BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN NHỰT XUÂN DUNG Giới tính: Nữ
Email: nnxdung@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: Bộ môn Chăn nuôi
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Effect of crude rice bran oil supplemantation on performance, egg production and quality, serum lipids, yolk cholesterol of laying hens 2017 Đề tài nghị định thư Chủ nhiệm
2 B2009-16-131; Ảnh hưởng kiểu chuồng nuôi và nguồn bổ sung chất béo lên năng suất, chất lượng trứng và thành phần chất béo của trứng gà thả vườn 2011 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3 Nghiên cứu áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật chế biến, bảo quản và sử dụng nguồn thức ăn sẵn có tại địa phương để chăn nuôi bò thịt đạt hiệu quả cao tại tỉnh Tiền Giang. 2008 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Bệnh dinh dưỡng gia súc
  X
2 Dinh dưỡng gia súc
  X
3 Sinh lý bệnh học dinh dưỡng
  X
4 Sinh lý dinh dưỡng vật nuôi
  X
5 Vi sinh thú y
  X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Trương Văn Phước, Lưu Hữu Mãnh, Nguyễn Nhựt Xuân Dung. 2019. EFFECTS OF DIETARY TOTAL SULPHUR AMINO ACIDS TO LYSINE RATIO ON PERFORMANCE, NITROGEN UTILIZATION OF AC LAYERS (BLACK-BONED CHICKEN). South African Journal of Animal Science. 49. 156-165. (Đã xuất bản)
2.  Nguyen Ngoc Hien, Lưu Hữu Mãnh, Nguyễn Nhựt Xuân Dung, Bùi Thị Lê Minh. 2018. EFFECTS OF BIOCHAR INCLUSION IN FEED AND CHICKEN LITTER ON GROWTH PERFORMANCE, PLASMA LIPIDS AND FECAL BACTERIA COUNT OF NOI LAI CHICKEN. Livestock Research for Rural Development. 30 (7). so 131. (Đã xuất bản)
3.  Bounmay Bouaravong, Nguyễn Nhựt Xuân Dung, T R Preston. 2017. EFFECT OF BIOCHAR AMENDMENT OF SOIL AND PEELING OF THE STAKE ON GERMINATION OF MULBERRY (MORUS ALBA). Khoa hoc công nghệ. 29 (7) 2017. Article #133. (Đã xuất bản)
4.  Bounmay Bouaravong, Nguyễn Nhựt Xuân Dung, T R Preston. 2017. EFFECT OF BIOCHAR AND PARTIAL PEELING OF STEMS ON SOIL FERTILITY AND GERMINATION OF ERYTHRINA VARIEGATA CUTTINGS. Khoa hoc công nghệ. 29 (4) 2017. Article #70. (Đã xuất bản)
5.  Bùi Thị Lê Minh, Lưu Hữu Mãnh, Nguyễn Nhựt Xuân Dung, Huỳnh Ngọc Trang, Nguyen Nhut Vinh Tu. 2017. EFFECT OF CHIVES (ALLIUM FISTULOSUM L.) ON GROWTH PERFORMANCE AND IMMUNE RESPONSE OF LOCAL CHICKEN. Livestock Research for Rural Development. 29 (10) 2017. STT 199. (Đã xuất bản)
6.  Bounmay Bouaravong, Nguyễn Nhựt Xuân Dung, T R Preston. 2017. EFFECT OF BIOCHAR AND BIODIGESTER EFFLUENT ON YIELD OF TARO (COLOCASIA ESCULENTA) FOLIAGE. Khoa hoc công nghệ. 29 (4) 2017. article 69. (Đã xuất bản)
7.  Chittakone Insixiengmai, Nguyễn Nhựt Xuân Dung, T R Preston. 2017. SUGAR CANE HAD HIGHER YIELD WHEN ESTABLISHED FROM NODE CUTTINGS RATHER THAN FROM LONG STEMS AND HAD A HIGHER SUGAR CONTENT WHEN THE SOIL WAS AMENDED WITH BIOCHAR. Khoa hoc công nghệ. 29 (11) 2017. Article #219.. (Đã xuất bản)
8.  Bùi Thị Lê Minh, Lưu Hữu Mãnh, Nguyễn Nhựt Xuân Dung. 2016. OCCURRENCE OF EXTENDED SPECTRUM BETA-LACTAMASE PRODUCING ESCHERICHIA COLI IN CHICKENS FROM SLAUGHTER-HOUSES IN THE MEKONG DELTA OF VIETNAM. International Conference on Agricultural development in context of integration: opportunities and challenges. 12-2016. 198-202. (Đã xuất bản)
9.  Nguyễn Nhựt Xuân Dung, Lưu Hữu Mãnh. 2016. EVALUATION OF QUALITY TRAITS, CHEMICAL COMPOSITION AND EGG YOLK LIPID COMPONENTS OF NOI LAI CHICKEN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 03. 14-18. (Đã xuất bản)
10.  Nguyễn Thị Kim Khang, Nguyễn Nhựt Xuân Dung, Nguyễn Thanh Sang, Lê Thanh Phương. 2016. EFFECT OF PHASE-FEEDING ON NITROGEN EXCRETION AND CARCASS YIELD OF COBB500 BROILER CHICKENS. KHKT Chăn nuôi. 209. 44-48. (Đã xuất bản)
11.  Bùi Thị Lê Minh, Lưu Hữu Mãnh, Nguyễn Nhựt Xuân Dung. 2016. STUDY ON EXTENDED SPECTRUM BETA-LACTAMASE PRODUCING ESCHERICHIA COLI FROM SICK CHICKENS IN HAU GIANG PROVINCE. Proceedings of Veterinary Congress. 9-2016. 148-150. (Đã xuất bản)
12.  Lê Thanh Phương, Lưu Hữu Mãnh, Nguyễn Nhựt Xuân Dung. 2016. EFFECT OF DIETARY RICE BRAN OIL COMBINATION WITH SALMON FISH OIL ON REPRODUCTION PERFORMANCE, FATTY ACID CONTENT OF YOLK IN LAYERS. Proceedings of Animal Sciences. 7-2016. 214-218. (Đã xuất bản)
