BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: LÝ NGUYỄN BÌNH Giới tính: Nam
Email: lnbinh@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: Bộ môn Công nghệ Thực phẩm
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Kiểm soát hoạt động của vi sinh vật gây hư hỏng theo mô hình khép kín: từ khi đánh bắt đến khi sản phẩm cá Tra đến tay người tiêu dùng 2014 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
2 Chuyển giao công nghệ bảo quản, chế biến thử nghiệm và thăm dò thị trường một số sản phẩm từ xoài 2014 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
3 Nghiên cứu quy trình công nghệ chế biến sản phẩm đồ uống lên men từ củ khoai lang tím giống Nhật Bản 2013 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
4 Cải tiến công nghệ và đề xuất giải pháp quản lý chất lượng rượu Đế tỉnh Vĩnh Long 2012 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Các quá trình nhiệt độ cao trong chế biến thực phẩm
  X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Ibitoye Oladapo Joshua, Lý Nguyễn Bình, Lê Duy Nghĩa, Koen Dewettinck , Antoine P. Trzcinski , Phan Thị Thanh Quế. 2021. QUALITY OF SET YOGURTS MADE FROM RAW MILK AND PROCESSED MILK SUPPLEMENTED WITH ENRICHED MILK FAT GLOBULE MEMBRANE IN A TWO-STAGE HOMOGENIZATION PROCESS. Foods. 10. 1534. (Đã xuất bản)
2.  Lý Nguyễn Bình, Fikiru Dasa. 2020. VARIETY AND BAKING EFFECTS ON INJERA MAKING QUALITY, POLYPHENOLS CONTENT AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF MILLET FLOURS AND INJERA. African Journal of Food Science. 14. 134-142. (Đã xuất bản)
3.  Fikiru Dasa, Lý Nguyễn Bình. 2019. A COMPARATIVE STUDY ON RHEOLOGICAL, FUNCTIONAL AND COLOR PROPERTIES OF IMPROVED MILLET VARIETIES AND INJERA. Journal of Agricultural Science and Food Research. 267. 1-8. (Đã xuất bản)
4.  Tống Thị Ánh Ngọc, Lý Nguyễn Bình, Phan Nguyễn Trang. 2018. SHELF-LIFE EVALUATION OF FRESH CATFISH (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS) FILLETS AT DIFFERENT STORAGE TEMPERATURES. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 54, No. 8. 124-130. (Đã xuất bản)
5.  Tống Thị Ánh Ngọc, Lý Nguyễn Bình. 2017. CHANGES IN THE QUALITY OF FRESH CATFISH (PANGASIUS HYPOPHTHALMUS) FILLETS DURING REFRIGERATED STORAGE UNDER DIFFERENT TYPES OF PACKAGING. 15th Asean Conference on Food science and technology. . 195-201. (Đã xuất bản)
6.  Tống Thị Ánh Ngọc, Lý Nguyễn Bình, Marc Heyndrickxc , Sam Van Hauted, Imca Sampersd, Frank Devlieghere, Simbarashe Samapundo. 2015. DECONTAMINATION OF VIETNAMESE PANGASIUS FILLETS WITH CHLORINE AND PERACETIC ACID AT THE INDUSTRIAL AND LABORATORY SCALE. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AQUATIC PRODUCTS PROCESSING: CLEANER PRODUCTION CHAIN FOR HEALTHIER FOOD. . 54. (Đã xuất bản)
7.  Tống Thị Ánh Ngọc, Lý Nguyễn Bình, Frank Devlieghere, Geertrui Rasschaert, Katrien Broekaert, Simbarashe Samapundo, Bert Noseda, Marc Heyndrickx. 2015. MICROBIOTA OF PANGASIUS FILLETS DURING PROCESSING. Food Technology: “Towards a more efficient use of natural resources”. . 35. (Đã xuất bản)
