BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: TRẦN VĂN HÂU Giới tính: Nam
Email: tvhau@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Giáo sư
Đơn vị công tác: Bộ môn Khoa học Cây trồng
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Hoàn chỉnh quy trình canh tác và xử lý ra hoa nhãn Edor tại địa bàn huyện Cái Bè tỉnh Tiền Giang 2022 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
2 Xây dựng mô hình sản xuất nhãn Edor theo tiêu chuẩn VietGap tại quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ 2021 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
3 Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để xây dựng mô hình nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh tế nhãn Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp 2020 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
4 Xây dựng chuỗi giá trị xoài Việt Nam phục vụ thị trường trong nước và các thị trường xuất khẩu chủ lực 2020 Đề tài cấp nhà nước Chủ nhiệm
5 Nghiên cứu xây dựng và phát triển các loại cây ăn quả vùng Bảy Núi phục vụ du lịch tỉnh An Giang 2019 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
6 Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất xoài ba màu đạt tiêu chuẩn VietGAP gắn với chế biến và chuỗi tiêu thụ sản phẩm 2018 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
7 Nghiên cứu kỹ thuật điều khiển ra hoa và cải thiện năng suất, chất lượng thanh trà (Bouea oppositifolia (Roxb.) Meisner) 2017 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
8 Điều tra, khảo sát và thử nghiệm một số biện pháp khắc phục hiện tượng đen xơ mít tại Quận Cái Răng, TP.Cần Thơ 2017 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
9 Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và xây dựng mô hình sản xuất chanh đạt chứng nhận VietGAP tại huyện Cao Lãnh và Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp 2016 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
10 Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và xây dựng mô hình sản xuất chanh đạt chứng nhận VietGAP tại huyện Cao Lãnh và Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp 2016 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
11 Đánh giá tính thích nghi, năng suất, phẩm chất hạt và tình hình sâu bệnh hại trên các giống/dòng cacao trên địa bàn tỉnh Bến Tre 2015 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
12 Ứng dụng quy trình kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng và rải vụ xoài cát Hòa Lộc đạt tiêu chuẩn VietGap tại huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang 2015 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
13 Nâng cao chất lượng hiệu quả mô hình phát triển cây ca cao bền vững tại huyện Phong Điền. 2015 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
14 Hoàn thiện quy trình xử lý ra hoa cây măng cụt tại huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang 2014 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
15 Tuyển chọn cây đầu dòng và một số biện pháp cải thiện năng suất và phẩm chất mít Ba Láng hạt lép tại quận Cái Răng, Tp. Cần Thơ 2014 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
16 Ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật canh tác nhằm nâng cao nâng suất và chất lượng xoài cát Hòa Lộc theo hướng GAP 2014 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
17 Nghiên cứu khả năng sản xuất đường từ dịch buồng hoa dừa nước (Nypa fruticans Wurmb) ở đồng bằng sông Cửu Long 2013 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
18 Nghiên cứu biện pháp xử lý chanh Tàu ra hoa trái vụ tại Phường Long Hòa và Long Tuyền, quận Bình Thủy, Tp. Cần Thơ 2013 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
19 Hoàn thiện quy trình xử lý ra hoa, quản lý bệnh thán thư và đốm đen vi khuẩn trên xoài cát Hòa Lộc tại huyện Châu Thành A 2012 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
20 Điều tra, bình tuyển cây đầu dòng, xác định gốc ghép và một số kỹ thuật làm tăng năng suất, phẩm chất và kéo dài thời gian bảo quản dâu Hạ Châu 2012 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
