BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN VĂN MƯỜI Giới tính: Nam
Email: nvmuoi@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: Bộ môn Công nghệ Thực phẩm
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Kỹ thuật thực phẩm 
Bảo quản và chế biến nông sản 
Bảo quản và chế biến thủy sản 
Kỹ thuật thực phẩm và đồ uống khác 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Nghiên cứu xây dựng quy trình trích ly protease và lipase thủy phân từ nội tạng cá lóc nuôi vùng đồng bằng sông Cửu Long và ứng dụng trong chế biến sản phẩm dạng nhũ tương 2017 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
2 B2007-16-60; Xây dựng quy trình nâng cao chất lượng khô cá sặc rằn và các biện pháp kéo dài thời gian bảo quản sản phẩm. 2008 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Các quá trình nhiệt độ thấp trong chế biến thực phẩm
978-604-919-723-9   X
2 Tổng kê vật chất và năng lượng
X  
3 Xử lý sau thu hoạch và chế biến sản phẩm động vật
978-604-919-111-4.   X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Nguyễn Văn Mười, Trần Thanh Trúc, Võ Hoàng Ngân. 2019. THE INFLUENCE OF ADDITIVES ON FROZEN SNAKEHEAD FISH SURIMI AND THE APPLICATION OF TRANSGLUTAMINASE TO FISH CAKES. Acta Scientiarum Polonorum Technologia Alimentaria. 18(2). 125-133. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Văn Mười, Lê Phạm Tấn Quốc. 2018. THE SHELF-LIFE OF TOTAL POLYPHENOL CONTENT AND THE ANTIOXIDANT CAPACITY OF THE POLYGONUM MULTIFLORUM (THUNB.) ROOT EXTRACT AND ITS SPRAY DRIED POWDER ACCORDING TO THE Q10 METHOD. Bulletin of the Transilvania university of Brasov. Series II - Forestry. Wood industry. Agricultural food engineering. 11(60). 147-158. (Đã xuất bản)
3.  Võ Hoàng Ngân, Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Mười. 2018. OPTIMIZATION OF SALT - WATER SUPLEMENTATION COMBINED WITH OTHER ADDITIVES TO IMPROVE THE QUALITY OF SNAKEHEAD FISH CAKE. The 3rd International Conference on Sustainable Global Agriculture and Food. . 296-310. (Đã xuất bản)
4.  Lê Phạm Tấn Quốc, Nguyễn Văn Mười. 2018. EFFECT OF POLYPHENOL EXTRACT FROM POLYGONUM MULTIFLORUM THUNB. ROOT ON THE STORAGE OF MINCED RED TILAPIA (OREOCHROMIS SP.). Bulgarian Chemical Communications. Volume 50, Issue 4. 545 – 552. (Đã xuất bản)
5.  Hà Thị Thụy Vy, Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Mười. 2018. OPTIMIZATION OF PROTEIN HYDROLYSIS CONDITIONS FROM SHRIMP HEAD MEAT (LITOPENAEUS VANNAMEI) USING COMMERCIAL ALCALASE AND FLAVOURZYME ENZYMES. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 54, Special issue: Agriculture. 16-25. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Văn Mười, Trần Thanh Trúc, Trần Văn Nghi. 2018. EFFECT OF PHOSPHATES AND TREATMENT CONDITIONS ON QUALITY AND SAFETY OF FROZEN FILLET TRA FISH (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS). The 3rd International Conference on Sustainable Global Agriculture and Food. . 266-275. (Đã xuất bản)
7.  Lê Phạm Tấn Quốc, Nguyễn Văn Mười. 2018. PHYTOCHEMICAL SCREENING AND ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF POLYPHENOLS EXTRACT FROM POLYGONUM MULTIFLORUM THUNB. ROOT. CARPATHIAN JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY. 10(4). 137-148. (Đã xuất bản)
