BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: LÊ TẤN LỢI Giới tính: Nam
Email: ltloi@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: Bộ môn Tài nguyên Đất đai
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Hải dương học 
Thổ nhưỡng học 
Lâm sinh 
Khoa Học Ven Biển
Đất Ngập Nước
Quy hoạch sử dụng đất 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Xây dựng mô hình chuyển đổi kiểu sử dụng đất lúa theo hướng nông nghiệp đô thị tại quận Bình Thủy, Tp. Cần Thơ 2016 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
2 Khảo sát và xây dựng mô hình canh tác theo hướng nông nghiệp đô thị tại phường Thường Thạnh, quận Cái Răng 2016 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
3 Đánh giá tác động của trồng cây keo lai đến nguồn lợi cá đồng và mật ong trong khu vực rùng U Minh Hạ, tỉnh Cà Mau 2016 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
4 Đánh giá thực trạng và đề xuất phương án phát triển các loại hình dịch vụ tại làng nghề hoa kiểng Phó Thọ- Bà Bộ quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ 2014 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
5 Xây dựng các mô hình canh tác có hiệu quả trên vùng đất phèn tại xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng tỉnh Kiên Giang 2013 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
6 Nghiên cứu quản lý nước và phân bón hợp lý cho vùng canh tác lúa 3 vụ vùng đồng bằng sông Cửu Long 2012 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
7 Xây dựng các mô hình ứng dụng tổng hợp các giải pháp cải thiện đất vùng canh tác lúa ba vụ trong đê bao 2011 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
8 Xây dựng mô hình canh tác có hiệu quả trên đất phèn khu vực Tái định cư khí điện đạm xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau 2011 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Hệ sinh thái đất ngập nước
978-604-919-575-4   X
2 Quy hoạch phát triển nông thôn
978-604-919-574-7   X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Lý Trung Nguyên, Lê Tấn Lợi, Văn Phạm Đăng Trí, Jun Sasaki, Hisamichi Nobuoka. 2017. ASSESSMENT OF THE ABILITY OF MANGROVE STRUCTURES FOR ATTENUATION OF COASTAL WAVE ENERGY: A CASE STUDY IN BAC LIEU PROVINCE, VIETNAM. Asian and Pacific Coasts 2017. 9. 737-748. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Hà Quốc Tín, Lê Tấn Lợi, Đỗ Thanh Tân EM. 2014. RRESEARCH ON CARBON ACCUMULATION OF RHIZOPHORA APICULATA ON THE DIFFERENT MANGROVE TYPES AT NGOC HIEN DISTRICT CA MAU PROVINCE. Khoa Học và Công Nghệ (Journal ò Science & Technology). Vol.52, No.3A, 2014. 274. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Văn Út Bé, Lê Tấn Lợi. 2020. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ KIỂU SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG KEO LAI (ACACIA HYDRID) VÀ TRÀM (MELALUECA CAJUPUTI) TẠI U MINH HẠ, CÀ MAU. KHOA HỌC ĐẤT. 1. 74-78. (Đã xuất bản)
