BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: TRẦN THANH TRÚC Giới tính: Nữ
Email: tttruc@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: VP.Khoa Sau Đại học
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Nghiên cứu hoạt chất sinh học của vỏ trái bưởi Miền Tây Nam Bộ và ứng dụng sản xuất trà vỏ bưởi hỗ trợ bảo vệ sức khỏe 2021 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
2 TCN2018-07; Gia tăng giá trị sản phẩm xúc xích cá lóc thông qua ứng dụng chế phẩm protease và bổ sung lá đinh lăng 2018 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
3 T2012-20; Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới dạng surimi ăn liền từ thịt phụ phẩm trong quy trình chế biến fillet cá tra 2012 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
4 B2010-16-161; Nghiên cứu khả năng sinh pectin methylesterase từ một số dòng Aspergillus niger được phân lập và tuyển chọn 2011 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
5 Một số giải pháp cải thiện hoạt tính enzyme pectin methylesterase (EC 3.1.1.11) từ Aspergillus niger 2011 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
6 TNCS2011-05; Đề tài: Các yếu tố ảnh hưởng đến tính chấtPME từ Aspergillus niger 2011 Đề tài nghiên cứu sinh Chủ nhiệm
7 TNCS2010-03; Đề tài: Xác định môi trường lên men tối ưu cho quá trình sinh tổng hợp pectin methylesterase từ Aspergillus niger sử dụng cơ chất bã táo ta và vỏ cam sành 2010 Đề tài nghiên cứu sinh Chủ nhiệm
8 TNCS2009-27; Đề tài: Đánh giá hiệu quả sinh Pectin Methylesterase từ Aspergillus niger ở điều kiện lên men khác nhau 2009 Đề tài nghiên cứu sinh Chủ nhiệm
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Thực tập Công nghệ thực phẩm
Trường Đại học Cần Thơ 2011   X
2 Các quá trình nhiệt độ thấp trong chế biến thực phẩm
978-604-919-723-9   X
3 Thực tập Công nghệ thực phẩm
  X
4 Xử lý sau thu hoạch và chế biến sản phẩm động vật
978-604-919-111-4.   X
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Hà Thanh Toàn, TO Nguyen Phuoc Mai, Trần Thanh Trúc, Nguyễn Hồng Khôi Nguyên, Truong Dang Le, Nguyễn Văn Mười. 2022. ANTIOXIDANT ACTIVITY AND INHIBITORY EFCACY OF CITRUS GRANDIS PEEL EXTRACT AGAINST CARBOHYDRATE DIGESTIVE ENZYMES IN VITRO.. Food Science and Technology. 42. e109721. (Đã xuất bản)
2.  Ho Thi Quynh Mai, Van Thinh Pham, Vinh Long Do, Tran Bui Phuc, Trần Thanh Trúc, Trần Thị Kim Ngân. 2022. PRODUCTION PROCESS OF A CARBONATED DRINK FROM RED FLESH DRAGON FRUIT (HYLOCEREUS POLYRHIZUS). Materials Science Forum. 1048. 514-523. (Đã xuất bản)
3.  Trần Thiện Hiền, Văn Chí Khang, Nguyễn Văn Mười, Trần Thanh Trúc. 2022. PRODUCTION OF A FERMENTED BEVERAGE FROM PINEAPPLE (ANANAS COMOSUS) BYPRODUCT CRUMBS. Materials Today: Proceedings. 60. 2034-2042. (Đã xuất bản)
4.  Lê Thị Minh Thủy, Nguyễn Văn Thành, Trần Thanh Trúc. 2022. THE CHANGING OF GELATIN PROPERTIES FROM TRA CATFISH SKIN (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS) BY ALKALINE REPLACEMENT TO ENZYME IN PRETREATED PROCESS. Ciencia Rural. 52. E20210519. (Đã xuất bản)
5.  Lê Thị Minh Thủy, Trần Thanh Trúc, Kazufumi Osako. 2022. THE EFFECT OF DEPROTEINIZATION METHODS ON THE PROPERTIES OF GLUCOSAMINE HYDROCHLORIDE FROM SHELLS OF WHITE LEG SHRIMP (LITOPENAEUS VANNAMEI) AND BLACK TIGER SHRIMP (PENAEUS MONODON). Ciencia Rural. 52. (Đã xuất bản)
6.  Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Thơm, Nguyễn Thị Như Hạ, Nguyễn Huỳnh Đình Thuấn, Lê Thị Minh Thủy. 2022. PROPERTIES OF GELATIN EXTRACTED FROM SNAKEHEAD FISH (CHITALA STRIATA) BY-PRODUCTS AT VARIOUS TEMPERATURES AND TIMES. Food Science and Technology. 42. e79922. (Đã xuất bản)
7.  Trần Thiện Hiền, Hoang Quang Binh, Trần Bạch Long, Nguyễn Văn Mười, Trần Thanh Trúc. 2022. KINETICS OF STRUCTURAL CHANGE OF PINEAPPLE (ANANAS COMOSUS) UNDER THE INFLUENCE OF PME (PECTIN METHYLESTERASE). Materials Today: Proceedings. 57. 440–446. (Đã xuất bản)
8.  Nguyễn Hồng Khôi Nguyên, Tran, M.T., Le, T.D., Nguyễn Văn Mười, Trần Thanh Trúc. 2022. CHEMICAL PROPERTIES AND BIOLOGICAL PROPERTIES OF FOUR VARIETIES OF POMELO (CITRUS GRANDIS (L) OSBECK) IN THE MEKONG DELTA OF VIETNAM. Food Research. 6. 267-272. (Đã xuất bản)
9.  Tan Phat Dao, Ngoc Quyen Tran, Trần Thanh Trúc, Van Tan Lam. 2022. ASSESSING THE KINETIC MODEL ON EXTRACTION OF ESSENTIAL OIL AND CHEMICAL COMPOSITION FROM LEMON PEELS (CITRUS AURANTIFOLIA) BY HYDRO-DISTILLATION PROCESS. Materials Today: Proceedings. 51. 172-177. (Đã xuất bản)
10.  Trần Thiện Hiền, Trần Bạch Long, Nguyễn Văn Mười, Trần Thanh Trúc. 2022. EFFECT OF PRETREATMENT ON QUALITY OF FROZEN CAU DUC PINEAPPLE (ANANAS COMOSUS). Materials Today: Proceedings. 57. 447–453. (Đã xuất bản)
11.  Phạm Trần Bảo Nghi, Nguyễn Văn Mười, Pham, N.T.D, Trần Thanh Trúc, Pham, T.N.. 2022. EFFECTS OF RIPENESS AND EXTRACTION CONDITIONS ON THE CONTENT OF PHENOLIC COMPOUNDS IN BANANA PEELS (MUSA PARADISIACA L.). Food Research. 6. 154-163. (Đã xuất bản)
12.  TO Nguyen Phuoc Mai, Hà Thanh Toàn, Nguyễn Văn Mười, Trần Thanh Trúc. 2022. PRODUCTION OF INSTANT POMELO PEEL POWDER BY SPRAY DRYING: OPTIMIZATION OF WALL MATERIAL COMPOSITION TO MICROENCAPSULATE PHENOLIC COMPOUNDS. Food Science and Technology. 42. e102621. (Đã xuất bản)
13.  Trần Thị Yến Nhi , Đào Tấn Phát, Phạm Văn Thịnh , Trần Thanh Trúc, Huỳnh Xuân Phong. 2021. EFFECTS OF ULTRASOUND SUPPORT AND CARBOXYMETHYL CELLULOSE ON THE PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES, SENSORY EVALUATION AND TOTAL MICROBIOLOGY OF CLOUDY JUICE FROM SOURSOP (ANNONA MURICATA L.). E3S Web of Conferences. 332. 03004. (Đã xuất bản)
14.  Trần Thị Kim Ngân, Ngô Thị Cẩm Quyên, Trần Thiện Hiền, Bạch Long Giang, Trần Thanh Trúc, Huỳnh Xuân Phong. 2021. COMPARISON OF VOLATILE COMPOUNDS AND ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF CITRUS AURANTIFOLIA, CITRUS LATIFOLIA, AND CITRUS HYSTRIX SHELL ESSENTIAL OILS BY PILOT EXTRACTION.. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 1092. 012076. (Đã xuất bản)
15.  Nguyễn Hồng Khôi Nguyên, Nguyen Thi Diem An, Phan Kim Anh, Trần Thanh Trúc. 2021. MICROWAVE-ASSISTED EXTRACTION OF CHLOROPHYLL AND POLYPHENOL WITH ANTIOXIDANT ACTIVITY FROM PANDANUS AMARYLLIFOLIUS ROXB. IN VIETNAM. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 1166. (Đã xuất bản)
