25. (Đã xuất bản)
50.  Nguyễn Văn Thu. 2016. RESEARCH AND DEVELOPMENT STRATEGIES OF LIVESTOCK PRODUCTION IN VIETNAM. Tropical Animal Science and Production, Bangkok, Thailand. July 26-29, 2016. . 47-50. (Đã xuất bản)
51.  Nguyễn Văn Thu. 2016. EFFECTS OF WATER HYACINTH SILAGE IN DIETS ON FEED INTAKE, DIGESTIBILITY AND RUMEN PARAMETERS OF SHEEP (OVIS ARIES) IN THE MEKONG DELTA OF VIETNAM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 02. 8-12. (Đã xuất bản)
52.  Nguyễn Thị Kim Đông, Nguyễn Văn Thu. 2016. A RESPONSE OF NUTRIENT INTAKE, DIGESTIBILITY AND GROWTH RATE OF RABBITS (ORYCTOLAGUC CUNICULUS) FED WATER SPINACH OR SWEET POTATO VINES WITH OR WITHOUT FIBER SUPPLEMENT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 03. 19-24. (Đã xuất bản)
53.  , Nguyễn Văn Thu, Nguyễn Thị Kim Đông. 2016. A RESPONSE OF FEED UTILIZATION, NUTRIENT DIGESTIBILITY, GROWTH AND CARCASS VALUE OF CALIFORNIAN RABBITS TO DIE-TARY. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 03. 25-31. (Đã xuất bản)
54.  Nguyễn Thị Kim Đông, Nguyễn Văn Thu. 2016. A RESPONSE OF NUTRIENT DIGESTIBILITY, GROWTH RATE AND CARCASS VALUES OF CROSSBRED RABBITS (NEW ZEALAND X LOCAL) TO DIETARY COPRA MEAL SUPPLEMENTATION. Journal of Animal Science and Technology. 69. 2-9. (Đã xuất bản)
55.  Nguyễn Văn Thu, Nguyễn Thị Kim Đông, Keisuke Hayashi . 2015. A SUMMARY OF STUDY RESULTS ON IN VIVO METHANE PRODUCTION OF GROWING LAI SIND CATTLE FED LEVELS OF DIFFERENT OILS IN MEKONG DELTA OF VIETNAM. SAADC 2015 - JIRCAS Symposum 2015. 5th. 218. (Đã xuất bản)
56.  Nguyễn Văn Thu, Nguyễn Thị Kim Đông. 2015. A RESPONSE OF IN VITRO AND IN VIVO METHANE PRODUCTION, NUTRIENT DIGESTIBILITY AND RUMEN PARAMETERS OF SHEEP BY CAT FISH OIL (CFO) SUPPLEMENTATION. SAADC 2015. 5th. 615-617. (Đã xuất bản)
57.  Nguyễn Thị Kim Đông, Nguyễn Văn Thu. 2015. EFFECTS OF DIETARY CATFISH OIL (PANGASSIUS HYPOPHTHALMUS) SUPPLEMENTATION ON FEED UTILIZATION, GROWTH RATE AND MEAT PRODUCTION OF CROSSBRED RABBITS IN THE MEKONG DELTA OF VIETNAM. Animal Sciences. and Technology. 58. 27-35. (Đã xuất bản)
58.  Nguyễn Văn Thu. 2015. LIVESTOCK PRODUCTION SYSTEMS ADAPTING TO THE GLOBAL CRI-SES IN TROPICAL DEVELOPING COUNTRIES - A REVIEW. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 01. 69-80. (Đã xuất bản)
59.  Nguyễn Văn Thu. 2015. LOCAL WISDOM AND IMPROVING QUALITY OF LIFE IN VIETNAM. 2nd International Symposium of Local wisdom and improving quality of life , Nov-Dec 3, 2015 Chiang Mai, Thailand. . 32-41. (Đã xuất bản)
60.  Nguyễn Văn Thu, Nguyễn Thị Kim Đông. 2015. A STUDY ON NUTRIENT INTAKE AND DIGESTIBILITY, RUMEN ENVIRONMENT AND NITROGEN RETENTION OF SHEEP FED DIFFERENT LEVELS OF ENSILED WATER HYACINTH IN DIETS. SAADC 2015. 5th. 431-433. (Đã xuất bản)
61.  Nguyễn Văn Thu, Nguyễn Thị Kim Đông. 2015. THE USE OF IN VITRO DIGESTIBILITY AND GAS PRODUCTION TECHNIQUES TO EVALUATE NUTRITIVE VALUES OF FORAGES AS RABBIT FEED RESOURCES. Animal Sciences. and Technology. 58. 36-45. (Đã xuất bản)
62.  Nguyễn Thị Kim Đông, Nguyễn Văn Thu. 2015. EFFECT OF DRIED CASSAVA CHIPS IN GROWING RABBIT DIETS ON MEAT PERFORMANCE AND ECONOMIC RETURNS. SAADC 2015. 5th. 434-436. (Đã xuất bản)
63.  Nguyễn Văn Thu, Nguyễn Thị Kim Đông. 2014. EFFECTS OF DIFFERENT LEVELS OF NEUTRAL DETERGENT FIBER IN DIETS ON FEED INTAKE, NUTRIENT DIGESTIBILITY AND RUMEN PARAMETERS OF BACH THAO GOAT IN THE MEKONG DELTA OF VIETNA. 2nd Asia-Australia Dairy Goat Conference, 3-6 April 2014, Bogor, Indonesia. . 237-240. (Đã xuất bản)
64.  Nguyễn Văn Thu, Nguyễn Thị Kim Đông. 2014. A STUDY OF FRESH WATER HYACINTH LEVELS (EICHHORNIA CRASSIPES L.) IN DIETS ON NUTRIENT INTAKES AND DIGESTIBILITY, NITROGEN RETENTION AND RUMEN ENVIRONMENT OF BACH THAO GOAT IN THE MEKONG DELTA OF VIETNAM. 2nd Asia-Australia Dairy Goat Conference, 3-6 April 2014, Bogor, Indonesia. . 61-64. (Đã xuất bản)
