BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: VÕ TẤN THÀNH Giới tính: Nam
Email: vtthanh@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: Bộ môn Công nghệ Thực phẩm
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Kỹ thuật thực phẩm 
Kỹ thuật thực phẩm và đồ uống khác 
Bảo quản và chế biến thủy sản 
Bảo quản và chế biến nông sản 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 B2010-16-155; Ứng dụng kỹ thuật mô hình hóa để kiểm soát đồng nhất nhiệt độ sản phẩm trong không gian 3 chiều của kho bảo quản thực phẩm 2011 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Kỹ thuật thực phẩm 1
Trường Đại học Cần Thơ 2011 X  
2 Giáo trình Tin học Ứng dụng trong công nghệ thực phẩm
NXB Đại Học Cần Thơ. 2012   X
3 Giáo trình Kỹ thuật thực phẩm - Phần 2.
NXB Đại Học Cần Thơ. 2013   X
4 Kỹ thuật thực phẩm 1
X  
5 Kỹ thuật thực phẩm 2
  X
6 Tin học Ứng dụng trong Công nghệ thực phẩm
  X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Nguyen Trung Truc, Le Thi Hoa Xuan, Tô Quang Trường, Võ Tấn Thành. 2016. DATA-BASED MECHANISTIC MODELING APPROACH FOR PREDICTING THERMAL RESPONSE OF CONDUCTIVE FOOD DURING HEATING PROCESSES. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 02. 63-68. (Đã xuất bản)
2.  Võ Tấn Thành, Erik Vranken, Daniel Berckmans. 2008. DATA BASED MECHANISTIC MODELLING FOR CONTROL OF THREE DIMENSIONAL TEMPERATURE DISTRIBUTION IN A ROOM FILLED WITH BIOLOGICAL PRODUCTS. Journal of Food Engineering. 86 (3). 422-432. (Đã xuất bản)
3.  Võ Tấn Thành, E. Vranken, A. Van Brecht, D. Berckmans. 2007. DATA-BASED MECHANISTIC MODELLING FOR CONTROLLING IN THREE DIMENSIONS THE TEMPERATURE DISTRIBUTION IN A ROOM FILLED WITH OBSTACLES. Biosystems Engibeering. 98. 54 – 65. (Đã xuất bản)
4.  Võ Tấn Thành, A. Van Brecht, E. Vranken, D. Berckmans. 2007. MODELLING OF THREE-DIMENSIONAL AIR TEMPERATURE DISTRIBUTIONS IN POROUS MEDIA. Biosystem Engineering. 96 (3). 345–360. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Võ Tấn Thành, Nguyễn Thị Hoàng Minh, Huỳnh Thị Phương Loan, Nguyễn Bảo Lộc. 2021. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN CHẾ BIẾN ĐẾN CHẤT LƯỢNG CỦA NẤM RƠM TIỆT TRÙNG TRONG BAO BÌ PA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 57, Số 1. 116-124. (Đã xuất bản)
2.  Nguyen Duc Toan, Võ Tấn Thành, Vo Minh Hoang. 2020. MÔ HÌNH HÓA KIỂM SOÁT ĐỒNG NHẤT NHIỆT ĐỘ SẢN PHẨM ĐỒ HỘP TRONG QUÁ TRÌNH THANH TRÙNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 2. 59-67. (Đã xuất bản)
3.  Võ Tấn Thành, Nguyễn Bảo Lộc, Nguyễn Thị Hoàng Minh, Huỳnh Thị Phương Loan. 2020. ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH CHẾ BIẾN ĐẾN CHẤT LƯỢNG CỦA NẤM RƠM THANH TRÙNG TRONG MÔI TRƯỜNG ACID. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 6. 164-171. (Đã xuất bản)
4.  Võ Minh Trí, Võ Tấn Thành. 2014. TỔNG HỢP CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THỰC NGHIỆM PHÂN TÍCH KHÔNG PHÁ HỦY TRÁI XOÀI BẰNG PHƯƠNG PHÁP VA ĐẬP NHẸ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 33. 75-82. (Đã xuất bản)
5.  Lê Văn Tặng, Võ Tấn Thành, . 2012. MÔ HÌNH HÓA PHỎNG ĐOÁN NHIỆT ĐỘ SẢN PHẨM TRONG QUÁ TRÌNH THANH TRÙNG ĐỒ HỘP DẠNG DUNG DỊCH CÓ CHỨA CÁC CHẤT RẮN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 23b. 1-11. (Đã xuất bản)
6.  TRAN HONG TAM, Võ Tấn Thành. 2012. KHẢO SÁT SỰ KHÔNG ĐỒNG NHẤT VỀ NHIỆT ĐỘ CỦA MÔI TRƯỜNG VÀ SẢN PHẨM TRONG KHO BẢO QUẢN LẠNH ĐÔNG THỰC PHẨM.  KH & CN. . (Đã xuất bản)
7.  Tô Quang Trường, Võ Tấn Thành, . 2012. MÔ HÌNH HÓA PHỎNG ĐOÁN NHIỆT ĐỘ SẢN PHẨM TRỰC TUYẾN TRONG QUÁ TRÌNH TIỆT TRÙNG THỰC PHẨM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 23b. 12-22. (Đã xuất bản)
8.  TO QUANG TRUONG, Võ Tấn Thành. 2012. MÔ HÌNH HÓA PHỎNG ĐOÁN NHIỆT ĐỘ SẢN PHẨM TRONG QUÁ TRÌNH GIA NHIỆT THỰC PHẨM. KH & CN. . (Đã xuất bản)
9.  Lê Thị Hoa Xuân , Võ Tấn Thành. 2011. ỨNG DỤNG KỸ THUẬT MÔ HÌNH HÓA NHẰM KIỂM SOÁT PHÂN BỐ HỆ SỐ TRUYỀN NHIỆT TRONG KHÔNG GIAN BA CHIỀU CỦA THIẾT BỊ THANH TRÙNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 18b. 262-271. (Đã xuất bản)
10.  Trần Hồng Tâm, Võ Tấn Thành. 2011. ỨNG DỤNG KỸ THUẬT MÔ HÌNH HÓA TRONG KIỂM SOÁT PHÂN BỐ NHIỆT ĐỘ SẢN PHẨM TRONG KHÔNG GIAN BA CHIỀU CỦA KHO BẢO QUẢN LẠNH ĐÔNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 20b. 139-149. (Đã xuất bản)
11.  Võ Tấn Thành. 2010. KHẢO SÁT SỰ KHÔNG ĐỒNG NHẤT CỦA NHIỆT ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN 3 CHIỀU CỦA THIẾT BỊ GIA NHIỆT VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ KHÔNG ĐỒNG NHẤT ĐẾN HỆ SỐ THANH TRÙNG (F-VALUE) TRONG CHẾ BIẾN HAM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 15a. 75-82. (Đã xuất bản)