BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: HÀ THANH TOÀN Giới tính: Nam
Email: httoan@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Giáo sư
Đơn vị công tác: Bộ môn Công nghệ Thực phẩm
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp bền vững cho hộ dân theo hướng nông thôn mới tại 3 xã: Trung Hiếu huyện Vũng Liêm, Thành Đông huyện Bình Tân và Bình Hòa Phước huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long 2015 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
2 Tổng kết 30 năm (1986-2016) phát triển kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ 2015 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
3 Ứng dụng chế phẩm sinh học xử lý rác thải trong Tp. Cần Thơ 2009 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
4 B2002-31-29: Khả năng sử dụng sinh khối Artemia để sản xuất thức ăn cho thuỷ sản 2004 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Công nghệ Sau thu hoạch ngũ cốc
Trường Đại học Cần Thơ 2011   X
2 Laboratory Manual for General Chemistry
Đại học Cần Thơ 2017   X
3 Kỹ thuật các quá trình sinh học trong chế biến thực phẩm
978-604-919-952-3 X  
4 Nấm học I (nấm men)
978-604-919-953-0   X
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Lâm Thị Việt Hà, Trương Trọng Ngôn, Hà Thanh Toàn. 2022. EVALUATION OF MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF LEAF, FLOWER AND POD IN VIETNAMESE COCOA CULTIVARS. Pakistan journal of botany. 54. 1841-1848. (Đã xuất bản)
2.  Đoàn Thị Kiều Tiên, Huỳnh Thị Ngọc Mi, Trần Thị Thanh Vân, Bùi Hoàng Đăng Long, Nguyễn Ngọc Thạnh, Hà Thanh Toàn, Ngô Thị Phương Dung, Huỳnh Xuân Phong. 2022. FERMENTATION CONDITIONS, TOTAL POLYPHENOL, AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF THREELEAF CAYRATIA (CAYRATIA TRIFOLIA L.) WINE USING THERMOTOLERANT SACCHAROMYCES CEREVISIAE HG1.3. Asia-Pacific Journal of Science and Technology. 27. APST-27-06-06. (Đã xuất bản)
3.  Lâm Thị Việt Hà, Phan Thị Bích Trâm, Trương Trọng Ngôn, Hà Thanh Toàn. 2022. A COMPARATIVE STUDY OF THE PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES OF PROMINENT COCOA BEAN IN SOUTHERN VIETNAM. Food Research. 6. 101-106. (Đã xuất bản)
4.  Hà Thanh Toàn, TO Nguyen Phuoc Mai, Trần Thanh Trúc, Nguyễn Hồng Khôi Nguyên, Truong Dang Le, Nguyễn Văn Mười. 2022. ANTIOXIDANT ACTIVITY AND INHIBITORY EFCACY OF CITRUS GRANDIS PEEL EXTRACT AGAINST CARBOHYDRATE DIGESTIVE ENZYMES IN VITRO.. Food Science and Technology. 42. e109721. (Đã xuất bản)
5.  TO Nguyen Phuoc Mai, Hà Thanh Toàn, Nguyễn Văn Mười, Trần Thanh Trúc. 2022. PRODUCTION OF INSTANT POMELO PEEL POWDER BY SPRAY DRYING: OPTIMIZATION OF WALL MATERIAL COMPOSITION TO MICROENCAPSULATE PHENOLIC COMPOUNDS. Food Science and Technology. 42. e102621. (Đã xuất bản)
6.  Truong Dang Le, Thanh Viet Nguyen, Nguyễn Văn Mười, Hà Thanh Toàn, Nguyen Mai Lan, Tri Nhut Pham. 2022. SUPPLY CHAIN MANAGEMENT OF MANGO (MANGIFERA INDICA L.) FRUIT: A REVIEW WITH A FOCUS ON PRODUCT QUALITY DURING POSTHARVEST. Frontiers in Sustainable Food Systems. 5. 799431. (Đã xuất bản)
7.  Lâm Thị Việt Hà, Trương Trọng Ngôn, Hà Thanh Toàn. 2021. GENETIC RELATIONSHIPS OF FOURTEEN PROMINATE COCOA VARIETIES IN SOUTHERN VIETNAM ASSESSED BY RAPD ANALYSIS. nternational Journal of Innovations in Engineering and Technology. 19. 8-12. (Đã xuất bản)