65.  Nguyễn Văn Thu, Nguyễn Thị Kim Đông. 2014. A STUDY OF DIFFERENT INOCULUM SOURCES ON IN VITRO BIOGAS PRODUCTION. 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON GREEN TECHNOLOGY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OCTOBER 30th - 31st, 2014, Ho Chi Minh City University of Technical Education. . 363-368. (Đã xuất bản)
66.  Nguyễn Văn Thu. 2014. A RESPONSE OF IN VITRO BIOGAS TO VARIOUS USES OF WATER HYACINTH (EICHHORNIA CRASSIPES) AND ELECTRICITY PRODUCTION TO PIG MANURE. 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON GREEN TECHNOLOGY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OCTOBER 30th - 31st, 2014, Ho Chi Minh City University of Technical Education. . 427-432. (Đã xuất bản)
67.  Nguyễn Thị Kim Đông, Nguyễn Văn Thu. 2012. A STUDY OF IN VITRO BIOGAS PRODUCTION EFFECTED BY DIFFERENT LEVELS OF PLANT MATERIALS BETWEEN SYRINGE AND FLASK SYSTEMS. 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON GREEN TECHNOLOGY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OCTOBER 30th - 31st, 2014, Ho Chi Minh City University of Technical Education. . 415-420. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Văn Thu. 2020. ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ BỔ SUNG NĂNG LƯỢNG BẰNG BỘT NGÔ ĐẾN MÔI TRƯỜNG DẠ CỎ, SỰ TỔNG HỢP PROTEIN VI SINH VẬT, SINH TRƯỞNG VÀ LÊN GIỐNG CỦA DÊ CÁI. Khoa học Công Nghệ Chăn Nuôi. 9-2020. 39-51. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Văn Thu. 2020. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ VÀ KỸ THUẬT CHĂN NUÔI DÊ THỊT TẠI HUYỆN BÌNH TÂN, TỈNH VĨNH LONG. Khoa học Công Nghệ Chăn Nuôi. 6-2020. 68-79. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Văn Thu. 2020. ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ KHÔ DẦU DỪA TRONG THỨC ĂN HỖN HỢP ĐẾN SỰ THẢI KHÍ CH4 VÀ CO2, DƯỠNG CHẤT TIÊU HOÁ VÀ THÔNG SỐ DỊCH DẠ CỎ CỦA BÒ LAI SIND. Khoa học Công Nghệ Chăn Nuôi. 6-2020. 22-34. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Văn Thu. 2020. KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU CỦA BỔ SUNG PROBIOTIC ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ TIÊU THỤ THỨC ĂN, DƯỠNG CHẤT VÀ SỰ SINH SẢN CỦA THỎ CÁI LAI (CALIFORNIAN X ĐỊA PHƯƠNG) Ở LỨA 1. Khoa học Công Nghệ Chăn Nuôi. 9-2020. 26-38. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Văn Thu. 2020. ẢNH HƢỞNG CỦA BỘT NGÔ TRONG KHẨU PHẦN CỎ VOI ĐẾN SỰ THẢI KHÍ GÂY HIỆU ỨNG NHÀ KÍNH, TỶ LỆ TIÊU HÓA VÀ TÍCH LŨY ĐẠM CỦA BÒ THỊT LAI SIND. Khoa học Công Nghệ Chăn Nuôi. 11-2020. 35-46. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Bình Trường, Nguyễn Văn Thu. 2020. ẢNH HƯỞNG CÁC MỨC XƠ TRUNG TÍNH ĐẾN SỰ TIÊU HÓA CHẤT HỮU CƠ Ở IN VITRO CỦA KHẨU PHẦN BÒ THỊT. Khoa học Kỹ Thuất Chăn Nuôi. 6-2020. 43-48. (Đã xuất bản)
7.  Nguyễn Văn Thu, Nguyen Thi Kim Dong. 2020. ẢNH HƯỞNG CỦA BỔ SUNG BÃ BIA TRONG KHẨU PHẦN LÁ BÔNG CẢI PHỤ PHẨM (BRASSICA CAULIFLORA LIZG) ĐẾN TIÊU THỤ VÀ TIÊU HÓA DƯỠNG CHẤT, TĂNG TRƯỞNG VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA THỎ LAI (NEW ZEALAND × ĐỊA PHƯƠNG). Khoa học Công Nghệ Chăn Nuôi. 5-2020. 46-55. (Đã xuất bản)
8.  Nguyễn Văn Thu. 2020. ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ THAY THẾ PHÂN HEO BẰNG NƯỚC ÉP LỤC BÌNH (EICHHORNIA CRASSIPES) ĐẾN SỰ SẢN XUẤT KHÍ SINH HỌC. Khoa học Công Nghệ Chăn Nuôi. 6-2020. 61-67. (Đã xuất bản)
9.  Nguyễn Bình Trường, Nguyễn Văn Thu. 2019. VÁCH TẾ BÀO THỰC VẬT (NEUTRAL DETERGENT FIBER - NDF): CẤU TRÚC, SỰ THAY ĐỔI VÀ SỬ DỤNG CHO GIA SÚC NHAI LẠI. Khoa học Công Nghệ Chăn Nuôi. 100. 2-20. (Đã xuất bản)
