BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: VÕ CÔNG THÀNH Giới tính: Nam
Email: vcthanh@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: BM. Di truyền và Chọn giống Cây trồng
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Ứng dụng điện di protein trong chọn giống đậu nành có năng suất và hàm lượng protein cao tại ĐBSCL 2007 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Huỳnh Văn Thảo, Nguyễn Võ Châu Ngân, Võ Công Thành, Nguyễn Hữu Chiếm, Trần Sỹ Nam, Masato Oda, Hồ Vũ Khanh. 2019. EFFECTS OF HERBICIDE APPLICATION (SOFIX 300EC) AND WATERLOGGED RICE STRAW DEGRADATION ON ORGANIC RICE YIELD IN THE DOUBLE-CROPPING PATTERN. Journal of Vietnamese Environment. Special Issue APE2019. 68 - 74. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  trần thị phương thảo, Võ Công Thành, trần thị phương thảo. 2019. PHÁ QUANG KỲ GIỐNG LÚA MÙA NÀNG QUỚT BIỂN BẰNG PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ ĐỘT BIẾN SỐC NHIỆT. Tạp chí Khoa hoc công nghệ Việt Nam. tập 61-số 7. 50-55. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Phúc Hảo, Võ Công Thành. 2019. TUYỂN CHỌN CÁC DÒNG LÚA THƠM CHỐNG CHỊU PHÈN TẠI MỘC HÓA VÀ KIẾN TƯỜNG, TỈNH LONG AN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 3. 24-33. (Đã xuất bản)
3.  trần thị phương thảo, phạm vũ khương duy, nguyễn hoài thanh, trần ngoc sơn, huỳnh văn Toàn, đặng thị ngọc nhiên, dai phương Mai, phan thị anh Thơ, Võ Công Thành, Quan Thị Ái Liên. 2019. TUYỂN CHỌN GIỐNG LÚA(ORYZA SATIVA L.) CHỊU MẶN SODIC CHO VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa hoc công nghệ Việt Nam. tập 61-số 2. 30-35. (Đã xuất bản)
4.  nguyễn Thị Bích Vân, Võ Công Thành. 2019. NGHIÊN CỨU SỰ THÍCH ỨNG CỦA 4 GIỐNG/DÒNG LÚA TRONG ĐIỀU KIỆN NHÂN TẠO GIAI ĐOẠN SINH TRƯỞNG SINH DƯỠNG. Tạp chí Khoa hoc công nghệ Việt Nam. tập 60-số 7. 32-37. (Đã xuất bản)
5.  lưu hoài Nam, Nguyễn Hoài Thanh, Võ Công Thành. 2019. NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CHỊU HẠN CỦA 6 GIỐNG LÚA MÙA Ở GIAI ĐOẠN SINH DƯỠNG TRONG ĐIỀU KIỆN HẠN NHÂN TẠO. Tạp chí Khoa hoc công nghệ Việt Nam. tập 61 số 9. 34-39. (Đã xuất bản)
6.  Indria Wahyu Mulsanti, Võ Công Thành, Toshio Yamamoto, Tadamasa Ueda, Ahmad Fahim Samadi, Eri Kamahora, Indrastuti Apri Rumanti, Shunsuke Adachi, Sakae SuzukiMotoki Kanekatsu, Tadashi Hirasawa, Taiichiro Ookawa. 2018. FINDING THE SUPERIOR ALLELE OF JAPONICA-TYPE FOR INCREASING STEM LODGING RESISTANCE IN INDICA RICE VARIETIES USING CHROMOSOME SEGMENT SUBSTITUTION LINES. Rice. Mulsanti et al. Rice (2018) 11:25. 1-14. (Đã xuất bản)
7.  Nguyễn Thị Bích Vân, Võ Công Thành. 2018. NGHIÊN CỨU SỰ THÍCH ỨNG CỦA 4 GIỐNG/DÒNG LÚA (ORYZA SATIVA L.) TRONG ĐIỀU KIỆN KHÔ HẠN NHÂN TẠO GIAI ĐOẠN SINH DƯỠNG. khoa học công nghệ việt nam. Vol 60, number 7. 32-37. (Đã xuất bản)