8.  Lâm Thị Việt Hà, Hà Thanh Toàn, Phan Thị Bích Trâm, Trương Trọng Ngôn. 2021. A COMPARATIVE STUDY OF THE PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES AND DIETARY FIBER COMPOSITION OF VIETNAMESE COCOA BEANS AND BEANS FROM COCOA PRODUCING COUNTRIES. IKSAD GLOBAL Publications – 2021. 12. 132-138. (Đã xuất bản)
9.  Trương Minh Thái, Dương Nhựt Long, Hà Thanh Toàn, Nguyễn Văn Linh, Phan Huy Cường, Trần Văn Hoàng. 2020. TO DEVELOP A WATER QUALITY MONITORING SYSTEM FOR AQUACULTURE AREAS BASED ON AGENT MODEL. Fourth International Congress on Information and Communication Technology. Yang XS., Sherratt S., Dey N., Joshi A. 47-58. (Đã xuất bản)
10.  Dương Thị Phượng Liên, Hà Thanh Toàn, Phan Thị Bích Trâm, Vo ThiT huy Lieu. 2020. INFLUENCE OF DIFFERENT DRYING TECHNIQUES ON DRYING CHARACTERISTICS AND QUALITY ASPECTS OF PINK LOTUS (NELUMBO NUCIFERA) FLOWERS. Journal of Advanced Research in Food Science and Nutrition. 3. 1-8. (Đã xuất bản)
11.  Đoàn Thị Kiều Tiên, Hà Thanh Toàn, Ngô Thị Phương Dung, Huỳnh Xuân Phong, Mamoru Yamada. 2019. CHARACTERIZATION OF NEWLY ISOLATED THERMOTOLERANT YEASTS AND EVALUATION OF THEIR POTENTIAL FOR USE IN CAYRATIA TRIFOLIA WINE PRODUCTION. Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering. 61(1). 68-73. (Đã xuất bản)
12.  Trần Thị Bích Quyên, Hà Thanh Toàn, Nguyễn Trọng Tuân, Đoàn Văn Hồng Thiện, Lương Huỳnh Vủ Thanh, Nguyen Thi Xuan Chi, Phan Van Hoang Khang, Vo Ngoc Hieu. 2018. COMPARATIVE STUDY OF CHITOSAN/AG NANOCOMPOSITES SYNTHESIS AND TEST THEIR ANTIBACTERIAL ACTIVITY ON STAPHYLOCOCCUS AUREUS AND ESCHERICHIA COLI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 54, No. 8. 96-104. (Đã xuất bản)
13.  Dương Thị Phượng Liên, Phan Thị Bích Trâm, Trang Si Trung, Hà Thanh Toàn. 2018. CHANGES IN Α–GALACTOSIDASE ACTIVITY AND OLIGOSACCHARIDES DURING GERMINATION OF SOYBEAN SEEDS. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 54, Special issue: Agriculture. 8-15. (Đã xuất bản)
14.  Trần Thị Bích Quyên, Hà Thanh Toàn, Nguyễn Trọng Tuân, Đoàn Văn Hồng Thiện, Tran Quang thanh. 2018. A GREEN AND SIMPLE SYNTHESIS OF CHITOSAN/AG NANOCOMPOSITES AND STUDY FOR THEIR ANTIBACTERIAL ACTIVITY ON STAPHYLOCOCCUS AUREUS AND ESCHERICHIA COLI. Vietnam Journal of Science and Technology. 2A. 89-98. (Đã xuất bản)
15.  Dương Thị Phượng Liên, Hà Thanh Toàn, Phan Thị Bích Trâm. 2017. EFFECT OF GERMINATION ON ANTIOXIDANT CAPACITY AND NUTRITIONAL QUALITY OF SOYBEAN SEEDS (GLYCINEMAX (L.) MERR.). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 06. 93-101. (Đã xuất bản)
16.  Dương Thị Phượng Liên, Hà Thanh Toàn, Phan Thị Bích Trâm, Nguyen Thi Hanh, Dương Xuân Chữ, Cao Thi Kim Hoang. 2017. HEPATOPROTECTIVE EFFECT OF TOFU PROCESSED FROM GERMINATED SOYBEAN ON CARBON TETRACHLORIDE INDUCED CHRONIC LIVER INJURY IN MICE. Journal of Food and Health Science. 3(1). 1-11. (Đã xuất bản)
17.  Đoàn Văn Hồng Thiện, Hà Thanh Toàn, Nguyễn Trọng Tuân, Đặng Huỳnh Giao, Trần Thị Bích Quyên, Huỳnh Vũ Phong, Trần Thị Kim Ngân. 2017. PREPARATION OF CHITOSAN/PEO NANOFIBERS BY AN ELECTROSPINNING METHOD. Vietnam Journal of Chemistry. 55. 526-567. (Đã xuất bản)