10.  Phạm Huỳnh Khiết Tâm, Nguyễn Văn Thu. 2019. ẢNH HƯỞNG CỦA DẦU VỎ HẠT ĐIỀU THÔ (ANACARIUM OCCIDENTAL L.) ĐẾN SỰ SINH KHÍ MÊTAN, CACBONIC VÀ TỶ LỆ TIÊU HÓA CHẤT HỮU CƠ CUA CO LÔNG TÂY Ở IN VITRO. KHKT Chăn Nuôi. 252. 76-81. (Đã xuất bản)
11.  Nguyễn Bình Trường, Nguyễn Văn Thu. 2019. KHẢO SÁT HÀM LƯỢNG XƠ TRUNG TÍNH (NEUTRAL DETERGENT FIBER - NDF) TRONG KHẨU PHẦN CỦA BÒ THỊT TẠI TỈNH AN GIANG. Khoa học Công Nghệ Chăn Nuôi. 101. 57- 67. (Đã xuất bản)
12.  Nguyễn Văn Thu. 2019. ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ BỔ SUNG VITAMINE E TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN THÀNH TÍCH SINH SẢN CỦA THỎ THUẦN CALIFORNIAN. Khoa học Công Nghệ Chăn Nuôi. 95. 61-71. (Đã xuất bản)
13.  Lại Quốc Khánh, Nguyễn Văn Thu. 2019. ẢNH HƯỞNG CỦA MỨC BỔ SUNG BỘT BẮP ĐẾN SINH KHÍ NHÀ KÍNH VÀ TỶ LỆ TIÊU HÓA Ở IN VITRO. Khoa học Công Nghệ Chăn Nuôi. 101. 46-56. (Đã xuất bản)
14.  Nguyễn Văn Thu. 2019. AN EVALUATION ON QUALITY OF WATER HYACINTH SILAGE EFFECTED BY ADDING MOLASSES AND GROUND MAIZE. Khoa học Công Nghệ Chăn Nuôi. 96. 69-77. (Đã xuất bản)
15.  Nguyen Thi Kim Dong, Nguyễn Văn Thu. 2019. ẢNH HƯỞNG CỦA ARGININE BỔ SUNG ĐẾN TĂNG KHỐI LƯỢNG VÀ TỶ LỆ TIÊU HÓA CÁC DƯỠNG CHẤT TRONG KHẤU PHẦN THỎ LAI (CALIFORNIAN  THỎ ĐỊA PHƯƠNG). Khoa học Công Nghệ Chăn Nuôi. 95. 61-71. (Đã xuất bản)
16.  Nguyễn Bình Trường, Nguyễn Văn Thu. 2018. HIỆN TRẠNG CHĂN NUÔI BÒ THỊT Ở AN GIANG: 2.SINH SẢN VÀ SINH TRƯỜNG. Tạp Chí Khoa Học Kỹ Thuật Chăn Nuôi. 229. 74-78. (Đã xuất bản)
17.  Nguyễn Văn Thu. 2018. ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ THAY THẾ CỎ LÔNG TÂY (BRACHIARIA MUTICA) BẰNG CỎ PASPALUM (PASPALUM ATRATUM) TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN THÀNH TÍCH SINH SẢN CỦA THỎ CÁI LAI (CALIFORNIAN X ĐỊA PHƯƠNG). Khoa học Công Nghệ Chăn Nuôi. 91. 51-60. (Đã xuất bản)
18.  Lâm Phước Thành, Nguyễn Văn Thu. 2018. DẦU CÁ HỒI GIẢM SINH KHÍ METHANE NHƯNG KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN TIÊU HÓA VÀ TĂNG TRƯỞNG CỦA DÊ THỊT. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi. 236. 22-26. (Đã xuất bản)
19.  Đỗ Thị Khánh Linh, Nguyễn Văn Thu. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC MỨC ĐỘ THAY THẾ CỎ MULATO II TRONG KHẨU PHẦN RAU LANG ĐẾN SỰ TIÊU THỤ DƯỠNG CHẤT, TĂNG TRỌNG VÀ CHẤT LƯỢNG THÂN THỊT CỦA THỎ ĐỊA PHƯƠNG TẠI TỈNH TIỀN GIANG. Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi. Số 80. 59-68. (Đã xuất bản)
20.  Nguyễn Thùy Linh, Nguyễn Văn Thu, Nguyễn Thị Kim Đông. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC MỨC PROTEIN THÔ VÀ THREONINE TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN NĂNG SUẤT SINH TRƯỞNG CỦA VỊT XIÊM (NGAN) ĐỊA PHƯƠNG. Khoa Học Công Nghê Chăn Nuôi. 77. 34-47. (Đã xuất bản)
21.  Nguyễn Văn Thu, Nguyễn Thị Kim Đông. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG MỠ CÁ TRA (PANGASIUS HYPOPHTHALMUS) TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN SẢN LƯỢNG TRỨNG VÀ CÁC CHỈ TIÊU ẤP NỞ CỦA GÀ SAO (NUMIDIA MELEAGRIS). Khoa Học Công Nghê Chăn Nuôi. 81. 60-68. (Đã xuất bản)
22.  Nguyễn Văn Thu. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC MỨC ĐỘ RAU MƠ (PAEDERIA TOMENTOSA) THAY THẾ CỎ PASPALUM (PASPALUM ATRATUM) ĐẾN TIÊU THỤ DƯỠNG CHẤT, TĂNG KHỐI LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA THỎ LAI (CALIFORNIAN X ĐỊA PHƯƠNG). Khoa Học Công Nghê Chăn Nuôi. 81. 69-78. (Đã xuất bản)
23.  Nguyễn Bình Trường, Nguyễn Văn Thu. 2017. HIỆN TRẠNG CHĂN NUÔI BÒ THỊT Ở TỈNH AN GIANG 1. GIỐNG VÀ THỨC ĂN HIỆN TRẠNG CHĂN NUÔI BÒ THỊT Ở TỈNH AN GIANG. Tạp Chí Khoa Học Kỹ Thuật Chăn Nuôi. 227. 80-86. (Đã xuất bản)
