BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: LÊ VĂN KHOA Giới tính: Nam
Email: lvkhoa@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: Bộ môn Khoa học Đất
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Thủy văn; Tài nguyên nước 
Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác 
Thổ nhưỡng học 
Khoa học công nghệ trồng trọt khác 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Mạng lưới hợp tác các Trường Đại học (VLIR - Network) (Giai đoạn 2) Chương trình mạng lưới hợp tác đào tạo dựa trên nghiên cứu về Khoa học sinh học Thực phẩm ở Việt Nam 2022 Đề tài cấp nhà nước Chủ nhiệm
2 Nghiên cứu mối quan hệ giữa hệ thống phân loại đất WRB với hệ thống phân loại độ phì nhiêu đất FCC làm cơ sở thành lập bản đồ độ phì nhiêu đất Tỉnh An Giang 2018 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3 Xây dựng, vận hành tổ chức quản lý và hoạt động sở hữu trí tuệ trong Trường Đại học Cần Thơ 2015 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
4 B2010-16-157; Đặc tính hình thái, sự phát triển và độ bền cấu trúc đất của các nhóm đất chính vùng đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam 2011 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
5 Đánh giá độ phì vật lý và tiềm năng sản xuất 2 vụ lúa - màu của vùng đất trồng lúa nước trời điển hình tỉnh Sóc Trăng. 2005 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Hóa lý đất
Trường Đại học Cần Thơ 2011   X
2 Bạc màu và bảo tồn tài nguyên đất
X  
3 Hóa lý đất
  X
4 Quản lý và khai thác tài nguyên đất đai
  X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Nguyễn Văn Sinh, Châu Minh Khôi, Võ Quang Minh, Lê Văn Khoa, Nguyễn Thị Kim Phượng, Masaaki Araki, Roland N. Perry, Anh Duc Tran, Đặng Duy Minh, Trần Bá Linh, Gyu Lee Chol , Koki Toyota. 2021. IMPACTS OF SALTWATER INTRUSION ON SOIL NEMATODES COMMUNITY IN ALLUVIAL AND ACID SULFATE SOILS IN PADDY RICE FIELDS IN THE VIETNAMESE MEKONG DELTA. Ecological Indicators. 122. (Đã xuất bản)
2.  Võ Quang Minh, Lê Quang Trí, Lê Văn Khoa, Trần Văn Dũng, Phạm Thanh Vũ, Thái Thành Dư. 2020. MAJOR LAND USES ON ACID SULFATE SOILS OF HAU GIANG PROVINCE, VIETNAM. International Journal of Environment, Agriculture and Biotechnology. 5. 192-196. (Đã xuất bản)
3.  Võ Quang Minh, Lê Quang Trí, Lê Văn Khoa, Phạm Thanh Vũ, Thái Thành Dư. 2020. PREDICTION OF ORCHARD SOILS DEGRADATION USING MUNSELL SOIL COLOR. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering. 9. 338-343. (Đã xuất bản)
4.  Võ Quang Minh, Lê Quang Trí, Lê Văn Khoa, Phạm Thanh Vũ, Thái Thành Dư. 2020. LIMITATION AND RECOMMENDATION FOR RICE CULTIVATION ON THE PROBLEM SOILS IN THE SOUTHERN REGION OF VIETNAM. Indian Jpurnal of Agricultural Research. 54. 617-622. (Đã xuất bản)
5.  Võ Quang Minh, Lê Quang Trí, Lê Văn Khoa, Trần Văn Dũng, Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Thị Hà Mi, Thái Thành Dư. 2019. CURRENT LAND USES ON PROBLEM SOILS IN HAU GIANG PROVINCE, VIET NAM. International Journal of Advances in Agricultural Science and Technolog. 6. 55-61. (Đã xuất bản)