18.  Dương Thị Phượng Liên, Hà Thanh Toàn, Phan Thị Bích Trâm, Trang Sỹ Trung, Nguyên Thị Xuân Dung. 2017. CHANGES IN ΒETA – GLUCOSIDASE ACTIVITY AND ISOFLAVONE CONTENTS OF SOYBEAN SEEDS DURING GERMINATION PROCESS. Tạp chí Hóa Học. 4E23(55). 278-283. (Đã xuất bản)
19.  Lâm Thị Việt Hà, Hà Thanh Toàn, Bangun Nusantoro, Phan Huỳnh Anh, Roger Aidoo Phillip, Kathy Messens, Koen Dewettinck. 2016. PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES OF FOURTEEN POPULAR COCOA BEAN VARIETIES IN DONGNAI – HIGHLAND VIETNAM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 04. 81-86. (Đã xuất bản)
20.  Dương Thị Phượng Liên, Hà Thanh Toàn, Phan Thị Bích Trâm. 2016. ANTIOXIDANT PROPERTIES OF FOOD NATURAL PHENOLIC COMPOUNDS-A REVIEW. Innovations in Food Research. 2. 1-5. (Đã xuất bản)
21.  Dương Thị Phượng Liên, Hà Thanh Toàn, Phan Thị Bích Trâm, Nguyen Thi Hanh, Dương Xuân Chữ, Cao Thi Kim Hoang. 2016. HEPATOPROTECTIVE EFFECT OFSILYMARIN ON CHRONIC HEPATOTOXICITY IN MICE INDUCEDBY CARBON TETRACHLORIDE. Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry. 5(5). 462-466. (Đã xuất bản)
22.  Lâm Thị Việt Hà, Hà Thanh Toàn, Trần Nhân Dũng, Phùng Thị Hằng, KATHY MESSEN, LAM PHAN TUNG ANH, PHAM HONG DUC PHUOC, HAYLEY ROTTIERS, HELENA EVERAERT, Koen Dewettinck. 2016. CHARACTERIZATION OF LEAF, FLOWER, AND POD MORPHOLOGY AMONG VIETNAMESE COCOA VARIETIES (THEOBROMA CACAO L.). Pakistan Journal of Botany. 48(6). 2375-2383. (Đã xuất bản)
23.  Dương Thị Phượng Liên, Hà Thanh Toàn, Phan Thị Bích Trâm, Trầm Minh Phúc. 2016. EFFECTS OF GIBBERELLIC ACID ON THE ANTIOXIDANT ACTIVITY OF SOYBEAN SEEDS (GLYCINE MAX L. MERR.) DURING GERMINATION. International Journal of Food Science and Nutrition. 1(5). 16-21. (Đã xuất bản)
24.  Dương Thị Cẩm Tuyên, Dương Thị Phượng Liên, Hà Thanh Toàn. 2016. THE CHANGES IN ANTIOXIDANT CAPACITY OF SOYBEAN (GLYCINE MAX (L.) MERRILL) AND MUNG BEAN (VIGNA RADIATE (L.)WILCZEK) DURING GERMINATION PROCESS. International Journal of Advances in Agricultural Science and Technology. 3(4). 13-21. (Đã xuất bản)
25.  Dương Thị Phượng Liên, Hà Thanh Toàn, Phan Thị Bích Trâm, Trần Minh Phúc. 2016. TIME AND TEMPERATURE DEPENDENCE OF ANTIOXIDANT ACTIVITY FROM SOYBEAN SEEDS (GLYCINE MAX L. MERR.) DURING GERMINATION. International Journal of Food Science and Nutrition. 1(5). 22-27. (Đã xuất bản)
26.  Dương Thị Phượng Liên, Phan Thị Bích Trâm, Hà Thanh Toàn. 2015. RESPONSE SURFACE METHODOLOGY OPTIMIZATION FOR EXTRACTION OF FLAVONOIDS AND ANTIOXIDANT CAPACITY FROM SOYBEAN SEEDS. The 2 nd International Conference on Chemical Engineering, Food and Biotechnology 2015, Ho Chi Minh city. . 131-135. (Đã xuất bản)
27.  Dương Thị Phượng Liên, Phan Thị Bích Trâm, Hà Thanh Toàn. 2015. OPTIMIZATION THE EXTRACTION PROCESS FOR DETERMNATION OF FLAVONOIDS AND ANTIOXIDANT CAPACITY FROM SOYBEAN SEEDS. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES & RESEARCH TECHNOLOGY. 4(11). 309-314. (Đã xuất bản)
28.  Dương Thị Phượng Liên, Phan Thị Bích Trâm, Hà Thanh Toàn. 2015. RESPONSE SURFACE METHODOLOGY OPTIMIZATION FOR EXTRACTION OF PHENOLICS AND ANTIOXIDANT CAPACITY FROM SOYBEAN SEEDS. Innovations in Food Research. 1. 4-6. (Đã xuất bản)