2.  Lê Tấn Lợi, Phạm Thị Ngọc Thuận, Lý Trung Nguyên. 2020. ĐA DẠNG LOÀI THỰC VẬT NỔI DƯỚI ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẤT RỪNG TRÔNG KEO LAI TẠI VƯỜN QUỐC GIA U MINH HẠ, CÀ MAU. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 1. 84-90. (Đã xuất bản)
3.  Lê Tấn Lợi, Nguyễn Ngọc Duy. 2020. ĐÁNH GIÁ SỰ TÍCH LŨY CARBON TRONG ĐẤT RỪNG TRÀM TẠI VƯỜN QUỐC GIA U MINH HẠ, CÀ MAU. KHOA HỌC ĐẤT. 1. 59-64. (Đã xuất bản)
4.  Mai Xuân, Lê Tấn Lợi. 2020. THỰC TRẠNG SẢN XUẤT VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ CÁC KIỂU SỬ DỤNG ĐẤT TẠI TỈNH BẾN TRE. Khoa học đất. 1. 84- 89. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Văn Út Bé, Lê Tấn Lợi, Lý Trung Nguyên, Nguyễn Việt Trung. 2019. ĐÁNH GIÁ TÍNH CHẤT PHÈN TRONG VIỆC SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG KEO LAI VÀ TRAM RỪNG U MINH HẠ, CÀ MAU. Khoa học đất. 56. 49- 53. (Đã xuất bản)
6.  Mai Xuân, Phạm Thanh Vũ, Lê Tấn Lợi. 2019. SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP NỘI SUY KRIGING XÂY DỰNG BẢN ĐỒ XÂM NHẬP MẶN TỈNH BẾN TRE. Khoa học đất. 57. (Đã xuất bản)
7.  Lê Tấn Lợi, Lý Trung Nguyên, Nguyễn Ngọc Duy, Văn Phạm Đăng Trí. 2019. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG GIẢM SÓNG TRIỀU CỦA ĐỘ DÀY RỪNG NGẬP MẶN TẠI HUYỆN TRẦN ĐỀ, TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Môi trường. 18-26. (Đã xuất bản)
8.  Lê Tấn Lợi, Lý Hằng Ni, Nguyễn Thị Mỹ Thúy. 2019. HIỆU QUẢ KINH TẾ CÁC KỂU SỬ DỤNG ĐẤT CANH TÁC NÔNG NGHIỆP VÙNG U MINH HẠ, CÀ MAU. Khoa học đất. 57. 73- 77. (Đã xuất bản)
9.  Lê Tấn Lợi, Nguyễn Thị Song Bình, Đỗ Thị Thúy Uyên. 2019. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI U MINH HẠ, CÀ MAU. Khoa học đất. 57. 56- 61. (Đã xuất bản)
10.  Lê Tấn Lợi, Nguyễn Thị Song Bình, Đặng Thị Tuyết Sương. 2018. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LONG CỦA NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI U MINH HẠ, TỈNH CÀ MAU.. Khoa học đất. 56. 107- 112. (Đã xuất bản)
11.  Lê Tấn Lợi, Lý Hằng Ni, Nguyễn Như Ngọc, Đồng Ngọc Phượng. 2018. HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA CÁC MÔ HÌNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI VÙNG U U MINH THUỘC TỈNH CÀ MAU VÀ KIÊN GIANG. Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp. 2. 723- 732. (Đã xuất bản)
12.  Lê Tấn Lợi, Lý Hằng Ni, Nguyễn Thị Mỹ Thúy. 2018. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẾN TÍNH BỀN VỮNG CỦA CÁC MÔ HÌNH CANH TÁC NÔNG NGHIỆP VÙNG U MINH HA, TÍNH CÀ MAU. Khoa học đất. 53. 61-65. (Đã xuất bản)
13.  Nguyễn Văn Út Bé, Lê Tấn Lợi, Lý Trung Nguyên, Nguyễn Việt Trung. 2018. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VIỆC SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG KEO LAI BÊN PH, AL TRAO ĐỔI VÀ FE203, TẠI RỪNG U MINH HẠ, CÀ MAU.. Khoa học đất. 53. 66-71. (Đã xuất bản)
14.  Lê Tấn Lợi, Lý Hằng Ni, Lê Thanh Tâm. 2017. ĐÁNH GIÁ THÍCH HỢP ĐẤT ĐAI VÀ ĐỀ XUẤT KỂU SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI QUẬN CÁI RĂNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Khoa học đất. 50. 59 - 64. (Đã xuất bản)
