BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: LÊ VIỆT DŨNG Giới tính: Nam
Email: lvdung@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: Khoa Di truyền và chọn giống cây trồng
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Phục tráng và xây dựng quy trình canh tác theo hướng hữu cơ giống lúa đặc sản Nàng Nhen thơm vùng Bảy Núi, tỉnh An Giang 2019 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
2 B2006-16-33; Nghiên cứu sử dụng cỏ Vertiver vào phòng chống sạt lỡ kinh rạch và xử lý môi trường nước ô nhiễm tại ĐBSCL 2007 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3 T2003-44; Kiểm chất lượng các loại hạt giống rau màu F1 đang phổ biến tại Việt Nam dựa vào đặc tính vật lý, hình thái và các phương pháp điện di. 2005 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Cỏ vetiver (chrysopogon zizanioides) và các ứng dụng ở Việt Nam
Đại học Cần Thơ 2016 978-604-919-703-1   X
2 Sống với biến động: Thay đổi xã hội và gia đình Việt ở nông thôn Đồng bằng sông Cửu Long
Đại học Cần Thơ 2016 978-604-919-704-8 X  
3 Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học
Đại học Cần Thơ 2023   X
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Trương Thị Bích Vân, Đỗ Tấn Khang, Lê Việt Dũng, , Nguyễn Phạm Anh Thi, Trần Thanh Mến, , . 2023. EFFECT OF BACTERIOPHAGES AND CHAMBER BITTER (PHYLLANTHUS AMARUS) IN COMBINATION ON VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS. Journal of Applied Biology and Biotechnology. 11. 70-76. (Đã xuất bản)
2.  , Trương Thị Bích Vân, Lê Việt Dũng, Trần Thị Liễu. 2023. EFFECT OF BACTERIOPHAGE ON HISTOPATHOLOGY AND DISEASE RESISTANCE OF WHITELEG SHRIMP (LITOPENAEUS VANNAMEI) INFECTED BY VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS. Veterinary Integrative Sciences. 22. 511 - 523. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Thành Tâm, Maria Stefanie Dwiyanti, Shuntaro Sakaguchi, Yohei Koide, Lê Việt Dũng, Toshihiro Watanabe, Yuji Kishima. 2022. IDENTIFICATION OF A SALTOL-INDEPENDENT SALINITY TOLERANCE POLYMORPHISM IN RICE MEKONG DELTA LANDRACES AND CHARACTERIZATION OF A PROMISING LINE, DOC PHUNG. Rice. 15. 65. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Thành Tâm, Lê Việt Dũng, Yuji Kishima, Yohei Koide, Maria Stefanie Dwiyanti. 2020. GENOME-WIDE ASSOCIATION STUDY FOR GLUTINOUS RICE AND IMPROVED RICE VARIETIES FROM VIETNAMESE MEKONG DELTA. International symposium on application of advanced technologies in agriculture. . 39-56. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Thành Tâm, Lê Việt Dũng, Nguyễn Lộc Hiền, Huỳnh Quang Tín, Huỳnh Kỳ, Yuji Kishima, Yohei Koide, Maria Stefanie Dwiyanti, Atsushi J. Nagano. 2019. PROFILING SNP AND NUCLEOTIDE DIVERSITY TO CHARACTERIZE MEKONG DELTA RICE LANDRACES IN SOUTHEAST ASIAN POPULATIONS. The Plant Genome. 12. (Đã xuất bản)