8.  Lê Phạm Tấn Quốc, Nguyễn Văn Mười. 2018. PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF POLYGONUM MULTIFLORUM THUNB. ROOT POWDER PRODUCED WITH DIFFERENT CARRIER AGENTS.. Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly. 24(2). 93-100. (Đã xuất bản)
9.  Lê Phạm Tấn Quốc, Nguyễn Văn Mười. 2018. ULTRASOUND-ASSISTED EXTRACTION OF PHENOLIC COMPOUNDS FROM POLYGONUM MULTIFLORUM THUNB. ROOTS. Bulgarian Journal of Agricultural Science. 24(2). 229-235. (Đã xuất bản)
10.  Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Mười. 2017. DISTRIBUTION AND EXTRACTION CONDITIONS OF PROTEASE FROM VISCERA OF SNAKEHEAD FISH (CHANNA STRIATA). 15th of Asean Food Conference 2017, SHERATON SAIGON HOTEL & TOWERS | HO CHI MINH CITY - VIET NAM, November, 14-17, 2017. . 38-44 (volume 2). (Đã xuất bản)
11.  Trần Bạch Long, Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Mười. 2017. CHARACTERISTICS AND RIGOR MORTIS CHANGES OF SNAKEHEAD FISH (CHANNA STRIATA) CULTIVATED IN THE MEKONG DELTA. 15th of Asean Food Conference 2017, SHERATON SAIGON HOTEL & TOWERS | HO CHI MINH CITY - VIET NAM, November, 14-17, 2017. 43. 399-404 (volume 3). (Đã xuất bản)
12.  Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Mười, Phan Thị Bích Ngọc, Tô Nguyễn Phước Mai. 2017. IIMPROVING THE PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OFSNAKEHEAD FISH (CHANNA STRIATA) SAUSAGE BY PROTEASE FROM ITS VISCERA. Khoa học và Công nghệ. 55(5A). 83-91. (Đã xuất bản)
13.  Võ Hoàng Ngân, Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Mười. 2017. AN EXPLORATION OF THE FACTORS AFFECTING THE SOLUBLE PROTEIN EXTRACTION FROM CULTURED SNAKEHEAD FISH (CHANNA STRIATA) MUSCLE. Khoa học và Công nghệ. 55(5A). 74-82. (Đã xuất bản)
14.  Lê Phạm Tấn Quốc, Nguyễn Văn Mười. 2017. PECTINASE-ASSISTED EXTRACTION OF PHENOLIC COMPOUNDS FROM POLYGONUM MULTIFLORUM THUNB. ROOT. Carpathian Journal of Food Science and Technology. 9(3). 30-37. (Đã xuất bản)
15.  Nguyễn Văn Mười, Lê Phạm Tấn Quốc. 2016. MICROWAVE-ASSISTED EXTRACTION OF PHENOLIC COMPOUNDS FROM POLYGONUM MULTIFLORUM THUNB. ROOTS. Acta Sci. Pol. Technol. Aliment.. 15(2). 181-189. (Đã xuất bản)
16.  Nguyễn Văn Mười, Trần Thanh Trúc. 2016. THE EFFECT OF WATER ACTIVITY COMBINED WITH STORAGE CONDITIONS ON SHELF LIFE OF DRIED SNAKESKIN GOURAMI (TRICHOGASTER PECTORALIS REGAN). Hội thảo Tiến bộ Kỹ thuật thực phẩm và Kỹ thuật sinh học: Từ nghiên cứu đến sản xuất. . 124-131. (Đã xuất bản)
17.  Lê Phạm Tấn Quốc, Nguyễn Văn Mười. 2015. EFFECTS OF TREATMENT METHODS ON TOTAL POLYPHENOL CONTENT AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF POLYGONUM MULTIFLORUM THUNB ROOT EXTRACT. Annals. Food Science and Technology. Volume 16, Issue 1. 78-84. (Đã xuất bản)
18.  Lê Phạm Tấn Quốc, Nguyễn Văn Mười. 2015. OPTIMIZED MICROWAVE-ASSISTED EXTRACTION OF PHENOLIC COMPOUNDS AND ANTIOXIDANT CAPACITY FROM POLYGONUM MULTIFLORUM THUNB. ROOTS. Khoa học và Công nghệ. 53-4C. 1-11. (Đã xuất bản)
19.  Trần Thanh Trúc, Dương Ý Thơ, Trần Thế Hiển, Nguyễn Văn Mười. 2014. FACTORS AFFECT TO EXTRACTION PROCESS OF LIPASE FROM SNAKEHEAD FISH OFFAL. The 2nd AFSSA Conference on Food Safety and Food Security August 15 ? 17, 2014, Dong Nai University of Technology, Bien Hoa city, Viet Nam. . Abstract pp 166, Proceedings 114-116 (ISSN: 2306-2150). (Đã xuất bản)