13.  Trương văn Phước, Lưu Hữu Mãnh, Nguyễn Nhựt Xuân Dung. 2016. EFFECT OF PROTEIN AND ENERGY LEVELS ON PERFORMANCE AND EGG QUALITY OF BLACK-BONED LAYERS (AC CHICKEN) AT EARLY FIRST PRODUCTION CYCLE. Proceedings of Animal Sciences. 7-2016. 209-213. (Đã xuất bản)
14.  Lưu Hữu Mãnh, Nguyễn Nhựt Xuân Dung, Bùi Thị Lê Minh. 2014. TREATING PIG WASTE BY FISH AND WATER-HYACINTH PONDS IN VINH KHANH STATE FARM, AN GIANG PROVINCE. Livestock Research for Rural Development. So 26 (2). TT 23. (Đã xuất bản)
15.  Lưu Hữu Mãnh, Nguyễn Nhựt Xuân Dung, Lê Văn Ấm, Bùi Thị Lê Minh. 2014. TREATMENT OF WASTEWATER FROM SLAUGHTERHOUSE BY BIODIGESTER AND VETIVERIA ZIZANIOIDES L.. Livestock Research for Rural Development. Số 26 (4) 2014. Số TT 68. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Phan Đình Phi Phượng, Nguyễn Nhựt Xuân Dung, Bùi Thị Lê Minh, Nguyen Ngoc Hien. 2020. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGUỒN BIOCHAR TRONG KHẨU PHẦN LÊN SINH TRƯỞNG, SINH LÝ SINH HÓA MÁU VÀ MẬT SỐ VI KHUẨN TRONG PHÂN GÀ NÒI. KHKT Chăn nuôi. 259 9/2020. 44-52. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Nhựt Xuân Dung, Lưu Hữu Mãnh, Nguyen Nhut Vinh Tu, Ngô Thanh Tính. 2019. KHẢO SÁT BỆNH VIÊM CƠ ỨC Ở GÀ THỊT NUÔI CÔNG NGHIỆP. KHKT Chăn nuôi. 251. 87-91. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Nhựt Xuân Dung, Lưu Hữu Mãnh, Bùi Thị Lê Minh, Nguyễn Thị Ngọc Hân. 2019. ẢNH HƯỞNG BỔ SUNG CỦ HÀNH TÍM (ALLIUM ASCOLONICUM L.) TRONG KHẨU PHẦN LÊN SINH TRƯỞNG, CÁC THÔNG SỐ MÁU VÀ MỘT SỐ VI KHUẨN TRONG PHÂN CỦA GÀ NÒI LAI. KHKT Chăn nuôi. 252. 60-66. (Đã xuất bản)
4.  Phạm Ngọc Thảo Vy, Lưu Hữu Mãnh, Nguyễn Nhựt Xuân Dung, Bùi Thị Lê Minh, Trương Văn Phước. 2019. TÌNH HÌNH NHIỄM ĐỘC TỐ NẤM MỐC AFLATOXIN TRONG THỨC ĂN CHĂN NUÔI Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. KHKT Chăn nuôi. 250. 32-38. (Đã xuất bản)
5.  Bùi Thị Lê Minh, Lưu Hữu Mãnh, Nguyễn Nhựt Xuân Dung. 2018. TÌNH HÌNH NHIỄM ESCHERICHIA COLI SINH BETA-LACTAMASE PHỔ RỘNG TRÊN NGƯỜI CHĂN NUÔI GÀ Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp. 1-5. (Đã xuất bản)
6.  Trương văn Phước, Lưu Hữu Mãnh, Nguyễn Nhựt Xuân Dung. 2018. ẢNH HƯỞNG TỶ SỐ CÁC ACID AMIN CÓ LƯU HUỲNH ĐỐI VỚI LYSINE TRONG KHẨU PHẦN LÊN NĂNG SUẤT SINH SẢN, CHẤT LƯỢNG TRỨNG, TỶ LỆ TIÊU HÓA DƯỠNG CHẤT VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NITƠ CỦA GÀ ÁC ĐẺ TRỨNG. Nông nghiệp & PTNT. 15-2018. 78-86. (Đã xuất bản)
7.  Nguyễn Nhựt Xuân Dung, Đỗ Võ Anh Khoa, Shugo Hama, Trương Văn Phước. 2018. SỬ DỤNG CÁM LY TRÍCH BÉO TRONG KHẨU PHẦN CỦA GÀ ĐẺ TRỨNG THƯƠNG PHẨM ISA BROWN. KH Chan nuoi. 229 2-2018. 65-69. (Đã xuất bản)
8.  Đỗ Võ Anh Khoa, Nguyễn Nhựt Xuân Dung, Nguyễn Thị Kim Khang, Phạm Ngọc Thảo Vy, Nguyễn Thảo Nguyên, Phan Thị Trúc Giang, Trương Văn Phước, Nguyễn Huy Tưởng. 2018. NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT THỊT GÀ ÁC MÁI QUA CÁC THÁNG TUỔI. Tạp chí KHKT Chăn nuôi. 229. 11-17. (Đã xuất bản)
9.  Trương văn Phước, Lưu Hữu Mãnh, Nguyễn Nhựt Xuân Dung. 2018. ẢNH HƯỞNG CÁC TỶ SỐ LYSINE VÀ NĂNG LƯỢNG TRONG KHẨU PHẦN LÊN NĂNG SUẤT SINH SẢN, CHẤT LƯỢNG TRỨNG VÀ TÍCH LŨY NITƠ CỦA GÀ ÁC ĐẺ TRỨNG. Nông nghiệp & PTNT. 10-2018. 94-103. (Đã xuất bản)
10.  Bùi Thị Lê Minh, Lưu Hữu Mãnh, Nguyễn Nhựt Xuân Dung. 2017. SỰ ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA ESCHERICHIA COLI SINH BETALACTAMASE PHỔ RỘNG PHÂN LẬP TỪ GÀ CÓ TRIỆU CHỨNG TIÊU CHẢY. Hội nghị KH Chăn nuôi Thú y toàn quốc-ĐH Cần thơ 3/2017. . 386-392. (Đã xuất bản)
11.  Nguyễn Nhựt Xuân Dung, Lưu Hữu Mãnh, Hồ Tấn Hiệp. 2017. ẢNH HƯỞNG CÁC MỨC ĐỘ THAY THẾ THỨC ĂN BỔ SUNG PROTEIN TRONG KHẨU PHẦN BẰNG KHÔ DẦU DỪA LÊN NĂNG SUẤT SINH TRƯỞNG, TỈ LỆ TIÊU HÓA DƢỠNG CHẤT VÀ NITƠ TÍCH LŨY CỦA GÀ NÕI LAI. Hội nghị KH Chăn nuôi Thú y toàn quốc-ĐH Cần thơ 3/2017. . 202-209. (Đã xuất bản)
12.  Huỳnh Thị Hiệp, Nguyễn Nhựt Xuân Dung, Nguyễn Thị Kim Khang, Trương Văn Phước. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA BỔ SUNG DẦU CÁ HỒI, VITAMIN E, SELEN TRONG KHẨU PHẦN LÊN NĂNG SUẤT SINH SẢN, THÀNH PHẦN AXIT BÉO VÀ THỜI GIAN BẢO QUẢN TRỨNG GÀ ÁC. Khoa học kỹ thuật chăn nuôi. 227. 34-41. (Đã xuất bản)