6.  Võ Quang Minh, Lê Quang Trí, Lê Văn Khoa, Phạm Thanh Vũ, Thái Thành Dư. 2019. PEDOTRANSFER FUNCTION FOR PREDICTING ORCHARD ORGANIC CARBON SOIL IN HAUGIANG PROVINCE, VIETNAM. Merit Research Journal of Agricultural Science and Soil Sciences. 7. 145-155. (Đã xuất bản)
7.  Võ Quang Minh, Lê Quang Trí, Lê Văn Khoa, Trần Văn Dũng, Phạm Thanh Vũ, Thái Thành Dư. 2019. MAP MANIPULATION FOR RICE SOIL FERTILITY CLASSIFICATION OF THE MEKONG DELTA, VIETNAM. International Journal of Advances in Agricultural Science and Technolog. 6. 61-69. (Đã xuất bản)
8.  Võ Quang Minh, Lê Quang Trí, Lê Văn Khoa, Trần Văn Dũng, Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Thị Hà Mi, Thái Thành Dư. 2019. SOIL FERTILITY CAPABILITY CLASSIFICATION (FCC) IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM BASED ON THE CONVERSION OF SOIL MAP (WRB). International Journal of Engineering Sciences &Research Technology. 8(6). 224 – 231. (Đã xuất bản)
9.  Thái Thành Dư, Lê Quang Trí, Võ Quang Minh, Lê Văn Khoa, Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Thị Hà Mi. 2018. APPLICATION OF GIS IN THE MAPPING OF SOIL FERTILITY DISTRIBUTION IN THE MEKONG DELTA. International Conference on GeoInformatics for Spatial - Infracstructure Development in Earth & Allied Sciences at Can Tho University, 22nd – 25th November 2018. . 60-65. (Đã xuất bản)
10.  Trần Bá Linh, Võ Thị Gương, Lê Văn Khoa, Trần Văn Dũng, Trần Huỳnh Khanh, Titus Ghyselinck, Wim Cornelis. 2017. TEMPORAL VARIATION OF HYDRO-PHYSICAL PROPERTIES OF PADDY CLAY SOIL UNDER DIFFERENT RICE-BASED CROPPING SYSTEMS. Land Degradation and Development. Volume 28, Issue 5. 1752–1762. (Đã xuất bản)
11.  Nguyễn Minh Phượng, Lê Văn Khoa, Willem Waegeman, Yves-Dady Botula, Jan de Pue, Amir Haghverdi, Wim M. Cornelis. 2017. COMPARISON OF STATISTICAL REGRESSION AND DATA-MINING TECHNIQUES IN ESTIMATING SOIL WATER RETENTION OF TROPICAL DELTA SOILS. Biosystems Engineering. 153. 12-27. (Đã xuất bản)
12.  Trần Bá Linh, Võ Thị Gương, Lê Văn Khoa, Võ Thị Thu Trân, Daniel Olk, Wim Cornelis. 2016. EFFECTS OF CROP ROTATION ON PROPERTIES OF A VIETNAM CLAY SOIL UNDER RICE-BASED CROPPING SYSTEMS IN SMALL-SCALE FARMERS’ FIELDS. Soil Research. 2016. 1-10. (Đã xuất bản)
13.  Nguyễn Minh Phượng, Lê Văn Khoa, Wim M. Cornelis, Jan De Pue. 2015. IMPACT OF REGRESSION METHODS ON IMPROVED EFFECTS OF SOIL STRUCTURE ON SOIL WATER RETENTION ESTIMATES. Journal of Hydrology. 525. 598-606. (Đã xuất bản)
14.  Nguyễn Minh Phượng, Lê Văn Khoa, Yves-Dady M. Botula, Wim M. Cornelis. 2015. EVALUATION OF SOIL WATER RETENTION PEDOTRANSFER FUNCTIONS FOR VIETNAMESE MEKONG DELTA SOILS. Agricultural Water Management. 158. 126-138. (Đã xuất bản)
15.  Trần Bá Linh, Võ Thị Gương, Lê Văn Khoa, Steven Sleutel, Wim Cornelis. 2015. DEEPER TILLAGE AND ROOT GROWTH IN ANNUAL RICE-UPLAND CROPPING SYSTEMS RESULT IN IMPROVED RICE YIELD AND ECONOMIC PROFIT RELATIVE TO RICE MONOCULTURE. Soil & Tillage Research. 154. 44-52. (Đã xuất bản)