20.  Nguyễn Văn Mười, Nguyễn Ngọc Thùy Dương, Trần Thanh Trúc. 2014. FACTORS AFFECTING THE DRYING PROCESS OF SHRIMP POWDER FROM BLACK TIGER SHRIMP (PENAEUS MONODON) HEAD MEAT. The 2nd AFSSA Conference on Food Safety and Food Security August 15 ? 17, 2014, Dong Nai University of Technology, Bien Hoa city, Viet Nam. . Abstract pp 147, Proceedings 76-81 (ISSN: 2306-2150). (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Văn Mười, Trần Thanh Trúc, Trần Bạch Long. 2019. ẢNH HƯỞNG CỦA BẢO QUẢN LẠNH KẾT HỢP NGÂM MUỐI ĐẾN SỰ OXY HÓA LIPID VÀ PROTEIN CỦA CƠ THỊT CÁ LÓC (CHANNA STRIATA) NUÔI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học. 258-266. (Đã xuất bản)
2.  Trần Bạch Long, Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Mười, Đặng Hữu Trọng. 2019. ẢNH HƯỞNG CỦA NGÂM MUỐI VÀ TRỮ ĐÔNG ĐẾN SỰ THAY ĐỔI CHẤT LƯỢNG CỦA CƠ THỊT CÁ LÓC NUÔI Ở CÁC GIAI ĐOẠN BIẾN ĐỔI SAU KHI CHẾT. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 3+4. 146-154. (Đã xuất bản)
3.  Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Mười. 2019. NGHIÊN CỨU TRÍCH LY LIPASE (EC 3.1.1.3) TỪ NỘI TẠNG CÁ LÓC NUÔI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học. 174-184. (Đã xuất bản)
4.  Phạm Trần Bảo Nghi, Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Mười, Trương Hoài Vương. 2019. ẢNH HƯỞNG CỦA MỨC ĐỘ CHÍN VÀ ĐIỀU KIỆN TRÍCH LY BẰNG PHƯƠNG PHÁP NGÂM TRÍCH ĐẾN HIỆU QUẢ THU NHẬN POLYPHENOL TỪ VỎ CHUỐI XIÊM (MUSA PARADISIACA L.). Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp. 3(2). 1295-1304. (Đã xuất bản)
5.  La Thị Bích Ngoan, Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Mười, Tô Nguyễn Phước Mai. 2019. SỰ THAY ĐỔI CHẤT LƯỢNG CỦA XÚC XÍCH CÁ LÓC CÓ BỔ SUNG LÁ ĐINH LĂNG (POLYSCIAS FRUTICOSA). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 3. 79-87. (Đã xuất bản)
6.  Hà Thị Thụy Vy, Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Mười. 2019. NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN CÔ ĐẶC DỊCH PROTEIN THỦY PHÂN TỪ THỊT ĐẦU TÔM THẺ (LITOPENAEUS VANNAMEI). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học. 276-284. (Đã xuất bản)
7.  Trần Bạch Long, Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Mười. 2019. ẢNH HƯỞNG CỦA ƯỚP MUỐI ĐẾN SỰ OXY HÓA LIPID VÀ OXY HÓA PROTEIN TRONG CƠ THỊT CÁ LÓC (CHANNA STRIATA) NUÔI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học. 301-310. (Đã xuất bản)
8.  Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Mười. 2018. KHAI THÁC TOÀN DIỆN CÂY SEN (NELUMBO NUCIFERA GAERTN.) LÀM THỰC PHẨM Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ chuyên ngành Cơ điện NN & Công nghệ Sau thu hoạch. 8. 421-429. (Đã xuất bản)
9.  Hà Thị Thụy Vy, Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Mười. 2018. KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM ENZYME PROTEASE THỊT ĐẦU TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (LITOPENAEUS VANNAMEI) SAU QUÁ TRÌNH TINH SẠCH SƠ BỘ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 1. 28-36. (Đã xuất bản)
10.  Hà Thị Thụy Vy, Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Mười. 2018. NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN HOẠT HÓA ENZYME PROTEASE NỘI TẠI TỪ THỊT ĐẦU TÔM THẺ (LITOPENAEUS VANNAMEI). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 3. 67-74. (Đã xuất bản)