16.  Trương Thị Mộng Thu, Nguyễn Văn Mười, Trần Thanh Trúc, Lê Thị Minh Thủy. 2021. CHARACTERIZATION OF ACID-SOLUBLE COLLAGEN FROM FOOD PROCESSING BY-PRODUCTS OF SNAKEHEAD FISH (CHANNA STRIATA). Processes. 9. (Đã xuất bản)
17.  Trần Thanh Trúc, Nguyễn Hồng Khôi Nguyên, Trần Tuyết Mai, Nguyễn Trọng Tuân, Le Dang Truong. 2021. ACUTE TOXICITY AND ANTI-HYPERGLYCEMIC ACTIVITIES OF POMELO (CITRUS GRANDIS (L.) OSBECK) PEEL EXTRACTS IN THE MEKONG DELTA OF VIETNAM. Food Science and Technology. 10.1590. (Đã xuất bản)
18.  Trần Thị Yến Nhi , Đào Tấn Phát, Nguyễn Phú Thương Nhân , Phạm Trí Nhựt, Huỳnh Bạch Long, Mai Huỳnh Cang , Huỳnh Xuân Phong, Trần Thanh Trúc. 2021. OPTIMIZATION OF POMELO JUICE CITRUS MAXIMA (BURM. MERR.) VACUUM CONCENTRATION BY RESPONSE SURFACE METHODOLOGY IN PILOT SCALE.. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 1092. 012075. (Đã xuất bản)
19.  Thi Thu Trang Nguyen, Thi Van Anh Le, Nhu Ngoc Dang, Dan Chi Nguyen, Phu Thuong Nhan Nguyen, Trần Thanh Trúc, Quang Vinh Nguyen, Long Giang Bach, ran Dung Thuy Nguyen Pham. 2021. MICROENCAPSULATION OF ESSENTIAL OILS BY SPRAY-DRYING AND INFLUENCING FACTORS. Journal of Food Quality. 10.1155. (Đã xuất bản)
20.  Nguyen, P.T.N, Vo, T.T., Tran, T.Y.N., Le, T.H.N., Mai, H.C, Trần Thanh Trúc, Long, G.B.. 2021. ENCAPSULATION EFFICIENCY AND THERMAL STABILITY OF LEMONGRASS (CYMBOPOGON CITRATUS) ESSENTIAL OIL MICROENCAPSULATED BY THE SPRAY-DRYING PROCESS. Food Research. 5. (Đã xuất bản)
21.  Nguyễn Hồng Khôi Nguyên, Nguyen Thanh Quynh Chau, Pham Van Thinh, Trần Thanh Trúc. 2021. CHLOROPHYLL, POLYPHENOL CONTENT AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF MORINGA OLEIFERA LAM. LEAF EXTRACT BY MICROWAVE-ASSISTED EXTRACTION METHOD. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 1145. (Đã xuất bản)
22.  Lê Phạm Tấn Quốc, Nguyễn Văn Mười, Trần Thanh Trúc, Van Hong THIEN, Le Tram Nghia THU, Tran Thi Mai ANH, Nguyen Thi NGAN, Nguyen Duc VUONG, Pham My HAO, Nguyen Ngoc TUAN, Nguyen Ngo My XUAN. 2021. THE EFFECT OF POLYPHENOLS FROM POLYGONUM MULTIFLORUM THUNB. ROOT EXTRACT ON THE STORAGE OF GROUND BEEF. Bulletin of the Transilvania University of Brasov, Series II: Forestry, Wood Industry, Agricultural Food Engineering. 14(63). (Đã xuất bản)
23.  Dao, T.P, Nguyen, D.V.,, Tran, T.Y.N., P T Nhut, Nguyen, P.T.N., Bach, L.G., Nguyen, V.H., Do, V.Q, Nguyễn Văn Mười, Trần Thanh Trúc. 2021. EFFECTS OF TANNIN, ASCORBIC ACID, AND TOTAL PHENOLIC CONTENTS OF CASHEW (ANACARDIUM OCCIDENTALE L.) APPLES BLANCHED WITH SALINE SOLUTION. Food Research. 5. 409-416. (Đã xuất bản)
24.  Huỳnh Xuân Phong, Phan Lê Bảo Ngọc, Nguyễn Ngọc Thạnh, Bùi Hoàng Đăng Long, Trần Thanh Trúc, Trần Thị Yến Nhi . 2021. PRODUCTION OF SWEET CORN MILK YOGURT USING LACTOBACILLUS CASEI. E3S Web of Conferences. 332. 02001. (Đã xuất bản)
25.  V T Nguyen, N Q Nguyen, N Q N Thi, C Q N Th, Trần Thanh Trúc, . 2021. STUDIES ON CHEMICAL, POLYPHENOL CONTENT, FLAVONOID CONTENT, AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF SWEET BASIL LEAVES (OCIMUM BASILICUM L.). IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 1092. (Đã xuất bản)
26.  T Q Toan, Trần Thanh Trúc, X T Le, N T C Quyen, T H Tran. 2020. STUDY ON EXTRACTION PROCESS AND ANALYSIS OF COMPONENTS IN ESSENTIAL OILS OF VIETNAMESE ORANGE PEEL (CITRUS SINENSIS) BY MICROWAVE ASSISTED HYDRODISTILLATION EXTRACTION. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 991. (Đã xuất bản)
27.  Nguyễn Hồng Khôi Nguyên, H T C Tien, Trần Thanh Trúc, Lê Phạm Tấn Quốc. 2020. CHLOROPHYLL CONTENT AND ANTIOXIDANT ACTIVITY FROM FOLIUM SAUROPI (SAUROPUS ANDROGYNUS (L.) MERR) WITH MICROWAVEASSISTED EXTRACTION. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 991. (Đã xuất bản)
28.  Nguyễn Văn Thủy, Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Mười, Tri Duc Lam, Le Minh Bui, Le Van Minh, Ly Hai Trieu, Huynh Thi Kieu Linh, Nguyen Minh Tien, Nguyễn Ngọc Quy, Phạm Minh Quân. 2020. EVALUATION OF PHYTOCHEMICAL AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF GOMPHRENA CELOSIOIDES MART. GROWN IN TIEN GIANG PROVINCE, VIETNAM. Asian Journal of Chemistry. 32. 255-259. (Đã xuất bản)
29.  Trần Thị Yến Nhi, Đào Tấn Phát, Van Thinh Pham, Nguyen Nhan Quyen, Huỳnh Ngọc Thanh Tâm, Trần Thanh Trúc. 2020. FORMULATION FOR A SOURSOP (ANNONA MURICATA L.) NECTAR SUPPLEMENT USING RESPONSE SURFACE METHODOLOGY FOR OPTIMIZATION OF FOOD THICKENER. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 991. (Đã xuất bản)
30.  T T Y Nhi, P V Thinh, N D Vu, N T Bay, N T M Tho, N N Quyen, Trần Thanh Trúc. 2020. KINETIC MODEL OF MOISTURE DIFFUSIVITY IN SOURSOP LEAVES (ANNONA MURICATA L.) BY CONVECTION DRYING. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 991. (Đã xuất bản)
31.  T T K Ngan, O B Nguyen, Nguyễn Văn Mười, Trần Thanh Trúc, V T N My. 2020. CHEMICAL COMPOSITION AND ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF ORANGE (CITRUS SINENSIS) ESSENTIAL OILS OBTAINED BY HYDRODISTILLATION AND SOLVENT FREE MICROWAVE EXTRACTION. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 991. (Đã xuất bản)
32.  V T Thanh, Trần Thanh Trúc, Tran Anh Vy, N T V Linh, N Y T Tran. 2020. THE EFFECT OF ROSELLE CALYCES EXTRACT ON THE CHEMICAL AND SENSORY PROPERTIES OF CUPCAKES. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 736. 062015. (Đã xuất bản)
33.  Lâm Chấn Tài, Trần Thanh Trúc, Nguyễn Hồng Khôi Nguyên, Mai Huỳnh Cang, Nguyễn Thị Ngọc Lan. 2020. THE MICROWAVE-ASSISTED EXTRACTION OF ANTHOCYANINS, TOTAL PHENOLIC COMPOUNDS AND THE ANTIOXIDANT ACTIVITY IN MORUS NIGRA L. (BLACK MULBERRY) GROWN IN THE DA LAT CITY, LAM DONG PROVINCE, VIETNAM. Journal of Global Pharma Technology. 12. 455-463. (Đã xuất bản)
34.  P T Nhut, N T N Quyen, Trần Thanh Trúc, L V Minh, T N T An, N H T Anh. 2020. PRELIMINARY STUDY ON PHYTOCHEMICAL, PHENOLIC CONTENT, FLAVONOIDS AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF CORIANDRUM SATIVUM L. ORIGINATING IN VIETNAM. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 991. (Đã xuất bản)
35.  T T Y Nhi, D T Phat, N N Quyen, Mai Huỳnh Cang, Trần Thanh Trúc, Bạch Long Giang, Nguyễn Văn Mười. 2020. EFFECTS OF VACUUM CONCENTRATION ON COLOR, POLYPHENOL AND FLAVONOID CONTENTS AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF POMELO CITRUS MAXIMA (BURM. F.) MERR. JUICE. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 991. (Đã xuất bản)