21 Nghiên cứu một số biện pháp cải thiện năng suất và hiệu quả kinh tế vườn dừa cũ và khảo sát khả năng phát triển của một số giống dừa có giá trị kinh tế cao tại tỉnh Cà Mau 2011 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
22 Xây dựng quy trình canh tác nhãn Edor và nhãn Xuồng Cơm Vàng tại huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp 2011 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
23 Điều tra kỹ thuật xử lý ra hoa, hiện tượng chết cây và khảo sát đặc điểm của một số giống chanh trồng tại huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp 2010 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
24 Nâng cao năng suất và chất lượng của xoài rải vụ ở huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 2010 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
25 Bón phân cân đối và tiết kiệm 2009 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
26 Điều tra và khảo sát hiện trạng khô đầu múi trái quýt Hồng tại huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp 2009 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
27 Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật hoàn thiện quy trình kỹ thuật trồng bưởi Năm Roi giai đoạn trưởng thành tại huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng 2008 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Xử lý ra hoa xoài cát Hòa Lộc và cát Chu
Đại học Cần Thơ 2013 X  
2 Xử lý ra hoa xoài cát Hòa Lộc và cát Chu
Sách chuyên khảo
Nông nghiệp Thành phố Hồ CHí MInh 2013 X  
3 Cơ sở cải thiện năng suất và chất lượng cây ăn trái ở Đồng bằng sông Cửu Long
Đại học Cần Thơ 2016 9786049196850   X
4 Phát triển bền vững nông nghiệp và nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long
Đại học Cần Thơ 2016 978-604-919-684-3   X
5 Xử lý ra hoa sầu riêng
Đại học Cần Thơ 2020 X  
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Trương Hồng Võ Tuấn Kiệt, Trần Văn Hâu, Nguyễn Thị Kim Thoa, Phạm Thị Nguyên. 2020. PROFIT EFFICIENCY OF MANGO GROWERS IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Solid State Technology. 63. 367-377. (Đã xuất bản)
2.  Trần Văn Hâu, Trần Sỹ Hiếu. 2020. INDUCTION OF FLOWERING IN LONGAN IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. VI International Symposium on Lychee, Longan and Other Sapindaceae Fruits. 1293. 193-202. (Đã xuất bản)
3.  Trần Văn Hâu, Trần Sỹ Hiếu. 2019. LONGAN AND RAMBUTAN IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM: A REVIEW OF TECHNOLOGIES TO IMPROVE FLOWERING AND FRUIT SETTING. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 11, No. 1. 7-23. (Đã xuất bản)
4.  Trần Văn Hâu, Trần Sỹ Hiếu, Phan Văn Út, Phan HUỳnh Anh. 2018. THE EFFECTS OF UNICONAZOLE DOSAGES AND SUITABLE PERIODS FOR BUD BREAK ON THE FLOWERING OF ‘DAI LOAN’ MANGO (MANGIFERA INDICA L.) GROWN IN CHO MOI DISTRICT, AN GIANG PROVINCE, 2016. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 54, No. 5. 7-15. (Đã xuất bản)
5.  Trần Văn Hâu, Trần Sỹ Hiếu, Nguyễn Lê Khánh Linh, Nguyễn Thụy Thảo Nguyên. 2018. EFFECTS OF FERTILIZER DOSES ON YIELD AND QUALITY OF GANDARIA (BOUEA OPPOSITIFOLIA (ROXB.) MEISNE.) GROWN IN BINH MINH TOWN, VINH LONG PROVINCE, VIETNAM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 54, No. 8. 8-16. (Đã xuất bản)
6.  Trần Sỹ Hiếu, Trần Văn Hâu. 2018. OFF-SEASON PRODUCTION OF DURIAN IN THE MEKONG DELTA, VIET NAM. ISHS Acta Horticulturae. 1186. 85-98. (Đã xuất bản)
7.  Trần Văn Hâu, Trần Sỹ Hiếu. 2015. 'KHO QUA XANH', 'RI6', 'SUA HAT LEP', MULCHING, OFF-SEASON, PACLOBUTRAZOL. The international symposium on durian and other humid tropical fruits. . 36. (Đã xuất bản)