8.  Phạm Thị Oanh, Võ Công Thành, Quan Thị Ái Liên. 2018. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ DÒNG LÚA TRIỂN VỌNG NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG CAO CHO TỈNH KHÁNH HÒA. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 12. 24-30. (Đã xuất bản)
9.  Nguyễn Thị Thuở, Lê Văn Hòa, Võ Công Thành. 2017. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỘ CỨNG CÂY VÀ KHẢ NĂNG CHỐNG ĐỔ NGÃ CỦA MỘT SỐ DÒNG NẾP LAI (ORYZA SATIVA VAR INDICA) TẠI TỈNH AN GIANG. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Chuyên đề Giống Cây trồng, Vật nuôi - Tập 1. 25-34. (Đã xuất bản)
10.  Quan Thị Ái Liên, Võ Công Thành. 2017. EVALUATION ON THE YIELD OF SOME RICE VARIETIES WITH TOLERANCE TO SALT STRESS, A CASE STUDY. Tạp chí khoa học Việt nam, Công nghệ và kỹ thuật. 59. 32-36. (Đã xuất bản)
11.  Nguyễn Thị Thuở, Lê Văn Hòa, Võ Công Thành. 2017. KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM NÔNG HỌC CỦA MỘT SỐ DÒNG LÚA NẾP ĐƯỢC CHỌN TẠO THEO HƯỚNG CỨNG CÂY CHỐNG ĐỔ NGÃ PHỤC VỤ CHO SẢN XUẤT. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Chuyên đề SLTV ứng dụng trong Nông nghiệp CNC. 5-12. (Đã xuất bản)
12.  Nguyễn Thị Thuở, Võ Công Thành, Lê Văn Hòa, Phan Thị Hồng Trang. 2016. NGHIÊN CỨU CẢI THIỆN ĐƯỜNG KÍNH VÀ ĐỘ CỨNG LÓNG THÂN CÁC GIỐNG LÚA NẾP NK2, CK92 VÀ CK2003. Khoa hoc & Công nghệ Việt Nam. 10. 20-24. (Đã xuất bản)
13.  Nguyễn Thị Thuở, Võ Công Thành, Lê Văn Hòa, Phan Thị Hồng Trang. 2016. LAI TẠO VÀ TUYỂN CHỌN DÒNG NẾP MỚI (ORYZA SATIVA SUBSP. INDICA) CỨNG CÂY CHỐNG ĐỔ NGÃ PHỤC VỤ CHO SẢN XUẤT. Nông nghiệp & Phát triển nông thôn. 11/2016. 5-12. (Đã xuất bản)
14.  Quan Thị Ái Liên, Lê Việt Dũng, Võ Công Thành. 2016. NGHIÊN CỨU CHỌN GIỐNG LÚA THƠM KHÔNG ẢNH HƯỞNG QUANG KỲ, NĂNG SUẤT CAO, PHẨM CHẤT TỐT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 45. 79-85. (Đã xuất bản)
15.  Nguyễn Trung Hiếu, Võ Công Thành, Trần Kim Tính. 2015. ĐẶC TÍNH HÓA HỌC ĐẤT MĂN TRỒNG LÚA SỎI VÙNG HỒNG DÂN ? BẠC LIÊU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 40. 109-119. (Đã xuất bản)
16.  Quan Thị Ái Liên, Võ Công Thành, Nguyễn Bích hà Vũ. 2013. TUYỂN CHỌN GIỐNG LÚA CHỊU MẶN CHẤT LƯỢNG CAO. Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn. Tập 1. 81-87. (Đã xuất bản)
17.  Quan Thị Ái Liên, Võ Công Thành, ?Nguyễn Văn Cường. 2013. ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT CỦA NĂM GIỐNG/DÒNG LÚA TRỒNG Ở VÙNG ĐẤT NHIỄM MẶN HUYỆN HỒNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 27. 88-96. (Đã xuất bản)
18.  Quan Thị Ái Liên, Võ Công Thành, Nguyễn Văn Cường. 2013. ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT CỦA 5 GIỐNG/DÒNG LÚA TRỒNG Ở VÙNG ĐẤT NHIỄM MẶN HUYỆN HỒNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 27. 88-96. (Đã xuất bản)
19.  Quan Thị Ái Liên, Võ Công Thành. 2013. TUYỂN CHỌN GIỐNG LÚA CHỊU MẶN VÀ CHẤT LƯỢNG CAO. Tạp chí Nông nghiệp & PTNT. 1. 81. (Đã xuất bản)