36.  Nguyễn Văn Mười, Trần Thanh Trúc, Võ Hoàng Ngân. 2020. THE STUDY OF ANGIOTENSIN CONVERTING ENZYME ISOLATION FROM CROSSBRED RABBIT LUNG AND ENZYME STORAGE CAPACITY IN FROZEN CONDITIONS. Food Research. 4. 1082-1088. (Đã xuất bản)
37.  Trần Bạch Long, Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Mười. 2020. THE EFFECT OF ADDITIVES SUPPLEMENTATION ON THE LIMITATION OF LIPID AND PROTEIN OXIDATION IN DRIED SNAKEHEAD FISH (CHANNA STRIATA). Food Research. 4. 2265-2271. (Đã xuất bản)
38.  Trần Thị Kim Ngân , Ngô Thị Cẩm Quyên, Trần Thiện Hiền, Trần Thanh Trúc, Huỳnh Xuân Phong, Đỗ Văn Dinh , Nguyễn Thị Kiều , Nguyễn Văn Mười, Bạch Long Giang. 2020. YIELDS AND COMPOSITION OF PERSIAN LIME ESSENTIAL OILS (CITRUS LATIFOLIA) FROM HAU GIANG PROVINCE, VIETNAM EXTRACTED BY THREE DIFFERENT EXTRACTION METHODS. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 991. 012130. (Đã xuất bản)
39.  Phạm Văn Thịnh , Nguyễn Phú Thương Nhân , Đỗ Văn Đỉnh, Nguyễn Thị Kiều, Bạch Long Giang, Huỳnh Xuân Phong, Nguyễn Văn Mười, Trần Thanh Trúc. 2020. EVALUATE THE CHEMICAL COMPOSITION OF PEELS AND JUICE OF SEEDLESS LEMON (CITRUS LATIFOLIA) GROWN IN HAU GIANG PROVINCE, VIETNAM. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 991. 012127. (Đã xuất bản)
40.  V T Nguyen, MT Nguyen, N Q Nguyen, Trần Thanh Trúc. 2020. PHYTOCHEMICAL SCREENING, ANTIOXIDANT ACTIVITIES, TOTAL PHENOLICS AND FLAVONOIDS CONTENT OF LEAVES FROM PERSICARIA ODORATA POLYGONACEAE. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 991. (Đã xuất bản)
41.  T T Y Nhi, N N Quyen, P V Thinh, N T Bay, Trần Thanh Trúc. 2020. DETERMINATION OF PHENOLIC COMPOUNDS AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF THE LEAVES OF SOURSOP (ANNONA MURICATA L.) MIXED WITH VARIOUS HERBAL. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 991. (Đã xuất bản)
42.  Tan Phat Dao, Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Mười, Thi Thuong Nguyen, Le Nguyen Yen Trung, Xuan Tien Le, Do Minh Hoang Vo, Ngoc Hoi Nguyen, Pham Van Thinh, Thien Hien Tran, Trần Quốc Toàn, Trần Thị Yến Nhi, NGO THI CAM QUYEN, Phạm Quốc Long. 2020. OPTIMIZATION OF OPERATING CONDITIONS OF ESSENTIAL OIL EXTRACTION OF VIETNAMESE POMELO (CITRUS GRANDIS L.) PEELS BY HYDRODISTILLATION PROCESS. Asian Journal of Chemistry. 32. 237-243. (Đã xuất bản)
43.  T T Y Nhi, N D Vu, N N Quyen, P V Thinh, N T M Tho, Trần Thanh Trúc. 2020. THE EFFECT OF MALT, PECTIN, AND GELATIN CONCENTRATIONS ON ELASTICITY, COLOR AND SENSORY EVALUATION OF SOURSOP (ANNONA MURICATA L.) JELLY CANDY. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 991. (Đã xuất bản)
44.  Ngô Thị Cẩm Quyên , Trần Thị Kim Ngân, Đào Tấn Phát, Trần Thiện Hiền , Ngô Hữu Duy , Huỳnh Xuân Phong, Trần Thanh Trúc, Mai Huỳnh Cang . 2020. YIELD AND COMPOSITION ANALYSIS OF VIETNAMESE LEMON (CITRUS AURANTIFOLIA) ESSENTIAL OILS OBTAINED FROM HYDRODISTILLATION AND MICROWAVE-ASSISTED HYDRODISTILLATION. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 991. 012123. (Đã xuất bản)
45.  N Y T Tran, Trần Thanh Trúc, P V Thinh, T A Vy, D V Nguyen, D L Tri, N D Chinh, V T Thanh, N P T Nhan. 2020. EFFECT OF STORAGE CONDITION ON COLOR, VITAMIN C CONTENT, POLYPHENOL CONTENT AND ANTIOXIDANT ACTIVITY IN FRESH SOURSOP PULP (ANNONA MURICATA L.). IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. 736. 022065. (Đã xuất bản)
46.  Tan Phat Dao, Trần Thanh Trúc, Huỳnh Xuân Phong, Kha Chan Tuyen. 2020. EXTRACTION PROCESS OPTIMIZATION AND CHARACTERIZATION OF THE POMELO (CITRUS GRANDIS L.) PEEL ESSENTIAL OILS GROWN IN TIEN GIANG PROVINCE, VIETNAM. Natural Volatiles and Essential Oils. 7. 26-33. (Đã xuất bản)
47.  Nguyen Phu Thuong Nhan, Trần Thanh Trúc, Bach Long Giang, Quoc Toan Tran, Nguyen Cam Huong, Tri Duc Lam, Mai Huỳnh Cang, Vo Tan Thanh, Le Thi Hong Nhan. 2020. MICROENCAPSULATION OF LEMONGRASS (CYMBOPOGON CITRATUS) ESSENTIAL OIL VIA SPRAY DRYING: EFFECTS OF FEED EMULSION PARAMETERS. Processes. 8. 40. (Đã xuất bản)
48.  N Y T Tran, Trần Thanh Trúc, T D Lam, T A Vy, P V Thinh, D V Nguyen, V T Thanh, N P T Nhan. 2020. EFFECTS OF DRYING CONDITIONS ON TOTAL PHENOLIC CONTENT AND OTHER PARAMETERS OF SOURSOP JELLY (ANNONA MURICATA L.). IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 736. 022064. (Đã xuất bản)
49.  Lê Thị Minh Thủy, Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Mười, Kigen Takahashi, Kazufumi Osako. 2020. COMPARISON OF ACID-SOLUBLE COLLAGEN CHARACTERISTIC FROM THREE IMPORTANT FRESHWATER FISH SKINS IN MEKONG DELTA REGION, VIETNAM. Journal of Food Biochemistry. 44. e13397. (Đã xuất bản)
50.  Trần Thị Yến Nhi, Trần Thanh Trúc, Phan Thị Thanh Quế, Pham Van Thinh, Nguyen Phu Thuong Nhan, Nguyen Huu Thuan Anh, Nguyen Thi Bay, Nguyen Thi Mong Tho, Trần Quốc Toàn, Nguyễn Ngọc Quy, Vo Tan Thanh. 2020. STUDIES ON POLYPHENOL CONTENT, FLAVONOID CONTENT AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF GRAVIOLA TEA PULP (ANNONA MURICATA L.) FROM TIEN GIANG PROVINCE, VIETNAM. Asian Journal of Chemistry. 32. 3075-3078. (Đã xuất bản)
51.  P T Nhut, T N T An, L V Minh, Trần Thanh Trúc, N H T Anh. 2020. PHYTOCHEMICAL SCREENING OF ALLIUM TUBEROSUM ROTTLER. EX SPRENG AS FOOD SPICE. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 991. (Đã xuất bản)
52.  T T Hien, N T C Quyen, Trần Thanh Trúc, P M Quan. 2020. EVALUATE THE CHEMICAL COMPOSITION OF KAFFIR LIME (CITRUS HYSTRIX) ESSENTIAL OIL USING THE CLASSICAL METHOD. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 991. (Đã xuất bản)
53.  Lê Xuân Tiến, Trần Thanh Trúc, Phạm Thị Hải Hà, Bạch Long Giang, Trần Quốc Toàn, Võ Lưu Lan Vi. 2019. EXTRACTION PROCESS OF POLYPHENOLS FROM SOYBEAN (GLYCINE MAX L.) SPROUTS: OPTIMIZATION AND EVALUATION OF ANTIOXIDANT ACTIVITY. Processes. 7(8). 489. (Đã xuất bản)
54.  Nguyễn Văn Mười, Trần Thanh Trúc, Võ Hoàng Ngân. 2019. THE INFLUENCE OF ADDITIVES ON FROZEN SNAKEHEAD FISH SURIMI AND THE APPLICATION OF TRANSGLUTAMINASE TO FISH CAKES. Acta Scientiarum Polonorum Technologia Alimentaria. 18(2). 125-133. (Đã xuất bản)