29.  Lâm Thị Việt Hà, Hà Thanh Toàn, Lore Vanlerberghe, Koen Dewettinck, Kathy Messens. 2015. COMPARATIVE EVALUATION OF SIX EXTRACTION METHODS FOR DNA QUANTIFICATION AND PCR DETECTION IN COCOA AND COCOA-DERIVED PRODUCTS. Food Biotechnology. 29. 1-19. (Đã xuất bản)
30.  Dương Thị Phượng Liên, Phan Thị Bích Trâm, Hà Thanh Toàn. 2015. CHEMICAL COMPOSITION AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF DIFFERENT SOYBEAN CULTIVARS FROM MEKONG RIVER DELTA - VIETNAM. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES & RESEARCH TECHNOLOGY. 4(11). 321-326. (Đã xuất bản)
31.  Dương Thị Phượng Liên, Hà Thanh Toàn, Phan Thị Bích Trâm. 2015. EFFECTS OF EXTRACTION PROCESS ON PHENOLIC CONTENT AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF SOYBEAN. Journal of Food and Nutrition Sciences. Special Issue: Food Processing and Food Quality, Vol. 3. 33-38. (Đã xuất bản)
32.  Lâm Thị Việt Hà, Hà Thanh Toàn, Trần Nhân Dũng, Kathy Messens, Koen Dewettinck. 2015. EVALUATION OF THREE EXTRACTION METHODS FOR DNA QUANTIFICATION AND PCR DETECTION IN COCOA-DERIVED PRODUCTS : ASSESSMENT OF GENETIC DIVERSITY OF THE MAIN FOURTEEN COCOA VARIETIES IN VIETNAM USING NON-CODING C/D SEQUENCES. Belgo-Vietnamese Rectors' Mission, Ghent, Belgium, 19-23th October 2015. . 57 (posters). (Đã xuất bản)
33.  Dương Thị Phượng Liên, Phan Thị Bích Trâm, Hà Thanh Toàn. 2014. REFERENCE MAPPING FROM THE COMBINATION OF CUSTOMER LIKING AND QUANTITATIVE DESCRIPTIVE ANALYSIS ON SENSORY QUALITY OF SOYMILK PRODUCTS. SPISE International proceeding. 4. 66-70. (Đã xuất bản)
34.  Dương Thị Phượng Liên, Phan Thị Bích Trâm, Hà Thanh Toàn. 2014. EFFECTS OF EXTRACTION PROCESS ON PHENOLIC CONTENT AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF SOYBEAN. AFSA conference, Dong Nai, Viet nam, 15-18/8/2014. 1. (Đã xuất bản)
35.  Lâm Thị Việt Hà, Trần Nhân Dũng, Phùng Thị Hằng, Koen Dewetinck, Kathy Messens, Hà Thanh Toàn. 2014. COMPARISION ON MORPHOLOGY AND ANATOMY OF MAINLY COCOA VARIETIES IN THE SOUTH OF VIETNAM. The 3rd Asia Pacific Symposium on Postharvest Research, education and Extension (8-11 December 2014, Hp Chi Minh city, Vietnam). . 65-65 (poster). (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Đoàn Thị Kiều Tiên, Đặng Lê Khoa, Huỳnh Thị Ngọc Mi, Huỳnh Xuân Phong, Nguyễn Ngọc Thạnh, Bùi Hoàng Đăng Long, Ngô Thị Phương Dung, Hà Thanh Toàn. 2022. THỬ NGHIỆM LÊN MEN RƯỢU VANG TRÁI GIÁC (CAYRATIA TRIFOLIA L.) SỬ DỤNG NẤM MEN SACCHAROMYCES CEREVISIAE YB3K Ở NHIỆT ĐỘ PHÒNG. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên. 227. 3-9. (Đã xuất bản)
2.  Hà Thanh Toàn, Nguyễn Thanh Bình, Văn Phạm Đăng Trí. 2022. TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN NÔNG-LÂM-THỦY SẢN VÀ KINH TẾ BIỂN TỈNH KIÊN GIANG TRONG BỐI CẢNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ KẾT NỐI QUỐC TẾ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58. 115-125. (Đã xuất bản)
3.  Hà Thanh Toàn, Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2022. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN 2045. Toàn cảnh nguồn nhân lực Đồng bằng sông Cửu Long Vai trò của Trường Đại học Cần Thơ. Hà Thanh Toàn. 289-303. (Đã xuất bản)