20.  Quan Thị Ái Liên, Võ Công Thành, Nguyễn Bích hà Vũ. 2013. TẠO GIỐNG LÚA ĐỘT BIẾN NGẮN NGÀY CHỐNG CHỊU MẶN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SỐC NHIỆT TRÊN GIỐNG LÚA MÙA. Nông nghiệp và PTNT. Tập 2 số tháng 12. 77-85. (Đã xuất bản)
21.  Phạm Công Hoạt, Võ Công Thành, Trần Trung. 2013. MỘT SỐ KỸ THUẬT TRONG NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ CHỌN GIỐNG LÚA TẠI VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam. 11. 14. (Đã xuất bản)
22.  Quan Thị Ái Liên, Võ Công Thành, Nguyễn Bích hà Vũ. 2013. TẠO GIỐNG LÚA ĐỘT BIẾN NGẮN NGÀY CHỐNG CHỊU MẶN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SỐC NHIỆT TRÊN GIỐNG LÚA MÙA. Nông nghiệp & PTNT. Tập 2. 77-85. (Đã xuất bản)
23.  Lê Hồng Giang, Nguyễn Bảo Toàn, Võ Công Thành, YUTAKA HIRATA. 2012. MACAPUNO COCONUT PLANTATION AND POTENTIAL DEVELOPMENT IN VIETNAM: CALLUS INDUCTION AND STRUCTURE FORMATION FROM MAKAPUNO COCONUT PLUMULE.  Procceing of JSPS AA International seminar Can Tho University, Vietnam. . (Đã xuất bản)
24.  Quan Thị Ái Liên, Võ Công Thành, Lê Việt Dũng. 2012. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU MẶN CỦA 3 GIỐNG LÚA ĐỘT BIẾN NGẮN NGÀY. CAAB 2012. 1. 188. (Đã xuất bản)
25.  Võ Công Thành, Quan Thị Ái Liên. 2012. CHỌN GIỐNG LÚA TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU. CAAB 2012. 1. 195. (Đã xuất bản)
26.  Trần Hữu Phúc, Võ Công Thành, Nguyễn Thành Tâm. 2012. THANH LỌC HAI GIỐNG LÚA MÙA CHỦ LỰC MỘT BỤI LÙN (ORYZA SATIVA) VÀ CHÍN TÈO (ORYZA SATIVA) CỦA CÁC TỈNH BẠC LIÊU, KIÊN GIANG VÀ CÀ MAU BẰNG KỸ THUẬT ĐIỆN DI SDS-PAGE PROTEIN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 24b. 26-36. (Đã xuất bản)
27.  Quan Thị Ái Liên, Võ Công Thành, Nguyễn Thị Huyền Nhung. 2012. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU MẶN VÀ PHẨM CHẤT CỦA GIỐNG LÚA SỎI, MỘT BỤI HỒNG VÀ NÀNG QUỚT BIỂN. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 24a. 281-289. (Đã xuất bản)
28.  Quan Thị Ái Liên, Võ Công Thành, Nguyễn Thị Huyền Nhung. 2012. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU MẶN VÀ PHẨM CHẤT CỦA GIỐNG LÚA SỎI, MỘT BỤI HỒNG VÀ NÀNG QUỚT BIỂN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 24a. 281-289. (Đã xuất bản)
29.  Nguyễn Thị Kim Khang, LAM PHUC HAI, Võ Công Thành, Võ Văn Sơn. 2012. THĂM DÒ KHẢ NĂNG KHÁNG BỆNH CỦA CÁC GIỐNG GÀ ĐỊA PHƯƠNG BẰNG ĐIỆN DI SDS-PAGE.  Di truyền học và Ứng dụng. . (Đã xuất bản)
30.  Nguyễn Thanh Tường, Nguyễn Bảo Vệ, Võ Công Thành. 2012. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU MẶN CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA MÙA TRỒNG VEN BIỂN VÙNG ĐBSCL BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN DI AND. NN&PTNT. . (Đã xuất bản)
31.  Võ Công Thành. 2011. PHỤC TRÁNG GIỐNG NẾP CK92 CÓ CHẤT LƯỢNG TỐT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 19b. 130-135. (Đã xuất bản)
32.  Võ Công Thành, Nguyễn Hoàng Tú. 2011. CHỌN TẠO DÒNG ĐẬU NÀNH CÓ HÀM LƯỢNG PROTEIN CAO, NGẮN NGÀY VÀ NĂNG SUẤT CAO. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 17a. 164-172. (Đã xuất bản)