55.  NGO THI CAM QUYEN, Trần Thanh Trúc, Lê Thị Bích Phương, LE THI HONG NHAN, LE NGOC THUY TRANG, NGUYEN THI NGOC-TRAM , NGO QUOC AN, PHAN NGUYEN QUYNH ANH, TAN PHAT DAO, TRAN THI KIM NGAN. 2019. ESSENTIAL OIL HYDRODISTILLATION PROCESS FROM VIETNAMESE CALAMONDIN (CITRUS MICROCARPA) PEELS AND GC/MS ANALYSIS OF ESSENTIAL OILS COMPONENTS. Asian Journal of Chemistry. 31(11). 2585-2588. (Đã xuất bản)
56.  Hà Thị Thụy Vy, Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Mười. 2018. OPTIMIZATION OF PROTEIN HYDROLYSIS CONDITIONS FROM SHRIMP HEAD MEAT (LITOPENAEUS VANNAMEI) USING COMMERCIAL ALCALASE AND FLAVOURZYME ENZYMES. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 54, Special issue: Agriculture. 16-25. (Đã xuất bản)
57.  Nguyễn Văn Mười, Trần Thanh Trúc, Trần Văn Nghi. 2018. EFFECT OF PHOSPHATES AND TREATMENT CONDITIONS ON QUALITY AND SAFETY OF FROZEN FILLET TRA FISH (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS). The 3rd International Conference on Sustainable Global Agriculture and Food. . 266-275. (Đã xuất bản)
58.  Võ Hoàng Ngân, Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Mười. 2018. OPTIMIZATION OF SALT - WATER SUPLEMENTATION COMBINED WITH OTHER ADDITIVES TO IMPROVE THE QUALITY OF SNAKEHEAD FISH CAKE. The 3rd International Conference on Sustainable Global Agriculture and Food. . 296-310. (Đã xuất bản)
59.  Trần Bạch Long, Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Mười. 2017. CHARACTERISTICS AND RIGOR MORTIS CHANGES OF SNAKEHEAD FISH (CHANNA STRIATA) CULTIVATED IN THE MEKONG DELTA. Food Science and Technology: integration for ASEAN Economic Community Sustainable Development, November 14-17, 2017 Ho Chi Minh City, Viet Nam. 3. 399-404. (Đã xuất bản)
60.  Trần Thanh Trúc, Tô Nguyễn Phước Mai. 2017. EFFECT OF PRE-TREATMENTS ON QUALITY OF MARIAN PLUM (BOUEA MACROPHYLLA) PURÉE. Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật. 43. 55-63. (Đã xuất bản)
61.  Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Mười. 2017. DISTRIBUTION AND EXTRACTION CONDITIONS OF PROTEASE FROM VISCERA OF SNAKEHEAD FISH (CHANNA STRIATA). 15th of Asean Food Conference 2017, SHERATON SAIGON HOTEL & TOWERS | HO CHI MINH CITY - VIET NAM, November, 14-17, 2017. . 38-44 (volume 2). (Đã xuất bản)
62.  Trần Bạch Long, Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Mười. 2017. CHARACTERISTICS AND RIGOR MORTIS CHANGES OF SNAKEHEAD FISH (CHANNA STRIATA) CULTIVATED IN THE MEKONG DELTA. 15th of Asean Food Conference 2017, SHERATON SAIGON HOTEL & TOWERS | HO CHI MINH CITY - VIET NAM, November, 14-17, 2017. 43. 399-404 (volume 3). (Đã xuất bản)
63.  Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Mười, Phan Thị Bích Ngọc, Tô Nguyễn Phước Mai. 2017. IIMPROVING THE PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OFSNAKEHEAD FISH (CHANNA STRIATA) SAUSAGE BY PROTEASE FROM ITS VISCERA. Khoa học và Công nghệ. 55(5A). 83-91. (Đã xuất bản)
64.  Võ Hoàng Ngân, Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Mười. 2017. AN EXPLORATION OF THE FACTORS AFFECTING THE SOLUBLE PROTEIN EXTRACTION FROM CULTURED SNAKEHEAD FISH (CHANNA STRIATA) MUSCLE. Khoa học và Công nghệ. 55(5A). 74-82. (Đã xuất bản)
65.  Nguyễn Văn Mười, Trần Thanh Trúc. 2016. THE EFFECT OF WATER ACTIVITY COMBINED WITH STORAGE CONDITIONS ON SHELF LIFE OF DRIED SNAKESKIN GOURAMI (TRICHOGASTER PECTORALIS REGAN). Hội thảo Tiến bộ Kỹ thuật thực phẩm và Kỹ thuật sinh học: Từ nghiên cứu đến sản xuất. . 124-131. (Đã xuất bản)
66.  Trần Hoàng Đệ, Trần Thanh Trúc. 2016. EFFECTS OF TEMPERATURE, SALT AND ASCORBIC ACID ON THE STRUCTURE AND YELLOW DISCOLORATION OF CUTTLEFISH FILLET DURING COOL STORAGE. Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật. No.38 (12/2016). 71-78. (Đã xuất bản)
67.  Nguyễn Văn Mười, Nguyễn Ngọc Thùy Dương, Trần Thanh Trúc. 2014. FACTORS AFFECTING THE DRYING PROCESS OF SHRIMP POWDER FROM BLACK TIGER SHRIMP (PENAEUS MONODON) HEAD MEAT. The 2nd AFSSA Conference on Food Safety and Food Security August 15 ? 17, 2014, Dong Nai University of Technology, Bien Hoa city, Viet Nam. . Abstract pp 147, Proceedings 76-81 (ISSN: 2306-2150). (Đã xuất bản)
68.  Trần Thanh Trúc, Dương Ý Thơ, Trần Thế Hiển, Nguyễn Văn Mười. 2014. FACTORS AFFECT TO EXTRACTION PROCESS OF LIPASE FROM SNAKEHEAD FISH OFFAL. The 2nd AFSSA Conference on Food Safety and Food Security August 15 ? 17, 2014, Dong Nai University of Technology, Bien Hoa city, Viet Nam. . Abstract pp 166, Proceedings 114-116 (ISSN: 2306-2150). (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Bùi Ngọc Bảo Trân, Trần Thị Giang, Lưu Minh Châu, Nguyễn Ngọc Thạnh, Trần Bạch Long, Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Mười, Huỳnh Xuân Phong. 2022. NGHIÊN CỨU CÁC ĐIỀU KIỆN LÊN MEN CIDER TỪ BƯỞI NĂM ROI (CITRUS GRANDIS L.). Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên. 227. 151-159. (Đã xuất bản)
2.  Trần Thiện Hiền, Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Mười. 2022. EFFECT OF SALT CONCENTRATION AND PH VALUE ON THE LACTIC FERMENTATION PROCESS OF KOHLRABI (BRASSICA OLERACEA L.). Journal of Research and Innovation in Food Science and Technology. 10. 399-412. (Đã xuất bản)
3.  Huỳnh Anh Huy, Trần Thanh Trúc. 2022. ĐỔI MỚI CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC. Toàn cảnh nguồn nhân lực Đồng bằng sông Cửu Long và vai trò của trường Đại học Cần Thơ. Trong: GS. TS. Hà Thanh Toàn. 170-192. (Đã xuất bản)
4.  Trần Thanh Trúc, Trần Bạch Long. 2022. CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BỘT NGỌT HƯỚNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG. Tạp chí Công thương. 3. 274-279. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Văn Mười, Trần Thanh Trúc. 2022. CHƯƠNG 11. CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN NÔNG THỦY SẢN. Nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long: Hiện trạng và định hướng phát triển. Trong: GS.TS. Nguyễn Thanh Phương. 268-320. (Đã xuất bản)
6.  Trần Ngọc Thùy Dung, Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Mười. 2022. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ ẨM VÀ TỶ LỆ PHỐI TRỘN NGUYÊN LIỆU ĐẾN CHẤT LƯỢNG BỘT GIA VỊ TỪ THỊT ĐẦU TÔM. Công thương. 23. 376-383. (Đã xuất bản)
7.  Trương Thị Mộng Thu, Lê Thị Minh Thủy, Nguyễn Văn Mười, Trần Thanh Trúc. 2022. ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ VÀ THỜI GIAN THỦY PHÂN PROTEINTỪ ĐẦU CÁ LÓC (CHANNA STRIATA) SỬ DỤNG CÁC PROTEASE KHÁC NHAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58. 78-86. (Đã xuất bản)