8.  Trần Văn Hâu, Trần Sỹ Hiếu, Do Hong Tuan. 2014. MANAGEMENT OF PHENOLOGY, FLOWERING AND FRUITING OF LONGAN, RAMBUTAN AND GUAVA. Workshop on increasing production and market access for tropical fruit in SouthEast Asia. . 45-62. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Trần Văn Hâu, Danh Trí Tâm, Trịnh Thanh Phúc. 2020. ẢNH HƯỞNG CỦA UNICONAZOLE RIÊNG LẺ HAY KẾT HỢP VỚI MEPIQUAT CHLORIDE LÊN SỰ RA HOA XOÀI CÁT HÒA LỘC TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH A, TỈNH HẬU GIANG. Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 24. 59-67. (Đã xuất bản)
2.  Trần Văn Hâu, Trần Sỹ Hiếu, Huỳnh Anh Kiệt. 2020. ĐẶC ĐIỂM RA HOA VÀ PHÁT TRIỂN QUẢ MÃNG CẦU TA (ANNONA SQUAMOSA L.) TẠI HUYỆN TỊNH BIÊN, TỈNH AN GIANG. Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 12/2019. 57-62. (Đã xuất bản)
3.  Trần Văn Hâu, Trần Sỹ Hiếu, Phạm Duy Tân. 2020. ẢNH HƯỞNG CỦA BIỆN PHÁP THỤ PHẤN BỔ SUNG ĐẾN SỰ ĐẬU TRÁI CỦA GIỐNG MÃNG CẦU XIÊM VÀ MÃNG CẦU XIÊM THÁI (ANNONA MURICATA) TẠI HUYỆN CỜ ĐỎ, THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 6. 201-208. (Đã xuất bản)
4.  Trần Văn Hâu, Trần Sỹ Hiếu, Nguyễn Huỳnh Dương. 2020. ĐẶC TÍNH RA HOA VÀ PHÁT TRIỂN TRÁI SẦU RIÊNG BÍ RỢ (DURIO ZIBETHINUS MURR.) HẠT LÉP TẠI HUYỆN PHỤNG HIỆP, TỈNH HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 4. 109-118. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Đức Long, Trần Sỹ Hiếu, Trần Văn Hâu, Huỳnh Lê Anh Nhi. 2019. ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ BRASSINOLIDE ĐẾN BỆNH VÀNG LÁ GÂN XANH, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT TRÁI CAM SOÀN (CITRUS SINENSIS L. OSBECK.) TẠI HUYỆN PHỤNG HIỆP, TỈNH HẬU GIANG. Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn. 5. 16-24. (Đã xuất bản)
6.  Nguyen Thanh Duy, Trần Sỹ Hiếu, Trần Văn Hâu. 2019. ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG CHLORATE KALI LÊN SỰ RA HOA NHÃN E-DOR (DIMOCARPUS LONGAN L.) Ở CÁC ĐỘ TUỔI CÂY KHÁC NHAU TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH ĐỒNG THÁP. Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn. 15. 23-30. (Đã xuất bản)
7.  Trần Văn Hâu, Trần Sỹ Hiếu, Lê Thị Yến Như. 2019. ĐẶC TÍNH SỰ RA HOA VÀ PHÁT TRIỂN TRÁI SẦU RIÊNG RI-6 (DURIO ZIBETHINUS MURR.) TẠI HUYỆN CAI LẬY, TỈNH TIỀN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 6. 47-55. (Đã xuất bản)
8.  Trần Sỹ Hiếu, Trần Văn Hâu, Phạm Thành Tôn, Thịnh Văn An. 2019. ĐẶC ĐIỂM RA HOA VÀ PHÁT TRIỂN QUẢ CỦA GIỐNG VÚ SỮA TRẮNG (CHRYSOPHYLLUM CAINITO) TẠI TỈNH AN GIANG. Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn. 358. 9-14. (Đã xuất bản)
9.  Phạm Thành Tôn, Trần Sỹ Hiếu, Trần Văn Hâu, Ngô Thị Kim Muội. 2019. ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ UNICONAZOLE VÀ CÁC THỜI ĐIỂM KÍCH THÍCH RA HOA KHÁC NHAU ĐẾN KHẢ NĂNG RA HOA CỦA XOÀI CÁT HÒA LỘC (MANGIFERA INDICA L.) TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH A, TỈNH HẬU GIANG. Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn. 16. 27-35. (Đã xuất bản)
10.  Lăng Hoài Phong, Trần Sỹ Hiếu, Trần Văn Hâu, Huỳnh Lê Anh Nhi. 2019. ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ BRASSINOLIDE ĐẾN BỆNH VÀNG LÁ GÂN XANH, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT TRÁI BƯỞI DA XANH (CITRUS MAXIMA (BURM.) MERR.) TẠI HUYỆN KẾ SÁCH, TỈNH SÓC TRĂNG. Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn. 17. 34-42. (Đã xuất bản)
11.  Trần Văn Hâu, Trần Sỹ Hiếu. 2019. EFFECTS OF UNICONAZOLE ON FLOWERING OF ‘TUONG DA XANH’ MANGO (MANGIFERA INDICA L.) IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Tropical Fruits Network (TFNet). ISTF 2019. 83-92. (Đã xuất bản)
12.  Trang Kiên Bush, Trần Văn Hâu, Trần Sỹ Hiếu, Huỳnh Lê Anh Nhi. 2019. ẢNH HƯỞNG CỦA BRASSINOLIDE ĐẾN BỆNH VÀNG LÁ GÂN XANH, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT TRÁI QUÝT ĐƯỜNG (CITRUS RETICULATA BLANCO) TẠI THỊ XÃ LONG MỸ, TỈNH HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 3. 49-57. (Đã xuất bản)
13.  Trần Văn Hâu, Trần Sỹ Hiếu, Huỳnh Lê Anh Nhi, Nguyễn Minh Thư. 2018. ẢNH HƯỞNG CỦA PACLOBUTRAZOL, BIỆN PHÁP KHOANH CÀNH VÀ PHỦ GỐC LÊN SỰ RA HOA CAM SOÀN (CITRUS SINENSIS L.) TẠI HUYỆN PHỤNG HIỆP, TỈNH HẬU GIANG. Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn. 19/2018. 19-26. (Đã xuất bản)