24.  Nguyễn Văn Thu. 2016. HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT VÀ CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI BÒ TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỮU LONG. Khoa Hoc va Cong Nghe. 05. 28-33. (Đã xuất bản)
25.  Lê Văn Phong, Nguyễn Văn Thu. 2016. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGUỒN PROTEIN THÔ KHÁC NHAU TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN SỰ TIÊU THỤ THỨC ĂN, TỶ LỆ TIÊU HÓA DƯỠNG CHẤT, THÔNG SỐ DỊCH DẠ CỎ VÀ TÍCH LŨY ĐẠM CỦA CỪU CÁI PHAN RANG 3-5 THÁNG TUỔI. Khoa Hoc va Cong Nghe Chăn Nuôi. 68. 14-24. (Đã xuất bản)
26.  Nguyễn Thị Kim Đông, Nguyễn Văn Thu, Kim Đình Tiến. 2016. KẾT QUẢ VỀ TĂNG TRƯỞNG, CHO THỊT, TICH LŨY ĐẠM VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA THỎ CALIFORNIAN ĐƯỢC BỔ SUNG KHÔ DẦU NÀNH VÀ BỘT CÁ TRONG KHẨU PHẦN. Khoa Hoc va Cong Nghe Chăn Nuôi. 61. 58-66. (Đã xuất bản)
27.  Nguyễn Văn Thu. 2016. SỰ Ô NHIỄM DO CHẤT THẢI CHĂN NUÔI VÀ CÁC GIẢI PHÁP. Khoa Học Công Nghệ Chăn Nuôi. 67. 2-10. (Đã xuất bản)
28.  Lê Văn Phong, Nguyễn Văn Thu. 2016. ĐIỀU TRA VỀ SINH TRƯỞNG, SẢN XUẤT VÀ KỸ THUẬT NUÔI BÒ SỮA TẠI NÔNG TRƯỜNG SÔNG HẬU, HỢP TÁC XÃ BÒ SỮA LONG HÒA VÀ EVERGROWTH Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2016. 48-55. (Đã xuất bản)
29.  Nguyễn Văn Thu. 2016. KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU VỀ SỰ THẢI KHÍ GÂY HIỆU ỨNG NHÀ KÍNH CỦA BÒ LAI SIND ĐƯỢC ĐO BẰNG HỆ THỐNG BUỒNGTHÔNG KHÍ TRÙM ĐẦU (VENTILATED HOOD SYSTEM). Khoa Hoc va Cong Nghe Chăn Nuôi. 70. 40-46. (Đã xuất bản)
30.  Nguyễn Ngọc Đức An Như, Nguyễn Thị Kim Đông, Nguyễn Văn Thu. 2016. ẢNH HƯỞNG CÁC NGUỒN CARBOHYDRATE HÒA TAN Ở CÁC MỨC ĐỘ BỔ SUNG KHÁC NHAU ĐẾN SỰ SINH KHÍ MÊTAN VÀ TỶ LỆ TIÊU HÓA DƯỠNG CHẤT Ở IN VITRO. Khoa Hoc và Công Nghệ Chăn Nuôi. số 65. (Đã xuất bản)
31.  Lê Văn Phong, Nguyễn Thị Kim Đông, Nguyễn Văn Thu. 2016. ẢNH HƯỞNG CÁC MỨC ĐỘ BẮP CẢI PHỤ PHẨM (BRASSICA OLERACEA) THAY THẾ CỎ LÔNG TÂY (BRACHIARIA MUTICA) ĐẾN SỬ DỤNG THỨC ĂN, TIÊU HÓA DƯỠNG CHẤT VÀ MÔI TRƯỜNG DỊCH DẠ CỎ CỦA CỪU TĂNG TRƯỞNG. Khoa Hoc va Cong Nghe Chăn Nuôi. 61. 67-76. (Đã xuất bản)
32.  Nguyễn Thị Kim Đông, Nguyễn Văn Thu. 2016. ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ BỔ SUNG PHỤ PHẨM KHOAI LANG KẾT HỢP KHÔ DẦU DỪA LÊN TĂNG TRỌNG, CHẤT LƯỢNG THÂN THỊT VÀ TỶ LỆ TIÊU HÓA DƯỠNG CHẤT CỦA THỎ LAI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2016. 113-119. (Đã xuất bản)
33.  Nguyễn Thị Kim Đông, Nguyễn Văn Thu. 2016. ẢNH HƯỞNG CỦA BỔ SUNG BÃ ĐẬU NÀNH TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN TĂNG KHỐI LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG THÂN THỊT VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA GÀ SAO. Khoa Hoc và Công Nghệ Chăn Nuôi. số 68. 83-94. (Đã xuất bản)
34.  Nguyễn Văn Thu, Nguyễn Thị Kim Đông. 2016. CẢI THIỆN SỰ TIÊU HÓA VẬT CHẤT HỮU CƠ VÀ SINH KHÍ IN VITRO BẰNG BỔ SUNG THÂN CHUỐI, CỎ ĐẬU LÁ LỚN (MUCANA PRURIENS) VÀ TẤM GẠO ĐỐI VỚI CHẤT NỀN LÀ RƠM VÀ CỎ LÔNG TÂY (BRACHIARIA MUTICA). Khoa Hoc va Cong Nghe Chăn Nuôi. 70. 57-61. (Đã xuất bản)
35.  Nguyễn Văn Thu, Nguyễn Thị Kim Đông. 2016. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC MỨC ĐỘ BỔ SUNG DẦU DỪA VÀO KHẨU PHẦN ĐẾN SỰ PHÁT THẢI KHÍ GÂY HIỆU ỨNG NHÀ KÍNH, TIÊU HÓA DƯỠNG CHẤT VÀ CÁC CHỈ TIÊU DỊCH DẠ CỎ CỦA BÒ LAI SIND. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2016. 135-141. (Đã xuất bản)
36.  Nguyễn Văn Thu, Nguyễn Thị Kim Đông. 2015. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC MỨC ĐỘ BỔ SUNG CỎ ĐẬU (PSOPHOCARPUS SCANDENS) TRONG KHẨU PHẦN CƠ BẢN CỎ LÔNG TÂY (BRACHIRIA MUTICA) ĐẾN NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA THỎ LAI. Khoa học và Công nghệ Chăn nuôi. 52. 44-57. (Đã xuất bản)
