BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: LÊ THANH PHONG Giới tính: Nam
Email: ltphong@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: Bộ môn Khoa học Cây trồng
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Cây lương thực và cây thực phẩm 
Cây rau, cây hoa và cây ăn quả 
Khoa học công nghệ trồng trọt khác 
Nông lâm kết hợp 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 B2010-16-177; Đánh giá tác động môi trường trong canh tác cây ăn trái, rau, màu và lúa ở đồng bằng sông Cửu Long 2012 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Cơ sở cải thiện năng suất và chất lượng cây ăn trái ở Đồng bằng sông Cửu Long
Đại học Cần Thơ 2016 9786049196850   X
2 Thực tập cây ăn trái
  X
3 Trồng trọt đại cương
X  
4 Xác suất thống kê và Phép thí nghiệm
X  
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Nguyễn Hải Thanh , Ngô Thụy Diễm Trang, Lê Thanh Phong, Trần Sỹ Nam, Võ Hoàng Việt . 2019. CURRENT STATUS OF WASTES MANAGEMENT AND TREATMENTS IN INTENSIVE AND SEMI-INTENSIVE WHITELEG SHRIMP (LITOPENAEUS VANNAMEI) FARMS: CASE STUDY IN SOC TRANG PROVINCE, THE MEKONG DELTA OF VIETNAM. Journal of Vietnamese Environment. Special Issue APE2019. 44-51. (Đã xuất bản)
2.  Lê Thanh Phong, Đoàn Văn Hồng Thiện, Nguyễn Võ Châu Ngân, Trần Trung Tính, Lê Việt Dũng. 2019. FACTORS AFFECTING TECHNOLOGY TRANSFER IN THE MEKONG DELTA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 11, No. 3. 65-74. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Trần Ngọc Hữu, Nguyễn Quốc Khương, Lê Thanh Phong, Võ Quang Minh, Lê Vĩnh Thúc, Nguyễn Hồng Huế. 2020. ẢNH HƯỞNG CỦA BÓN BỔ SUNG VÔI VÀ PHÂN HỮU CƠ VI SINH ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA BẮP NẾP TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÈN TẠI HUYỆN PHỤNG HIỆP, TỈNH HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học đất. -. 5-10. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Hồng Huế, Nguyễn Quốc Khương, Lê Thanh Phong, Lê Vĩnh Thúc, Trần Ngọc Hữu. 2020. ẢNH HƯỞNG CỦA TƯỚI NƯỚC MẶN ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT VỪNG ĐEN. Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam. 113. 44-49. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Hải Thanh , Ngô Thụy Diễm Trang, Lê Thanh Phong, Trần Sỹ Nam, Võ Hoàng Việt . 2020. HIỆN TRẠNG NGHỀ NUÔI TÔM NƯỚC LỢ TỈNH SÓC TRĂNG GIAI ĐOẠN 2011-2019 VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN. Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 392. 97-105. (Đã xuất bản)
4.  Lê Thanh Phong, Võ Quang Minh. 2019. XÁC ĐỊNH NHÂN TỐ CANH TÁC BỀN VỮNG CÂY ĂN TRÁI TẠI TỈNH HẬU GIANG. Khoa học Đất Việt Nam. 57. 45-49. (Đã xuất bản)
5.  Lê Thanh Phong, Trần Hồng Thúy. 2015. PHÂN TÍCH CÁC KHÓ KHĂN VÀ QUAN TÂM CỦA NÔNG DÂN THỰC HIỆN CÁC MÔ HÌNH CANH TÁC TẠI HUYỆN HỒNG DÂN VÀ PHƯỚC LONG, TỈNH BẠC LIÊU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 37. 55-64. (Đã xuất bản)
6.  Lê Thanh Phong, Hà Minh Tâm. 2015. ẢNH HƯỞNG MÔI TRƯỜNG CỦA BA MÔ HÌNH CANH TÁC LÚA CÁNH ĐỒNG MẪU LỚN, GAP VÀ TRUYỀN THỐNG Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 38. 64-75. (Đã xuất bản)
7.  Lê Thanh Phong, Lê Đặng Ngọc Ẩn. 2014. KHẢO SÁT TÍNH BỀN VỮNG SINH THÁI CỦA CÁC MÔ HÌNH CANH TÁC TẠI HUYỆN VŨNG LIÊM, TỈNH VĨNH LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 33. 1-11. (Đã xuất bản)
8.  Lê Thanh Phong, Phạm Thành Lợi. 2014. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TRONG CANH TÁC BƯỞI (CITRUS MAXIMA MERR.) VÀ XOÀI (MANGIFERA INDICA L.) Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 31. 39-50. (Đã xuất bản)
9.  Lê Thanh Phong, Châu Hoàng Hải. 2014. KHẢO SÁT SỰ ĐA DẠNG SINH HỌC THỰC VẬT CỦA CÁC HỆ THỐNG CANH TÁC VÀ RỪNG TRÀM TẠI HUYỆN AN MINH, TỈNH KIÊN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 31. 51-63. (Đã xuất bản)
10.  Lê Thanh Phong, Phạm Thành Lợi. 2012. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA SẢN XUẤT LÚA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 24a. 106-116. (Đã xuất bản)
11.  Nguyễn Văn Quang, Lê Thanh Phong. 2007. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH CANH TÁC 2 LÚA + ĐẬU NÀNH TRÊN NỀN ĐẤT 3 VỤ LÚA TẠI TAM BÌNH, VĨNH LONG (2004-2007). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 08. 85-94. (Đã xuất bản)
12.  Dương Văn Chín, Lê Việt Dũng, Lê Thanh Phong. 2004. SO SÁNH 13 GIỐNG/DÒNG ĐẬU NÀNH TRIỂN VỌNG TẠI HUYỆN CHỢ MỚI TỈNH AN GIANG VỤ XUÂN HÈ 2004. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 02. 138-144. (Đã xuất bản)