13.  Nguyễn Nhựt Xuân Dung, Lưu Hữu Mãnh, Nguyễn Minh Tuyền. 2017. ẢNH HƯỞNG TỈ LỆ BỔ SUNG KHÔ DẦU DỪAA TRONG KHẨU PHẦN LÊN SINH TRƯỞNG VÀ CHẤT LƯỢNG THIT Ở HEO. Hội nghị KH Chăn nuôi Thú y toàn quốc-ĐH Cần thơ 3/2017. . 180-187. (Đã xuất bản)
14.  Lưu Hữu Mãnh, Nguyễn Nhựt Xuân Dung, Bùi Thị Lê Minh, Nguyen Thanh Phi Long. 2017. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI TẠI CƠ SỞ GIẾT MỔ GIA CẦM THUẬN TRƯỜNG TỈNH ĐỒNG NAI. Hội nghị KH Chăn nuôi Thú y toàn quốc-ĐH Cần thơ 3/2017. . 507-513. (Đã xuất bản)
15.  Lê Nguyễn Đức Tài, Lưu Hữu Mãnh, Nguyễn Nhựt Xuân Dung, Trương Văn Phước. 2017. ẢNH HƯỞNG CÁC MỨC BỔ SUNG CHẾ PHẨM SALMATE VÀ HẠT LANH ÉP ĐÙN LÊN NĂNG SUẤT SINH SẢN, THÀNH PHẦN AXÍT BÉO VÀ THỜI GIAN TỒN TRỮ CỦA TRỨNG GÀ ÁC. Khoa hoc kỹ thuật chăn nuôi. 225. 55-61. (Đã xuất bản)
16.  Nguyen Thi Thuy Hau, Lưu Hữu Mãnh, Nguyễn Nhựt Xuân Dung. 2017. EFFECTS OF DIETARY VITAMIN E AND SELENIUM ON PRODUCTION PERFORMANCE, FERTILITY AND HATCHABILITY OF PARENT BROILER BREEDER ROSS 308. Khoa hoc kỹ thuật chăn nuôi. 223. 73-78. (Đã xuất bản)
17.  Trương Văn Phước, Lưu Hữu Mãnh, Nguyễn Nhựt Xuân Dung. 2017. ẢNH HƯỞNG CÁC MỨC NĂNG LƯỢNG VÀ PROTEIN TRONG KHẨU PHẦN LÊN NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG TRỨNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NITƠ CỦA GÀ ÁC ĐẺ TRỨNG. Hội nghị KH Chăn nuôi Thú y toàn quốc-ĐH Cần thơ 3/2017. . 224-233. (Đã xuất bản)
18.  Quách Thị Thanh Tâm, Nguyễn Nhựt Xuân Dung, Bùi Thị Minh Diệu, Nguyễn Thị Cẩm Nhung. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG BỘT LÔNG VŨ SINH HỌC TRONG KHẨU PHẦN LÊN SINH TRƯỞNG VÀ QUÀY THỊT CỦA GÀ THẢ VƯỜN. Khoa hoc kỹ thuật chăn nuôi. 219. 30-37. (Đã xuất bản)
19.  Lưu Hữu Mãnh, Trần Xuân Đào, Nguyễn Nhựt Xuân Dung, Bùi Thị Lê Minh. 2016. MỨC ĐỘ VẤY NHIỄM VI KHUẨN TRÊN THỊT GIA CẦM TẠI LÒ MỔ VÀ CHỢ BÁN LẺ THÀNH PHỐ BẾN TRE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2016. 56-60. (Đã xuất bản)
20.  Nguyễn Nhựt Xuân Dung, Lưu Hữu Mãnh, Lê Thanh Phương. 2016. ẢNH HƯỞNG CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG CHUỒNG NUÔI LÊN SINH TRƯỞNG CỦA GÀ THỊT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2016. 75-84. (Đã xuất bản)
21.  Bùi Thị Lê Minh, Lưu Hữu Mãnh, Nguyễn Nhựt Xuân Dung. 2016. KHẢO SÁT SỰ HIỆN DIỆN ESCHERICHIA COLI SINH Β-LACTAMASE PHỔ RỘNG TRÊN GÀ KHỎE Ở TỈNH VĨNH LONG. Khoa học kỹ thuật Thú y. 2-2016. 22-27. (Đã xuất bản)
22.  Bùi Thị Lê Minh, Lưu Hữu Mãnh, Nguyễn Nhựt Xuân Dung. 2016. KHẢO SÁT SỰ HIỆN DIỆN GEN CTX-M, TEM VÀ SHV Ở ESCHERICHIA COLI SINH Β-LACTAMASE PHỔ RỘNG PHÂN LẬP TỪ GÀ Ở TỈNH TRÀ VINH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 42. 1-6. (Đã xuất bản)
23.  Lưu Hữu Mãnh, Nguyễn Nhựt Xuân Dung, Bùi Thị Lê Minh, Trần Quang Thái. 2016. MỨC ĐỘ VẤY NHIỄM VI KHUẨN TRÊN THỊT HEO TẠI LÒ MỔ VÀ CHỢ BÁN LẺ THÀNH PHỐ BẾN TRE. Khoa học kỹ thuật chăn nuôi. 11-2016. 88-93. (Đã xuất bản)
24.  Nguyễn Nhựt Xuân Dung, Lưu Hữu Mãnh. 2016. ẢNH HƯỞNG CỦA VITAMIN A, D, E BỔ SUNG VÀO KHẨU PHẦN VÀ TUỔI CỦA GÀ MÁI ĐẾN KHỐI LƯỢNG VÀ CHẤT LƯỢNG TRỨNG CỦA GÀ BỐ MẸ GIỐNG ROSS 308. Khoa học kỹ thuật chăn nuôi. 10-2016. 53-57. (Đã xuất bản)
25.  Trương văn Phước, Lưu Hữu Mãnh, Nguyễn Nhựt Xuân Dung. 2016. THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ TỶ LỆ TIÊU HÓA CỦA MỘT SỐ THỰC LIỆU DÙNG CHO GÀ ÁC ĐẺ TRỨNG. Khoa học kỹ thuật chăn nuôi. 8-2016. 40-49. (Đã xuất bản)
26.  Nguyễn Nhựt Xuân Dung, Lưu Hữu Mãnh, Lê Thanh Phương. 2016. KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ VÀ VỊ TRÍ CHUỒNG NUÔI LÊN NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA GÀ ĐẺ TRỨNG GIỐNG HISEX BROWN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2016. 83-90. (Đã xuất bản)
27.  Bùi Thị Lê Minh, Lưu Hữu Mãnh, Nguyễn Nhựt Xuân Dung. 2016. TÌNH HÌNH NHIỄM ESCHERICHIA COLI SINH BETA-LACTAMASE PHỔ RỘNG TRÊN GÀ BỆNH Ở TỈNH VĨNH LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2016. 6-10. (Đã xuất bản)
28.  Lưu Hữu Mãnh, Nguyễn Nhựt Xuân Dung, Bùi Thị Lê Minh, Trần Thị Hồng Vân. 2016. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CÁC MÔ HÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI CƠ SỞ GIẾT MỔ GIA SÚC GIA CẦM TỈNH BẾN TRE. Khoa học kỹ thuật chăn nuôi. 10-2016. 82-86. (Đã xuất bản)