11.  Nguyễn Văn Mười, Hà Thị Thụy Vy. 2018. KHẢO SÁT ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG TỐI ƯU CỦA ENZYME ALCALASE THỦY PHÂN PROTEIN TỪ THỊT ĐẦU TÔM THẺ CHÂN TRẮNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp. 148-156. (Đã xuất bản)
12.  Lê Phạm Tấn Quốc, Nguyễn Văn Mười. 2016. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MÀNG BAO ALGINAT VÀ DỊCH CHIẾT POLYPHENOL TỪ CỦ HÀ THỦ Ô ĐỎ TRONG BẢO QUẢN ĐU ĐỦ DẠNG FRESH-CUT. Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn. 11. 175-181. (Đã xuất bản)
13.  Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Mười, Tống Thị Quý. 2016. ẢNH HƯỞNG CỦA PHỤ GIA BỔ SUNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM CHÀ BÔNG CÁ LÓC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 42. 19-28. (Đã xuất bản)
14.  Nguyễn Văn Mười, Trần Thanh Trúc. 2016. ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC ĐIỀU KHIỂN ĐỘ HOẠT ĐỘNG CỦA NƯỚC ĐẾN CHẤT LƯỢNG KHÔ TỪ CÁ LÓC NUÔI TẠI TỈNH ĐỒNG THÁP. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2016. 92-97. (Đã xuất bản)
15.  Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Mười, Huỳnh Ngọc Tâm. 2016. XÂY DỰNG QUY TRÌNH CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN DƯA LÊ NON (CUCUMIS MELO L.) MUỐI CHUA. Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn. 11. 182-189. (Đã xuất bản)
16.  Trần Thanh Trúc, Võ Hoàng Ngân, Nguyễn Văn Mười. 2016. ẢNH HƯỞNG CỦA MUỐI VÀ CÁC PHỤ GIA ĐẾN SỰ TẠO GEL VÀ ĐẶC TÍNH CẤU TRÚC CỦA CHẢ CÁ LÓC ĐÔNG LẠNH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2016. 122-130. (Đã xuất bản)
17.  Nguyễn Văn Mười, Trần Thanh Trúc. 2016. HOÀN THIỆN QUY TRÌNH CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN KHÔ CÁ LÓC THEO PHƯƠNG THỨC ĐIỀU KHIỂN ĐỘ HOẠT ĐỘNG CỦA NƯỚC. Tạp chí thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh. Số 3+4(018). Năm thứ VII. 7-16. (Đã xuất bản)
18.  Huỳnh Ngọc Tâm, Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Mười, Hà Thanh Toàn. 2016. PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN DÒNG VI KHUẨN LACTIC CÓ KHẢ NĂNG KHÁNG KHUẨN TỪ DƯA LÊ NON (CUCUMIS MELO L.) MUỐI CHUA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2016. 18-24. (Đã xuất bản)
19.  Hà Thị Thụy Vy, Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Mười. 2016. ẢNH HƯỞNG CỦA DUNG MÔI VÀ THỜI GIAN KẾT TỦA ĐẾN HIỆU QUẢ TINH SẠCH SƠ BỘ ENZYME PROTEASE TRÍCH LY TỪ THỊT ĐẦU TÔM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2016. 9-17. (Đã xuất bản)
20.  Lê Phạm Tấn Quốc, Nguyễn Văn Mười. 2015. NGHIÊN CỨU TRÍCH LI POLYPHENOL TỪ CỦ HÀ THỦ Ô ĐỎ (POLYGONUM MULTIFLORUM THUNB.) CÓ SỰ HỖ TRỢ CỦA CHẾ PHẨM ENZYME TERMAMYL SC. Khoa học và Công nghệ. 53-4B. 31-37. (Đã xuất bản)
21.  Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Mười. 2015. TUYỂN CHỌN DÒNG NẤM MỐC ASPERGILLUS NIGER SINH TỔNG HỢP PROTEASE HOẠT TÍNH CAO. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 41. 12-20. (Đã xuất bản)
22.  Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Mười, Vi Nhã Tuấn, Võ Thị Anh Minh. 2015. NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG THỦY PHÂN DỊCH PROTEIN CỦA THỊT ĐẦU TÔM SÚ BẰNG ENZYME PROTEASE NỘI TẠI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 37. 39-46. (Đã xuất bản)
23.  Nguyễn Văn Mười, Trần Thế Hiển, Trần Thanh Trúc. 2014. CHẾ BIẾN XÚC XÍCH BỔ SUNG RAU THÌ LÀ TỪ THỊT DÈ CÁ TRA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2014. 124-132. (Đã xuất bản)