8.  Nguyễn Thị Mộng Tuyền, Lưu Minh Châu, Nguyễn Ngọc Thạnh, Bùi Hoàng Đăng Long, Đoàn Thị Kiều Tiên, Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Mười, Huỳnh Xuân Phong. 2022. TỐI ƯU HÓA ĐIỀU KIỆN LÊN MEN CIDER TỪ CAM SÀNH (CITRUS NOBILIS L. OSBECK). Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên. 227. 48-56. (Đã xuất bản)
9.  Bùi Minh Duy, , Nguyễn Văn Mười, Trần Thanh Trúc. 2022. ĐỘNG HỌC VÔ HOẠT PROTEASE TRONG THỊT ĐẦU TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (LITOPENAEUS VANNAMEI). Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc 2022, Trường Đại học Thái Nguyên, 04/11/2022. . 672-677. (Đã xuất bản)
10.  Huỳnh Xuân Phong, Lưu Minh Châu, Trần Thị Xuân Nghi, Nguyễn Ngọc Thạnh, Bùi Hoàng Đăng Long, Bạch Long Giang, Nguyễn Văn Mười, Trần Thanh Trúc. 2021. THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ HOẠT TÍNH KHÁNG VI SINH VẬT GÂY BỆNH CỦA TINH DẦU TỪ VỎ BƯỞI DA XANH (CITRUS MAXIMA (BURM.) MERR.). Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên. 130. 73-81. (Đã xuất bản)
11.  Nguyễn Thị Kim Tươi , Nguyễn Hồng Khôi Nguyên, Trần Thanh Trúc, Hà Thanh Toàn. 2021. TÍNH CHẤT HÓA LÝ CỦA BƯỞI DA XANH VÀ BƯỞI NĂM ROI ĐƯỢC TRỒNG Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 118-126. (Đã xuất bản)
12.  Trương Thị Mộng Thu, Mai Thị Ngọc Thúy, Lê Thị Minh Thủy, Trần Thanh Trúc. 2021. NGHIÊN CỨU THU HỒI DỊCH THỦY PHÂN TỪ ĐẦU CÁ LÓC (CHANNA STRIATA) BẰNG ENZYME ALCALASE VÀ FLAVOURZYME. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 85-92. (Đã xuất bản)
13.  Võ Hoàng Ngân, Nguyễn Văn Mười, Trần Thanh Trúc. 2021. SỬ DỤNG MÀNG CHITOSAN TRONG BẢO QUẢN CHẢ CÁ LÓC CHIÊN Ở NHIỆT ĐỘ THẤP. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 148-158. (Đã xuất bản)
14.  Trần Thanh Trúc, Trần Bạch Long, Nguyễn Văn Mười, Đái Thị Xuân Trang. 2021. HOẠT TÍNH KHÁNG OXY HÓA VÀ HIỆU QUẢ GIẢM ĐƯỜNG HUYẾT CỦA TRÀ VỎ BƯỞI NĂM ROI (CITRUS GRANDIS L.). Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học. 26. 36-42. (Đã xuất bản)
15.  Trương Thị Mộng Thu, Nguyễn Đỗ Quỳnh, Trần Thanh Trúc, Lê Thị Minh Thủy. 2021. NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN TIỀN XỬ LÝ VÀ CHIẾT TÁCH COLLAGEN TỪ DA CÁ LÓC (CHANNA STRIATA) BẰNG PEPSIN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 178-188. (Đã xuất bản)
16.  Trần Thanh Trúc, Mai Thành Thái, Mai Diễm Trinh , Nguyễn Trọng Tuân. 2021. NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN TRÀ TÚI LỌC TỪ VỎ BƯỞI NĂM ROI (CITRUS GRANDIS (L.) OSBECK). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 10-20. (Đã xuất bản)
17.  Nguyễn Hồng Khôi Nguyên, Bạch Long Giang , Trần Thanh Trúc. 2021. ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG PHÁP TRÍCH LY VÀ ĐỘ TUỔI THU HOẠCH ĐẾN HÀM LƯỢNG POLYPHENOL, FLAVONOID VÀ HOẠT TÍNH CHỐNG OXY HÓA CỦA VỎ TRẮNG BƯỞI NĂM ROI (CITRUS GRANDIS (L.) OSBECK). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 127-135. (Đã xuất bản)
18.  Trần Bạch Long, Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Mười. 2021. THỰC TRẠNG SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM DẠNG KHÔ TỪ CÁ LÓC Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 48-58. (Đã xuất bản)
19.  Nguyễn Thị Bạch Huệ, Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Mười, Trần Bạch Long, Trịnh Thị Ngọc Hiện. 2020. ẢNH HƯỞNG CỦA PHỤ GIA BỔ SUNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG CHÀ BÔNG TÔM SÚ (PENAEUS MONODON). Công thương. 24. 87-92. (Đã xuất bản)
20.  Trần Bạch Long, Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Mười. 2020. ẢNH HƯỞNG CỦA NGÂM MUỐI VÀ TRỮ ĐÔNG ĐẾN SỰ OXY HÓA LIPID CỦA CƠ THỊT CÁ LÓC NUÔI Ở CÁC GIAI ĐOẠN BIẾN ĐỔI SAU KHI CHẾT. Công nghệ sinh học toàn quốc 2020, Đại học Huế. Viện Công nghệ Sinh học, 26-27/10/2020. . 294-299. (Đã xuất bản)
21.  Trần Bạch Long, Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Mười. 2020. SỰ OXY HÓA VÀ ĐẶC TÍNH CHẤT LƯỢNG CƠ THỊT CÁ LÓC NUÔI Ở CÁC GIAI ĐOẠN BIẾN ĐỔI SINH HÓA. Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam. 6. 129-136. (Đã xuất bản)
22.  Trần Tuyết Mai, Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Mười, Tô Nguyễn Phước Mai. 2020. ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ TÍNH CHẤT HÓA LÝ CỦA 4 GIỐNG BƯỞI TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Công Thương. 24. 57-64. (Đã xuất bản)
23.  , Trần Thanh Trúc, , , . 2020. NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SỬ DỤNG MÀNG BAO ĂN ĐƯỢC TRONG CHẾ BIẾN GIẢM THIỂU SẢN PHẨM TỪ BƯỞI DA XANH. Công thương. 28. 152-157. (Đã xuất bản)
24.  Trần Bạch Long, Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Mười. 2020. ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH SẤY ĐẾN SỰ OXY HÓA LIPID VÀ PROTEIN TRONG SẢN PHẨM CÁ LÓC. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 21. 74-81. (Đã xuất bản)
25.  Huỳnh Thị Huỳnh Như, Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Mười, Trần Bạch Long. 2020. KHẢO SÁT ĐIỀU KIỆN LÊN MEN TÔM BẠC ĐẤT (METAPENAEUS ENSIS). Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam. 8. 169-173. (Đã xuất bản)
26.  Đổ Thị Thúy Vy, Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Mười. 2020. ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ ETHANOL VÀ TỶ LỆ DUNG MÔI SỬ DỤNG ĐẾN HIỆU QUẢ TRÍCH LY CÁC HỢP CHẤT CÓ KHẢ NĂNG KHÁNG OXY HÓA TỪ BỘT VỎ BƯỞI NĂM ROI. Công thương. 24. 51-56. (Đã xuất bản)
27.  Trần Bạch Long, Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Mười. 2020. ẢNH HƯỞNG CỦA NGÂM MUỐI VÀ TRỮ ĐÔNG ĐẾN SỰ OXY HÓA PROTEIN CỦA CÁ LÓC Ở CÁC GIAI ĐOẠN BIẾN ĐỔI SAU KHI CHẾT. Công nghệ sinh học toàn quốc 2020, Đại học Huế. Viện Công nghệ Sinh học, 26-27/10/2020. . 300-304. (Đã xuất bản)
28.  Nguyễn Văn Mười, Trần Thanh Trúc, Trần Bạch Long. 2019. ẢNH HƯỞNG CỦA BẢO QUẢN LẠNH KẾT HỢP NGÂM MUỐI ĐẾN SỰ OXY HÓA LIPID VÀ PROTEIN CỦA CƠ THỊT CÁ LÓC (CHANNA STRIATA) NUÔI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học. 258-266. (Đã xuất bản)
29.  Trần Bạch Long, Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Mười. 2019. ẢNH HƯỞNG CỦA ƯỚP MUỐI ĐẾN SỰ OXY HÓA LIPID VÀ OXY HÓA PROTEIN TRONG CƠ THỊT CÁ LÓC (CHANNA STRIATA) NUÔI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học. 301-310. (Đã xuất bản)