33.  Lê Văn Tiến, Võ Công Thành, Quan Thị Ái Liên. 2011. KẾT QUẢ CHỌN DÒNG GIỐNG LÚA MỘT BỤI ĐỎ CÓ CHẤT LƯỢNG TỐT TẠI NHÀ LƯỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 18b. 157-162. (Đã xuất bản)
34.  Nguyễn Thanh Tường, Nguyễn Bảo Vệ, Võ Công Thành. 2011. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU MẶN CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA MÙA TRỒNG VEN BIỂN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG LỬU LONG BẰNG PHUWONG PHÁP ĐIỆN DI ADN (MICROSATELLITE). Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 12. 17-22. (Đã xuất bản)
35.  Nguyễn Thanh Tường, Nguyễn Tâm Đạo, Võ Công Thành, Nguyễn Bảo Vệ. 2011. TUYỂN CHỌN GIỐNG LÚA CAO SẢN CHỊU MẶN CHO VÙNG LÚA - TÔM TỈNH BẠC LIÊU. Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Tháng 12. 30-36. (Đã xuất bản)
36.  Phạm Văn Phượng, Võ Công Thành, Hứa Minh Sang. 2011. KẾT QUẢ TUYỂN CHỌN GIỐNG LÚA THƠM NĂNG SUẤT CAO CHẤT LƯỢNG TỐT TẠI TỈNH HẬU GIANG VỤ ĐÔNG XUÂN 2009-2010. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 18b. 163-172. (Đã xuất bản)
37.  Võ Công Thành. 2011. PHỤC TRÁNG GIỐNG NẾP NK2 CÓ CHẤT LƯỢNG TỐT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 20a. 1-6. (Đã xuất bản)
38.  Võ Công Thành. 2011. PHỤC TRÁNG GIỐNG NẾP CK2003. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 18b. 102-107. (Đã xuất bản)
39.  Lê Văn Tiến, Quan Thị Ái Liên, Võ Công Thành. 2011. KẾT QUẢ CHỌN DÒNG GIỐNG LÚA MỘT BỤI ĐỎ CÓ CHẤT LƯỢNG TỐT TẠI NHÀ LƯỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 18b. 157-162. (Đã xuất bản)
40.  Lê Văn Hòa, Võ Công Thành, Nguyễn Phúc Hảo. 2011. TUYỂN CHỌN DÒNG LÚA THƠM, NĂNG SUẤT CAO PHẨM CHẤT TỐT TỪ TỔ HỢP LAI TP9 X TP5. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 20a. 68-76. (Đã xuất bản)
41.  Lê Văn Tiến, Võ Công Thành, Quan Thị Ái Liên. 2011. KẾT QUẢ CHỌN DÒNG GIỐNG LÚA MỘT BỤI ĐỎ CÓ CHẤT LƯỢNG TỐT TẠI NHÀ LƯỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 18b. 157-162. (Đã xuất bản)
42.  Võ Công Thành. 2011. KHẢO SÁT TÍNH KHÁNG SÂU ĐỤC TRÁI (EARIAS SPP.) CỦA CÁC GIỐNG ĐẬU BẮP (ABELMOSCHUS ESCULENTUS L.). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 19a. 118-125. (Đã xuất bản)
43.  Phạm Văn Phượng, Võ Công Thành, Hứa Minh Sang. 2011. NGHIÊN CỨU CHỌN TẠO CÁC GIỐNG LÚA CHẤT LƯỢNG CAO CHO VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 19b. 136-144. (Đã xuất bản)
44.  Nguyễn Thị Mai Hạnh, Võ Công Thành. 2010. TẠO DÒNG LÚA THƠM KHÁNG RẦY NÂU, CÓ NĂNG SUẤT CAO VÀ PHẨM CHẤT TỐT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 16b. 240-250. (Đã xuất bản)
45.  Quan Thị Ái Liên, Nguyễn Thị Ngọc Hân, Võ Công Thành. 2010. LAI TẠO VÀ TUYỂN CHỌN DÒNG NẾP THƠM NGẮN NGÀY, PHẨM CHẤT TỐT TỪ TỔ HỢP LAI NẾP CK2003 X TP5. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 16a. 167-175. (Đã xuất bản)