37.  Nguyễn Văn Thu. 2015. Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG DO CHẤT THẢI CHĂN NUÔI: NGUYÊN NHÂN, ẢNH HƯỞNG VÀ GIẢI PHÁP. Hội nghị CNTY Toan Quoc 28-29 thang 4 nam 2015, DHCT _Hoi CN TY Viet Nam. . 78-86. (Đã xuất bản)
38.  Nguyễn Văn Thu, Nguyễn Thị Vĩnh Châu. 2015. MỐI LIÊN HỆ GIỮA TIÊU HÓA Ở IN VITRO VÀ IN VIVO VÀ SỰ ƯỚC LƯỢNG NĂNG LƯỢNG TRAO ĐỔI CỦA THỨC ĂN THÔ XANH CHO THỎ LAI (NEW ZEALAND X ĐỊA PHƯƠNG) Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỮU LONG. Tạp Chí Khoa Học Kỹ Thuật Chăn Nuôi. Số 4. 76-84. (Đã xuất bản)
39.  Nguyễn Văn Thu, Nguyễn Thị Kim Đông. 2015. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC MỨC ĐỘ ĐẠM THÔ TRONG KHẨU PHẦN BẰNG BỔ SUNG BÁNH ĐA DƯỠNG CHẤT ĐẾN SỰ TI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 37. 11-17. (Đã xuất bản)
40.  Nguyễn Văn Thu, Nguyễn Thị Kim Đông. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG CỎ ĐẬU PHỌNG (ARACHIS PINTOI) TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN SỰ TIÊU THỤ THỨC ĂN, TĂNG KHỐI LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA GÀ SAO. Khoa Học và Công Nghệ Chăn Nuôi. 49. 35-43. (Đã xuất bản)
41.  Nguyễn Văn Thu, Nguyễn Thị Vĩnh Châu. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC MỨC PROTEIN THÔ ĐẾN SỰ TĂNG TRƯỞNG, CHẤT LƯỢNG QUẦY THỊT, TỈ LỆ TIÊU HÓA VÀ CÁC CHỈ TIÊU DỊCH MANH TRÀNG CỦA THỎ LAI (ĐỊA PHƯƠNG X NEW ZEALAND) Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Khoa Học và Công Nghệ Chăn Nuôi. 49. 80-92. (Đã xuất bản)
42.  Nguyễn Văn Thu, Huỳnh Hoàng Thi. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG CÁC NGUỒN PROTEIN KHÁC NHAU ĐẾN KHẢ NĂNG THU NHẬN THỨC ĂN, TIÊU HÓA, CÁC THÔNG SỐ DỊCH DẠ CỎ VÀ NITƠ TÍCH LŨY TRÊN BÊ LAI SIND TỪ 10-12 THÁNG TUỔI. Khoa Học và Công Nghệ Chăn Nuôi. 49. 52-59. (Đã xuất bản)
43.  Nguyễn Văn Thu. 2014. PHÁT TRIỂN NGÀNH CHĂN NUÔI BỀN VỮNG ĐỂ NÂNG CAO THU NHẬP VÀ THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỮU LONG. Khoa Học và Công Nghệ Chăn Nuôi. 50. 1-10. (Đã xuất bản)
44.  Nguyễn Thị Vĩnh Châu, Nguyễn Văn Thu. 2014. HIỆN TRẠNG CHĂN NUÔI THỎ Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 32. 1-8. (Đã xuất bản)
45.  Nguyễn Thị Vĩnh Châu, Nguyễn Văn Thu. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC MỨC NĂNG LƯỢNG TRAO ĐỔI (ME) TRONG KHẨU PHẦN ĂN ĐẾN SỰ TĂNG TRƯỞNG, CHẤT LƯỢNG QUẦY THỊT VÀ CÁC CHỈ TIÊU DỊCH MANH TRÀNG CỦA THỎ LAI (THỎ ĐỊA PHƯƠNG X THỎ NEW ZEALAND) Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 33. 36-45. (Đã xuất bản)
46.  Nguyễn Văn Thu, Nguyễn Hữu Lai. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC THAY THẾ CỎ LÔNG TÂY (BRACHIARIA MUTICA) BẰNG THÂN CHUỐI TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN SỰ TẬN DỤNG THỨC ĂN, TÍCH LŨY ĐẠM VÀ MÔI TRƯỜNG DẠ CỎ CỦA BÊ LAI SIND TỪ 6-8 THÁNG TUỔI. Khoa Học và Công Nghệ Chăn Nuôi. 49. 44-51. (Đã xuất bản)
47.  Nguyễn Văn Thu. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA BỔ SUNG MỠ CÁ TRA TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN KHẢ NĂNG SỬ DỤNG THỨC ĂN, TỈ LỆ TIÊU HÓA DƯỠNG CHẤT VÀ MÔI TRƯỜNG DỊCH DẠ CỎ CỦA CỪU TĂNG TRƯỞNG. Khoa Học và Công Nghệ Chăn Nuôi. 50. 31-38. (Đã xuất bản)
48.  Nguyễn Thị Vĩnh Châu, Nguyễn Văn Thu. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA MỨC XƠ TRUNG TÍNH (NDF) TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN SỰ TĂNG TRƯỞNG, TIÊU HÓA DƯỠNG CHẤT, CHẤT LƯỢNG QUẦY THỊT VÀ CÁC CHỈ TIÊU DỊCH MANH TRÀNG CỦA THỎ LAI (ĐỊA PHƯƠNG X NEW ZEALAND) Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 35. 38-47. (Đã xuất bản)
49.  Nguyễn Thị Kim Đông, Nguyễn Văn Thu. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN TRỮ VÀ CHẾ ĐỘ ĐẢO TRỨNG LÊN KẾT QUẢ ẤP NỞ CỦA TRỨNG GÀ SAO TRONG QUI TRÌNH ẤP CỦA MÁY BÁN TỰ ĐỘNG. Khoa Học và Công Nghệ Chăn Nuôi. 49. 93-100. (Đã xuất bản)