6.  Lê Thanh Phong, Đoàn Văn Hồng Thiện, Nguyễn Võ Châu Ngân, Trần Trung Tính, Lê Việt Dũng. 2019. FACTORS AFFECTING TECHNOLOGY TRANSFER IN THE MEKONG DELTA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 11, No. 3. 65-74. (Đã xuất bản)
7.  Hirokazu Ozaki, Cô Thị Kính, Lê Anh Kha, Phạm Việt Nữ, Nguyễn Văn Bé, Mitsunori Tarao, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Việt Dũng, Nguyễn Hiếu Trung, Masaki Sagehashi , Sachi Ninomiya-Lim, Takashi Gomi , Masaaki Hosomi , Hideshige Takada. 2014. HUMAN FACTORS AND TIDAL INFLUENCES ON WATER QUALITY OF AN URBAN RIVER IN CAN THO, A MAJOR CITY OF THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Environmental Monitoring and Assessment. 186. 845-858. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Quan Thị Ái Liên, Lê Việt Dũng, Phạm Vũ Khương Duy. 2023. KHẢ NĂNG CHỊU MẶN TỪ GIAI ĐOẠN TĂNG TRƯỞNG ĐẾN THU HOẠCH CỦA BA GIỐNG LÚA MÙA ĐỐC PHỤNG, CAM MẴN, MỘT BỤI LÙN THU THẬP TẠI HUYỆN AN BIÊN, TỈNH KIÊN GIANG. Nông nghiệp & Phát triển nông thôn. 8. 3-12. (Đã xuất bản)
2.  Trần Ngọc Chi, Trương Trọng Ngôn, Lê Việt Dũng. 2022. ẢNH HƯỞNG CỦA GỐC GHÉP LÊN ĐẶC TÍNH NÔNG SINH HỌC Ở TRÁI ỚT (CAPSICUM SPP.) LÊN CÀNH GHÉP. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58. 132-142. (Đã xuất bản)
3.  Lê Việt Dũng, Phạm Phương Tâm, Nguyễn Minh Tân, Nguyễn Tấn Phát. 2022. CHAPTER 12: PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ TRONG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHO VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. TOÀN CẢNH NGUỒN NHÂN LỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ VAI TRÒ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. GS.TS Hà Thanh Toàn. 304-331. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Thái Huyền, Lê Việt Dũng, Trương Chí Quang, Dương Thị Ngọc Oanh. 2021. TIẾP CẬN CÓ SỰ THAM GIA CỦA CÁC BÊN VÀ PHƯƠNG PHÁP LIÊN NGÀNH TRONG QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM. Quản trị rủi ro và phát triển đô thị bền vững. . 314-327. (Đã xuất bản)
5.  Lê Việt Dũng, Nguyễn Phước Đằng, Võ Công Thành. 2020. PHỤC TRÁNG GIỐNG LÚA ĐẶC SẢN NÀNG NHEN THƠM VÙNG BẢY NÚI, TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 4. 79-85. (Đã xuất bản)
6.  Lê Việt Dũng, Nguyễn Phước Đằng, Võ Công Thành. 2020. QUY TRÌNH CANH TÁC GIỐNG LÚA NÀNG NHEN THƠM PHỤC TRÁNG CHO VÙNG BẢY NÚI, TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 6. 172-181. (Đã xuất bản)
7.  Ngô Nam Thạnh, Võ Quang Minh, Lê Việt Dũng. 2018. ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG KIM LOẠI NẶNG TRONG ĐẤT PHÈN TRỒNG LÚA CÓ BÓN PHÂN XỈ THÉP TẠI TỈNH KIÊN GIANG VÀ HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp. 157-163. (Đã xuất bản)