24.  Nguyễn Văn Mười, Trần Thanh Trúc, Trần Thanh Trúc. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA TIỀN XỬ LÝ VÀ PHƯƠNG THỨC BẢO QUẢN ĐẾN SỰ ỔN ĐỊNH MÀU SẮC VÀ ĐẶC TÍNH CẤU TRÚC CỦA NGÓ SEN SAU THU HOẠCH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2014. 116-123. (Đã xuất bản)
25.  Nguyễn Văn Mười, Trần Thanh Trúc, Nguyễn Ngọc Thùy Dương. 2014. XÁC ĐỊNH ĐIỀU KIỆN SẤY THÍCH HỢP CHO CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN BỘT THỊT ĐẦU TÔM SÚ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Thủy sản 2014. 22-30. (Đã xuất bản)
26.  Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Mười, Huỳnh Ngọc Tâm. 2014. CÁC TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA POLYPHENOL OXYDASE TRÍCH LY TỪ CỦ KHOAI LANG TRẮNG (IPOMOEA BATATAS L.). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2014. 141-148. (Đã xuất bản)
27.  Nguyễn Văn Mười. 2014. CẢI TIẾN VÀ XÂY DỰNG QUY TRÌNH CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN RAU QUẢ MUỐI CHUA CỦA TỈNH VĨNH LONG ? HIỆU QUẢ THỰC TẾ. Thông tin Khoa học và Công nghệ- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long. Số 1. 17-19. (Đã xuất bản)
28.  Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Mười. 2014. TỐI ƯU HÓA ĐIỀU KIỆN LÊN MEN SINH TỔNG HỢP PECTIN METHYLESTERASE TỪ ASPERGILLUS NIGER BẰNG PHƯƠNG PHÁP BỀ MẶT ĐÁP ỨNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2014. 133-140. (Đã xuất bản)
29.  Trần Thanh Trúc, Trần Bạch Long, Phan Thị Bích Ngọc, Hà Thị Thụy Vy, Nguyễn Văn Mười. 2014. NGHIÊN CỨU TRÍCH LY ENZYME PROTEASE TỪ THỊT ĐẦU TÔM SÚ (PENAEUS MONODON). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Thủy sản 2014. 8-14. (Đã xuất bản)
30.  Nguyễn Văn Mười, Trần Thanh Trúc, Huỳnh Văn Nguyên, Chung Thị Thanh Phượng. 2013. NGHIÊN CỨU BỔ SUNG THỊT ĐẦU TÔM TRONG CHẾ BIẾN XÚC XÍCH TỪ TÔM THỊT VỤN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 27. 71-78. (Đã xuất bản)
31.  Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Văn Mười. 2013. MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA PECTIN METHYLESTERASE SINH TỔNG HỢP TỪ ASPESGILLUS NIGER SO2 & R1. HT công nghệ sinh học vùng ĐBSCL. 1. 73. (Đã xuất bản)
32.  Nguyễn Văn Mười, Trần Thanh Trúc, Chung Thị Thanh Phượng. 2013. ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ ĐỘ XỬ LÝ NHIỆT ĐẾN SỰ BIẾN ĐỔI SỐ LƯỢNG VI SINH VẬT ĐẶC TÍNH CẤU TRÚC CỦA CHẢ LỤA TỪ THỊT HEO CÓ BỔ SUNG CÀ RỐT. KH và CN. 51. 219. (Đã xuất bản)
33.  Nguyễn Văn Mười, Trần Thanh Trúc, Nguyễn Ngọc Huỳnh Trân. 2013. ẢNH HƯỞNG CỦA KÍCH CỠ NGUYÊN LIỆU VÀ KHỐI LƯỢNG MẺ ĐẾN QUÁ TRÌNH LÊN MEN LACTIC DƯA LEO. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 28. 44-51. (Đã xuất bản)
34.  Lê Thanh Trúc, Nguyễn Văn Mười. 2013. MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG LÊN MEN CỦ SEN. HN KHCN Sinh học toàn quốc 2013. 1. 535. (Đã xuất bản)
35.  Trần Minh Duy, Nguyễn Văn Mười, Trần Thanh Trúc. 2013. ẢNH HƯỞNG CỦA TIỀN XỬ LÝ NHIỆT NỒNG ĐỘ MUỐI VÀ ƠỜNG TRONG DỊCH LÊN MEN ĐẾN QUÁ TRÌNH MUỐI CHUA XOÀI CÁT CHU NON NGUYÊN TRÁI. HN KHCN Sinh học toàn quốc 2013. 1. 322. (Đã xuất bản)
36.  Lê Văn Vui, Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Mười. 2013. MỘT SỐ TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA POLYPHENOL OXIDASE TRONG NGÓ SEN. HT công nghệ sinh học vùng ĐBSCL. 1. 66. (Đã xuất bản)