15.  Nguyễn Văn Út Bé, Lê Tấn Lợi, Lý Hằng Ni, Hồ Thị Kiều Trân. 2017. ĐÁNH GIÁ TÍNH CHẤT NƯỚC TRONG MƯƠNG KIỂU SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG KEO LAI (ACACIA HYBRID) VÀ TRÀM (MELALEUCA CAJUPUTI) TẠI U MINH HẠ, CÀ MAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2017. 79-85. (Đã xuất bản)
16.  Lê Tấn Lợi, Lý Trung Nguyên, Nguyễn Minh Hiền, Nguyễn Văn Út Bé. 2017. XÂY DỰNG PHƯƠNG TRÌNH TÍNH SINH KHỐI TRÊN CÂY KEO LAI Ở CÁC CẤP TUỔI 4, 5 VÀ 6 TẠI KHU VỰC U MINH HẠ, TỈNH CÀ MAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2017. 29-35. (Đã xuất bản)
17.  Lê Tấn Lợi, Lý Hằng Ni, Lê Thanh Tâm. 2017. ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI VÀ ĐỀ XUẤT KIỂU SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI QUẬN CÁI RĂNG, THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Khoa học Đất. 50/2017. 59-64. (Đã xuất bản)
18.  Lê Tấn Lợi, Đỗ Thanh Tân Em. 2016. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA CÁC MÔ HINH CANH TÁC TẠI QUẬN BÌNH THỦY THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Hội nghị khoa học Quản Lý Đất đai vùng ĐBSCL, Đại học Cần Thơ, 24/11/2016. . 78-96. (Đã xuất bản)
19.  Lê Tấn Lợi, Phạm Thanh Vũ, Lê Thị Mỹ Tiên. 2016. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ CÁC MÔ HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN BA TRI, TỈNH BẾN TRE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 43. 80-92. (Đã xuất bản)
20.  Phan Thị Ngọc Thuận, Lê Tấn Lợi, Lý Trung Nguyên. 2016. NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN LOÀI PHIÊU SINH THỰC VẬT TRONG KHU VỰC RỪNG TRÀM VÀ RỪNG KEO LAI TẠI U MINH HẠ TỈNH CÀ MAU. Quản lý đất đai vùng Đồng Bằng sông Cửu Long 2016. Trường Đại Học Cần Thơ. 24/11/2016. . 43-53. (Đã xuất bản)
21.  Lê Tấn Lợi, Lý Hằng Ni. 2016. NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾCÁC MÔ HÌNH CANH TÁC NÔNG NGHIỆP TẠI QUẬN CÁI RĂNG, THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Hội nghị khoa học Quản Lý Đất đai vùng ĐBSCL, Đại học Cần Thơ, 24/11/2016. . 78-96. (Đã xuất bản)
22.  Lê Tấn Lợi, Phạm Thanh Vũ, Ngô Thị Thanh Hằng, Lý Hằng Ni. 2016. THỰC TRẠNG SẢN XUẤT VÀ ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN BA TRI, TỈNH BẾN TRE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 45. 49-63. (Đã xuất bản)
23.  Nguyễn Văn Út Bé, Lê Tấn Lợi, Lý Trung Nguyên, Nguyễn Việt Trung. 2016. ẢNH HƯỞNG CỦA KIỂU SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG KEO LAI ĐẾN TÍNH CHẤT ĐẤT TẠI KHU VỰC RỪNG U MINH HẠ, TỈNH CÀ MAU. Quản lý đất đai vùng Đồng Bằng sông Cửu Long 2016. Trường Đại Học Cần Thơ. 24/11/2016. . 273-283. (Đã xuất bản)
24.  Lý Trung Nguyên, Lê Tấn Lợi, Văn Phạm Đăng Trí, Jun Sasaki, Hisamichi Nobuoka. 2016. MANGROVE STRUCTURE VARIATION UNDER INFLUENCES OF TIDAL-INUNDATION IN THE BAC LIEU COASTAL ZONE. Hội nghị khoa học công nghệ lần 3 - Quản lý hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và môi trường hướng đến tăng trưởng xanh. Trường Đại học Tài Nguyên môi Trường thành phố Hồ Chí Minh 18/11/2016. . 84-90. (Đã xuất bản)