29.  Nguyễn Thị Kim Khang, Nguyễn Nhựt Xuân Dung, Phạm Ngọc Du, Lê Nguyễn Duy Phước, Trịnh Hoàng Hải Đăng. 2016. ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG BỘT NGHỆ LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ Ở GÀ THỊT COBB500. Khoa học kỹ thuật chăn nuôi. 207. 23-29. (Đã xuất bản)
30.  Trương văn Phước, Lưu Hữu Mãnh, Nguyễn Nhựt Xuân Dung. 2016. GIÁ TRỊ NĂNG LƯỢNG TRAO ĐỔI CỦA MỘT SỐ THỰC LIỆU DÙNG CHO GÀ ÁC ĐẺ TRỨNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ƯỚC TÍNH NĂNG LƯỢNG. Khoa học kỹ thuật chăn nuôi. 8-2016. 49-55. (Đã xuất bản)
31.  Bùi Thị Lê Minh, Lưu Hữu Mãnh, Nguyễn Nhựt Xuân Dung. 2016. KẾT QUẢ KHẢO SÁT ESCHERICHIA COLI SINH BETA-LACTAMASE PHỔ RỘNG TRÊN GÀ TẠI MỘT SỐ CƠ SỞ GIẾT MỔ Ở TỈNH VĨNH LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2016. 1-5. (Đã xuất bản)
32.  Lưu Hữu Mãnh, Nguyễn Nhựt Xuân Dung. 2015. KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG GÀ THỊT GIỐNG COBB500 TỪ 21 ĐẾN 42 NGÀY TUỔI NUÔI TRÊN HAI KIỂU CHUỒNG KÍN VÀ HỞ. Khoa học và kỹ thuật chăn nuôi. Số 4 (193) 2015. 45-51. (Đã xuất bản)
33.  Lê Thanh Phương, Lưu Hữu Mãnh, Nguyễn Nhựt Xuân Dung. 2015. XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN ACID BÉO CỦA MỘT SỐ LOẠI DẦU MỠ DÙNG TRONG CHĂN NUÔI GIA SÚC GIA CẦM. Kỹ yếu Hội nghị KH Chăn nuôi Thú y toàn quốc. tháng 4-2015. 224-231. (Đã xuất bản)
34.  Ngô Thị Minh Sương, Nguyễn Nhựt Xuân Dung, Lưu Hữu Mãnh, Nguyễn Thị Thúy Kiều. 2015. KHẢO SÁT CHU KỲ SẢN XUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG TRỨNG CỦA GÀ MÁI HISEX BROWN (18 – 77 TUẦN TUỔI). Kỹ yếu hội nghị khoa học toàn quốc Chăn nuôi Thú y. Ngày 28-29/4/2015. 238-243. (Đã xuất bản)
35.  Lưu Hữu Mãnh, Nguyễn Nhựt Xuân Dung, Bùi Thị Lê Minh, Trần Thị Hồng Vân. 2015. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CÁC MÔ HÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI CƠ SỞ GIẾT MỔ GIA SÚC GIA CẦM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE. Kỹ yếu hội nghị khoa học toàn quốc Chăn nuôi Thú y. Ngày 28-29/4/2015. 758-763. (Đã xuất bản)
36.  Bùi Thị Lê Minh, Lưu Hữu Mãnh, Nguyễn Nhựt Xuân Dung, Ngô văn Thống. 2015. PHÁT HIỆN SỰ HIỆN DIỆN GEN BLA CTX-M, BLA TEM VÀ BLA SHV Ở ESCHERICHIA COLI SINH Β-LACTAMASE PHỔ RỘNG PHÂN LẬP TỪ GÀ Ở TỈNH TRÀ VINH. Kỹ yếu hội nghị khoa học toàn quốc Chăn nuôi Thú y. Ngày 28-29/4/2015. 689-694. (Đã xuất bản)
37.  Nguyễn Nhựt Xuân Dung, Lưu Hữu Mãnh, Tiet Thi Kieu Lan. 2015. EVALUATION OF QUALITY TRAITS, CHEMICAL COMPOSITION AND EGG YOLK LIPID COMPONENTS OF NOI LAI CHICKEN. Kỹ yếu Hội nghị KH Chăn nuôi Thú y toàn quốc. tháng 4-2015. 302-307. (Đã xuất bản)
38.  Lê Thanh Phương, Lưu Hữu Mãnh, Nguyễn Nhựt Xuân Dung. 2015. ẢNH HƯỞNG GIỐNG VÀ TUỔI CỦA GÀ MÁI LÊN THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ THÀNH PHẦN ACID BÉO CỦA TRỨNG GÀ. Kỹ yếu Hội nghị KH Chăn nuôi Thú y toàn quốc. tháng 4-2015. 201-209. (Đã xuất bản)
39.  Lưu Hữu Mãnh, Nguyễn Nhựt Xuân Dung. 2015. ẢNH HƯỞNG BỔ SUNG VITAMIN ADE LÊN NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA ĐÀN GÀ GIỐNG ROSS 308. Khoa học kỹ thuật chăn nuôi. Tháng 10-2015. 53-58. (Đã xuất bản)
40.  Nguyễn Nhựt Xuân Dung, Lưu Hữu Mãnh. 2015. ẢNH HƯỞNG VỊ TRÍ PHÂN BỐ Ô CHUỒNG TRONG TRẠI KÍN THÔNG GIÓ LÊN NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA GÀ MÁI ĐẺ. Khoa học kỹ thuật chăn nuôi. Số 4 (193) 2015. 64-69. (Đã xuất bản)
41.  Bùi Thị Lê Minh, Lưu Hữu Mãnh, Nguyễn Nhựt Xuân Dung, Trương Thị Xuân Ngân. 2015. KHẢO SÁT ESCHERICHIA COLI SINH Β-LACTAMASE PHỔ RỘNG PHÂN LẬP TỪ GÀ KHỎE Ở TỈNH VĨNH LONG. Kỹ yếu hội nghị khoa học toàn quốc chăn nuôi thú y. Ngày 28-29/4/2015. 559-564. (Đã xuất bản)
42.  Nguyễn Thị Kim Khang, Nguyễn Nhựt Xuân Dung, Ngô Thị Minh Sương, Phan Thị Thúy Duy, Lê Thanh Phương. 2015. ẢNH HƯỞNG CỦA BỔ SUNG BỘT GỪNG VÀO THỨC ĂN ĐẾN NĂNG SUẤT SINH TRƯỞNG GÀ THỊT COBB500. Khoa học kỹ thuật Chăn nuôi. 12. 32-39. (Đã xuất bản)