14.  Trần Sỹ Hiếu, Trần Văn Hâu, Võ Thanh Phong, Nguyễn Hoàng Phúc. 2018. ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ BO VÀ NAA LÊN SỰ ĐẬU TRÁI VÀ NĂNG SUẤT XOÀI BA MÀU (MANGIFERA INDICA L.) TẠI HUYỆN CHỢ MỚI, TỈNH AN GIANG. Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn. 20/2018. 44-50. (Đã xuất bản)
15.  Trần Văn Hâu, Trần Sỹ Hiếu, Nguyễn Chí LInh. 2018. ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC SỰ RA HOA, ĐẬU QUẢ VÀ PHÁT TRIỂN QUẢ CỦA GIỐNG XOÀI BA MÀU TẠI HUYỆN CHỢ MỚI, TỈNH AN GIANG. Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn. 18/2018. 18-24. (Đã xuất bản)
16.  Lê Y Phụng, Nguyễn Lộc Hiền, Huỳnh Kỳ, Văn Quốc Giang, Trần Văn Hâu. 2018. KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ ĐẶC TÍNH DI TRUYỀN BẰNG DẤU CHỈ THỊ PHÂN TỬ ISSR CỦA CÁC GIỐNG THANH TRÀ ((BOUEA OPPOSITIFOLIA (ROXB.)) MEISNE.) TẠI THỊ XÃ BÌNH MINH, TỈNH VĨNH LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 1. 50-60. (Đã xuất bản)
17.  Lê Trí Nhân, Trần Văn Hâu, Trần Thị Doãn Xuân. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG BO ĐẾN HIỆN TƯỢNG ĐEN XƠ MÍT THÁI SIÊU SỚM (ARTOCARPUS HETEROPHYLLUS LAMK.) TẠI QUẬN CÁI RĂNG, THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 1+2 Kỳ 2 2017. 102-110. (Đã xuất bản)
18.  Trần Văn Hâu, Trần Sỹ Hiếu, HUỳnh Vũ Linh, Phan HUỳnh Anh. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA PACLOBUTRAZOL VÀ THỜI ĐIỂM PHUN THIOUREA LÊN SỰ RA HOA VÀ NĂNG SUẤT CHANH TÀU (CITRUS LIMONIA L.) TẠI HUYỆN CAO LÃNH, TỈNH ĐỒNG THÁP. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 48. 104-110. (Đã xuất bản)
19.  Trần Sỹ Hiếu, Trần Văn Hâu, Phạm Qốc Anh, Huỳnh Lê Anh Nhi. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA KNO3 PHUN QUA LÁ ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT TRÁI CAM XOÀN (CITRUS SINENSIS L.) TẠI HUYỆN PHỤNG HIỆP, TỈNH HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 52. 49-55. (Đã xuất bản)
20.  Trần Sỹ Hiếu, Trần Văn Hâu, Huỳnh Lê Anh Nhi, Nguyễn Văn Tính. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ PHÂN BÓN NPK ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT TRÁI CAM SOÀN (CITRUS SINENSIS L.) TRONG GIAI ĐOẠN SAU ĐẬU TRÁI TẠI HUYỆN PHỤNG HIỆP, TỈNH HẬU GIANG. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 11/2017. 71-78. (Đã xuất bản)
21.  Lưu THị Thảo Trang, Trần Văn Hâu, Trần Thị Doãn Xuân. 2017. ĐẶC ĐIỂM RA HOA VÀ PHÁT TRIỂN QUẢ THANH TRÀ (BOUEA OPPOSITIFOLIA (ROXB.) MEISNE) TẠI THỊ XÃ BÌNH MINH, TỈNH VĨNH LONG. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 1-2017. 58-65. (Đã xuất bản)
22.  Lê Trí Nhân, Trần Văn Hâu, Trần Sỹ Hiếu, Trần Thị Doãn Xuân. 2016. ĐẶC ĐIỂM RA HOA, PHÁT TRIỂN TRÁI VÀ THỜI ĐIỂM XUẤT HIỆN HIỆN TƯỢNG ĐEN XƠ MÍT THÁI SIÊU SỚM (ARTOCARPUS HETEROPHYLLUS LAM) TẠI QUẬN CÁI RĂNG, THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2016. 79-87. (Đã xuất bản)
23.  Nguyễn Thị NGọc Lành, Trần Văn Hâu, Trần Sỹ Hiếu, Lê Thị Thanh Thủy. 2016. SỰ BIẾN ĐỔI ĐẶC TÍNH HÓA HỌC, MẬT SỐ VI SINH VẬT VÀ CẢM QUAN CỦA NHỰA BUỒNG HOA DỪA NƯỚC (NYPA FRUTICANS WURMB) Ở NHỮNG HTO72I ĐIỂM THU HOẠCH KHÁC NHAU. tạp CHí Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Tháng 11. 50-56. (Đã xuất bản)
24.  Trần Văn Hâu, Lưu Thị Thảo trang, Nguyễn Chí Linh. 2015. HIỆU QUẢ CỦA THUỐC HÓA HỌC LÊN RUỒI ĐỤC TRÁI (BACTROCERA DORSALIS HENDEL) XOÀI CÁT HÒA LỘC TẠI XÃ HÒA HƯNG, HUYỆN CÁI BÈ, TỈNH TIỀN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 38. 113-119. (Đã xuất bản)
25.  Trần Văn Hâu, Phạm Thanh Sang, Trần Thị Doãn Xuân. 2015. ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG PHÂN N-P-K-MG ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT TRÁI MÍT BA LÁNG HẠT LÉP (ARTOCARPUS HETEROPHYLLUS LAM.) TẠI QUẬN CÁI RĂNG, THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 36. 63-71. (Đã xuất bản)
26.  Trần Văn Hâu, Nguyễn Long Hồ, Nguyễn Chí Linh. 2015. XÁC ĐỊNH THỜI ĐIỂM THU HOẠCH CỦA TRÁI XOÀI CÁT HÒA LỘC (MANGIFERA INDICA L.) TẠI XÃ HÒA HƯNG, HUYỆN CÁI BÈ, TỈNH TIỀN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 37. 111-119. (Đã xuất bản)