50.  Nguyễn Văn Thu, Nguyễn Ngọc Đức An Như. 2014. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BƯỚC ĐẦU VỀ SỰ SINH KHÍ GÂY HIỆU ỨNG NHÀ KÍNH Ở IN VITRO CỦA MỘT SỐ LOẠI THỨC ĂN CỦA GIA SÚC NHAI LẠI. Khoa Học và Công Nghệ Chăn Nuôi. 50. 76-83. (Đã xuất bản)
51.  Nguyễn Thị Kim Đông, Nguyễn Văn Thu. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC MỨC PROTEIN THÔ TRONG KHẨU PHẦN LÊN NĂNG SUẤT TRỨNG VÀ TỶ LỆ ẤP NỞ CỦA GÀ SAO. Khoa Học và Công Nghệ Chăn Nuôi. 49. 13-22. (Đã xuất bản)
52.  Nguyễn Thị Kim Đông, Nguyễn Văn Thu. 2013. ẢNH HƯỞNG BỔ SUNG BÃ BIA TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, TỈ LỆ TIÊU HÓA DƯỠNG CHẤT VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA THỎ LAI. TC Khoa học Kỹ thuật Chăn Nuôi. 42. 61. (Đã xuất bản)
53.  Nguyễn Văn Thu. 2013. PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NUÔI ĐỘNG VẬT BỀN VỮNG VÀ NÂNG CAO THU NHẬP Ở ĐBSCL. MDEC Vĩnh Long. 1. 99. (Đã xuất bản)
54.  Nguyễn Văn Thu. 2013. CÔNG NGHỆ CAO TRONG CHĂN NUÔI: THÁCH THỨC, ỨNG DỤNG VÀ HIỆU QUẢ. Kỹ yếu khoa học: Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. . 144. (Đã xuất bản)
55.  Nguyễn Văn Thu. 2013. ẢNH HƯỞNG CỦA LỤC BÌNH Ủ CHUA TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN SỰ TIÊU THỤ THỨC ĂN, MÔI TRƯỜNG DẠ CỎ VÀ DƯỠNG CHẤT TIÊU HÓA CỦA CỪU CÁI PHAN RANG. T C Khoa Học Công Nghệ Chăn nuôi, ISSN 1859-0802. 40. 86. (Đã xuất bản)
56.  Nguyễn Văn Thu, Nguyễn Thị Kim Đông. 2013. NGHIÊN CỨU CÁC KỸ THUẬT IN SACCO VÀ IN VITRO ĐỂ ĐÁNH GIÁ TIÊU HÓA KHẨU PHẦN CỦA TRÂU TA Ở ĐBSCL. TC Khoa học Kỹ thuật Chăn Nuôi. 4. 75. (Đã xuất bản)
57.  Nguyễn Thị Kim Đông, Nguyễn Văn Thu. 2013. EFFECT OF DIETARY CRUDE PROTEIN ON GROWTH AND MEAT PERFORMANCE AND ECONOMIC RETURN OF THE GUINEA IN MEKONG DELTA OF VIETNAM. Kỹ thuật chăn nuôi tiếng Anh. 1. 30. (Đã xuất bản)
58.  Nguyễn Văn Thu. 2013. A STUDY OF PIG MANURE AND PLANTS FOR METHANE AND ELECTRICITY PRODUCTION. Kỹ thuật chăn nuôi tiếng Anh. 1. 82. (Đã xuất bản)
59.  Nguyễn Văn Thu, Nguyễn Thị Kim Đông. 2013. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC MỨC ĐỘ XƠ TRUNG TÍNH (NEUTRAL DETERGENT FIBER - NDF) TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN SỰ TIÊU THỤ THỨC ĂN, TỈ LỆ TIÊU HÓA DƯỠNG CHẤT VÀ SỰ TÍCH LŨY ĐẠM CỦA CỪU TỪ 3 ĐẾN 5 THÁNG TUỔI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 28. 8-14. (Đã xuất bản)
60.  Nguyễn Thị Kim Đông, Nguyễn Văn Thu. 2013. A COMPARATIVE STUDY OF NUTRIENT DIGESTIBILITY AND NITROGEN RETENTION OF GROWING NEW ZEALAND … VIETNAM. Kỹ thuật chăn nuôi tiếng Anh. 1. 65. (Đã xuất bản)
61.  Nguyễn Văn Thu, Nguyễn Thị Kim Đông. 2013. ĐIỀU TRA HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN, TĂNG TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA CỪU Ở ĐBSCL. TC Khoa học Kỹ thuật Chăn Nuôi. 2. 72. (Đã xuất bản)
62.  Nguyễn Kim Đông, Nguyễn Văn Thu. 2012. A COMPARATIVE STUDY OF NUTRIENT DIGESTIBILITY AND NITROGEN RETENTION OF GROWING NEW ZEALAND, CALIFORNIA AND CROSSBRED RABBITS (NEW ZEALAND X LOCAL BREED) IN MEKONG DELTA, VIETNAM. Hội thảo quốc tế. . (Đã xuất bản)
63.  Nguyễn Văn Thu. 2012.    -  ẢNH HƯỞNG CỦA BỔ SUNG THÂN DÂY VÀ LÁ ĐẬU RỒNG HOANG TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA THỎ LAI (N X ĐP). 1. 1. 1. (Đã xuất bản)
64.  Nguyễn Văn Thu. 2012. SỰ ĐÁP ỨNG VỀ SỰ TIÊU THỤ THỨC ĂN, CÁC THÔNG SỐ DẠ CỎ VÀ SỰ TÍCH LŨY ĐẠM CỦA BÒ LAI SIND (…). CAAB 2012. 1. 159. (Đã xuất bản)
65.  Nguyễn Văn Thu. 2012. RABBIT PRODUCTION IN RESPONSE TO THE GLOBAL ENERGY AND FOOD CRISIS, AND CLIMATE CHANGE IN TROPICAL DEVELOPING COUNTRIES-A REVIEW.  The 2nd international conference on rabbit production in Asia (ARPAC2011). . (Đã xuất bản)