37.  Lê Văn Vui, Nguyễn Văn Mười, Trần Thanh Trúc. 2013. ĐỘNG HỌC VÔ HOẠT POLYPHENOL OXIDASE TRONG NGÓ SEN BẰNG CÁC PHỤ GIA RIÊNG LẼ. HN KHCN Sinh học toàn quốc 2013. 1. 574. (Đã xuất bản)
38.  Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Văn Mười. 2013. TUYỂN CHỌN DÒNG ASPERGILUS NIGER CÓ KHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP PECTIN METHYLESTERASE HOẠT TÍNH CAO. HT công nghệ sinh học vùng ĐBSCL. 1. 63. (Đã xuất bản)
39.  LAM HOA HUNG, Nguyễn Văn Mười, Trần Thanh Trúc. 2013. XÁC ĐỊNH CHẾ ĐỘ THANH TRÙNG PHÙ HỢP GIÚP ĐẢM BẢO AN TOÀN VI SINH VÀ DUY TRÌ ĐẶC TÍNH CẤU TRÚC CỦA XÚC XÍCH VÀ SURIMI ĐƯỢC CHẾ BIẾN TỪ CÁ TRA. KH và CN. 51. 195. (Đã xuất bản)
40.  Nguyễn Văn Mười,  CHUNG THI THANH PHUONG, LAM HOA HUNG, TRAN TAN KHANH , TRAN THE HIEN, THAI MY NGAN. 2013. ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ MỠ VÀ PHỤ GIA BỔ SUNG ĐẾN ĐẶC TÍNH CẤU TRÚC CỦA XÚC XÍCH ĐƯỢC CHẾ BIẾN TỪ THỊT DÈ CÁ TRA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 26. 188-195. (Đã xuất bản)
41.  Nguyễn Văn Mười, Trần Thanh Trúc, Vương Tố Trinh. 2013. XÁC ĐỊNH CHẾ ĐỘ TIỀN XỬ LÝ NHIỆT NGUYÊN LIỆU VÀ NỒNG ĐỘ MUỐI BAN ĐẦU CỦA DỊCH LÊN MEN ĐẾN CHẤT LƯỢNG DƯA CẢI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 29. 25-31. (Đã xuất bản)
42.  Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Mười, Nguyễn Hùng Đức. 2013. ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH RỬA VÀ CRYOPROTECTANT ĐẾN ĐẶC TÍNH CẤU TRÚC CỦA SURIMI TỪ THỊT DÈ CÁ TRA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 27. 79-87. (Đã xuất bản)
43.  Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Mười. 2013. VAI TRÒ CỦA TIỀN XỬ LÝ ĐẾN ĐỘNG HỌC SỰ BIẾN ĐỎI VITAMIN C TRONG KHÓM TÂN PHƯỚC. HN KHCN Sinh học toàn quốc 2013. 1. 540. (Đã xuất bản)
44.  Nguyễn Văn Mười, Trần Thanh Trúc. 2013. TÁC ĐỘNG CỦA PECTIN METHYLESTERASE ĐẾN SỰ CẢI THIỆN ĐỘ CỨNG CHẮC CỦA DƯA LEO MUỐI CHUA. HT công nghệ sinh học vùng ĐBSCL. 1. 70. (Đã xuất bản)
45.  Nguyễn Văn Mười, Trần Thanh Trúc, Trần Hoàng Đệ. 2013. ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC TIỀN XỬ LÝ VÀ GIỮ LẠNH ĐẾN KHẢ NĂNG GIỮ NƯỚC VÀ SỰ BIẾN MÀU VÀNG CỦA PHI LÊ MỰC NANG. KH và CN. 51. 213. (Đã xuất bản)
46.  Nguyễn Văn Mười, Trần Thanh Trúc. 2012. THỰC TRẠNG CHẾ BIẾN DƯA CẢI TẠI LÀNG NGHỀ TÂN LƯỢC (BÌNH TÂN - VĨNH LONG). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 22a. 193-202. (Đã xuất bản)
47.  Trần Thanh Trúc, LE VUONG HAI NGUYET, Nguyễn Văn Mười. 2012. ISOLATION & SCREENING OF ASPERGILLUS NIGER STRAINS FOR BIOSYNTHESIS OF PECTIN METHYLESTERASE FROM PEELS OF SOME APPLES AND FIG (FICUS RACEMOSA). KH và CN. . (Đã xuất bản)
48.  Nguyễn Văn Mười, Trần Thanh Trúc. 2012. XÁC ĐỊNH CHẾ ĐỘ TIỀN XỬ LÝ …. CAAB 2012. 1. 172. (Đã xuất bản)
49.  Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Mười. 2012. TEXTURE IMPROVEMENT OF FROZEN PINEAPPLE FRUITS BY ASPERGILLUS NIGER PECTIN METHYLESTERASE. KH và CN. . (Đã xuất bản)
50.  Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Mười. 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA KÍCH CỞ NGUYÊN LIỆU …. CAAB 2012. 1. 191. (Đã xuất bản)
51.  Nguyễn Văn Mười, Trần Thanh Trúc. 2012. NGHIÊN CỨU BỔ SUNG THỊT ĐẦU TÔM …. CAAB 2012. 1. 163. (Đã xuất bản)