43.  Lưu Hữu Mãnh, Nguyễn Nhựt Xuân Dung, Bùi Thị Lê Minh, Trần Quang Thái. 2015. MỨC ĐỘ VẤY NHIỄM VI KHUẨN TRÊN THỊT HEO TẠI LÒ MỔ VÀ CHƠ BÁN LẺ THÀNH PHỐ BẾN TRE. Kỹ yếu hội nghị khoa học toàn quốc chăn nuôi Thú y. Ngày 28-29/4/2015. 460-465. (Đã xuất bản)
44.  Ngô Thị Minh Sương, Nguyễn Nhựt Xuân Dung, Lưu Hữu Mãnh, Nguyễn Thị Thúy Kiều. 2015. ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG PHÁP CHO ĂN ĐỊNH MỨC VÀ TỰ DO LÊN NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA MÁI ĐẺTRỨNG THƯƠNG PHẨM VÀO CUỐI GIAI ĐOẠN SẢN XUẤT. Kỹ yếu Hội nghị KH Chăn nuôi Thú y toàn quốc. tháng 4-2015. 244-249. (Đã xuất bản)
45.  Nguyễn Nhựt Xuân Dung, Lưu Hữu Mãnh, Huynh Nguyễn Minh Nguyet. 2015. ẢNH HƯỞNG CỦA VITAMIN A,D,E BỔSUNG VÀO KHẨU PHẦN VÀ TUỔI CỦA GÀ MÁI ĐẾN KHỐI LƯỢNG VÀ CHẤT LƯỢNG TRỨNG CỦA GÀ BỐ MẸ GIỐNG ROSS 308. Kỹ yếu Hội nghị KH Chăn nuôi Thú y toàn quốc. tháng 4-2015. 272-277. (Đã xuất bản)
46.  Lưu Hữu Mãnh, Nguyễn Nhựt Xuân Dung, Bùi Thị Lê Minh. 2015. KHẢO SÁT MÔ HÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI HEO BẰNG TÚI Ủ BIOGAS KẾT HỢP VỚI AO SINH HỌC VÀ AO CÁ Ở SÓC TRĂNG. Khoa học kỹ thuật Thú y. Số 6-2015. 78-83. (Đã xuất bản)
47.  Bùi Thị Lê Minh, Lưu Hữu Mãnh, Nguyễn Nhựt Xuân Dung, Huỳnh công Danh, Đỗ Kim Huệ. 2015. KẾT QUẢ PHÂN LẬP ESCHERICHIA COLI SINH BETA-LACTAMASE PHỔ RỘNG TỪ GÀ KHỎE Ở TỈNH SÓC TRĂNG. Kỹ yếu hội thảo phát triển chăn nuôi bền vững. Tháng 12-2015. 126-131. (Đã xuất bản)
48.  Lưu Hữu Mãnh, Nguyễn Nhựt Xuân Dung. 2015. TÁC ĐỘNG CỦA BỔ SUNG TỎI (ALLIUM SATIVUM) VÀ ĐỒNG TRONG KHẨU PHẦN LÊN NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG, THÀNH PHẦN LIPID TRONG HUYẾT TƯƠNG VÀ CHOLESTEROL LÒNG ĐỎ TRỨNG GÀ. Khoa học kỹ thuật chăn nuôi. Tháng 10-2015. 58-63. (Đã xuất bản)
49.  Nguyễn Nhựt Xuân Dung, Lưu Hữu Mãnh, Nguyen Trung Kien. 2015. ẢNH HƯỞNG CỦA KHỐI LƯỢNG GIẾT MỔ LÊN THÀNH PHẦN THÂN THỊT CỦA GÀ THỊT. Kỹ yếu Hội nghị KH Chăn nuôi Thú y toàn quốc. tháng 4-2015. 784-789. (Đã xuất bản)
50.  Trương văn Phước, Nguyễn Nhựt Xuân Dung, Lưu Hữu Mãnh. 2015. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC MỨC PROTEIN VÀ NĂNG LƯỢNG TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA GÀ ÁC TRONG GIAI ĐOẠN ĐẦU CỦA CHU KỲSINH SẢN. Kỹ yếu Hội nghị KH Chăn nuôi Thú y toàn quốc. tháng 4-2015. 335-341. (Đã xuất bản)
51.  Nguyễn Nhựt Xuân Dung, Lưu Hữu Mãnh, Lê Thanh Phương, Ngô Thị Minh Sương. 2014. ẢNH HƯỞNG CÁC MỨC ĐỘ ĐỒNG TRONG KHẨU PHẦN LÊN NĂNG SUẤT SINH SẢN, CHẤT LƯỢNG TRỨNG VÀ THÔNG SỐ HUYẾT HỌC CỦA GÀ MÁI ĐẺ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2014. 151-157. (Đã xuất bản)
52.  Lê Thanh Phương, Lưu Hữu Mãnh, Nguyễn Nhựt Xuân Dung. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA NGUỒN CUNG CẤP CHẤT BÉO TRONG KHẨU PHẦN LÊN NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG TRỨNG, THÀNH PHẦN ACID BÉO VÀ CHOLESTEROL CỦA LÒNG ĐỎ TRỨNG VÀ LIPID HUYẾT TƯƠNG CỦA GÀ MÁI ĐẺ. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT. số 18-2014. 80-89. (Đã xuất bản)
53.  Lưu Hữu Mãnh, Trương văn Phước, Nguyễn Nhựt Xuân Dung, Đồng Thành Lộc , Ngô Thị Minh Sương. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC MỨC ĐỘ NĂNG LƯỢNG LÊN NĂNG SUẤT SINH SẢN VÀ CHẤT LƯỢNG TRỨNG CỦA GÀ ÁC. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT. Số 17-2014. 75-80. (Đã xuất bản)
54.  Lê Thanh Phương, Lưu Hữu Mãnh, Nguyễn Nhựt Xuân Dung. 2014. ẢNH HƯỞNG NGUỒN BỔ SUNG DẦU TRONG KHẨU PHẦN LÊN TƯƠNG QUAN GIỮA BIỂU HIỆN FADS1 VÀ FADS2 VỚI HÀM LƯỢNG ACID BÉO OMEGA 6 VÀ 3 CỦA LÒNG ĐỎ TRỨNG GÀ. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT. Tháng 12-2014. 154-161. (Đã xuất bản)
55.  Lưu Hữu Mãnh, Nguyễn Nhựt Xuân Dung, Ngô Thị Minh Sương. 2014. XÁC ĐỊNH CÁC THÀNH PHẦN PROTEIN VÀ CARBOHYDRATE CỦA MỘT SỐ GIỐNG CỎ HỌ HÒA THẢO THEO HỆ THỐNG PROTEIN VÀ CARBOHYDRATE THUẦN CỦA CORNELL. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT. Số 3+4 - 2014. 141-147. (Đã xuất bản)
56.  Nguyễn Nhựt Xuân Dung, Trương văn Phước, Lưu Hữu Mãnh, Ngô Thị Minh Sương. 2014. ẢNH HƯỞNG CÁC MỨC PROTEIN THÔ LÊN NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA GIỐNG GÀ ÁC. Tạp chí KHKT Chăn nuôi. Số 4-2014. 51-58. (Đã xuất bản)