4.  Lâm Thị Việt Hà, Hà Thanh Toàn, Trương Trọng Ngôn. 2021. NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG DI TRUYỀN TẬP ĐOÀN CÂY CA CAO (THEOBROMA CACAO L.) VIỆT NAM DỰA TRÊN MỘT SỐ ĐẶC TÍNH HÌNH THÁI VÀ ĐOẠN TRÌNH TỰ ADN-ITS GEN NHÂN. tạp chí NN&PT nông thôn. 410. 27-34. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Thị Kim Tươi , Nguyễn Hồng Khôi Nguyên, Trần Thanh Trúc, Hà Thanh Toàn. 2021. TÍNH CHẤT HÓA LÝ CỦA BƯỞI DA XANH VÀ BƯỞI NĂM ROI ĐƯỢC TRỒNG Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 118-126. (Đã xuất bản)
6.  Huỳnh Ngọc Thanh Tâm, Nguyễn Thị Kim Tươi , Hà Thanh Toàn. 2021. PHÂN LẬP VÀ NHẬN DIỆN CÁC DÒNG NẤM MỐC HIỆN DIỆN TRÊN VỎ BƯỞI DA XANH VÀ BƯỞI NĂM ROI ĐƯỢC TRỒNG Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 108-117. (Đã xuất bản)
7.  Lâm Thị Việt Hà, Phan Thị Bích Trâm, Trương Trọng Ngôn, Hà Thanh Toàn. 2021. NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH LÊN MEN DỊCH RỈ HẠT CA CAO. tạp chí khoa học va công nghệ Nông nghiep Viet nam. 3. 93-100. (Đã xuất bản)
8.  Lâm Thị Việt Hà, Phan Thị Bích Trâm, Trương Trọng Ngôn, Hà Thanh Toàn. 2021. ẢNHHƯỞNGCỦANHIỆTĐỘVÀTHỜIGIANĐẾN QUÁTRÌNHLÊNMENHẠTCACAOCHẤTLƯỢNG TẠICHÂUTHÀNH,BẾNTRE. Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn. 416. 84-92. (Đã xuất bản)
9.  Đoàn Thị Kiều Tiên, Huỳnh Thị Ngọc Mi, Huỳnh Xuân Phong, Nguyễn Ngọc Thạnh, Bùi Hoàng Đăng Long, Hà Thanh Toàn, Ngô Thị Phương Dung. 2021. TỔNG QUAN: PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN VÀ ỨNG DỤNG NẤM MEN CHỊU NHIỆT TRONG LÊN MEN RƯỢU VANG TRÁI GIÁC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 132-143. (Đã xuất bản)
10.  Lâm Thị Việt Hà, Phan Thị Bích Trâm, Trương Trọng Ngôn, Hà Thanh Toàn. 2021. KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ VÀ THỜI GIAN TRONG QUÁ TRÌNH LÊN MEN VÀ SẤY ĐẾN CHẤT LƯỢNG HẠT CACAO TRỒNG TẠI ĐẮK LẮK. tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn. 418. 86-95. (Đã xuất bản)
11.  Hà Thanh Toàn, Phạm Phương Tâm. 2019. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO TỰ CHỦ TÀI CHÍNH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ TRONG XU HƯỚNG TỰ CHỦ ĐẠI HỌC. HIỆP HỘI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VIỆT NAM: TÁI CẤU TRỤC HỆ THỐNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CỦA VIẾT NAM CHO CÁC THẬP NIÊN ĐẦU CỦA THẾ KỸ XXI. . 248-257. (Đã xuất bản)
12.  Lâm Thị Việt Hà, Trương Trọng Ngôn, Trần Nhân Dũng, Hà Thanh Toàn. 2019. SO SÁNH VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC PHƯƠNG PHÁP LY TRÍCH DNA TRONG CÁC SẢN PHẨM CÓ NGUỒN GỐC TỪ HẠT CA CAO. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 5. 9-15. (Đã xuất bản)
13.  Lâm Văn Lĩnh, Vũ Anh Pháp, Hà Thanh Toàn, Lâm Văn Tân. 2019. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CÁC MÔ HÌNH CANH TÁC TRONG TÁI CƠ CẤU NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN THẠNH PHÚ, TỈNH BẾN TRE. Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam. 7. 124-130. (Đã xuất bản)
14.  Lâm Văn Lĩnh, Vũ Anh Pháp, Hà Thanh Toàn, Nguyễn Duy Cần, Lâm Khắc Huy. 2019. NGHIÊN CỨU TÁI CƠ CẤU NÔNG NGHIỆP TRONG ĐIỀU KIỆN XÂM NHẬP MẶN TẠI HUYỆN THẠNH PHÚ, TỈNH BẾN TRE. Khoa hoc cong nghe Nong nghiep Viet Nam. 11 (108). 140-146. (Đã xuất bản)