27.  Trần Văn Hâu, Bu?i Thanh Liêm. 2014. ĐIỀU TRA VÀ KHẢO SÁT HIỆN TƯỢNG RỐI LOẠN SINH LÝ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN PHẨM CHẤT TRÁI SẦU RIÊNG (DURIO ZIBETHINUS MURR.) Ở CHỢ LÁCH, BẾN TRE. Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 10/2014. 10-14. (Đã xuất bản)
28.  Trần Văn Hâu, Phan HUy?nh Anh. 2014. HIỆU QUẢ CỦA LIỀU LƯỢNG PHÂN BÓN N, P, K LÊN NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT XOÀI CÁT HÒA LỘC Ở BA ĐỘ TUỔI KHÁC NHAU VÀ CHẨN ĐOÁN TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG BẰNG HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN VÀ KHUYẾN NGHỊ TÍCH HỢP (DRIS) TẠI XÃ HÒA HƯNG, HUYỆN CÁI BÈ, TỈNH TIỀN GIANG. Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 14/2014. 75-82. (Đã xuất bản)
29.  Trần Văn Hâu, Lê Thi? Thanh Thu?y. 2014. KHẢO SÁT ĐỘ TUỔI BUỒNG HOA DỪA NƯỚC (NYPA FRUTICANS WURMB) THÍCH HỢP ĐỂ KI?CH THI?CH SẢN XUẤT NHỰA Ở VÙNG NƯỚC MẶN HUYỆN TRẦN ĐỀ, TỈNH SÓC TRĂNG. Nông nghiê?p va? pha?t triê?n nông thôn. 8/2014. 81-87. (Đã xuất bản)
30.  Trần Sỹ Hiếu, Trần Văn Hâu, Phan Xuân Ha?. 2014. ĐẶC TÍNH SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA DỪA TA XANH VÀ CÂY TRỒNG XEN TẠI VÙNG NGỌT HÓA HUYỆN TRẦN VĂN THỜI, TỈNH CÀ MAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2014. 76-84. (Đã xuất bản)
31.  Trần Văn Hâu, lê Thi? Tha?o. 2014. SỰ TƯƠNG QUAN GIỮA HÀM LƯỢNG DINH DƯỠNG TRONG ĐẤT, LÁ VÀ TRÁI VỚI NĂNG SUẤT XOÀI CÁT HÒA LỘC (MANGIFERA INDICA L.) TẠI HUYỆN CÁI BÈ, TỈNH TIỀN GIANG. Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 12/2014. 10-16. (Đã xuất bản)
32.  Trần Văn Hâu, Lê Thi? Thanh Thu?y. 2014. ĐẶC ĐIỂM RA HOA VÀ PHÁT TRIỂN TRÁI CỦA CÂY DỪA NƯỚC (NYPA FRUTICANS WURMB) TẠI BA VÙNG NƯỚC MẶN, LỢ VÀ NGỌT Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 7/2014. 50-56. (Đã xuất bản)
33.  Trần Văn Hâu, Nguyễn Anh Tuấn, NGuyễn Chí Linh. 2014. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG RA HOA RẢI VỤ TRÊN CÂY XOÀI CÁT HÒA LỘC (MANGIFERA INDICA L.) TẠI XÃ HÒA HƯNG, HUYỆN CÁI BÈ, TỈNH TIỀN GIANG, NĂM 2012. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 35. 23-30. (Đã xuất bản)
34.  Trần Văn Hâu, NGuyê?n CHi? Linh, Lê Văn Ta?i. 2014. NGHIÊN CỨU XỬ LÝ RA HOA RẢI VỤ XOÀI CÁT HÒA LỘC (MANGIFERA INDICA L.) TẠI XÃ HÒA HƯNG HUYỆN CÁI BÈ, TỈNH TIỀN GIANG. Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 22/2014. 26-32. (Đã xuất bản)
35.  Trần Văn Hâu, Lê Thi? Thanh Thu?y. 2014. ĐẶC ĐIỂM RA HOA VÀ PHÁT TRIỂN TRÁI CỦA CÂY DỪA NƯỚC (NYPA FRUTICANS WURMB) TẠI BA VÙNG NƯỚC MẶN, LỢ VÀ NGỌT Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Nông nghiê?p va? pha?t triê?n nông thôn. 7/2014. 50-56. (Đã xuất bản)
36.  Trần Văn Hâu, lê Thi? Thanh Thhu?y. 2014. KHẢO SÁT ĐỘ TUỔI BUỒNG HOA DỪA NƯỚC (NYPA FRUTICANS WURMB) THÍCH HỢP ĐỂ KÍCH THÍCH SẢN XUẤT NHỰA Ở VÙNG NƯỚC MẶN HUYỆN TRẦN ĐỀ TỈNH SÓC TRĂNG. Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 8/2014. 81-87. (Đã xuất bản)
37.  Lê Thị Thanh Thủy, Trần Văn Hâu. 2014. THỜI ĐIỂM TÁC ĐỘNG CHO BUỒNG HOA DỪA NƯỚC (NYPA FRUTICANS WURMB) TIẾT NHỰA Ở VÙNG NƯỚC LỢ HUYỆN CÀNG LONG, TỈNH TRÀ VINH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 30. 88-96. (Đã xuất bản)
38.  Lê Lý Vũ Vi, Nguyễn Bảo Toàn, Trần Văn Hâu, Trần Sỹ Hiếu, Trần Thị Doãn Xuân. 2014. VI NHÂN GIỐNG CÂY HOA HUỆ TRẮNG (POLIANTHES TUBEROSA) TRONG ĐIỀU KIỆN ÁNH SÁNG TỰ NHIÊN VÀ ĐÁNH GIÁ SỰ SINH TRƯỞNG QUA MÔ HÌNH CANH TÁC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2014. 63-67. (Đã xuất bản)
39.  Trần Văn Hâu, Trần Sỹ Hiếu, Trương Thị Phương Thảo. 2014. ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI CỦA HẠT PHẤN VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẢI THIỆN SỰ ĐẬU TRÁI VÀ HẠN CHẾ RỤNG TRÁI DÂU HẠ CHÂU (BACCAUREA RAMIFLORA LOUR.) TẠI HUYỆN PHONG ĐIỀN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2014. 135-141. (Đã xuất bản)