57.  Nguyễn Nhựt Xuân Dung, Lâm Ngọc Hân, Lê Thanh Phương, Lưu Hữu Mãnh, Ngô Thị Minh Sương. 2014. ẢNH HƯỞNG BỔ SUNG DẦU CÁM GẠO VÀ BỘT T??I TRONG KHẨU PHẦN LÊN NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG TRỨNG CỦA GÀ ĐẺ THƯƠNG PHẨM GIỐNG HISEX BROWN. Tạp chí Nông nghiệp PTNT. Số 12-2014. 162-169. (Đã xuất bản)
58.  Lưu Hữu Mãnh, Mai Nhựt Minh, Bùi Thị Lê Minh, Nguyễn Thanh Lãm, Nguyễn Nhựt Xuân Dung. 2014. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ VẤY NHIỄM MỘT SỐ VI KHUẨN NGUY HIỂM TRÊN THỊT GIA CẦM SAU GIẾT MỔ Ở CHỢ BẠCH ĐẰNG, THÀNH PHỐ TRÀ VINH, TỈNH TRÀ VINH. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT. Tháng 12-2014. 134-140. (Đã xuất bản)
59.  Lưu Hữu Mãnh, Đinh Nguyễn Ánh Dương, Nguyễn Nhựt Xuân Dung. 2014. MỨC ĐỘ VẤY NHIỄM VI SINH VẬT TRÊN THỊT BÒ TẠI CƠ SỞ GIẾT MỔ VÀ CÁC ĐIỂM PHÂN PHỐI Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Nông nghiệp PTNT. Tháng 12-2014. 141-147. (Đã xuất bản)
60.  Lê Thanh Phương, Lưu Hữu Mãnh, Nguyễn Nhựt Xuân Dung. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG DẦU CÁM GẠO VÀ DẦU CÁ HỒI TRONG KHẨU PHẦN LÊN NĂNG SUẤT SINH SẢN VÀ THÀNH PHẦN ACID BÉO, CHOLESTEROL CỦA LÒNG ĐỎ TRỨNG GIỐNG GÀ HISEX BROWN. Tạp chí KHKT Chăn nuôi. Số 12 (189) 2014. 35-44. (Đã xuất bản)
61.  Nguyễn Thị Kim Khang, Lê Văn Hận, Lê Thanh Phương, Nguyễn Nhựt Xuân Dung. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA VITAMIN C VÀ E LÊN NĂNG SUẤT SINH TRƯỞNG CỦA GÀ CON HẬU BỊ GIỐNG HISEX BROWN. Khoa h??c kỹ thuật Chăn nuôi. Số 4. 59-66. (Đã xuất bản)
62.  Lê Thanh Phương, Lưu Hữu Mãnh, Nguyễn Nhựt Xuân Dung. 2014. ẢNH HƯỞNG CÁC TỈ LỆ ACID BÉO ?-6/?-3 KHẨU PHẦN LÊN NĂNG SUẤT SINH SẢN VÀ THÀNH PHẦN ACID BÉO, CHOLESTEROL CỦA LÒNG ĐỎ TRỨNG GÀ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2014. 36-45. (Đã xuất bản)
63.  Nguyễn Nhựt Xuân Dung, Lưu Hữu Mãnh, Trương văn Phước. 2014. ẢNH HƯỞNG CÁC MỨC ĐỘ BỔ SUNG DẦU NÀNH VÀ DẦU DỪA TRONG KHẨU PHẦN LÊN NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG TRỨNG VÀ CHOLESTEROL CỦA LÒNG ĐỎ. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT. Số 1-2014. 92-97. (Đã xuất bản)
64.  Đỗ Võ Anh Khoa, Nguyễn Nhựt Xuân Dung, Bùi Xuân Mến. 2013. GEN MÃ HÓA LEUKEMIA INHIBITORY FACTOR LIÊN KẾT VỚI MỘT SỐ TÍNH TRẠNG SINH LÝ - HÓA MÁU Ở LỢN ĐỰC THIẾN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 27. 1-5. (Đã xuất bản)
65.  Nguyễn Nhựt Xuân Dung, Lưu Hữu Mãnh. 2012. ẢNH HƯỞNG BỔ SUNG BỘT TỎI (ALLIUM SATIVUM) VÀ MỠ CÁ TRA TRONG KHẨU PHẦN LÊN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG TRỨNG GÀ ĐẺ TRỨNG GIỐNG HISEX BROWN. CAAB 2012. 1. 109. (Đã xuất bản)
66.  Lưu Hữu Mãnh, Nguyễn Nhựt Xuân Dung. 2012. TÌNH HÌNH NHIỄM ESCHERICHIA COLI VÀ SALMONELLA Ở TRẠI GÀ THỊT A, TRẢNG BOM, ĐỒNG NAI (…). CAAB 2012. 1. 253. (Đã xuất bản)
67.  Lưu Hữu Mãnh, Nguyễn Nhựt Xuân Dung, Võ Bé Hiền, Tiền Ngọc Hân. 2012. SỰ LƯU HÀNH CỦA VIRUS LỞ MỒM LONG MÓNG (FMDV) TRÊN HEO TẠI TỈNH ĐỒNG THÁP. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 22c. 26-29. (Đã xuất bản)
68.  Nguyễn Thị Kim Khang, HO THUY HANG, Trương Văn Phước, Nguyễn Nhựt Xuân Dung. 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG KẾT HỢP GIỮA DẦU THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT LÊN CHẤT LƯỢNG TRỨNG CỦA GÀ ISA BROWN.  KHKT Chăn Nuôi. . (Đã xuất bản)
69.  Nguyễn Nhựt Xuân Dung, Lưu Hữu Mãnh, Trương Văn Phước. 2012. KHẢO SÁT BIẾN ĐỘNG NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẤM CỦA MÁY ẤP TỰ ĐỘNG VÀ ẢNH HƯỞNG TUỔI ĐÀN GÀ GIỐNG LÊN TỈ LỆ ẤP NỞ TRỨNG. KHKT Chăn nuôi. 163. 39. (Đã xuất bản)
70.   LUU HUU MANH, NGUYEN HIEU THUAN, Nguyễn Nhựt Xuân Dung. 2012. KHẢO SÁT HIỆU GIÁ KHÁNG THỂ CỦA VỊT CON CV SUPER M Ở HAI THỜI ĐIỂM TIÊM PHÒNG VACXIN CÚM GIA CẦM KHÁC NHAU.  KHKT Thú Y. . (Đã xuất bản)
71.  Nguyễn Nhựt Xuân Dung, Lưu Hữu Mãnh. 2012. ẢNH HƯỞNG BỔ SUNG DẦU CÁM GẠO TRONG KHẨU PHẦN LÊN NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG VÀ THÀNH PHẦN ACID BÉO, (…). CAAB 2012. 1. 91. (Đã xuất bản)
72.  Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Nhựt Xuân Dung, PHAM THI ANH, CHU PHAM NGOC SON. 2012. KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA CLENBUTEROL, SALBUTAMOL TRÊN SỰ TĂNG TRỌNG GÀ, HEO VÀ ĐÁNH GIÁ ĐỘ TỒN LƯU CỦA CHÚNG TRÊN GÀ HEO BẰNG KỸ THUẬT SẮC KÝ LỒNG GHÉP KHỐI PHỔ LC-MS/MS.  Phân tích Hóa, Lý và Sinh học. . (Đã xuất bản)