16.  Trần Bá Linh, Võ Thị Gương, Lê Văn Khoa, Sara Van Elsacker, Steven Sleutel, Wim Cornelis. 2015. INCLUSION OF UPLAND CROPS IN RICE-BASED ROTATIONS AFFECTS CHEMICAL PROPERTIES OF CLAY SOIL. Soil Use and Management. 31(2). 313-320. (Đã xuất bản)
17.  Nguyễn Minh Phượng, Lê Văn Khoa, Trần Bá Linh, Wim Cornelis, Yves-dady Botula. 2014. EVALUATION OF SOIL WATER RETENTION PTFS FOR TROPICAL MEKONG DELTA SOILS. 20th World Congress of Soil Science. Jeju, Korea. 8-13 June, 2014. . 1. (Đã xuất bản)
18.  Nguyễn Minh Phượng, Lê Văn Khoa, Wim Cornelis. 2014. USING CATEGORICAL SOIL STRUCTURE INFORMATION TO IMPROVE SOIL WATER RETENTION ESTIMATES OF TROPICAL DELTA SOILS. Soil Research. 52. 443-452. (Đã xuất bản)
19.  Trần Bá Linh, Lê Văn Khoa, Titus Ghyselinck, Wim Cornelis. 2014. TEMPORAL VARIABILITY OF SOIL PHYSICAL PROPERTIES UNDER DIFFERENT LAND USE TYPES OF CLAY SOIL IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. 20th World Congress of Soil Science. Held in Jeju ? Korea from June 8-13, 2014. 20. (Đã xuất bản)
20.  Trần Bá Linh, Lê Văn Khoa, Sara Van Elsacker, Wim Cornelis. 2014. EFFECT OF CROPPING SYSTEM ON PHYSICAL PROPERTIES OF CLAY SOIL UNDER INTENSIVE RICE CULTIVATION. Land degradation & Development. DOI: 10.1002/ldr.2321. 1-10. (Đã xuất bản)
21.  Trần Bá Linh, Võ Thị Gương, Lê Văn Khoa, Wim Cornelis. 2014. PROSPECTS OF CROP ROTATION FOR IMPROVING SOIL QUALITY AND RICE YIELD IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. 20th World Congress of Soil Science. Held in Jeju - Korea from June 8-13, 2014. . (Đã xuất bản)
22.  Nguyễn Minh Phượng, Lê Văn Khoa, Wim Cornelis. 2014. PREDICTING SOIL WATER RETENTION CHARACTERISTICS FOR VIETNAM MEKONG DELTA SOILS. Friend-Water 2014, Montpellier-France, 07-10 October 2014. 363. 392-398. (Đã xuất bản)
23.  Trần Bá Linh, Wim Cornelis, Sara Van Elsacker, Lê Văn Khoa. 2013. SOCIO-ECONOMIC EVALUATION ON HOW CROP ROTATIONS ON CLAYEY SOILS AFFECT RICE YIELD AND FARMERS? INCOME IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. International Journal of Environmental and Rural Development. 4.2. 62-68. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Trần Trung Tính, Hứa Thái Nhân, Lê Văn Khoa, Trần Thanh Điền, Phạm Minh Đức, Châu Thị Tìm, Đào Vũ Nguyên, Nguyễn Văn Tấn. 2020. HIỆN TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 4. 161-171. (Đã xuất bản)
2.  Phạm Thanh Vũ, Võ Quang Minh, Lê Văn Khoa, Phan Hoàng Vũ, Lê Cảnh Định, Phạm Thị Chinh. 2020. ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI TẠI HUYỆN HÒN ĐẤT, TỈNH KIÊN GIANG. Khoa học Đất. 59. 126-132. (Đã xuất bản)
3.  Thái Thành Dư, Lê Quang Trí, Võ Quang Minh, Lê Văn Khoa, Trần Văn Dũng, Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Thị Hà Mi, Phan Chí Nguyện. 2019. CÁC ĐẶC TÍNH PHÂN LOẠI ĐẤT VÀ SỰ PHÂN BỐ ĐẤT TỈNH AN GIANG PHÂN LOẠI THEO WRB 2006 TỈ LỆ 1:100.000. Khoa học Đất Việt Nam. 56. 5-10. (Đã xuất bản)