8.  Tống Thị Ánh Ngọc, Lý Nguyễn Bình, Marc Heyndrickx , Simbarashe Samapundo, Bert Noseda, Liesbeth Jacxsens, Frank Devlieghere . 2015. A MICROBIAL ASSESSMENT SCHEME TO MEASURE MICROBIAL PERFORMANCE OF FOOD SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS IMPLEMENTED AT PANGASIUS PROCESSING COMPANIES. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AQUATIC PRODUCTS PROCESSING: CLEANER PRODUCTION CHAIN FOR HEALTHIER FOOD. . 30. (Đã xuất bản)
9.  Tống Thị Ánh Ngọc, Liesbeth Jacxsens, Bert Noseda, Simbarashe Samapundo, Lý Nguyễn Bình, Marc Heyndrickx, Frank Devlieghere. 2014. EVALUATION OF THE MICROBIOLOGICAL SAFETY AND QUALITY OF VIETNAMESE PANGASIUS HYPOPHTHALMUS DURING PROCESSING BY A MICROBIAL ASSESSMENT SCHEME IN COMBINATION WITH A SELF-ASSESSMENT QUESTIONNAIRE. Fish Science. Volume 80, Number 5. 1117-1128. (Đã xuất bản)
10.  Tống Thị Ánh Ngọc, Bert Noseda, Simbarashe Samapundo, Lý Nguyễn Bình, Katrien Broekaert, Geertrui Rasschaert, Marc Heyndrickx , Frank Devlieghere. 2014. BACTERIAL PROFILE AND SPOILAGE-RELATED MICROBIOTA ASSOCIATED WITH VIETNAMESE TRA FISH (PANGASIUS HYPOHTHALMUS) DURING PROCESSING. The 2nd International Conference on Food and Applied Bioscience, Thailand. 1. 36. (Đã xuất bản)
11.  Tống Thị Ánh Ngọc, Lý Nguyễn Bình, Bert Noseda, Sombarashe Samapundo, Katrien Broekaert, Geertrui Raschaert, Marc Heyndrickx, Frank Devlieghere. 2013. MICROBIAL ECOLOGY OF VIETNAMESE TRAFISH (PANGASIUS HYPOPHTHALMUS) FILLETS DURING PROCESSING. International journal of food microbiology. 167. 144–152. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Huỳnh Đình Thuấn, Lý Nguyễn Bình, Nguyen Ngoc Tuan, Nguyễn Thị Hồng Anh. 2020. NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP KEO NANO BẠC TỪ AGNO3 VÀ ẢNH HƯỞNG HÀM LƯỢNG NANO BẠC ĐẾN KHẢ NĂNG TẠO MÀNG CHITOSAN - NANO BẠC. Tạp chí Công Thương. 24. 65-72. (Đã xuất bản)
2.  Lý Nguyễn Bình, Nguyễn Văn Thành, Hà Phương Thảo, Trần Văn Khánh. 2015. PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN NẤM MEN CÓ HOẠT LỰC CAO TỪ MEN RƯỢU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 39. 18-28. (Đã xuất bản)
3.  Lý Nguyễn Bình, Dương Thị Phượng Liên, Lê Thị Thanh Hà. 2015. NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG CẢM QUAN CỦA SỮA CHUA TRÁI CÂY. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 38. 1-8. (Đã xuất bản)
4.  Đoàn Anh Dũng, Lý Nguyễn Bình, Nguyễn Công Hà, Lê Nguyễn Đoan Duy. 2015. NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG VI KHUẨN PROBIOTIC LACTOBACILLUS PLANTARUM TRONG CHẾ BIẾN SỮA CHUA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 36. 14-20. (Đã xuất bản)
5.  Tống Thị Ánh Ngọc, Lý Nguyễn Bình, SamVan Haute, Imca Sampers, Frank Devlieghere, Simbarashe Samapundo, Marc Heyndrickx. 2015. DECONTAMINATION OF PANGASIUS FISH (PANGASIUS HYPOPHTHALMUS) WITH CHLORINE OR PERACETIC ACID IN THE LABORATORY AND IN A VIETNAMESE PROCESSING COMPANY. International Journal of Food Microbiology. 208. 93-101. (Đã xuất bản)
6.  Tống Thị Ánh Ngọc, Bùi Thị Hồng Duyên, Lê Duy Nghĩa, Lê Nguyễn Đoan Duy, Lý Nguyễn Bình, Frank Devlieghere, Lê Nguyễn Thị Thanh Loan. 2014. SO SÁNH QUÁ TRÌNH CHẾ BIẾN CÁ TRA TẠI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN: CHẤT LƯỢNG CỦA VI SINH VẬT TỔNG SỐ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 32. 69-75. (Đã xuất bản)