30.  Phạm Trần Bảo Nghi, Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Mười, Trương Hoài Vương. 2019. ẢNH HƯỞNG CỦA MỨC ĐỘ CHÍN VÀ ĐIỀU KIỆN TRÍCH LY BẰNG PHƯƠNG PHÁP NGÂM TRÍCH ĐẾN HIỆU QUẢ THU NHẬN POLYPHENOL TỪ VỎ CHUỐI XIÊM (MUSA PARADISIACA L.). Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp. 3(2). 1295-1304. (Đã xuất bản)
31.  Lê Thị Minh Thủy, Trần Thanh Trúc. 2019. NGHIÊN CỨU TẬN DỤNG XƯƠNG CÁ THÁT LÁT CÒM (CHITALA CHITALA) ĐỂ SẢN XUẤT BỘT ĐẠM VÀ BỘT KHOÁNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦY PHÂN ENZYME. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển. 18. 33-41. (Đã xuất bản)
32.  Lê Thị Minh Thủy, Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Thơm. 2019. ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG PHÁP LOẠI KHOÁNG VÀ PROTEIN ĐẾN CHẤT LƯỢNG CHITOSAN TỪ NANG MỰC NANG (SEPIA ESCULENTA). Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 7. 43-48. (Đã xuất bản)
33.  Trần Bạch Long, Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Mười, Đặng Hữu Trọng. 2019. ẢNH HƯỞNG CỦA NGÂM MUỐI VÀ TRỮ ĐÔNG ĐẾN SỰ THAY ĐỔI CHẤT LƯỢNG CỦA CƠ THỊT CÁ LÓC NUÔI Ở CÁC GIAI ĐOẠN BIẾN ĐỔI SAU KHI CHẾT. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 3+4. 146-154. (Đã xuất bản)
34.  Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Mười. 2019. NGHIÊN CỨU TRÍCH LY LIPASE (EC 3.1.1.3) TỪ NỘI TẠNG CÁ LÓC NUÔI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học. 174-184. (Đã xuất bản)
35.  Hà Thị Thụy Vy, Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Mười. 2019. NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN CÔ ĐẶC DỊCH PROTEIN THỦY PHÂN TỪ THỊT ĐẦU TÔM THẺ (LITOPENAEUS VANNAMEI). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học. 276-284. (Đã xuất bản)
36.  La Thị Bích Ngoan, Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Mười, Tô Nguyễn Phước Mai. 2019. SỰ THAY ĐỔI CHẤT LƯỢNG CỦA XÚC XÍCH CÁ LÓC CÓ BỔ SUNG LÁ ĐINH LĂNG (POLYSCIAS FRUTICOSA). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 3. 79-87. (Đã xuất bản)
37.  Hà Thị Thụy Vy, Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Mười. 2018. KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM ENZYME PROTEASE THỊT ĐẦU TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (LITOPENAEUS VANNAMEI) SAU QUÁ TRÌNH TINH SẠCH SƠ BỘ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 1. 28-36. (Đã xuất bản)
38.  Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Mười. 2018. KHAI THÁC TOÀN DIỆN CÂY SEN (NELUMBO NUCIFERA GAERTN.) LÀM THỰC PHẨM Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ chuyên ngành Cơ điện NN & Công nghệ Sau thu hoạch. 8. 421-429. (Đã xuất bản)
39.  Hà Thị Thụy Vy, Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Mười. 2018. NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN HOẠT HÓA ENZYME PROTEASE NỘI TẠI TỪ THỊT ĐẦU TÔM THẺ (LITOPENAEUS VANNAMEI). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 3. 67-74. (Đã xuất bản)
40.  Tô Nguyễn Phước Mai, Lê Ngọc Dương, Nguyễn Hải Âu, Trần Thanh Trúc. 2017. SỰ THAY ĐỔI TÍNH CHẤT HÓA LÝ CỦA QUẢ THANH TRÀ THEO ĐỘ TUỔI THU HOẠCH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 49. 27-34. (Đã xuất bản)
41.  Hà Thị Thụy Vy, Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Mười. 2016. ẢNH HƯỞNG CỦA DUNG MÔI VÀ THỜI GIAN KẾT TỦA ĐẾN HIỆU QUẢ TINH SẠCH SƠ BỘ ENZYME PROTEASE TRÍCH LY TỪ THỊT ĐẦU TÔM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2016. 9-17. (Đã xuất bản)
42.  Trần Thanh Trúc, Võ Hoàng Ngân, Nguyễn Văn Mười. 2016. ẢNH HƯỞNG CỦA MUỐI VÀ CÁC PHỤ GIA ĐẾN SỰ TẠO GEL VÀ ĐẶC TÍNH CẤU TRÚC CỦA CHẢ CÁ LÓC ĐÔNG LẠNH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2016. 122-130. (Đã xuất bản)
43.  Huỳnh Ngọc Tâm, Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Mười, Hà Thanh Toàn. 2016. PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN DÒNG VI KHUẨN LACTIC CÓ KHẢ NĂNG KHÁNG KHUẨN TỪ DƯA LÊ NON (CUCUMIS MELO L.) MUỐI CHUA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2016. 18-24. (Đã xuất bản)
44.  Nguyễn Văn Mười, Trần Thanh Trúc. 2016. ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC ĐIỀU KHIỂN ĐỘ HOẠT ĐỘNG CỦA NƯỚC ĐẾN CHẤT LƯỢNG KHÔ TỪ CÁ LÓC NUÔI TẠI TỈNH ĐỒNG THÁP. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2016. 92-97. (Đã xuất bản)
45.  Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Mười, Huỳnh Ngọc Tâm. 2016. XÂY DỰNG QUY TRÌNH CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN DƯA LÊ NON (CUCUMIS MELO L.) MUỐI CHUA. Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn. 11. 182-189. (Đã xuất bản)
46.  Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Mười, Tống Thị Quý. 2016. ẢNH HƯỞNG CỦA PHỤ GIA BỔ SUNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM CHÀ BÔNG CÁ LÓC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 42. 19-28. (Đã xuất bản)
47.  Nguyễn Văn Mười, Trần Thanh Trúc. 2016. HOÀN THIỆN QUY TRÌNH CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN KHÔ CÁ LÓC THEO PHƯƠNG THỨC ĐIỀU KHIỂN ĐỘ HOẠT ĐỘNG CỦA NƯỚC. Tạp chí thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh. Số 3+4(018). Năm thứ VII. 7-16. (Đã xuất bản)
48.  Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Mười. 2015. TUYỂN CHỌN DÒNG NẤM MỐC ASPERGILLUS NIGER SINH TỔNG HỢP PROTEASE HOẠT TÍNH CAO. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 41. 12-20. (Đã xuất bản)
49.  Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Mười, Vi Nhã Tuấn, Võ Thị Anh Minh. 2015. NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG THỦY PHÂN DỊCH PROTEIN CỦA THỊT ĐẦU TÔM SÚ BẰNG ENZYME PROTEASE NỘI TẠI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 37. 39-46. (Đã xuất bản)
50.  Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Mười. 2014. TỐI ƯU HÓA ĐIỀU KIỆN LÊN MEN SINH TỔNG HỢP PECTIN METHYLESTERASE TỪ ASPERGILLUS NIGER BẰNG PHƯƠNG PHÁP BỀ MẶT ĐÁP ỨNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2014. 133-140. (Đã xuất bản)
51.  Nguyễn Văn Mười, Trần Thanh Trúc, Nguyễn Ngọc Thùy Dương. 2014. XÁC ĐỊNH ĐIỀU KIỆN SẤY THÍCH HỢP CHO CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN BỘT THỊT ĐẦU TÔM SÚ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Thủy sản 2014. 22-30. (Đã xuất bản)