40.  Trần Văn Hâu, Trần Sỹ Hiếu, Trâ?n Hư?u Hiê?u. 2014. SỰ TƯƠNG QUAN GIỮA HAI NHÂN TỐ, TUỔI CÂY VÀ NĂNG SUẤT, VỚI HIỆN TƯỢNG TRÁI CHAI VÀ KHÔ ĐẦU MÚI TRÊN TRÁI QUÝT HỒNG (CITRUS RETICULATA BLANCO) TẠI HUYỆN LAI VUNG, TỈNH ĐỒNG THÁP. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2014. 127-134. (Đã xuất bản)
41.  Bùi Thanh Liêm, Trần Văn Hâu, Lê Văn Hòa. 2013. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ ẨM ĐẤT KHI PHỦ GỐC BẰNG PLASTIC TRƯỚC KHI THU HOẠCH ĐẾN HIỆN HIỆN TƯỢNG SƯỢNG CƠM SẦU RIÊNG SỮA HẠT LÉP Ở CHỢ LÁCH BẾN TRE. NN và PTNT. 18. 65. (Đã xuất bản)
42.  Trần Văn Hâu, Trần Minh Vương, Đỗ Thái Nguyên. 2013. ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ PACLOBUTRAZOL VÀ THỜI KỲ PHUN THIOUREA ĐỂ KÍCH THÍCH TRỔ HOA VỤ NGHỊCH CAY CHANH TÀU (CITRUS LIMONIA L.) TẠI QUẬN BÌNH THỦY, TPCT. Nông nghiệp & phát triển nông thôn. 22. 54. (Đã xuất bản)
43.  Bùi Thanh Liêm, Trần Văn Hâu. 2013. ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC PHỦ GỐC BẰNG PLASTIC TRƯỚC KHI THU HOẠCH ĐẾN HIỆN TƯỢNG SƯỢNG CƠM SẦU RIÊNG MONGTHONG Ở CHỢ LÁCH BẾN TRE. NN và PTNT. 2. 62. (Đã xuất bản)
44.  Trần Văn Hâu, Trần Sỹ Hiếu, Phạm Vũ Linh. 2013. ĐẶC TÍNH SINH HỌC SỰ RA HOA VÀ PHÁT TRIỂN TRÁI CÂY CHANH TÀU (CITRUS LIMONIA L.) TẠI PHƯỜNG LONG HÒA, QUẬN BÌNH THỦY, THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 27. 122-129. (Đã xuất bản)
45.  Trần Văn Hâu. 2012. ẢNH HƯỞNG CẢ PHÂN KALI …. Nông nghiệp & PTNT. 1. 107. (Đã xuất bản)
46.  Trần Văn Hâu, Lê Minh Quốc. 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG PACLOBUTRAZOL VÀ BIỆN PHÁP PHỦ LIẾP LÊN SỰ RA HOA VỤ SỚM DÂU HẠ CHÂU (BACCAUREA RAMIFLORA LOUR.) TẠI HUYỆN PHONG ĐIỀN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 22a. 280-289. (Đã xuất bản)
47.  Trần Văn Hâu. 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA TUỔI LÁ …. Nông nghiệp & PTNT. 1. 79. (Đã xuất bản)
48.  Trần Văn Hâu. 2012. ĐỀ TÀI ĐIỀU TRA BÌNH TUYỂN CÂY ĐẦU DÒNG, XÁC ĐỊNH GỐC GHÉP VÀ MỘT SỐ KỸ THUẬT LÀM TĂNG NĂNG SUẤT, PHẨM CHẤT VÀ KÉO DÀI THỜI GIAN BẢO QUẢN DÂU HẠ CHÂU. Đề tài NCKH. 1. 1. (Đã xuất bản)
49.  Trần Văn Hâu, Phan Thị Bích Trâm. 2012. ĐẶC ĐIỂM RA HOA, …. Nông nghiệp & PTNT. 1. 72. (Đã xuất bản)
50.  Trần Sỹ Hiếu, Trần Văn Hâu, Phạm Tuân. 2012. SỰ RA HOA TRONG ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN VÀ NHIỆT ĐỘ XỬ LÝ ĐẾN SỰ RA HOA CỦA HAI GIỐNG PHÁT TÀI LÁ SỌC VÀ LÁ XANH (DRACAENA FRAGANS L.) TẠI CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 22a. 242-252. (Đã xuất bản)
51.  Trần Văn Hâu, Trần Sỹ Hiếu. 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA KHOẢNG CÁCH TRỒNG VÀ VỊ TRÍ TRÁI …. CAAB 2012. 1. 148. (Đã xuất bản)
52.  Trần Văn Hâu, HO KIM NGAN. 2012. KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU VỀ BÌNH TUYỂN CÂY CA CAO (THEOBROMA CACAO L.) ĐẦU DÒNG TẠI TPCT. NN & PTNT. . (Đã xuất bản)
53.  Trần Văn Hâu, Trần Sỹ Hiếu, Nguyễn Thị Bích Phượng, . 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG PACLOBUTRAZOL VÀ THỜI ĐIỂM PHUN THIOURÊ LÊN SỰ RA HOA MÙA NGHỊCH MẬN AN PHƯỚC (SYZYGIUM SAMARANGENSE (BLUME) MERR. AND PERRY) TẠI HUYỆN BÌNH MINH, TỈNH VĨNH LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 23a. 273-282. (Đã xuất bản)
54.  Trần Văn Hâu, Nguyễn Bảo Vệ. 2012. ĐỀ TÀI XÂY DỰNG QUY TRÌNH CANH TÁC NHÃN EDOR VÀ NHÃN XUỒNG CƠM VÀNG TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH ĐỒNG THÁP. Đề tài NCKH. 1. 1. (Đã xuất bản)
55.  Trần Văn Hâu, Lê Minh Quốc. 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN KHÔ HẠN VÀ BIỆN PHÁP PHỦ LIẾP LÊN SỰ RA HOA MÙA NGHỊCH DÂU HẠ CHÂU (BACCAUREA RAMIFLORA LOUR.) TẠI HUYỆN PHONG ĐIỀN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 23b. 284-293. (Đã xuất bản)
56.  Trần Văn Hâu. 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG CHLORATE KALI LÊN SỰ RA HOA …. CAAB 2012. 1. 106. (Đã xuất bản)
57.  Trần Văn Hâu. 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA TUỔI LÁ KHI XỬ LÝ CHLORATE KALI LÊN SỰ RA HOA TRÁI MÙA CỦA NHÃN E-DAW TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH ĐỒNG THÁP. Tạp chí Nông nghiệp & PTNT. 193. 43. (Đã xuất bản)