4.  Lê Huy Vũ, Lê Quang Trí, Trần Kim Tính, Võ Quang Minh, Lê Văn Khoa, Trần Văn Dũng, Phạm Thanh Vũ, Thái Thành Dư, Roãn Ngọc Chiến, Nguyễn Văn Đường, Trần Tuấn, Đỗ Bạch Đằng, Phạm Ngọc Phát, Nguyễn Quỳnh Thẩm, Nguyễn Thị Ngọc Lan. 2019. XÁC ĐỊNH TRỞ NGẠI CỦA ĐẤT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CÁC LOẠI CÂY TRỒNG CHÍNH Ở TỈNH VĨNH LONG. Khoa học Đất Việt Nam. 56. 39 – 44. (Đã xuất bản)
5.  Huỳnh Phú Hiệp, Lê Văn Khoa, Nguyễn Thị Ngọc Lan, Lê Nguyễn Thị Bích Thu. 2019. ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN 2006-2014 LÀM CƠ SỞ CHO QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030 CỦA THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 3. 33-43. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Thị Phương Đài, Võ Quang Minh, Lê Văn Khoa. 2018. KẾT HỢP PHÂN BÓN VÔ CƠ VÀ PHÂN BÃ BÙN MÍA TRONG CẢI THIỆN ĐẶC TÍNH ĐẤT VÀ NĂNG SUẤT LÚA VÙNG ĐÊ BAO HUYỆN CHỢ MỚI, TỈNH AN GIANG. Khoa học đất. 53. 31-37. (Đã xuất bản)
7.  Võ Quang Minh, Lê Quang Trí, Trần Kim Tính, Lê Văn Khoa, Trần Văn Dũng, Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Thị Hà Mi, Thái Thành Dư, Tăng Hoài Phương, Lê Huy Vũ, Roãn Ngọc Chiến, Nguyễn Văn Đường. 2018. ĐẶC TÍNH ĐỘ PHÌ ĐẤT VÀ MỘT SỐ HẠN CHẾ CHO CANH TÁC LÚA Ở TỈNH VĨNH LONG. Khoa học đất. 53. 125-130. (Đã xuất bản)
8.  Phạm Thanh Vũ, Lê Quang Trí, Lê Văn Khoa, Nguyễn Thị Ngọc Lan, Huỳnh Phú Hiệp. 2018. ĐÁNH GIÁ SỰ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ CON NGƯỜI ĐẾN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CỦA THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Khoa học đất. 53. 95-99. (Đã xuất bản)
9.  Nguyễn Thị Phương Đài, Võ Quang Minh, Lê Văn Khoa, Thái Thành Dư. 2018. ĐÁNH GIÁ ĐỘ PHÌ NHIÊU ĐẤT LÚA THEO HỆ THỐNG FCC VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CẢI THIỆN ĐỘ PHÌ NHIÊU ĐẤT TỈNH AN GIANG. Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Số chuyên đề "Phát triển nông nghiệp bền vững trong tác động của biến đổi khí hậu: thách thức và cơ hội Tháng 8/2018". 150-159. (Đã xuất bản)
10.  Nguyễn Quốc Hậu, Võ Quang Minh, Lê Văn Khoa, Nguyễn Quốc Trung. 2018. ỨNG DỤNG ẢNH SENTINEL-2 THEO DÕI BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐÔ THỊ TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI QUẬN CÁI RĂNG – THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc năm 2018 tại Viện địa lý tài nguyên thành phố Hồ Chí Minh ngày 27/10/2018. . 319-325. (Đã xuất bản)
11.  Nguyễn Quốc Hậu, Võ Quang Minh, Lê Văn Khoa, Võ Thanh Phong. 2018. ẢNH HƯỞNG SỰ THAY ĐỔI KIỂU SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN CÁC NHÓM ĐẤT Ở TỈNH VĨNH LONG. Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Số chuyên đề "Phát triển nông nghiệp bền vững trong tác động của biến đổi khí hậu: thách thức và cơ hội Tháng 8/2018". 137-143. (Đã xuất bản)