73.  Nguyễn Nhựt Xuân Dung, Lưu Hữu Mãnh. 2012. ẢNH HƯỞNG CÁC MỨC ĐỘ BỔ SUNG BÃ RƯỢU, BẮP KHÔ …. Nông nghiệp & PTNT. 199. 22. (Đã xuất bản)
74.  Nguyễn Nhựt Xuân Dung, Lưu Hữu Mãnh. 2012. ẢNH HƯỞNG TĂNG MỨC CHO ĂN TRƯỚC KHI PHỐI GIỐNG ĐẾN NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA LỢN NÁI LANDRACE. Nông nghiệp & PTNT. 200. 58. (Đã xuất bản)
75.  Nguyễn Nhựt Xuân Dung, Lưu Hữu Mãnh, Lê Thanh Phương. 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA BỔ SUNG DẦU CÁM GẠO HOẶC KẾT HỢP VỚI BỘT TỎI LÊN SINH TRƯỞNG CỦA GÀ MÁI HẬU BỊ HISEX BROWN TRONG GIAI ĐOẠN TĂNG TRƯỞNG TỪ 3 ĐẾN 12 TUẦN TUỔI.. KHKT Chăn nuôi. 163. 29. (Đã xuất bản)
76.  Nguyễn Thị Kim Khang, Nguyễn Nhựt Xuân Dung. 2012. HIỆU QUẢ CÁC KHẨU PHẦN ĂN THEO CÁC GIAI ĐOẠN NUÔI LÊN …. KHKT Chăn nuôi. 7. 11. (Đã xuất bản)
77.  Nguyễn Nhựt Xuân Dung, Lưu Hữu Mãnh. 2012. ẢNH HƯỞNG BỔ SUNG BỘT TỎI VÀ MỠ CÁ TRONG KHẨU PHẦN LÊN SINH TRƯỞNG, TIÊU TỐN THỨC ĂN VÀ HÀM LƯỢNG LIPID (…). CAAB 2012. 1. 100. (Đã xuất bản)
78.  Lưu Hữu Mãnh, Nguyễn Nhựt Xuân Dung. 2012. PHÂN LẬP VÀ KIỂM TRA TÍNH NHẠY CẢM ĐỐI VỚI KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN ESCHERICHIA COLI (…). CAAB 2012. 1. 244. (Đã xuất bản)
79.   LUU HUU MANH, NGUYEN THI THANH GIANG, NGUYEN THANH PHI LONG, Nguyễn Nhựt Xuân Dung, Phạm Ngọc Du, Đỗ Võ Anh Khoa. 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ, ẨM ĐỘ TRONG CHUỒNG KÍN THÔNG GIÓ LÊN NĂNG SUẤT, SINH TRƯỞNG CỦA GÀ ROSS 308.  NN & PTNT. . (Đã xuất bản)
80.  Nguyễn Thị Kim Khang, Lê Thanh Phương, DANG THI BICH VAN, Nguyễn Nhựt Xuân Dung. 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC KHẨU PHẦN BỔ SUNG BETA-GLUCAN LÊN NĂNG SUẤT SINH TRƯỞNG VÀ SỨC ĐỀ KHÁNG CỦA GÀ HISEX BROWN. KHKT Chăn Nuôi. . (Đã xuất bản)
81.  Lưu Hữu Mãnh, Nguyễn Nhựt Xuân Dung, Bùi Thị Lê Minh. 2012. KHẢO SÁT SỰ VẤY NHIỄM VI SINH VẬT TRÊN QUÀY THỊT HEO TẠI LÒ MỔ B THUỘC HUYỆN TAM BÌNH TỈNH VĨNH LONG. CAAB 2012. 1. 262. (Đã xuất bản)
82.  Lưu Hữu Mãnh, Nguyễn Nhựt Xuân Dung. 2012. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG Ô NHIỄM VI SINH VẬT Ở MỘT SỐ TRẠI CHĂN NUÔI LỢN …. Khoa học Kỹ thuật Thú y. 7. 77. (Đã xuất bản)
83.  Nguyễn Nhựt Xuân Dung, DANG THI NGOC HAN, Đỗ Võ Anh Khoa, Lưu Hữu Mãnh. 2012. EFFECTS OF TURMERIC AND GARLIC ON GROWTH PERFORMANCE, FEED CONVERSION AND BLOOD FAT COMPONENTS OF GROWING-FINISHING PIGS. International Conference Live stock production, climate. . (Đã xuất bản)
84.  Lưu Hữu Mãnh, Nguyễn Nhựt Xuân Dung, Nguyễn Thị Hồng Điệp, Lê Hoàng Vân, Nguyễn Hiếu Thuận, Lê Nguyễn Thị Như Lan. 2011. KHẢO SÁT KHÁNG THỂ THỤ ĐỘNG VÀ KHÁNG THỂ CHỦ ĐỘNG TỰ NHIÊN ĐỐI VỚI VIRUS CÚM H5N1 Ở CÁC LOÀI GIA CẦM KHÁC NHAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 18b. 36-42. (Đã xuất bản)
85.  Nguyễn Thị Kim Khang, Trương Văn Phước, TO HOANG PHAT, Nguyễn Nhựt Xuân Dung. 2011. ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ NUÔI VÀ CHẾ ĐỘ ĂN LÊN NĂNG SUẤT SINH TRƯỞNG CỦA G ISA BROWN 6-11 TUẦN TUỔI. Khoa Học Kỹ thuật Chăn nuôi. . (Đã xuất bản)
86.  Lưu Hữu Mãnh, Nguyễn Nhựt Xuân Dung, NGUYEN DANG TUAN, Bùi Thị Lê Minh. 2011. EVALUATION OF METHOD FOR TREATING PIG WASTE BY APPLYING A MODEL OF FISH POND. FOLLOWED A WATER HYACINTH POND IN VINH KHANH STATE FARM, AN GIANG PROVINCE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
87.  Lưu Hữu Mãnh, LAM THI KIM NGAN, Nguyễn Nhựt Xuân Dung, Ngô Ngọc Hưng. 2011. ẢNH HƯỞNG CÁC TỈ LỆ RÁC HỮU CƠ VÀ PHÂN GIA SÚC LÊN THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ TĂNG TRƯỞNG CỦA RUỒI LÍNH ĐEN (HERMETIA ILLUENS). Nông nghiệp & PTNT. . (Đã xuất bản)
88.  Nguyễn Nhựt Xuân Dung, Lưu Hữu Mãnh, Trương Văn Phước. 2011. SO SÁNH ẢNH HƯỞNG KIỂU CHUỒNG NUÔI VÀ CÁC MỨC ĐỘ BỔ SUNG DẦU NÀNH LÊN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG TRỨNG GÀ ĐẺ. Nông nghiệp & PTNT. . (Đã xuất bản)
89.  PHAM HUU PHUOC, Lưu Hữu Mãnh, Nguyễn Nhựt Xuân Dung, VO AI QUAC. 2011. NGHIÊN CỨU CÁC MỨC PROTEIN VÀ NĂNG LƯỢNG TRONG KHẨU PHẦN ĐÁP ỨNG KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA BÒ CÁI TƠ 50% HOLSTEIN FRIESIAN. KHKT Nông Lâm Nghiệp. . (Đã xuất bản)