25.  Lý Trung Nguyên, Lê Tấn Lợi, Văn Phạm Đăng Trí, Jun Sasaki, Hisamichi Nobuoka. 2016. ĐỘ DÀY RỪNG NGẬP MẶN ĐÁP ỨNG KHẢ NĂNG LÀM GIẢM TÁC ĐỘNG CỦA SÓNG TRIỀU ĐẾN VÙNG VEN BỜ TỈNH BẠC LIÊU. Quản lý đất đai vùng Đồng Bằng sông Cửu Long 2016. Trường Đại Học Cần Thơ. 24/11/2016. . 162-173. (Đã xuất bản)
26.  Lê Tấn Lợi, Lý Trung Nguyên, Phạm Ra Băng. 2016. NGHIÊN CỨU VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MẬT ONG TRONG VÙNG TRỒNG TRÀM VÀ VÙNG TRỒNG KEO LAI TẠI RỪNG U MINH HẠ, CÀ MAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 47. 22-31. (Đã xuất bản)
27.  Lê Tấn Lợi, Lý Trung Nguyên. 2015. NGHIÊN CỨU CÁC MÔ HÌNH CANH TÁC CÓ HIỆU QUẢ CHO VÙNG ĐỆM VƯỜN QUỐC GIA U MNH HẠ, HUYỆN U MINH, TỈNH CÀ MAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 40. 69-80. (Đã xuất bản)
28.  Lê Tấn Lợi, Đỗ Thanh Tân Em. 2015. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ VÀ BỐ TRÍ KIỂU SỬ DỤNG ĐÂT TẠI QUẬN BÌNH THỦY THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học đất. 46. 119-126. (Đã xuất bản)
29.  Nguyễn Hà Quốc Tín CTU, Lê Tấn Lợi. 2015. ẢNH HƯỞNG CỦA CAO TRÌNH ĐẾN KHẢ NĂNG TÍCH LŨY CARBON TRÊN MẶT ĐẤT CỦA RỪNG NGẬP MẶN CỒN ÔNG TRANG, HUYỆN NGỌC HIỂN, TỈNH CÀ MAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2015. 218-225. (Đã xuất bản)
30.  Lê Tấn Lợi, Lý Hằng Ni CTU. 2015. ẢNH HƯỞNG CỦA CAO TRÌNH ĐẾN KHẢ NĂNG TÍCH LŨY CARBON DƯỚI MẶT ĐẤT CỦA RỪNG NGẬP MẶN CỒN ÔNG TRANG, HUYỆN NGỌC HIỂN, TỈNH CÀ MAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2015. 208-217. (Đã xuất bản)
31.  Nguyễn Hà Quốc Tín, Lê Tấn Lợi, Lý Hằng Ni. 2014. NGHIÊN CỨU SỰ TÍCH LŨY CACBON TRONG CÂY TẠI CỒN ÔNG TRANG, HUYỆN NGỌC HIỂN, TỈNH CÀ MAU. Hội nghị Khoa học lần thư IX, Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên, Đại Học Quốc Gia TPHCM, ngày 21/11/ 2014.. . 304. (Đã xuất bản)
32.  Lê Tấn Lợi, Đồng Ngọc Phượng. 2014. THỰC TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ CÁC KIỂU SỬ DỤNG ĐẤT TẠI VÙNG ĐỆM XÃ MINH THUẬN, HUYỆN U MINH THƯỢNG, TỈNH KIÊN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 30. 59-69. (Đã xuất bản)
33.  , Lê Tấn Lợi. 2013. MÔ PHỎNG ĐỘNG THÁI ĐẠM HỮU DỤNG TRONG ĐẤT LÚA BẰNG PHẦN MỀM STELLA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 26. 262-268. (Đã xuất bản)
34.  Lê Tấn Lợi, Lê Tâm Thiện. 2013. ÁP DỤNG GIẢI PHÁP KỸ THUẬT TỔNG HỢP LÀM TĂNG HIỆU QUẢ CÁC MÔ HÌNH CANH TÁC TRÊN VÙNG ĐẤT BA VỤ LÚA TRONG ĐÊ BAO TẠI HUYỆN THOẠI SƠN VÀ CHỢ MỚI TỈNH AN GIANG. Nông nghiệp & Phát triển Nông Thôn. 10. 80-86. (Đã xuất bản)
35.  NGUYEN QUOC KHUONG, Lê Tấn Lợi, Nguyễn Minh Đông. 2013. ẢNH HƯỞNG CỦA BIỆN PHÁP TƯỚI LÊN HIỆU QUẢ SỬ DỤNG PHÂN ĐẠM, NĂNG SUẤT LÚA TRÊN ĐẤT PHÙ SA VÀ ĐẤT PHÈN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 26. 255-261. (Đã xuất bản)