52.  Nguyễn Văn Mười, Trần Thế Hiển, Trần Thanh Trúc. 2014. CHẾ BIẾN XÚC XÍCH BỔ SUNG RAU THÌ LÀ TỪ THỊT DÈ CÁ TRA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2014. 124-132. (Đã xuất bản)
53.  Nguyễn Văn Mười, Trần Thanh Trúc, Trần Thanh Trúc. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA TIỀN XỬ LÝ VÀ PHƯƠNG THỨC BẢO QUẢN ĐẾN SỰ ỔN ĐỊNH MÀU SẮC VÀ ĐẶC TÍNH CẤU TRÚC CỦA NGÓ SEN SAU THU HOẠCH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2014. 116-123. (Đã xuất bản)
54.  Trần Thanh Trúc, Trần Bạch Long, Phan Thị Bích Ngọc, Hà Thị Thụy Vy, Nguyễn Văn Mười. 2014. NGHIÊN CỨU TRÍCH LY ENZYME PROTEASE TỪ THỊT ĐẦU TÔM SÚ (PENAEUS MONODON). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Thủy sản 2014. 8-14. (Đã xuất bản)
55.  Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Mười, Huỳnh Ngọc Tâm. 2014. CÁC TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA POLYPHENOL OXYDASE TRÍCH LY TỪ CỦ KHOAI LANG TRẮNG (IPOMOEA BATATAS L.). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2014. 141-148. (Đã xuất bản)
56.  Trần Thanh Trúc, Trần Bạch Long, Phan Thị Bích Ngọc, Hà Thị Thụy Vy, Nguyễn Văn Mười. 2014. NGHIÊN CỨU TRÍCH LY ENZYME PROTEASE TỪ THỊT ĐẦU TÔM SÚ (PENAEUS MONODON). Tạp chí khoa học trường Đại học Cần Thơ. Thủy san. 8-14. (Đã xuất bản)
57.  Lê Văn Vui, Nguyễn Văn Mười, Trần Thanh Trúc. 2013. ĐỘNG HỌC VÔ HOẠT POLYPHENOL OXIDASE TRONG NGÓ SEN BẰNG CÁC PHỤ GIA RIÊNG LẼ. HN KHCN Sinh học toàn quốc 2013. 1. 574. (Đã xuất bản)
58.  Nguyễn Văn Mười, Trần Thanh Trúc, Huỳnh Văn Nguyên, Chung Thị Thanh Phượng. 2013. NGHIÊN CỨU BỔ SUNG THỊT ĐẦU TÔM TRONG CHẾ BIẾN XÚC XÍCH TỪ TÔM THỊT VỤN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 27. 71-78. (Đã xuất bản)
59.  Lê Văn Vui, Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Mười. 2013. MỘT SỐ TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA POLYPHENOL OXIDASE TRONG NGÓ SEN. HT công nghệ sinh học vùng ĐBSCL. 1. 66. (Đã xuất bản)
60.  Nguyễn Văn Mười, Trần Thanh Trúc, Vương Tố Trinh. 2013. XÁC ĐỊNH CHẾ ĐỘ TIỀN XỬ LÝ NHIỆT NGUYÊN LIỆU VÀ NỒNG ĐỘ MUỐI BAN ĐẦU CỦA DỊCH LÊN MEN ĐẾN CHẤT LƯỢNG DƯA CẢI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 29. 25-31. (Đã xuất bản)
61.  LAM HOA HUNG, Nguyễn Văn Mười, Trần Thanh Trúc. 2013. XÁC ĐỊNH CHẾ ĐỘ THANH TRÙNG PHÙ HỢP GIÚP ĐẢM BẢO AN TOÀN VI SINH VÀ DUY TRÌ ĐẶC TÍNH CẤU TRÚC CỦA XÚC XÍCH VÀ SURIMI ĐƯỢC CHẾ BIẾN TỪ CÁ TRA. KH và CN. 51. 195. (Đã xuất bản)
62.  Nguyễn Văn Mười, Trần Thanh Trúc, Trần Hoàng Đệ. 2013. ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC TIỀN XỬ LÝ VÀ GIỮ LẠNH ĐẾN KHẢ NĂNG GIỮ NƯỚC VÀ SỰ BIẾN MÀU VÀNG CỦA PHI LÊ MỰC NANG. KH và CN. 51. 213. (Đã xuất bản)
63.  Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Mười, Nguyễn Hùng Đức. 2013. ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH RỬA VÀ CRYOPROTECTANT ĐẾN ĐẶC TÍNH CẤU TRÚC CỦA SURIMI TỪ THỊT DÈ CÁ TRA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 27. 79-87. (Đã xuất bản)
64.  Nguyễn Văn Mười, Trần Thanh Trúc, Nguyễn Ngọc Huỳnh Trân. 2013. ẢNH HƯỞNG CỦA KÍCH CỠ NGUYÊN LIỆU VÀ KHỐI LƯỢNG MẺ ĐẾN QUÁ TRÌNH LÊN MEN LACTIC DƯA LEO. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 28. 44-51. (Đã xuất bản)
65.  Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Văn Mười. 2013. MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA PECTIN METHYLESTERASE SINH TỔNG HỢP TỪ ASPESGILLUS NIGER SO2 & R1. HT công nghệ sinh học vùng ĐBSCL. 1. 73. (Đã xuất bản)
66.  Nguyễn Văn Mười, Trần Thanh Trúc. 2013. TÁC ĐỘNG CỦA PECTIN METHYLESTERASE ĐẾN SỰ CẢI THIỆN ĐỘ CỨNG CHẮC CỦA DƯA LEO MUỐI CHUA. HT công nghệ sinh học vùng ĐBSCL. 1. 70. (Đã xuất bản)
67.  Trần Minh Duy, Nguyễn Văn Mười, Trần Thanh Trúc. 2013. ẢNH HƯỞNG CỦA TIỀN XỬ LÝ NHIỆT NỒNG ĐỘ MUỐI VÀ ƠỜNG TRONG DỊCH LÊN MEN ĐẾN QUÁ TRÌNH MUỐI CHUA XOÀI CÁT CHU NON NGUYÊN TRÁI. HN KHCN Sinh học toàn quốc 2013. 1. 322. (Đã xuất bản)
68.  Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Văn Mười. 2013. TUYỂN CHỌN DÒNG ASPERGILUS NIGER CÓ KHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP PECTIN METHYLESTERASE HOẠT TÍNH CAO. HT công nghệ sinh học vùng ĐBSCL. 1. 63. (Đã xuất bản)
69.  Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Mười. 2013. VAI TRÒ CỦA TIỀN XỬ LÝ ĐẾN ĐỘNG HỌC SỰ BIẾN ĐỎI VITAMIN C TRONG KHÓM TÂN PHƯỚC. HN KHCN Sinh học toàn quốc 2013. 1. 540. (Đã xuất bản)
70.  Nguyễn Văn Mười, Trần Thanh Trúc, Chung Thị Thanh Phượng. 2013. ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ ĐỘ XỬ LÝ NHIỆT ĐẾN SỰ BIẾN ĐỔI SỐ LƯỢNG VI SINH VẬT ĐẶC TÍNH CẤU TRÚC CỦA CHẢ LỤA TỪ THỊT HEO CÓ BỔ SUNG CÀ RỐT. KH và CN. 51. 219. (Đã xuất bản)
71.  Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Mười. 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA KÍCH CỞ NGUYÊN LIỆU …. CAAB 2012. 1. 191. (Đã xuất bản)
72.  Nguyễn Văn Mười, Trần Thanh Trúc, Lâm Hòa Hưng. 2012. MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐẶC TÍNH CẤU TRÚC VÀ KHẢ NĂNG BẢO QUẢN THANH GIẢ CUA TỪ SURIMI THỊT DÈ CÁ TRA (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 24a. 233-243. (Đã xuất bản)
73.  Nguyễn Văn Mười, Trần Thanh Trúc. 2012. THỰC TRẠNG CHẾ BIẾN DƯA CẢI TẠI LÀNG NGHỀ TÂN LƯỢC (BÌNH TÂN - VĨNH LONG). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 22a. 193-202. (Đã xuất bản)
74.  Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Mười. 2012. TO INVESTIGATED THE FEASIBILITY OF USING AGRO WASTE AS POTENTIAL SUBSTRATE FOR RECTIN METHYLESTERASE PRODUCTION BY ASPERGILLUS NIGER. KH và CN. . (Đã xuất bản)
75.  Trần Thanh Trúc, LE VUONG HAI NGUYET, Nguyễn Văn Mười. 2012. ISOLATION & SCREENING OF ASPERGILLUS NIGER STRAINS FOR BIOSYNTHESIS OF PECTIN METHYLESTERASE FROM PEELS OF SOME APPLES AND FIG (FICUS RACEMOSA). KH và CN. . (Đã xuất bản)
76.  Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Mười. 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH RỬA …. CAAB 2012. 1. 181. (Đã xuất bản)
77.  Nguyễn Văn Mười, Trần Thanh Trúc. 2012. XÁC ĐỊNH CHẾ ĐỘ TIỀN XỬ LÝ …. CAAB 2012. 1. 172. (Đã xuất bản)
78.  Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Mười. 2012. TEXTURE IMPROVEMENT OF FROZEN PINEAPPLE FRUITS BY ASPERGILLUS NIGER PECTIN METHYLESTERASE. KH và CN. . (Đã xuất bản)