46.  Võ Công Thành, Quan Thị Ái Liên, Nguyễn Hoàng Tú. 2010. TÌM DẤU CHỈ THỊ PROTEIN TƯƠNG QUAN VỚI HÀM LƯỢNG PROTEIN TRÊN HẠT ĐẬU NÀNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN DI SDS-PAGE. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 16b. 180-188. (Đã xuất bản)
47.  Trần Thị Phương Thảo, Võ Công Thành, Nguyễn Phúc Hảo. 2010. TÍNH ĐA DẠNG PHẨM CHẤT CỦA TRÁI ĐU ĐỦ (CARICA PAPAYA L.) HÌNH THON DÀI TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 15a. 117-124. (Đã xuất bản)
48.  Võ Công Thành, Quan Thị Ái Liên, Nguyễn Hoàng Tú. 2010. TÌM DẤU CHỈ THỊ PROTEIN TƯƠNG QUAN VỚI HÀM LƯỢNG PROTEIN TRÊN HẠT ĐẬU NÀNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN DI SDS-PAGE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 16b. 180-188. (Đã xuất bản)
49.  Quan Thị Ái Liên, Võ Công Thành, Nguyễn Thị Ngọc Hân. 2010. LAI TẠO VÀ TUYỂN CHỌN DÒNG NẾP THƠM NGẮN NGÀY, PHẨM CHẤT TỐT TỪ TỔ HỢP LAI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 16a. 167-177. (Đã xuất bản)
50.  Phạm Văn Phượng, Võ Công Thành, Hứa Minh Sang. 2010. NGHIÊN CỨU CHỌN TẠO CÁC GIỐNG LÚA CHẤT LƯỢNG CAO CHO VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 15b. 97-105. (Đã xuất bản)
51.  Nguyễn Phúc Hảo, Võ Công Thành, Nguyễn Ngọc Giao. 2010. LAI TẠO VÀ TUYỂN CHỌN DÒNG NẾP THAN THƠM NGẮN NGÀY CÓ NĂNG SUẤT CAO, PHẨM CHẤT TỐT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 16b. 251-258. (Đã xuất bản)
52.  Nguyễn Phúc Hảo, Võ Công Thành, Phạm Văn Phượng, Trần Ngọc Quý. 2009. LAI TẠO VÀ TUYỂN CHỌN GIỐNG LÚA NGẮN NGÀY THEO HƯỚNG NĂNG SUẤT CAO, PHẨM CHẤT TỐT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 11a. 98-108. (Đã xuất bản)
53.  Nguyễn Thanh Tường, Nguyễn Bảo Vệ, Võ Công Thành. 2005. ĐÁNH GIÁ PHẨM CHẤT GẠO CỦA 55 GIỐNG LÚA TRỒNG VEN BIỂN CÁC TỈNH BẾN TRE, LONG AN, TIỀN GIANG, VÀ TRÀ VINH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 03. 33-39. (Đã xuất bản)
54.  Qua?ng Ngo?c Va?ng, Võ Công Thành. 2005. ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA TẬP ĐOÀN GIỐNG XOÀI TẠI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 03. 26-32. (Đã xuất bản)
55.  Châu Thị Anh Thy, Võ Công Thành, Tăng Đức Hùng. 2005. TUYỂN CHỌN GIỐNG KHOAI LANG HỒNG ĐÀO VÀ TÍM NHẬT THEO HƯỚNG NĂNG SUẤT CAO VÀ CHẤT LƯỢNG NGON BẰNG KỸ THUẬT ĐIỆN DI PROTEIN SDS-PAGE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 04. 102-108. (Đã xuất bản)
56.  Nguyễn Thanh Tường, Nguyễn Bảo Vệ, Võ Công Thành. 2005. KHẢ NĂNG CHỊU MẶN VÀ ĐA DẠNG DI TRUYỀN PROTEIN DỰ TRỮ CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA TRỒNG VEN BIỂN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 03. 49-57. (Đã xuất bản)
57.  Nguyễn Ngọc Hoàng Anh, Võ Công Thành, Tăng Đức Hùng. 2005. ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA CÁ NHÁI VÀ CÁ LÌM KÌM BẰNG KỸ THUẬT ĐIỆN DI PROTEIN SDS-PAGE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 04. 56-62. (Đã xuất bản)