58.  Trần Văn Hâu. 2012. ĐỀ TÀI ĐIỀU TRA BÌNH TUYỂN CÂY ĐẦU DÒNG, XÁC ĐỊNH GỐC GHÉP VÀ MỘT SỐ KỸ THUẬT LÀM TĂNG NĂNG SUẤT, PHẨM CHẤT VÀ KÉO DÀI THỜI GIAN BẢO QUẢN DÂU HẠ CHÂU. Đề tài NCKH. 1. 1. (Đã xuất bản)
59.  Trần Văn Hâu, Trần Sỹ Hiếu. 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN ĐẠM …. Nông nghiệp & PTNT. 1. 124. (Đã xuất bản)
60.  Trần Văn Hâu. 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI BAO TRÁI LÊN SỰ THAY ĐỔI MÀU SẮC VỎ VÀ …. CAAB 2012. 1. 157. (Đã xuất bản)
61.  Trần Văn Hâu. 2012. KHẢO SÁT SỰ SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT DỪA TA XANH TRỒNG Ở VÙNG ẢNH HƯỞNG MẶN HUYỆN CÁI NƯỚC VÀ VÙNG NGỌT HÓA HUYỆN TRẦN VĂN THỜI, TỈNH CÀ MAU. Tạp chí Nông nghiệp & PTNT. 5. 33. (Đã xuất bản)
62.  Trần Sỹ Hiếu, Trần Văn Hâu, Phạm Công Bằng. 2011. KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH HÌNH THÁI THỰC VẬT CỦA MỘT SỐ GIỐNG CHANH (CITRUS AURANTIFOLIA L.) TẠI HUYỆN CÁI BÈ, TỈNH TIỀN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 20b. 106-116. (Đã xuất bản)
63.  Trần Văn Hâu, Đỗ Minh Huân. 2011. KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG, SỰ RA HOA VÀ PHÁT TRIỂN TRÁI NHÃN E-DOR (DIMOCARPUS LONGAN LOUR.) TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH ĐỒNG THÁP. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 20b. 129-138. (Đã xuất bản)
64.  Trần Văn Hâu, Trần Thị Thúy Ái. 2011. ẢNH HƯỞNG CỦA ACID BORIC LÊN SỰ NẨY MẦM HẠT PHẤN, SỰ ĐẬU TRÁI VÀ RỤNG TRÁI NON TRÊN DỪA TA XANH (COCOS NUCIFERA L.) TẠI BẾN TRE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 17a. 201-209. (Đã xuất bản)
65.  Trần Văn Hâu, Triệu Quốc Dương. 2011. ĐIỀU TRA MỘT SỐ BIỆN PHÁP CANH TÁC, HIỆN TƯỢNG DỪA KHÔNG MANG TRÁI VÀ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CANH TÁC TỔNG HỢP TRÊN NĂNG SUẤT DỪA TA XANH (COCOS NUCIFERA L.) TẠI TỈNH BẾN TRE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 17b. 272-281. (Đã xuất bản)
66.  Trần Văn Hâu, Lê Thanh Điền. 2011. ĐẶC ĐIỂM RA HOA VÀ PHÁT TRIỂN TRÁI XOÀI CÁT CHU (MANGIFERA INDICA L.) TẠI HUYỆN CAO LÃNH, TỈNH ĐỒNG THÁP. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 20b. 122-128. (Đã xuất bản)
67.  Trần Văn Hâu, Nguyễn Chí Linh. 2011. KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH RA HOA CỦA MỘT SỐ GIỐNG DỪA (COCOS NUCIFERA L.) CAO ĐƯỢC TRỒNG TẠI HUYỆN GIỒNG TRÔM, TỈNH BẾN TRE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 17a. 210-218. (Đã xuất bản)
68.  Trần Văn Hâu, Nguyễn Hoàng Thạnh, Phan Xuân Hà. 2011. KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH SINH HỌC SỰ RA HOA VÀ PHÁT TRIỂN TRÁI QUÝT HỒNG (CITRUS RETICULATA BLANCO) TẠI HUYỆN LAI VUNG, TỈNH ĐỒNG THÁP. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 17b. 262-271. (Đã xuất bản)
69.  Trần Văn Hâu, Phan Yến Sơn, Phan Xuân Hà. 2011. ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ HIỆN TƯỢNG KHÔ MÚI TRÁI QUÝT HỒNG (CITRUS RETICULATA BLANCO) TẠI HUYỆN LAI VUNG, TỈNH ĐỒNG THÁP. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 17a. 192-206. (Đã xuất bản)
70.  Trần Văn Hâu, Lê Thị Thảo. 2010. ĐẶC TÍNH SINH HỌC SỰ RA HOA VÀ SỰ PHÁT TRIỂN TRÁI BÒN BON TA VÀ BON BON THÁI (LANSIUM DOMESTICUM CORR.) TẠI QUẬN CÁI RĂNG, THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 16a. 157-166. (Đã xuất bản)
71.  Trần Văn Hâu, Võ Hoàng Kha. 2010. ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ PACLOBUTRAZOL LÊN SỰ RA HOA BÒN BON TA (LANSIUM DOMESTICUM CORR.) TẠI QUẬN CÁI RĂNG, THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 16b. 259-265. (Đã xuất bản)
72.  Trần Văn Hâu, Lê Thị Thanh Thủy, Phan Thanh Trúc. 2010. ĐÁNH GIÁ ĐẶC TÍNH NÔNG HỌC VÀ HÀM LƯỢNG CHẤT BÉO TRONG HẠT CỦA MỘT SỐ GIỐNG CA CAO (THEOBROMA CACAO L.) TRỒNG PHỔ BIẾN TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH BẾN TRE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 15b. 178-185. (Đã xuất bản)