7.  Tống Thị Ánh Ngọc, Bùi Thị Hồng Duyên, Lê Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Duy Nghĩa, Lê Nguyễn Đoan Duy, Lý Nguyễn Bình. 2014. SO SÁNH QUÁ TRÌNH CHẾ BIẾN CÁ TRA TẠI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN: CHẤT LƯỢNG CỦA VI SINH VẬT TỔNG SỐ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 32. 69-75. (Đã xuất bản)
8.  Nguyễn Minh Thủy, Lý Nguyễn Bình, Nguyễn Ái Thạch, Nhan Minh Trí, Hồ Thanh Hương, Nguyễn Phú Cường, Nguyễn Thị Mỹ Tuyền. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC ĐIỀU KIỆN CHẾ BIẾN VÀ TÁC NHÂN TẠO GEL ĐẾN CÁC ĐẶC TÍNH LÝ HÓA HỌC VÀ CẢM QUAN CỦA MỨT ĐÔNG MÍT BỔ SUNG VÀO SỮA CHUA. Khoa học và Phát triển. 12 (1). 78-88. (Đã xuất bản)
9.  Nguyễn Kim Đông, Lý Nguyễn Bình, . 2012. NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT RƯỢU ĐẾ QUI MÔ HỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 24a. 153-166. (Đã xuất bản)
10.  Đoàn Diễm Chi, Lý Nguyễn Bình. 2012. SỰ BIẾN ĐỔI HÓA LÝ CỦA RƯỢU VANG CHUỐI GIÀ TRONG QUÁ TRÌNH BẢO QUẢN. CAAB 2012. 1. 1. (Đã xuất bản)
11.  Lý Nguyễn Bình. 2012. SỰ BIẾN ĐỔI HÓA LÝ …. CAAB 2012. 1. 56. (Đã xuất bản)
12.  Dương Thị Phượng Liên, Nguyễn Thị Thu Thủy, Huỳnh Thị Phương Loan, Lý Nguyễn Bình. 2012. MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG …. CAAB 2012. 1. 49. (Đã xuất bản)
13.  Bùi Thị Quỳnh Hoa, Lý Nguyễn Bình, Huỳnh Thị Phương Loan, Dương Thị Phượng Liên, Nguyễn Thị Thu Thủy. 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT ỔN ĐỊNH …. CAAB 2012. 1. 201. (Đã xuất bản)
14.  Bùi Thị Quỳnh Hoa, Lý Nguyễn Bình, Le My Hong, Phan Thị Thanh Quế, Dương Thị Phượng Liên, Nguyễn Thị Thu Thủy, NGUYEN PHU CUONG. 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT ỔN ĐỊNH VÀ TỈ LỆ MỨT ĐÔNG KHÓM ĐẾN CHẤT LƯỢNG YAOURT TRÁI CÂY. CAAB 2012. 1. 1. (Đã xuất bản)
15.  Le My Hong, Lý Nguyễn Bình, Bùi Thị Quỳnh Hoa, Le My Hong, Phan Thị Thanh Quế, Dương Thị Phượng Liên. 2012. MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH LÊN MEN VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM YAOURT. CAAB 2012. 1. 1. (Đã xuất bản)
16.  Nguyễn Nhật Minh Phương, Lý Nguyễn Bình, Châu Trần Diễm ái, Chế Văn Hoàng. 2011. TÁC ĐỘNG ENZYME PECTINASE ĐẾN KHẢ NĂNG TRÍCH LY DỊCH QUẢ VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN LÊN MEN ĐẾN CHẤT LƯỢNG RƯỢU VANG XOÀI SAU THỜI GIAN LÊN MEN CHÍNH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 20a. 127-136. (Đã xuất bản)
17.  Nguyễn Nhật Minh Phương, Lý Nguyễn Bình, Nguyễn Văn Mười, Võ Xuân Minh Đăng, LâmThịViệt Hà. 2006. ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ VÀ BAO BÌ ĐẾN CHẤT LƯỢNG VÀ THỜI GIAN BẢO QUẢN XOÀI CÁT HÒA LỘC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 06. 9-17. (Đã xuất bản)
18.  Trần Thanh Trúc, Lý Nguyễn Bình, Nguyễn Văn Mười, Dương Thị Thúy Oanh. 2006. ĐỘNG HỌC SỰ THAY ĐỔI CẤU TRÚC KHÓM Ở CÁC ĐIỀU KIỆN TIỀN XỬ LÝ KHÁC NHAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 06. 43-52. (Đã xuất bản)