36.  Lê Tấn Lợi, Nguyễn Hữu Kiệt, Nguyễn Văn Bạo. 2013. ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI VÀ ĐỀ XUẤT KIỂU SỬ DỤNG ĐẤT CÓ HIỆU QUẢ TẠI VÙNG ĐỆM XÃ MINH THUẬN, HUYỆN U MINH THƯỢNG, KIÊN GIANG. Nông nghiệp & Phát triển Nông Thôn. 12. 51-60. (Đã xuất bản)
37.  Lê Tấn Lợi, Ngô Ngọc Hưng. 2013. KHẢO SÁT TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BÙN ĐÁY AO NUÔI TÔM SÚ TẠI HUYỆN DUYÊN HẢI VÀ CẦU NGANG, TỈNH TRÀ VINH. Nông nghiệp & Phát triển Nông Thôn. 8. 23-27. (Đã xuất bản)
38.  Trần Ngọc Ngoan, Lê Tấn Lợi, Ngô Ngọc Hưng, Huỳnh Minh Hoàng. 2013. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN VÀ TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA MUỐI BẠC LIÊU. Khoa Học Đất. 40. 92-95. (Đã xuất bản)
39.  Lê Tấn Lợi, Văn Phạm Đăng Trí, Ngô Ngọc Hưng. 2013. DIỄN BIẾN NƯỚC MẶN CỦA NGUỒN NƯỚC VÀ MỘT SỐ TÍNH CHẤT HÓA HỌC ĐẤT TRỒNG MÍA Ở CÙ LAO DUNG TỈNH SÓC TRĂNG. Nông nghiệp và PTNT. 12. 48. (Đã xuất bản)
40.  Văn Phạm Đăng Trí, Lê Tấn Lợi, Ngô Ngọc Hưng. 2013. DIỄN BIẾN MẶN CỦA NGUỒN NƯỚC VÀ MỘT SỐ TÍNH CHẤT HÓA HỌC ĐẤT TRỒNG MÍA Ở CÙ LAO DUNG, TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp Chí Khoa Học và Công Nghệ. 12. (Đã xuất bản)
41.  Nguyễn Văn Bo, Ngô Ngọc Hưng, Lê Tấn Lợi. 2013. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH TƯỚI BUDGET ĐỂ CẢI THIỆN ĐỘ MẶN TRÊN ĐẤT LÚA BỊ NHIỂM MẶN. Khoa Học Đất. 41. 63-67. (Đã xuất bản)
42.  Lê Tấn Lợi, Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Văn Thao. 2012. THỰC TRẠNG ĐẤT ĐAI VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP TRONG SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP HUYỆN PHONG ĐIỀN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 22a. 40-48. (Đã xuất bản)
43.  Lê Tấn Lợi, Nguyễn Hữu Kiệt. 2012. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ VÀ ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI CHO …. CAAB 2012. 1. 425. (Đã xuất bản)
44.  Lê Tấn Lợi, Nguyễn Hữu Kiệt, Hồ Minh Tâm. 2012. MÔ HÌNH CANH TÁC CÓ HIỆU QUẢ CHO VÙNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY KHÍ - ĐIỆN - ĐẠM TẠI XÃ KHÁNH AN, HUYỆN U MINH, TỈNH CÀ MAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 22a. 88-97. (Đã xuất bản)
45.  Lê Tấn Lợi, Nguyễn Hữu Kiệt. 2012. PHÂN VÙNG SINH THÁI NÔNG NGHIỆP VÀ ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI TẠI HUYỆN HỒNG DÂN, TỈNH BẠC LIÊU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 23a. 69-78. (Đã xuất bản)
46.  Lê Tấn Lợi, Nguyễn Hữu Kiệt, Trần Thanh Nhiên. 2011. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI CẤP HUYỆN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 19b. 158-167. (Đã xuất bản)
47.  Lê Tấn Lợi. 2011. TÍNH CHẤT THỦY VĂN THEO ĐỊA HÌNH VÀ MÙA TẠI KHU SINH QUYỂN RỪNG NGẬP MẶN CẦN GIỜ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 17a. 219-228. (Đã xuất bản)
48.  Lê Tấn Lợi. 2011. ẢNH HƯỞNG CỦA DẠNG LẬP ĐỊA VÀ TẦN SỐ NGẬP TRIỀU LÊN TÍNH CHẤT LÝ HÓA HỌC ĐẤT TẠI KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN RỪNG NGẬP MẶN CẦN GIỜ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 18a. 1-10. (Đã xuất bản)