12.  Nguyễn Quốc Hậu, Cao Thảo Quyên, Võ Thanh Phong, Lê Văn Khoa, Võ Quang Minh. 2017. ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA XÂM NHẬP MẶN VÀ CÁC YẾU TỐ KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẾN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HUYỆN VŨNG LIÊM - TỈNH VĨNH LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2017. 64-70. (Đã xuất bản)
13.  Nguyễn Quốc Hậu, Võ Quang Minh, Lê Văn Khoa, Phạm Thanh Vũ, Võ Thanh Phong. 2017. ỨNG DỤNG GIS ĐÁNH GIÁ SỰ SUY GIẢM ĐỘ PHÌ NHIÊU ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG. Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2017. . 551-559. (Đã xuất bản)
14.  Nguyễn Thị Phương Đài, Võ Quang Minh, Lê Văn Khoa. 2017. ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG SUY GIẢM ĐỘ PHÌ NHIÊU ĐẤT TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2017. 11-17. (Đã xuất bản)
15.  Lê Văn Khoa, Trần Kim Tính, Lê Quang Minh, Trần Bá Linh, Nguyễn Văn Quí. 2016. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG GIỮ NƯỚC VÀ MỘT SỐ ĐẶC TÍNH VẬT LÝ ĐẤT TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG TẠI HUYỆN PHÚ QUỐC, TỈNH KIÊN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2016. 38-47. (Đã xuất bản)
16.  Nguyễn Quốc Hậu, Võ Quang Minh, Lê Văn Khoa, Cao Thảo Quyên, Võ Thanh Phong. 2016. ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA XÂM NHẬP MẶN ĐÊN ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN VŨNG LIÊM, TỈNH VĨNH LONG DƯỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ - GIS. Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2016, tại trường Đại học Huế ngày 08-10/12/2016. . 364-372. (Đã xuất bản)
17.  Lê Phước Toàn, Trần Văn Dũng, Ngô Ngọc Hưng, Lê Văn Khoa, Trần Văn Hùng. 2016. ĐẶC TÍNH HÌNH THÁI, LÝ HÓA HỌC VÀ SỬ DỤNG ĐẤT PHÈN Ở VÙNG BÁN ĐẢO CÀ MAU. NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN. 15. 39-48. (Đã xuất bản)
18.  Bùi Thị Trúc Linh, Lê Việt Dũng, Lê Văn Khoa, Võ Quang Minh. 2015. HIỆU QUẢ CỦA LIỀU LƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP BÓN PHÂN XỈ THÉP ĐẾN NĂNG SUẤT LÚA VÀ MỘT SỐ ĐẶC TÍNH ĐẤT PHÈN (ĐIỀU KIỆN NHÀ LƯỚI). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 41. 36-45. (Đã xuất bản)
19.  Nguyễn Thị Hà Mi, Võ Quang Minh, Lê Văn Khoa. 2014. THE FARMING MODELS SUITABILITY EVALUATION UNDER THE CLIMATE CHANGES SCENARIOS FOR BEN TRE PROVINCE, VIETNAM. Proceedings of The 2nd International Conference on Green Technology and Sustainable Development, 2014 (GTSD?14). Ho Chi Minh City University of Technology and Education, Vietnam, October 30th. . ISBN: 978-604-73-2817-8, p.348-353. (Đã xuất bản)
20.  Huỳnh Duy Tân, Võ Quang Minh, Lê Việt Dũng, Lê Văn Khoa. 2014. HIỆU QUẢ PHÂN BÓN XỈ THÉP ĐẾN SINH TRƯỞNG NĂNG SUẤT LÚA TRÊN ĐẤT PHÈN (ĐIỀU KIỆN NHÀ LƯỚI). Khoa học Đất. 44. 35-38. (Đã xuất bản)
21.  Ngô Nam Thanh, Lê Văn Khoa, Võ Quang Minh, Lê Việt Dũng, Huỳnh Duy Tân. 2014. HIỆU QUẢ CỦA XỈ THÉP LÀM PHÂN BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG NĂNG SUẤT LÚA TRÊN ĐẤT PHÈN (ĐIỀU KIỆN NHÀ LƯỚI). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2014. 38-41. (Đã xuất bản)