15.  Đoàn Thị Kiều Tiên, Huỳnh Thị Ngọc Mi, Lữ Hằng Nghi, Huỳnh Xuân Phong, Nguyễn Ngọc Thạnh, Bùi Hoàng Đăng Long, Hà Thanh Toàn, Ngô Thị Phương Dung. 2019. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG DUY TRÌ HÀM LƯỢNG POLYPHENOL VÀ HOẠT TÍNH KHÁNG OXY HÓA KHI LÊN MEN RƯỢU VANG TỪ TRÁI GIÁC Ở TỈNH CÀ MAU SỬ DỤNG SACCHAROMYCES CEREVISIAE CM3.2. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học. 285-291. (Đã xuất bản)
16.  Đoàn Thị Kiều Tiên, Hà Thanh Toàn, Ngô Thị Phương Dung, Nguyễn Ngọc Thạnh, Huỳnh Xuân Phong, Lữ Hằng Nghi. 2018. PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN NẤM MEN CHỊU NHIỆT LÊN MEN RƯỢU VANG TRÁI GIÁC (CAYRATIA TRIFOLIA L.). Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp. 2/2018. 55-64. (Đã xuất bản)
17.  Đoàn Thị Kiều Tiên, Hà Thanh Toàn, Ngô Thị Phương Dung, Nguyễn Ngọc Thạnh, Huỳnh Xuân Phong, Huỳnh Thị Hoàng Anh, Huỳnh Thị Ngọc Mi, Bùi Hoàng Đăng Long. 2018. HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA TRÁI GIÁC THU Ở TỈNH KIÊN GIANG VÀ LÊN MEN RƯỢU VANG TRÁI GIÁC SỬ DỤNG SACCHAROMYCES CEREVISIAE AG2.1. Hội nghị Khoa học Công nghệ Sinh học toàn quốc 2018. . 978-983. (Đã xuất bản)
18.  Đoàn Thị Kiều Tiên, Hà Thanh Toàn, Ngô Thị Phương Dung, Nguyễn Đức Độ, Huỳnh Thị Ngọc Mi. 2018. KHẢO SÁT HÀM LƯỢNG POLYPHENOL VÀ KHẢ NĂNG KHÁNG OXY HÓA CỦA DỊCH TRÁI GIÁC (CAYRATIA TRIFOLIA) TRƯỚC VÀ SAU LÊN MEN SỬ DỤNG NẤM MEN CHỊU NHIỆT SACCHAROMYCES CEREVISIAE HG1.3. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 60(8). 60-64. (Đã xuất bản)
19.  Đoàn Thị Kiều Tiên, Hà Thanh Toàn, Ngô Thị Phương Dung, Huỳnh Xuân Phong, Viên Thị Hải Yến, Bùi Hoàng Đăng Long. 2018. TUYỂN CHỌN NẤM MEN CHỊU NHIỆT VÀ ỨNG DỤNG LÊN MEN RƯỢU VANG TRÁI GIÁC (CAYRATIA TRIFOLIA L.) TỪ TỈNH HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 4. 64-71. (Đã xuất bản)
20.  Đoàn Thị Kiều Tiên, Hà Thanh Toàn, Ngô Thị Phương Dung, Nguyễn Ngọc Thạnh, Huỳnh Xuân Phong, Huỳnh Thị Hoàng Anh. 2018. TUYỂN CHỌN NẤM MEN CHỊU NHIỆT LÊN MEN RƯỢU VANG TRÁI GIÁC (CAYRATIA TRIFOLIA L.) CỦA TỈNH KIÊN GIANG. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 328. 54-62. (Đã xuất bản)
21.  Đoàn Văn Hồng Thiện, Hà Thanh Toàn, Nguyễn Trọng Tuân, Đặng Huỳnh Giao, Trần Thị Bích Quyên, Nguyen Thi Ngoc Tham, Huỳnh Vũ Phong, Tran Thi Kim Thoa. 2017. ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG HYDROGEL CHITIN TRONG DẪN TRUYỀN CURCUMIN. Tạp chí hóa học. 55. 156-161. (Đã xuất bản)
22.  Lâm Thị Việt Hà, Hà Thanh Toàn, Trần Nhân Dũng, Đỗ Tấn Khang. 2017. PHYLOGENETIC RELATIONSHIPS AMONG VIETNAMESE COCOA ACCESSIONS USING A NON-CODING REGION OF THE CHLOROPLAST DNA. Pakistan Journal of Botany. 49(1). 133-142. (Đã xuất bản)
23.  Lâm Thị Việt Hà, Hà Thanh Toàn, Bangun Nusantoro, Phan Huỳnh Anh, Kathy Messens, Koen Dewettinck. 2016. ĐẶC TÍNH LÝ HÓA HẠT CACAO VIỆT NAM SO VỚI HẠT CACAO MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI.. Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 24. 74-79. (Đã xuất bản)
24.  Huỳnh Ngọc Tâm, Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Mười, Hà Thanh Toàn. 2016. PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN DÒNG VI KHUẨN LACTIC CÓ KHẢ NĂNG KHÁNG KHUẨN TỪ DƯA LÊ NON (CUCUMIS MELO L.) MUỐI CHUA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2016. 18-24. (Đã xuất bản)