8.  Ngô Nam Thạnh, Lê Việt Dũng, Võ Quang Minh. 2018. ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN XỈ THÉP ĐẾN NĂNG SUẤT LÚA Ở VÙNG ĐẤT PHÈN TẠI TỈNH KIÊN GIANG VÀ TỈNH HẬU GIANG. Khoa học đất. 53. 48-53. (Đã xuất bản)
9.  Nguyễn Kim Khoa, Lê Việt Dũng, Võ Quang Minh. 2017. XÂY DỰNG BẢN ĐỒ THỜI GIAN XUỐNG GIỐNG VỤ HỀ THU NĂM 2014 CẢU TỈNH SÓC TRĂNG BẰNG ẢNH RADAR (COSMO - SKYMED). Khoa học đất. 52. 129-134. (Đã xuất bản)
10.  Quan Thị Ái Liên, Lê Việt Dũng, Võ Công Thành. 2016. NGHIÊN CỨU CHỌN GIỐNG LÚA THƠM KHÔNG ẢNH HƯỞNG QUANG KỲ, NĂNG SUẤT CAO, PHẨM CHẤT TỐT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 45. 79-85. (Đã xuất bản)
11.  Nguyễn Kim Khoa, Lê Việt Dũng, Võ Quang Minh. 2016. ỨNG DỤNG ẢNH RADAR (COSMO - SKYMED) THEO DÕI TÌNH HÌNH XUỐNG GIỐNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN ĐỈNH CỦA MÙA VỤ LÚA VỤ HÈ THU NĂM 2014 Ở TỈNH SÓC TRĂNG. Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2016, tại trường Đại học Huế ngày 08-10/12/2016. . 373-381. (Đã xuất bản)
12.  Lê Vĩnh Thúc, Mai Vũ Duy, Lê Việt Dũng, Nguyễn Lộc Hiền, Nguyễn Phước Đằng. 2015. ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC CẮT BỎ LÁ SAU TRỔ ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA GIỐNG ĐẬU NÀNH MTĐ517-8 (GLYCINE MAX). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 36. 43-48. (Đã xuất bản)
13.  Bùi Thị Trúc Linh, Lê Việt Dũng, Lê Văn Khoa, Võ Quang Minh. 2015. HIỆU QUẢ CỦA LIỀU LƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP BÓN PHÂN XỈ THÉP ĐẾN NĂNG SUẤT LÚA VÀ MỘT SỐ ĐẶC TÍNH ĐẤT PHÈN (ĐIỀU KIỆN NHÀ LƯỚI). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 41. 36-45. (Đã xuất bản)
14.  Huỳnh Duy Tân, Võ Quang Minh, Lê Việt Dũng, Lê Văn Khoa. 2014. HIỆU QUẢ PHÂN BÓN XỈ THÉP ĐẾN SINH TRƯỞNG NĂNG SUẤT LÚA TRÊN ĐẤT PHÈN (ĐIỀU KIỆN NHÀ LƯỚI). Khoa học Đất. 44. 35-38. (Đã xuất bản)
15.  Nguyễn Kim Khoa, Phạm Thị Lệ Huyền, Võ Quang Minh, Lê Việt Dũng. 2014. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ORYZA MÔ PHỎNG NĂNG SUẤT LÚA KẾT HỢP ẢNH RADAR SAR THÀNH LẬP BẢN ĐỒ NĂNG SUẤT PHỤC VỤ BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP - NGHIÊN CỨU TẠI TỈNH SÓC TRĂNG. Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2014 tại Cần Thơ 28-29/11/2014. 1. 95-101. (Đã xuất bản)
16.  Ngô Nam Thanh, Lê Văn Khoa, Võ Quang Minh, Lê Việt Dũng, Huỳnh Duy Tân. 2014. HIỆU QUẢ CỦA XỈ THÉP LÀM PHÂN BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG NĂNG SUẤT LÚA TRÊN ĐẤT PHÈN (ĐIỀU KIỆN NHÀ LƯỚI). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2014. 38-41. (Đã xuất bản)
17.  Lê Vĩnh Thúc, Mai Vũ Duy, Nguyễn Phước Đằng, Lê Việt Dũng, Đặng Thanh Điền. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN PHUN ĐẠM LÊN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT ĐẬU PHỘNG HL25 (ARACHIS HYPOGAEA L.) TẠI NHÀ LƯỚI. Khoa học và Phát triển. 2. 139-145. (Đã xuất bản)