73.  Trần Văn Hâu, Lê Văn Chấn. 2010. ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG PHÂN ĐẠM BÓN SAU THU HOẠCH ĐẾN SỰ RA HOA VÀ NĂNG SUẤT NHÃN XUỒNG CƠM VÀNG (DIMOCARPUS LONGAN LOUR.) MÙA NGHỊCH TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH ĐỒNG THÁP. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 15b. 141-151. (Đã xuất bản)
74.  Trần Văn Hâu, Nguyễn Thị Kim Xuyến. 2009. ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ PACLOBUTRAZOL TRÊN SỰ RA HOA MÙA NGHỊCH XOÀI CÁT CHU (MANGIFERA INDICA L.). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 11a. 406-413. (Đã xuất bản)
75.  Trần Văn Hâu, Đặng Nguyệt Quế. 2009. ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN CHIẾU SÁNG BỔ SUNG LÊN SỰ PHÁT TRIỂN NỤ HOA VÀ PHẨM CHẤT CHẬU HOA CÚC MÂM XÔI (CHRYSANTHEMUM MORIFOLIUM). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 11b. 88-96. (Đã xuất bản)
76.  Trần Văn Hâu, Lê Thanh Điền. 2009. ẢNH HƯỞNG THỜI ĐIỂM KÍCH THÍCH RA HOA BẰNG THIOUREA SAU KHI XỬ LÝ PACLOBUTAZOL TRÊN SỰ RA HOA MÙA NGHỊCH TRÊN XOÀI CÁT CHU TẠI HUYỆN CAO LÃNH TỈNH ĐỒNG THÁP. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 11a. 425-431. (Đã xuất bản)
77.  Trần Văn Hâu, Lê Minh Quốc. 2009. ĐẶC TÍNH SỰ RA HOA VÀ PHÁT TRIỂN TRÁI DÂU HẠ CHÂU (BACCAUREA RAMIFLORA LOUR.) TẠI PHONG ĐIỀN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 11a. 270-277. (Đã xuất bản)
78.  Trần Văn Hâu, Lê Văn Chấn. 2009. ẢNH HƯỞNG CỦA CHLORATE KALI VÀ BIỆN PHÁP KHOANH CÀNH ĐẾN SỰ RA HOA VÀ NĂNG SUẤT NHÃN XUỒNG CƠM VÀNG (DIMOCARPUS LONGAN L.) TẠI CHÂU THÀNH - ĐỒNG THÁP. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 11a. 432-441. (Đã xuất bản)
79.  Trần Văn Hâu, Châu Trùng Dương, Bùi Công Luận. 2009. ẢNH HƯỞNG CỦA BIỆN PHÁP XỬ LÝ TIỀN THU HOẠCH ĐẾN PHẨM CHẤT TRÁI SẦU RIÊNG MONTHONG (DURIO ZIBETHINUS MURR.) TẠI CHỢ LÁCH, BẾN TRE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 11b. 225-234. (Đã xuất bản)
80.  Trần Văn Hâu, Châu Trùng Dương, Nguyễn Việt Toàn. 2009. ẢNH HƯỞNG CỦA BIỆN PHÁP XỬ LÝ TIỀN THU HOẠCH VÀ NỒNG ĐỘ ETHEPHON SAU THU HOẠCH ĐẾN PHẨM CHẤT TRÁI SẦU RIÊNG MONTHONG (DURIO ZIBETHINUS MURR.) TẠI CHỢ LÁCH, BẾN TRE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 11a. 442-450. (Đã xuất bản)
81.  Trần Văn Hâu, Trần Sỹ Hiếu, Lê Thị Thanh Thủy. 2009. ĐIỀU TRA MÔ HÌNH SẢN XUẤT XOÀI RẢI VỤ THEO HƯỚNG GAP TẠI HUYỆN CAO LÃNH, TỈNH ĐỒNG THÁP. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 11a. 414-424. (Đã xuất bản)
82.  Trần Văn Hâu, Lê Thị Thanh Thủy, Phan Thanh Trúc. 2008. ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ DÒNG CA CAO CÓ TRIỂN VỌNG TẠI CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 09. 51-58. (Đã xuất bản)
83.  Trần Văn Hâu, Huỳnh Thanh Vũ. 2008. ĐẶC TÍNH SINH HỌC CỦA SỰ RA HOA VÀ PHÁT TRIỂN TRÁI NHÃN XUỒNG CƠM VÀNG (DIMOCARPUS LONGAN (LOUR.) STEUD VAR. XUONG COM VANG). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 09. 69-76. (Đã xuất bản)
84.  Trần Văn Hâu, Nguyễn Hồng Lam. 2008. ẢNH HƯỞNG CỦA BIỆN PHÁP THỤ PHẤN CHÉO BỔ SUNG BẰNG CÁC LOẠI PHẤN KHÁC NHAU ĐẾN PHẨM CHẤT CƠM SẦU RIÊNG SỮA HẠT LÉP (DURIO ZIBETHINUS MURR.). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 09. 11-18. (Đã xuất bản)
85.  Trần Văn Hâu, Nguyễn Việt Khởi. 2007. HIỆU QUẢ CỦA PACLOBUTRAZOL KẾT HỢP VỚI THIOURÊ LÊN SỰ RA HOA RÃI VỤ CHÔM CHÔM JAVA (NEPHELIUM LAPPACEUM L.) TRONG MÙA NGHỊCH TẠI CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 08. 105-114. (Đã xuất bản)
86.  Trần Văn Hâu, Châu Trùng Dương. 2006. MỘT SỐ ĐẶC TÍNH SINH HỌC CỦA SỰ RA HOA CÂY CHÔM CHÔM JAVA (NEPHELIUM LAPPACEUM L.) ĐƯỢC CANH TÁC TẠI CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 06. 53-59. (Đã xuất bản)
87.  Trần Văn Hâu, . 2006. SỰ TƯƠNG QUAN GIỮA HÀM LƯỢNG GIBBERELLIN NỘI SINH VÀ TỈ SỐ C/N ĐẾN SỰ RA HOA CHÔM CHÔM JAVA (NEPHELIUM LAPPACEUM L.). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 06. 60-68. (Đã xuất bản)
88.  Trần Văn Hâu, Nguyễn Bảo Vệ. 2004. ẢNH HƯỞNG CỦA GỐC GHÉP ĐẾN ĐẶC TÍNH SINH TRƯỞNG, RA HOA VÀ PHẨM CHẤT TRÁI CỦA CÂY GHÉP XOÀI CÁT HÒA LỘC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 01. 67-73. (Đã xuất bản)