25.  Lâm Thị Việt Hà, Hà Thanh Toàn, Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Thị Pha, , Koen Dewettinck, Kathy Messens. 2015. ĐA DẠNG DI TRUYỀN MƯỜI BỐN DÒNG CACAO NỔI TRỘI CỦA VIỆT NAM BẰNG PLANT C/D SEQUENCES. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 39. 1-6. (Đã xuất bản)
26.  Nguyễn Văn Sánh, Hà Thanh Toàn. 2015. BA MƯƠI NĂM CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN VÙNG ĐBSCL: THÀNH TỰU VÀ THÁCH THỨC. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn vùng ĐBSCL. 978-604-57-1150-7. 193-207. (Đã xuất bản)
27.  Cao Ngọc Điệp, Hà Thanh Toàn, Trần Thị Thưa. 2015. ỨNG DỤNG VI KHUẨN CHUYỂN HÓA NITƠ PSEUDOMONAS STUTZERI VÀ VI KHUẨN TÍCH LŨY POLYPHOSPHATE BACILLUS SUBTILIS ĐỂ LOẠI BỎ ĐẠM, LÂN TRONG QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI LÒ GIẾT MỔ GIA CẦM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 37. 18-31. (Đã xuất bản)
28.  Lâm Thị Việt Hà, Hà Thanh Toàn, Trần Nhân Dũng, Phùng Thị Hằng, Koen Dewettinck, Kathy Messens. 2015. ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ GIẢI PHẪU MÔ CÁC GIỐNG CACAO CHỦ LỰC MIỀN NAM VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 36. 47-56. (Đã xuất bản)
29.  Đặng Thị Huỳnh Mai, Hà Thanh Toàn, Cao Ngọc Điệp. 2014. TỐI ƯU HÓA VÀ ỨNG DỤNG VI KHUẨN TẠO CHẤT KẾT TỤ SINH HỌC TRÊN MÔI TRƯỜNG PROTEIN VÀO XỬ LÝ NƯỚC AO NUÔI CÁ TRA Ở QUY MÔ PHÒNG THÍ NGHIỆM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 30. 13-21. (Đã xuất bản)
30.  Đặng Thị Huỳnh Mai, Hà Thanh Toàn, Cao Ngọc Điệp. 2014. NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN CÁC CHỦNG VI KHUẨN TẠO CHẤT KẾT TỤ SINH HỌC PHÂN LẬP TỪ BÙN ĐÁY AO NUÔI CÁ TRA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRÊN MÔI TRƯỜNG POLYSACCHARIDE VÀ ỨNG DỤNG VÀO XỬ LÝ NƯỚC AO NUÔI CÁ TRA Ở QUY MÔ PHÒNG THÍ NGHIỆM. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 7. 69-76. (Đã xuất bản)
31.  Nguyễn Thị Hạnh Chi, Lý Thị Liên Khai, Hà Thanh Toàn. 2014. SỰ PHÂN BỐ CÁC GENE ĐỘC LỰC CỦA CÁC CHỦNG VI KHUẨN ENTEROTOXIGENIC ESCHERICHIA COLI PHÂN LẬP TỪ HEO CON BỆNH TIÊU CHẢY Ở MỘT SỐ TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG, VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 33. 68-77. (Đã xuất bản)
32.  Nguyễn Thị Đấu, Nguyễn Thùy Linh, Hồ Thị Việt Thu, Hà Thanh Toàn. 2014. TỈ LỆ NHIỄM VÀ SỰ ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN VIBRIO SPP. PHÂN LẬP TỪ HUYẾT HEO, NGHÊU VÀ PHÂN BỆNH NHÂN TIÊU CHẢY TẠI TỈNH TRÀ VINH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 33. 61-67. (Đã xuất bản)
33.  Cao Ngọc Điệp, Hà Thanh Toàn, Đặng Thị Huỳnh Mai. 2014. ỨNG DỤNG VI KHUẨN TẠO CHẤT KẾT TỤ SINH HỌC XỬ LÝ NƯỚC AO NUÔI CÁ THÁT LÁT VÀ CÁ RÔ ĐỒNG Ở TỈNH HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 33. 46-52. (Đã xuất bản)
34.  Dương Thị Phượng Liên, Phan Thị Bích Trâm, Hà Thanh Toàn. 2014. ẢNH HƯỞNG QUÁ TRÌNH TRÍCH LY ĐẾN HÀM LƯỢNG POLYPHENOL VÀ KHẢ NĂNG CHỐNG OXY HÓA TỪ ĐẬU NÀNH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2014. 8-15. (Đã xuất bản)
35.  Đặng Thị Huỳnh Mai, Hà Thanh Toàn, Cao Ngọc Điệp. 2013. ĐA DẠNH DI TRUYỀN CỦA VI KHUẨN TẠO CHẤT KẾT TỤ SINH HỌC PHÂN LẬP TỪ BÙN ĐÁY AO NUÔI CÁ TRA ĐBSCL. HN khoa học sinh học toàn quốc. 1. 137. (Đã xuất bản)