52.  Nguyễn Văn Mười. 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ MỠ …. CAAB 2012. 1. 154. (Đã xuất bản)
53.  Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Mười. 2012. TO INVESTIGATED THE FEASIBILITY OF USING AGRO WASTE AS POTENTIAL SUBSTRATE FOR RECTIN METHYLESTERASE PRODUCTION BY ASPERGILLUS NIGER. KH và CN. . (Đã xuất bản)
54.  Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Mười. 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH RỬA …. CAAB 2012. 1. 181. (Đã xuất bản)
55.  Nguyễn Văn Mười, Trần Thanh Trúc, Lâm Hòa Hưng. 2012. MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐẶC TÍNH CẤU TRÚC VÀ KHẢ NĂNG BẢO QUẢN THANH GIẢ CUA TỪ SURIMI THỊT DÈ CÁ TRA (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 24a. 233-243. (Đã xuất bản)
56.  Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Mười. 2011. OPTIMAL OF MEDIUM COMPOSITON FOR PECTIN ESTERASE BIOSYNTHESIS IN SOLID STATE FERMENTATION BY ASPERGILLUS NIGER. Proceedings of Food Innovation Asia Conference 2010: Indigenous Food Research and Development to Global Market, June 17-18. . (Đã xuất bản)
57.  Nguyễn Văn Mười, Trần Thanh Trúc. 2011. EFFECT OF MATURITY ON TEXTURE AND COLOR CHANGES IN LOTUS SEED DURING STORAGE. Proceedings of Food Innovation Asia Conference 2010: Indigenous Food Research and Development to Global Market, June 17-18. . (Đã xuất bản)
58.  Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Mười. 2011. DETERMINATION FERMENTATION CONDITIONS FOR PECTIN ESTERASE (EC 3.1.1.11) BIOSYNTHESIS IN SOLID STATE FERMENTATION BY ASPERGILLUS NIGER. Proceedings of Food Innovation Asia Conference 2010: Indigenous Food Research and Development to Global Market, June 17-18. . (Đã xuất bản)
59.  Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Mười. 2011. EFFECT OF PHOSPHATES AND TREATMENT CONDITIONS TO QUALITY AND SAFETY OF FROZEN FILLET TRA(PANGASIUS HYPOPHTHALMUS). Proceedings of Food Innovation Asia Conference 2010: Indigenous Food Research and Development to Global Market, June 17-18. . (Đã xuất bản)
60.  Nguyễn Văn Mười, Trần Thanh Trúc. 2011. A PRELIMINARY STUDY ON FERMENTATION OF PINEAPPLE JUICE FROM BY-PRODUCT WITH HONEY ADDITION. Proceedings of Food Innovation Asia Conference 2010: Indigenous Food Research and Development to Global Market, June 17-18. . (Đã xuất bản)
61.  Nguyễn Văn Mười, VO THI KIEN HAO, Nguyễn Văn Thành, Trần Thanh Trúc. 2011. EFFECT OF SUBSTRATE CHARACTERISTICS TO PECTIN ESTERASE (EC 3.1.1.11) BIOSYNTHESIS IN SOLID STATE FERMENTATION AND SUBMERGED FERMENTATION. Proceedings of Food Innovation Asia Conference 2010: Indigenous Food Research and Development to Global Market, June 17-18. . (Đã xuất bản)
62.  Nguyễn Văn Mười, Trần Thanh Trúc, Đàm Thị Kim Yến, Phan Tuấn Anh. 2011. ĐỘNG HỌC SỰ THAY ĐỔI ĐẶC TÍNH CẤU TRÚC CỦA KHÓM (TRỒNG Ở HUYỆN TÂN PHƯỚC, TỈNH TIỀN GIANG) THEO MỨC ĐỘ CHÍN & ĐIỀU KIỆN TIỀN XỬ LÝ TRONG CHẾ BIẾN NHIỆT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 20b. 21-30. (Đã xuất bản)
63.  Nguyễn Văn Mười, Trần Thanh Trúc. 2011. EFFECTS OF HURDLE TECHNOLOGY TO EXTEND PRESERVATION TIME OF DRIED SNAKESKIN FISH (TRICHOGASTER PECTORALIS REGAN). Proceedings of Food Innovation Asia Conference 2010: Indigenous Food Research and Development to Global Market, June 17-18. . (Đã xuất bản)