18.  Phạm Thị Lệ Huyền, Võ Quang Minh, Lê Việt Dũng, Nguyễn Kim Khoa. 2013. XÁC ĐỊNH BIẾN ĐỘNG CHỈ SỐ DIỆN TÍCH LÁ LAI LÚA THEO PHƯƠNG PHÁP SỐ HÓA. Môi trường tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL. 1. 468. (Đã xuất bản)
19.  Huỳnh Duy Tân, Võ Quang Minh, Lê Việt Dũng. 2013. HIỆU QUẢ PHÂN BÓN SĨ THÉP ĐẾN SINH TRƯỞNG NĂNG SUẤT LÚA TRÊN ĐẤT PHÈN VÀ PHÙ SA. Môi trường tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL. 1. 510. (Đã xuất bản)
20.  Quan Thị Ái Liên, Võ Công Thành, Lê Việt Dũng. 2012. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU MẶN CỦA 3 GIỐNG LÚA ĐỘT BIẾN NGẮN NGÀY. CAAB 2012. 1. 188. (Đã xuất bản)
21.  Trần Thị Xuân Mai, Lê Việt Dũng, Hà Thanh Toàn, Nguyễn Thành Tâm, . 2008. ỨNG DỤNG CỦA CÁC CẶP MỒI CHUYÊN BIỆT DỰA TRÊN VÙNG GEN BAD2 ĐỂ PHÁT HIỆN NHANH CÁC DÒNG LÚA THƠM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 09. 187-193. (Đã xuất bản)
22.  Lê Văn Bé, Nguyễn Bảo Vệ, Lê Việt Dũng, Nguyễn Thị Tố Uyên, Võ Thanh Tân. 2007. VI NHÂN GIỐNG CỎ VETIVER (VETIVERIA ZIZANIOIDES L.) VỚI GIÁ THÀNH THẤP. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 07. 222-230. (Đã xuất bản)
23.  Nguyễn Tấn Phong, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Việt Dũng. 2006. KHẢO SÁT SỰ THAY ĐỔI NỒNG ĐỘ NH4+, PO43- AND BOD TRONG NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI HEO CÓ TRỒNG THỦY CANH CỎ VETIVER (VETIVER ZIZANIODES L.) VÀ LỤC BÌNH (EICHHORNIA CRASSIPES). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 06. 126-134. (Đã xuất bản)
24.  Dương Văn Chín, Lê Việt Dũng, Lê Thanh Phong. 2004. SO SÁNH 13 GIỐNG/DÒNG ĐẬU NÀNH TRIỂN VỌNG TẠI HUYỆN CHỢ MỚI TỈNH AN GIANG VỤ XUÂN HÈ 2004. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 02. 138-144. (Đã xuất bản)
25.  Ông Huỳnh Nguyệt Ánh, Lê Việt Dũng, Huỳnh Quang Tín. 2004. KHẢO SÁT TÍNH CHỊU HẠN CỦA TẬP ĐOÀN LÚA RẪY MIỀN TRUNG VIỆT NAM DỰA VÀO ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ PHÂN TÍCH DNA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 01. 130-136. (Đã xuất bản)
26.  Dương Văn Chín, Lê Việt Dũng, Võ Huỳnh Kim Thượng. 2004. SO SÁNH NĂM GIỐNG ĐẬU XANH TRIỂN VỌNG TẠI HUYỆN CHỢ MỚI TỈNH AN GIANG VỤ XUÂN HÈ 2004. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 02. 145-150. (Đã xuất bản)
27.  Trang Tửng, Nguyễn Bảo Vệ, Lê Việt Dũng. 2004. ẢNH HƯỞNG CỦA DẠNG VÀ LIỀU LƯỢNG CALCIUM ĐẾN NĂNG SUẤT ĐẬU PHỘNG VỒ (ARACHIS HYPOGAEA L.) TRỒNG TRÊN ĐẤT GIỒNG CÁT TỈNH TRÀ VINH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 01. 74-83. (Đã xuất bản)
Xác nhận
của Trường Đại học Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 24 tháng 04 năm 2024
(Người kê khai ký tên
và ghi rõ họ tên)
Lê Việt Dũng