79.  Nguyễn Văn Mười, Trần Thanh Trúc. 2012. NGHIÊN CỨU BỔ SUNG THỊT ĐẦU TÔM …. CAAB 2012. 1. 163. (Đã xuất bản)
80.  Nguyễn Văn Mười, Trần Thanh Trúc. 2011. A PRELIMINARY STUDY ON FERMENTATION OF PINEAPPLE JUICE FROM BY-PRODUCT WITH HONEY ADDITION. Proceedings of Food Innovation Asia Conference 2010: Indigenous Food Research and Development to Global Market, June 17-18. . (Đã xuất bản)
81.  Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Mười. 2011. EFFECT OF PHOSPHATES AND TREATMENT CONDITIONS TO QUALITY AND SAFETY OF FROZEN FILLET TRA(PANGASIUS HYPOPHTHALMUS). Proceedings of Food Innovation Asia Conference 2010: Indigenous Food Research and Development to Global Market, June 17-18. . (Đã xuất bản)
82.  Nguyễn Văn Mười, Trần Thanh Trúc, Đàm Thị Kim Yến, Phan Tuấn Anh. 2011. ĐỘNG HỌC SỰ THAY ĐỔI ĐẶC TÍNH CẤU TRÚC CỦA KHÓM (TRỒNG Ở HUYỆN TÂN PHƯỚC, TỈNH TIỀN GIANG) THEO MỨC ĐỘ CHÍN & ĐIỀU KIỆN TIỀN XỬ LÝ TRONG CHẾ BIẾN NHIỆT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 20b. 21-30. (Đã xuất bản)
83.  Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Mười. 2011. OPTIMAL OF MEDIUM COMPOSITON FOR PECTIN ESTERASE BIOSYNTHESIS IN SOLID STATE FERMENTATION BY ASPERGILLUS NIGER. Proceedings of Food Innovation Asia Conference 2010: Indigenous Food Research and Development to Global Market, June 17-18. . (Đã xuất bản)
84.  Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Mười. 2011. DETERMINATION FERMENTATION CONDITIONS FOR PECTIN ESTERASE (EC 3.1.1.11) BIOSYNTHESIS IN SOLID STATE FERMENTATION BY ASPERGILLUS NIGER. Proceedings of Food Innovation Asia Conference 2010: Indigenous Food Research and Development to Global Market, June 17-18. . (Đã xuất bản)
85.  Nguyễn Văn Mười, Trần Thanh Trúc. 2011. EFFECT OF MATURITY ON TEXTURE AND COLOR CHANGES IN LOTUS SEED DURING STORAGE. Proceedings of Food Innovation Asia Conference 2010: Indigenous Food Research and Development to Global Market, June 17-18. . (Đã xuất bản)
86.  Nguyễn Văn Mười, Trần Thanh Trúc. 2011. INFLUENCE OF PRE-TREATMENT METHODS TO THE SHELF-LIFE OF LOTUS SEED DURING COLD STORAGE. Proceedings of Food Innovation Asia Conference 2010: Indigenous Food Research and Development to Global Market, June 17-18. . (Đã xuất bản)
87.  Nguyễn Văn Mười, Trần Thanh Trúc. 2011. EFFECTS OF HURDLE TECHNOLOGY TO EXTEND PRESERVATION TIME OF DRIED SNAKESKIN FISH (TRICHOGASTER PECTORALIS REGAN). Proceedings of Food Innovation Asia Conference 2010: Indigenous Food Research and Development to Global Market, June 17-18. . (Đã xuất bản)
88.  Trần Thanh Trúc, DUONG DO THANH LAN, NGUYEN THI KIEU LINH, Nguyễn Văn Thành. 2011. ISOLATION AND SCREENING ASPERGILLUS NIGER STRAINS PRODUCING PECTIN ESTERASE FROM KINDS OF ORANGE AND POMELO IN MEKONG RIVER DELTA, VIETNAM. Proceedings of Food Innovation Asia Conference 2010: Indigenous Food Research and Development to Global Market, June 17-18. . (Đã xuất bản)
89.  Nguyễn Văn Mười, VO THI KIEN HAO, Nguyễn Văn Thành, Trần Thanh Trúc. 2011. EFFECT OF SUBSTRATE CHARACTERISTICS TO PECTIN ESTERASE (EC 3.1.1.11) BIOSYNTHESIS IN SOLID STATE FERMENTATION AND SUBMERGED FERMENTATION. Proceedings of Food Innovation Asia Conference 2010: Indigenous Food Research and Development to Global Market, June 17-18. . (Đã xuất bản)
90.  Nguyễn Văn Mười, Trần Thanh Trúc, Lê Vũ Lan Phương, Từ Minh Trung. 2010. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ CHÍN CÀ CHUA VÀ NỒNG ĐỘ NACL ĐẾN QUÁ TRÌNH TRÍCH LY PECTIN METHYLESTERASE TỪ CÀ CHUA (SOLANUM LYCOPERSICON L.). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 15a. 143-151. (Đã xuất bản)
91.  Nguyễn Văn Mười, Trần Thanh Trúc, Thach Rach Tana. 2009. MỘT SỐ TÍNH CHẤT ĐẶC TRƯNG CỦA TRÁI QUÁCH VÀ KHẢ NĂNG CHẾ BIẾN NƯỚC QUÁCH LÊN MEN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 11b. 97-104. (Đã xuất bản)
92.  Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Mười, Đỗ Thị Đoan Khánh. 2009. ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG SORBITOL VÀ ETHANOL ĐẾN SỰ THAY ĐỔI ĐỘ HOẠT ĐỘNG CỦA NƯỚC VÀ CHẤT LƯỢNG KHÔ CÁ SẶC RẰN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 11b. 317-326. (Đã xuất bản)
93.  Nguyễn Văn Mười, Trần Thanh Trúc, Trịnh Đạt Tân. 2009. SỰ THAY ĐỔI TÍNH CHẤT HÓA LÝ CỦA HẠT SEN THEO ĐỘ TUỔI THU HOẠCH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 11b. 327-334. (Đã xuất bản)
94.  Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Mười, Đỗ Thị Đoan Khánh. 2009. ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ THAY ĐỔI KHỐI LƯỢNG ĐẾN TÍNH CHẤT VẬT LÝ ĐẶC TRƯNG CỦA CÁ SẶC RẰN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 11b. 293-300. (Đã xuất bản)
95.  Nguyễn Văn Mười, Trần Thanh Trúc. 2008. ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG CÁC THÀNH PHẦN CHẤT TAN ĐẾN ĐỘ HOẠT ĐỘNG CỦA NƯỚC TRONG KHÔ CÁ SẶC RẰN (TRICHOGASTER PECTORALIS REGAN). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 10. 151-160. (Đã xuất bản)
96.  Trần Thanh Trúc, Lý Nguyễn Bình, Nguyễn Văn Mười, Dương Thị Thúy Oanh. 2006. ĐỘNG HỌC SỰ THAY ĐỔI CẤU TRÚC KHÓM Ở CÁC ĐIỀU KIỆN TIỀN XỬ LÝ KHÁC NHAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 06. 43-52. (Đã xuất bản)
97.  Nguyễn Văn Mười, Trần Thanh Trúc. 2006. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TRONG CHẾ BIẾN FILLET CÁ TRA (PANGASIUS HYPOPHTHALMUS) XÔNG KHÓI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 05. 105-114. (Đã xuất bản)
98.  Văn Quốc Thanh Thủy, Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Mười. 2006. ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ MUỐI VÀ NHIỆT ĐỘ LÊN MEN ĐẾN CHẤT LƯỢNG CỦ HÀNH TÍM MUỐI CHUA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 06. 18-23. (Đã xuất bản)
4. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Vi sinh vật học 
Các công nghệ sản phẩm sinh học (các sản phẩm được chế tạo sử dụng vật liệu sinh học làm nguyên liệu), vật liệu sinh học, chất dẻo sinh học, nhiên liệu sinh học, các hóa chất được chiết tách từ sinh học, các vật liệu mới có nguồn gốc sinh học. 
Kỹ thuật thực phẩm 
Bảo quản và chế biến nông sản 
Xác nhận
của Trường Đại học Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 27 tháng 03 năm 2023
(Người kê khai ký tên
và ghi rõ họ tên)
Trần Thanh Trúc