90.  PHAM HUU PHUOC, Lưu Hữu Mãnh, Nguyễn Nhựt Xuân Dung, VO AI QUAC. 2011. ẢNH HƯỞNG CỦA NĂNG LƯỢNG KHẨU PHẦN TRÊN KHẢ NĂNG PHÁT DỤC CỦA BÒ CÁI TƠ 50% HOLSTEIN FRIESIAN TRONG ĐK Ở ĐBSCL. KHKT Nông Lâm Nghiệp. . (Đã xuất bản)
91.  PHAM HUU PHUOC, VO AI QUAC, Lưu Hữu Mãnh, Nguyễn Nhựt Xuân Dung. 2010. ẢNH HƯỞNG NĂNG LƯỢNG LÊN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT DỤC CỦA BÒ CÁI TƠ HƯỚNG SỮA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
92.  PHAM HUU PHUOC, Lưu Hữu Mãnh, VO AI QUOC, Nguyễn Nhựt Xuân Dung, HO THI PHUONG THAO. 2010. ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG DINH DƯỠNG LÊN NĂNG SUẤT SINH SẢN ĐÀN BÒ CÁI TƠ HƯỚNG SỮA Ở ĐBSCL. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
93.  Nguyễn Nhựt Xuân Dung, PHAM THI HONG DIEP, Lưu Hữu Mãnh, VO AI QUOC. 2010. ẢNH HƯỞNG CỦA MÙA GIỐNG ĐẾN NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA HEO NÁI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
94.  Lưu Hữu Mãnh, Bùi Thị Lê Minh, Nguyễn Nhựt Xuân Dung. 2010. ĐÁNH GIÁ SỰ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT VÀ HIỆU QUẢ CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ L‎Y CHẤT THẢI CHĂN NUÔI HEO Ở QUI MÔ NÔNG HỘ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
95.  Lưu Hữu Mãnh, Bùi Thị Lê Minh, Nguyễn Nhựt Xuân Dung. 2009. ĐÁNH GIÁ SỰ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT VÀ HIỆU QUẢ CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ CHẤT THẢI CHĂN NUÔI HEO Ở QUI MÔ NÔNG HỘ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 12. (Đã xuất bản)
96.  Nguyễn Nhựt Xuân Dung. 2009. EFFECTS OF FERMENTED LIQUID FEEDS ON PERFORMANCE, DIGESTIBILITY, NITROGEN RETENTION AND PLASMA UREA NITROGEN OF GROWING-FINISHING PIGS. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
97.  Lưu Hữu Mãnh, Nguyễn Nhựt Xuân Dung, Bùi Thị Lê Minh. 2009. ĐÁNH GIÁ SỰ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT VÀ HIỆU QUẢ CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ CHẤT THẢI CHĂN NUÔI HEO Ở QUI MÔ NÔNG HỘ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 12. 33-41. (Đã xuất bản)
98.  Lưu Hữu Mãnh, Nguyễn Nhựt Xuân Dung, Trần Phùng Ngỡi. 2007. ẢNH HƯỞNG CỦA KHOÁNG CÁCH TRỒNG LÊN ĐẶC TÍNH SINH TRƯỞNG VÀ TÍNH NĂNG SẢN XUẤT CỦA CỎ MỒM (HYMENACHNE ACUTIGLUMA) VÀ CỎ LÔNG TÂY (BRACHIARIA MUTICA) TRỒNG TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 07. 49-57. (Đã xuất bản)
99.  Lưu Hữu Mãnh, Nguyễn Nhựt Xuân Dung, Trương Ngọc Trưng. 2007. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC MỨC ĐỘ PHÂN ĐẠM LÊN ĐẶC TÍNH SINH TRƯỞNG, TÍNH NĂNG SẢN XUẤT VÀ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA CỎ PASPALUM (PASPALUM ATRATUM) VÀ ĐẬU MACROPTILIUM LATHYROIDES (L.) URB. TRỒNG Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 07. 1-9. (Đã xuất bản)
100.  Nguyễn Nhựt Xuân Dung, Lưu Hữu Mãnh, Nguyễn Thị Mộng Nhi. 2007. THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA MỘT SỐ GIỐNG CÂY THỨC ĂN GIA SÚC HỌ HÒA THẢO VÀ HỌ ĐẬU TRỒNG TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 07. 183-192. (Đã xuất bản)
101.  Nguyễn Nhựt Xuân Dung, Lưu Hữu Mãnh, Võ Minh Gởi, Huỳnh Thanh Nông. 2006. ẢNH HƯỞNG BÃ MÍA Ủ UREA HAY MẬT ĐƯỜNG SO SÁNH VỚI RƠM LÊN TỈ LỆ TIÊU HÓA, TĂNG TRỌNG VÀ TIÊU TỐN THỨC ĂN TRÊN KHẨU PHẦN CỦA BÒ TĂNG TRƯỞNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 06. 1-8. (Đã xuất bản)
102.  Nguyễn Nhựt Xuân Dung, Lưu Hữu Mãnh, Hồ Thị Phương Thảo. 2004. ẢNH HƯỞNG CÁC MỨC ĐỘ PROTEIN LÊN NĂNG SUẤT HEO CON THEO MẸ ĐẾN CAI SỮA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 01. 8-17. (Đã xuất bản)
103.  Nguyễn Nhựt Xuân Dung, Lưu Hữu Mãnh, Đào Thị Mỹ Tiên. 2004. ẢNH HƯỞNG CÁC MỨC ĐỘ ĐỒNG VÀ KẼM LÊN NĂNG SUẤT HEO CON THEO MẸ ĐẾN CAI SỮA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 01. 1-7. (Đã xuất bản)
104.  Nguyễn Nhựt Xuân Dung, Lưu Hữu Mãnh, Lê Thanh Phương, Lâm Kim Yến. 2004. MỘT SỐ BIỆN PHÁP XỬ LÝ NGỌN VÀ LÁ MÍA (SACCHARUM OFFICINARUM) ĐỂ CẢI TIẾN MỨC TIÊU HÓA LÀM THỨC ĂN GIA SÚC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 01. 18-25. (Đã xuất bản)