22.  Nguyễn Thị Hà Mi, Võ Quang Minh, Lê Văn Khoa. 2014. PHÂN VÙNG THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI VÀ ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP THEO KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CHO TỈNH BẾN TRE. Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2014 tại Cần Thơ 28-29/11/2014. . 471-479. (Đã xuất bản)
23.  Lê Văn Khoa, Nguyễn Thị Hà Mi. 2013. PHÂN VÙNG KHẢ NĂNG THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI THEO KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU NĂM 2020 VÀ 2050 TẠI 3 HUYỆN VEN BIỂN TỈNH BẾN TRE, ĐBSCL. NN và PTNT. 215. 14. (Đã xuất bản)
24.  Lê Văn Khoa. 2013. PHÂN CẤP ĐỘ BỀN CỦA ĐẤT VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘ BỀN CẤU TRÚC ĐẤT CỦA CÁC NHÓM ĐẤT CHÍNH VÙNG ĐBSCL VIỆT NAM. NN và PTNT. 216. 25. (Đã xuất bản)
25.  Lê Văn Khoa, Nguyễn Minh Huy. 2013. ẢNH HƯỞNG CỦA MÔ HÌNH CANH TÁC ĐẾN ĐẶC TÍNH VẬT LÝ CỦA NHÓM ĐẤT PHÙ SA VÙNG ĐBSCL. NN và PTNT. 217. 51. (Đã xuất bản)
26.  Lê Văn Khoa, La Thanh Toàn. 2013. ĐẶC TÍNH LÝ HÓA HỌC CỦA ĐẤT PHÈN TRỒNG KHÓM VÙNG ĐBSCL. NGHIÊN CỨU TẠI XÃ VĨNH PHƯỚC A HUYỆN GÒ QUAO TỈNH KIÊN GIANG. NN và PTNT. 218. 19. (Đã xuất bản)
27.  Nguyễn Thị Cẩm Sứ, Võ Thị Gương, Võ Quang Minh, Lê Văn Khoa. 2013. ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG NGUỒN TÀI NGUYÊN ĐẤT ĐAI CHO CÁC HUYỆN VEN BIỂN TỈNH BẾN TRE DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 27. 80-86. (Đã xuất bản)
28.  Nguyễn Thị Cẩm Sứ, Lê Văn Khoa, Võ Thị Gương, Võ Quang Minh. 2013. ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG NGUỒN TÀI NGUYÊN ĐẤT ĐAI CHO CÁC HUYỆN VEN BIỂN TỈNH BẾN TRE DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU. Môi trường tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL. 1. 515. (Đã xuất bản)
29.  Lê Văn Khoa, Võ Quang Minh, Phạm Thanh Vũ, NGUYEN THI CAM SU. 2013. PHÂN VÙNG SINH THÁI NÔNG NGHIỆP THEO THỦY VĂN, THỔ NHƯỠNG VÀ HIỆN TRẠNG CANH TÁC CHO CÁC HUYỆN VEN BIỂN TỈNH BẾN TRE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 26. 227-236. (Đã xuất bản)
30.  Lê Văn Khoa, NGUYEN VAN BE TI. 2013. PHÂN CẤP ĐỘ BỀN VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘ BỀN CẤU TRÚC ĐẤT CỦA NHÓM ĐẤT PHÙ SA VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG, VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 26. 219-226. (Đã xuất bản)
31.  La Thanh Toàn, Lê Văn Khoa. 2013. SỬ DỤNG PHÂN BÓN HỢP LÝ CHO CÂY KHÓM TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÈN VÙNG ĐBSCL. NGHIÊN CỨU TẠI XÃ VĨNH PHƯỚC A HUYỆN GÒ QUAO TỈNH KIÊN GIANG. NN và PTNT. 216. 33. (Đã xuất bản)
32.  Võ Quang Minh, Lê Văn Khoa, Nguyễn Thị Cẩm Sứ, Võ Thị Gương. 2013. ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG NGUỒN TÀI NGUYÊN ĐẤT ĐAI CHO CÁC HUYỆN VEN BIỂN TỈNH BẾN TRE DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU. Hội nghị khoa học Môi trường, Tài nguyên thiên nhiên và Biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên, Trường Đại học Cần Thơ, tháng 3/2013. . 515-524. (Đã xuất bản)