66.  Nguyễn Thị Kim Đông, Nguyễn Văn Thu. 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ BỔ SUNG LÁ RAU MUỐNG (IPOMOEA AQUATICA) TRONG KHẨU PHẦN LÊN SỰ TIÊU THỤ DƯỠNG CHẤT (…). CAAB 2012. 1. 136. (Đã xuất bản)
67.  Nguyễn Thị Kim Đông, Nguyễn Văn Thu. 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ BỔ SUNG BÃ BIA TRONG KHẨU PHẦN LÊN TIÊU THỤ THỨC ĂN, TĂNG TRỌNG, TỶ LỆ TIÊU HÓA DƯỠNG CHẤT (…). CAAB 2012. 1. 152. (Đã xuất bản)
68.  Nguyễn Thị Kim Đông, Nguyễn Văn Thu. 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ BỔ SUNG BÌM BÌM (OPERCULIA TURPETHUM) TRONG KHẨU PHẦN LÊN NĂNG XUẤT SINH SẢN CỦA THỎ LAI. CAAB 2012. 1. 144. (Đã xuất bản)
69.  Nguyễn Văn Thu. 2012. BIO-ENERGY SUPPLY AND UTILIZATION OF ANIMAL WASTES IN MEKONG DELTA, VIETNAM. Hội thảo quốc tế. . (Đã xuất bản)
70.  Nguyễn Kim Đông, Nguyễn Văn Thu. 2012. A STUDY OF GROWTH RATE, CARCASS STRAITS AND ECONOMIC RETURNS OF NEW ZEALAND AND CROSSBRED RABBITS FED TWO LEVELS OF CRUDE PROTEIN.  Hội thảo quốc tế. . (Đã xuất bản)
71.  Nguyễn Văn Thu. 2012. NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TIÊU HÓA XƠ TRUNG TÍNH (NEUTRAL DETERGENT FIBER – NDF) CỦA CỪU PHAN RANG (…). CAAB 2012. 1. 174. (Đã xuất bản)
72.  Nguyễn Văn Thu. 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA BÌM BÌM (OPERCULINA TURPETHUM) THAY THẾ CỎ LÔNG TÂY TRÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG, TỶ LỆ TIÊU HÓA DƯỠNG CHẤT CHẤT VÀ TÍCH LŨY ĐẠM Ở THỎ THỊT. KHKT Chăn Nuôi. . (Đã xuất bản)
73.  Nguyễn Văn Thu. 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ KẾT HỢP GIỮA THỨC ĂN NĂNG LƯỢNG VÀ MỨC ĐỘ ĐẠM LÊN MÔI TRƯỜNG DẠ CỎ, TỶ LỆ TIÊU HÓA DƯỠNG CHẤT VÀ TÍCH LŨY NITƠ CỦA TRÂU ĐỊA PHƯƠNG.  KHKT Chăn Nuôi. . (Đã xuất bản)
74.  Nguyễn Văn Thu. 2012. EFFECTS OF ENSILED WATER HYACINTH IN SHEEP DIETS ON FEED INTAKE, DIGESTIBILITY AND RUMEN PARAMETERS.  Hội thảo quốc tế. . (Đã xuất bản)
75.  Nguyễn Văn Thu. 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA LÁ RAU MUỐNG THAY THẾ CỎ LÔNG TÂY ĐẾN TĂNG TRƯỞNG, TỈ LỆ TIÊU HÓA DƯỠNG CHẤT VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA THỎ THỊT. KHKT Chăn Nuôi. . (Đã xuất bản)
76.  Nguyễn Văn Thu. 2012. SUPPLEMENTING RICE STRAW WITH FRESH WATER HYACINTH (EICHHORNIA CRASSIPES) TO IMPROVE DIET QUALITY AND PERFORMANCE IN GROWING LOCAL CATTLE. Hội thảo quốc tế. . (Đã xuất bản)
77.  Nguyễn Văn Thu, Nguyễn Thị Kim Đông. 2012. ẢNH HƯỞNG CÁC MỨC ĐỘ LỤC BÌNH Ủ CHUA ĐẾN SỰ TIÊU THỤ DƯỠNG CHẤT CỦA THỨC ĂN (…). CAAB 2012. 1. 167. (Đã xuất bản)
78.  Nguyễn Văn Thu. 2012. EFFECTS OF WATER HYACINTH (EICHHORNIA CRASSIPES) IN LOCAL CATTLE DIETS ON NUTRIENT UTILIZATION, RUMEN PARAMETERS AND MICROBIAL PROTEIN SYNTHESIS.  The 3rd International Conference on Sustainable Animal Agriculture for Developing Countries. . (Đã xuất bản)
79.  VO DUY THANH, T R Preston, Nguyễn Văn Thu. 2012. MANGOSTEEN PEEL AS MODIFIER OF FERMENTATION IN AN IN VITRO INCUBATION USING POTASSIUM NITRATE OR UREA AS NPN SOURCE WITH MOLASSES, OPERCULINA TURPETHUM MEAL AND PARA GRASS AS SUBSTRATE.  Reducing Greenhouse Gas Emissions from Livestock and Soils. . (Đã xuất bản)
80.  Nguyễn Văn Thu. 2012. SHOULD WE REORIENTATE ANIMAL PRODUCTION DEVELOPMENT IN RESPONSE TO CLIMATE CHANGE IN TROPICAL DEVELOPING COUNTRIES?. The 3rd International Conference on Sustainable Animal Agriculture for Developing Countries. . (Đã xuất bản)
81.  Nguyễn Văn Thu. 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA LÁ RAU MUỐNG THAY THẾ CỎ LÔNG TÂY ĐẾN TĂNG TRƯỞNG, TỈ LỆ TIÊN HÓA DƯỠNG CHẤT VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA THỎ THỊT. 1. 1. 1. (Đã xuất bản)