64.  Nguyễn Văn Mười, Trần Thanh Trúc. 2011. INFLUENCE OF PRE-TREATMENT METHODS TO THE SHELF-LIFE OF LOTUS SEED DURING COLD STORAGE. Proceedings of Food Innovation Asia Conference 2010: Indigenous Food Research and Development to Global Market, June 17-18. . (Đã xuất bản)
65.  Nguyễn Văn Mười, Trần Thanh Trúc, Lê Vũ Lan Phương, Từ Minh Trung. 2010. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ CHÍN CÀ CHUA VÀ NỒNG ĐỘ NACL ĐẾN QUÁ TRÌNH TRÍCH LY PECTIN METHYLESTERASE TỪ CÀ CHUA (SOLANUM LYCOPERSICON L.). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 15a. 143-151. (Đã xuất bản)
66.  Nguyễn Văn Mười, Trần Thanh Trúc, Thach Rach Tana. 2009. MỘT SỐ TÍNH CHẤT ĐẶC TRƯNG CỦA TRÁI QUÁCH VÀ KHẢ NĂNG CHẾ BIẾN NƯỚC QUÁCH LÊN MEN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 11b. 97-104. (Đã xuất bản)
67.  Nguyễn Văn Mười, Trần Thanh Trúc, Trịnh Đạt Tân. 2009. SỰ THAY ĐỔI TÍNH CHẤT HÓA LÝ CỦA HẠT SEN THEO ĐỘ TUỔI THU HOẠCH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 11b. 327-334. (Đã xuất bản)
68.  Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Mười, Đỗ Thị Đoan Khánh. 2009. ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG SORBITOL VÀ ETHANOL ĐẾN SỰ THAY ĐỔI ĐỘ HOẠT ĐỘNG CỦA NƯỚC VÀ CHẤT LƯỢNG KHÔ CÁ SẶC RẰN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 11b. 317-326. (Đã xuất bản)
69.  Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Mười, Đỗ Thị Đoan Khánh. 2009. ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ THAY ĐỔI KHỐI LƯỢNG ĐẾN TÍNH CHẤT VẬT LÝ ĐẶC TRƯNG CỦA CÁ SẶC RẰN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 11b. 293-300. (Đã xuất bản)
70.  Nguyễn Văn Mười, Trần Thanh Trúc. 2008. ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG CÁC THÀNH PHẦN CHẤT TAN ĐẾN ĐỘ HOẠT ĐỘNG CỦA NƯỚC TRONG KHÔ CÁ SẶC RẰN (TRICHOGASTER PECTORALIS REGAN). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 10. 151-160. (Đã xuất bản)
71.  Nguyễn Văn Mười. 2006. KHẢO SÁT DẠNG BAO BÌ ĐỤC LỖ THÍCH HỢP TRONG QUÁ TRÌNH TỒN TRỮ CAM SÀNH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 05. 141-148. (Đã xuất bản)
72.  Nguyễn Văn Mười, Trần Thanh Trúc. 2006. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TRONG CHẾ BIẾN FILLET CÁ TRA (PANGASIUS HYPOPHTHALMUS) XÔNG KHÓI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 05. 105-114. (Đã xuất bản)
73.  Văn Quốc Thanh Thủy, Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Mười. 2006. ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ MUỐI VÀ NHIỆT ĐỘ LÊN MEN ĐẾN CHẤT LƯỢNG CỦ HÀNH TÍM MUỐI CHUA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 06. 18-23. (Đã xuất bản)
74.  Trần Thanh Trúc, Lý Nguyễn Bình, Nguyễn Văn Mười, Dương Thị Thúy Oanh. 2006. ĐỘNG HỌC SỰ THAY ĐỔI CẤU TRÚC KHÓM Ở CÁC ĐIỀU KIỆN TIỀN XỬ LÝ KHÁC NHAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 06. 43-52. (Đã xuất bản)
75.  Nguyễn Nhật Minh Phương, Lý Nguyễn Bình, Nguyễn Văn Mười, Võ Xuân Minh Đăng, LâmThịViệt Hà. 2006. ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ VÀ BAO BÌ ĐẾN CHẤT LƯỢNG VÀ THỜI GIAN BẢO QUẢN XOÀI CÁT HÒA LỘC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 06. 9-17. (Đã xuất bản)
76.  Lâm Thị Việt Hà, Nguyễn Văn Mười. 2006. NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH LÊN MEN BẮP CẢI MUỐI CHUA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 05. 123-130. (Đã xuất bản)