33.  Lê Văn Khoa, Nguyễn Văn Bé Tí. 2012. ĐẶC TÍNH HÌNH THÁI VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CẤU TRÚC ĐẤT CỦA NHÓM ĐẤT PHÙ SA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 23a. 79-88. (Đã xuất bản)
34.  Bùi Thị Nga, Cô Thị Kính, Lê Văn Khoa. 2012. ARSENIC POLLUTION IN SURFACE WATER AT MAIN RIVERS IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Platform Presentation Proceedings. . (Đã xuất bản)
35.  Lê Văn Khoa, Nguyễn Thị Thùy Dương. 2012. ĐẶC TÍNH VẬT LÝ VÀ KHẢ NĂNG GIỮ NƯỚC CỦA ĐẤT PHONG HÓA TẠI CHỔ HUYỆN TRI TÔN, TỈNH AN GIANG. Nông nghiệp & PTNT. 195. 38. (Đã xuất bản)
36.  Lê Văn Khoa, NGUYEN VAN NHUT. 2012. ĐỘ PHÌ NHIÊU VẬT LÝ THỰC TẾ VÀ ĐẶC TÍNH HÓA HỌC CỦA ĐẤT PHÙ SA ĐANG CANH TÁC BA VỤ LÚA Ở HUYỆN THỜI LAI, THÀNH PHỐ CẦN THƠ. NN&PTNT. . (Đã xuất bản)
37.  Lê Văn Khoa, Nguyễn Văn Nhật. 2012. KHẢ NĂNG LUÂN CANH CÂY MÀU CỦA VÙNG ĐẤT PHÙ SA VÀ ĐẤT GLAY CANH TÁC BA VỤ LÚA HUYỆN THỚI LAI THÀNH PHỐ CẦN THƠ. NN&PTNT. . (Đã xuất bản)
38.  Lê Văn Khoa, Nguyễn Thị Thùy Dương. 2012. HIỆN TRẠNG CANH TÁC VÀ TIỀM NĂNG SẢN XUẤT VÙNG ĐẤT PHONG HÓA TẠI CHỖ HUYỆN TRI TÔN, TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 21b. 78-86. (Đã xuất bản)
39.  Lê Văn Khoa, Nguyễn Hoàng Cung. 2011. ĐẶC TÍNH VẬT LÝ ĐẤT CỦA VÙNG CANH TÁC LÚA NƯỚC TRỜI HUYỆN LONG PHÚ TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 18b. 284-294. (Đã xuất bản)
40.  Trần Kim Tính, Lê Văn Khoa. 2011. CÂN BẰNG HÓA HỌC VÀ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG K, CA, MG, MN ĐỐI VỚI LÚA CỦA 6 BIỂU LOẠI ĐẤT TRỒNG LÚA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 18a. 287-297. (Đã xuất bản)
41.  Lê Văn Khoa, Trần Bá Linh. 2011. KHẢ NĂNG SẢN XUẤT 2 VỤ LÚA - 1 VỤ MÀU CỦA VÙNG ĐẤT TRỒNG LÚA NƯỚC TRỜI HUYỆN LONG PHÚ TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 18b. 272-283. (Đã xuất bản)
42.  Trần Bá Linh, Võ Thị Gương, Lê Văn Khoa. 2010. ĐẶC TÍNH GIỮ NƯỚC VÀ LƯỢNG NƯỚC DỄ HỮU DỤNG CHO MỘT SỐ CÂY TRỒNG CẠN CỦA ĐẤT PHÙ SA THÂM CANH LÚA Ở CAI LẬY - TIỀN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 16b. 42-48. (Đã xuất bản)
43.  Nguyễn Minh Phượng, Võ Thị Gương, Lê Văn Khoa, Hubert Verplancke. 2009. SỰ NÉN DẼ CỦA ĐẤT CANH TÁC LÚA BA VỤ Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ HIỆU QUẢ CỦA LUÂN CANH TRONG CẢI THIỆN ĐỘ BỀN ĐOÀN LẠP. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 11a. 194-199. (Đã xuất bản)
44.  Trần Bá Linh, Lê Văn Khoa. 2008. QUANTITATIVE LAND EVALUATION FOR ALTERNATIVE CROPS WITH RICE CULTIVATION: CASE STUDY IN LONG KHANH VILLAGE – TIEN GIANG PROVICE. Vietnam Soil Science. . (Đã xuất bản)
45.  Trần Bá Linh, Lê Văn Khoa. 2006. HIỆN TRẠNG ĐỘ PHÌ VẬT LÝ CỦA ĐẤT THÂM CANH LÚA Ở XÃ LONG KHÁNH - CAI LẬY - TIỀN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 06. 111-117. (Đã xuất bản)