36.  Hà Thanh Toàn, Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2012. GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DNNVV QUA PHÁT TRIỂN CỤM CÔNG NGHIỆP. Phát triển cụm DNNVV. 1. 1. (Đã xuất bản)
37.  Bùi Thế Vinh, Hà Thanh Toàn, Cao Ngọc Điệp. 2011. PHÂN LẬP, NHẬN DIỆN VI KHUẨN TÍCH LŨY POLYPHOSPHAT TỪ CHẤT THẢI TRẠI NUÔI BÒ SỮA, CHẤT THẢI SỮA VÀ ỨNG DỤNG TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 18a. 185-193. (Đã xuất bản)
38.  Hà Thanh Toàn, Cao Ngọc Điệp, Nguyễn Trần Ngọc Bích. 2011. KHẢ NĂNG PHÂN HỦY RÁC THẢI HỮU CƠ CỦA VI KHUẨN PHÂN GIẢI TINH BỘT (AMYLOLYTIC BACTERIA). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 17a. 93-102. (Đã xuất bản)
39.  Bùi Thế Vinh, Hà Thanh Toàn, Cao Ngọc Điệp. 2011. PHÂN LẬP VÀ NHẬN DIỆN VI KHUẨN CHUYỂN HÓA NITƠ TỪ CHẤT THẢI TRẠI NUÔI BÒ SỮA, CHẤT THẢI SỮA VÀ ỨNG DỤNG TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY SẢN XUẤT SỮA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 18a. 194-200. (Đã xuất bản)
40.  Hà Thanh Toàn, Cao Ngọc Điệp, Nguyễn Thị Mỹ Diện, Lê Phương Trầm. 2010. PHÂN HỦY RÁC THẢI HỮU CƠ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC: THÍ NGHIỆM THÙNG LÊN MEN 10-L. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 15b. 197-205. (Đã xuất bản)
41.  Hà Thanh Toàn, Cao Ngọc Điệp, Trương Thị Nhật Tâm. 2010. KHẢ NĂNG PHÂN HỦY RÁC THẢI HỮU CƠ CỦA VI KHUẨN PHÂN GIẢI CELLULOSE (CELLULOLYTIC BACTERIA). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 16b. 189-198. (Đã xuất bản)
42.  Phan Thị Bích Trâm, Dương Thị Hương Giang, Hà Thanh Toàn, Phạm Thị ánh Hồng. 2009. TINH SẠCH VÀ KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC SERINE PROTEASE TỪ TRÙN QUẾ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
43.  Hà Thanh Toàn, Cao Ngọc Điệp, Trần Lê Kim Ngân, Nguyễn Thu Phướng, Mai Thu Thảo, Bùi Thế Vinh. 2008. PHÂN LẬP VI KHUẨN PHÂN GIẢI CELLULOSE, TINH BỘT VÀ PROTEIN TRONG NƯỚC RỈ TỪ BÃI RÁC Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 10. 195-202. (Đã xuất bản)
44.  Bùi Thế Vinh, Hà Thanh Toàn. 2008. KIỂM TRA HOẠT LỰC CỦA HỆ VI KHUẨN LACTIC TRONG SẢN XUẤT SỮA CHUA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 10. 203-212. (Đã xuất bản)
45.  Trần Thị Xuân Mai, Lê Việt Dũng, Hà Thanh Toàn, Nguyễn Thành Tâm, . 2008. ỨNG DỤNG CỦA CÁC CẶP MỒI CHUYÊN BIỆT DỰA TRÊN VÙNG GEN BAD2 ĐỂ PHÁT HIỆN NHANH CÁC DÒNG LÚA THƠM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 09. 187-193. (Đã xuất bản)
46.  Huỳnh Xuân Phong, Hà Thanh Toàn, Ngô Thị Phương Dung, Huỳnh Ngọc Thanh Tâm. 2007. KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG MEN LÀM RƯỢU VÀ RƯỢU XUÂN THẠNH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 07. 121-129. (Đã xuất bản)
47.  Nguyễn Nhật Minh Phương, Hà Thanh Toàn. 2006. KHẢO SÁT CÁC ĐIỀU KIỆN THÍCH HỢP CHO VIỆC TỒN TRỮ TRÁI THANH LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 05. 131-140. (Đã xuất bản)
48.  Vương Thanh Tùng, Hà Thanh Toàn. 2006. KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH Ủ LÊN MEN ĐẾN CHẤT LƯỢNG HẠT CA CAO. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 05. 149-157. (Đã xuất bản)
Xác nhận
của Trường Đại học Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 28 tháng 03 năm 2023
(Người kê khai ký tên
và ghi rõ họ tên)
Hà Thanh Toàn