82.  Nguyễn Văn Thu. 2011. A STUDY OF USING DIFFERENT PLANT SOURCES IN ASSOICIATION WITH PIG MANURE FOR IN VITRO BIOGAS PRODUCTION IN THE MEKONG DELTA OF VN. Proceedings of the 4th Greenhouse Gases and Animal Agriculture Conference. . (Đã xuất bản)
83.  Nguyễn Văn Thu, Nguyễn Thị Kim Đông. 2011. ỨNG DỤNG KỸ THUẬT TIÊU HÓA IN VITRO ĐỂ ĐÁNH GIÁ SỰ TIÊU HÓA DƯỠNG CHẤT VÀ SẢN XUẤT RƠM DINH DƯỠNG (NUTRITIONAL RICE STRAW) LÀM THỨC ĂN CHO TRÂU BÒ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 17a. 124-132. (Đã xuất bản)
84.  Nguyễn Văn Thu, Nguyễn Thị Kim Đông. 2011. A STUDY OF WATER HYACINTH AS A FEED RESOURCE FOR FEEDING GROWING RABBITS. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
85.  Nguyễn Văn Thu, Nguyễn Kim Đông. 2010. ẢNH HƯỞNG CỦA LÁ RAU MUỐNG THAY THẾ CỎ LONG TÂY LÊ SỰ TĂNG TRƯỞNG CỦA THỎ CÁI LAI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
86.  Nguyễn Văn Thu. 2010. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC MỨC ĐỘ PROTEIN THÔ TRONG KHẨU PHẦN LÊN SỰ TIÊU THỤ THỨC ĂN, TỶ LỆ TIÊU HÓA DƯỠNG CHẤT, CÁC THÔNG SỐ DẠ CỎ, NI TƠ TÍCH LŨY VÀ TĂNG TRỌNG CỦA BÒ TA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 15a. 125-132. (Đã xuất bản)
87.  Nguyễn Văn Thu, DANH MO. 2010. ĐÁNH GIÁ TỈ LỆ TIÊU HÓA CHẤT HỮU CƠ VÀ GIÁ TỊ NĂNG LƯỢNG THỨC ĂN THÔ CỦA GIA SÚC NAI LẠI BẰNG KỸ THUẬT TIÊU HÓA IN VITRO VỚI NGUỒN DƯỠNG CHẤT CHO VI SINH VẬT DỊCH DẠ CỎ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
88.  Phan Thuận Hoàng, Nguyễn Văn Thu. 2010. NGHIÊN CỨU SỰ LÊN MEN Ở MANH TRÀNG, TIÊU HÓA DƯỠNG CHẤT VÀ NITƠ TÍCH LŨY Ở THỎ LAI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 16b. 1-7. (Đã xuất bản)
89.  Nguyễn Văn Thu. 2010. NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG BÃ LỤC BÌNH Ủ CHUA TRONG KHẨU PHẦN ĐỂ CHĂN NUÔI BÒ THỊT ĐỊA PHƯƠNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 13. 230-238. (Đã xuất bản)
90.  Nguyễn Văn Thu, DANH MO. 2010. ẢNH HƯỞNG CỦA XƠ AXIT (ADF) LÊN TỈ LỆ TIÊU HÓA THỨC ĂN Ở IN VITRO VÀ IN VITRO VỚI KỸ THUẬT DUNG DỊCH DẠ CỎ LÀM DƯỠNG CHẤT CHO VI SINH VẬT CỦA TRÂU BÒ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
91.  Nguyễn Văn Thu, DANH MO. 2010. SỬ DỤNG DỊCH DẠ CỎ CỦA TRÂU TA NHƯ LÀ NGUỒN DƯỠNG CHẤT THAY THẾ CÁC HÓA CHẤT ĐỂ XÁC ĐỊNH TỈ LỆ TIÊU HÓA IN VITRO CÁC LOẠI THỨC ĂN GIA SÚC NHAI LẠI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
92.  Nguyễn Văn Thu, Nguyễn Thị Kim Đông. 2010. NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG DỊCH MANH TRÀNG CỦA THỎ ĐỂ ĐÁNH GIÁ SỰ SINH KHÍ VÀ TIÊU HÓA THỨC ĂN Ở IN VITRO. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 16a. 60-70. (Đã xuất bản)
93.  Nguyễn Văn Thu, DANH MO. 2010. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC KỸ THUẬT XÁC ĐỊNH VÀ NHIỆT ĐỘ Ủ KHÁC NHAU LÊN SỰ TIÊU HÓA THỨC ĂN THÔ Ở IN VITRO. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
94.  Danh Mô, Nguyễn Văn Thu. 2008. SỬ DỤNG DỊCH DẠ CỎ CỦA TRÂU TA NHƯ LÀ NGUỒN DƯỠNG CHẤT THAY THẾ CÁC HÓA CHẤT ĐỂ XÁC ĐỊNH TỈ LỆ TIÊU HÓA IN VITRO CÁC LOẠI THỨC ĂN GIA SÚC NHAI LẠI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 09. 151-160. (Đã xuất bản)
95.  Nguyễn Văn Thu, Nguyễn Thị Kim Đông. 2008. ẢNH HƯỞNG CỦA LÁ RAU MUỐNG THAY THẾ CỎ LÔNG TÂY LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG CỦA THỎ CÁI LAI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 09. 19-25. (Đã xuất bản)
96.  Nguyễn Văn Thu, Nguyễn Thị Tuyết Nhung. 2008. NGHIÊN CỨU BẢO QUẢN NGỌN MÍA LÀM THỨC ĂN CHO GIA SÚC NHAI LẠI Ở ĐBSCL. Nông nghiệp & PTNT. . (Đã xuất bản)
97.  Nguyễn Văn Thu. 2005. NGHIÊN CỨU BẢO QUẢN NGỌN MÍA LÀM NGUỒN THỨC ĂN CHO GIA SÚC NHAI LẠI TRONG ĐIỀU KIỆN IN VITRO. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 04. 63-70. (Đã xuất bản)