BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGÔ NGỌC HƯNG Giới tính: Nam
Email: ngochung@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Giáo sư
Đơn vị công tác: Bộ môn Khoa học Đất
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Xây dựng mô hình quản lý dinh dưỡng bền vững cho cây bưởi Năm Roi ở Hậu Giang 2021 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
2 Phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng cam sành theo chuỗi giá trị với hiệu quả kinh tế cao giai đoạn 2017-2020 2020 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
3 Đánh giá đáp ứng phân bón trên sinh trưởng và nhu cầu hấp thụ dưỡng chất của cây cam Sành tại các vùng sản xuất tập trung cây cam Sành 2020 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
4 Đánh giá thực trạng về điều kiện thổ nhưỡng, kỹ thuật canh tác của người nông dân tại các vùng sản xuất cam Sành tập trung của tỉnh Vĩnh Long 2020 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
5 Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón cho cây lúa trên các nhóm đất chính vùng ĐBSCL 2018 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
6 Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật cân đối dinh dưỡng và cơ cấu canh tác hợp lý cho vùng trồng bắp lai ở 03 xã: Quốc Thái, Phú Hữu và Khánh An thuộc huyện An Phú, tỉnh An Giang 2015 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
7 Nghiên cứu sử dụng hợp lý đất phèn đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu 2015 Đề tài cấp nhà nước Chủ nhiệm
8 Nghiên cứu biện pháp canh tác lúa nhằm giảm phát thải khí nhà kính ở đồng bằng sông Cửu Long 2014 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
9 Đánh giá mô hình trồng xen một số cây họ đậu trên đất trồng mía ở Long Mỹ- Hậu Giang 2014 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
10 Ứng dụng biện pháp tổng hợp trong quản lý dinh dưỡng và dịch hại cho sản xuất mía nguyên liệu trên đất phèn tỉnh Hậu Giang 2013 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
11 B2009-16-128; Tác dụng của các dạng phân Ca và ứng dụng mô hình toán trong nghiên cứu cải thiện sinh trưởng lúa trên đất nhiễm mặn canh tác lúa-tôm 2011 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
12 Nghiên cứu ứng dụng các biện pháp giải quyết rác nông thôn tại tỉnh Hậu Giang bằng biện pháp sinh học 2008 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
13 Chọn lọc các phương pháp phân tích và xây dựng thang đánh giá lân hữu dụng trên các nhóm đất chính trồng lúa vùng ĐBSCL 2006 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Độc chất học môi trường đất
Trường Đại học Cần Thơ 2011 X  
2 Quản lý độ phì nhiêu đất lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long
Đại học Cần Thơ 2016 978-604-919-645-4   X
3 Độc chất học môi trường đất
X  
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Lý Ngọc Thanh Xuân, Trần Văn Dũng, Ngô Ngọc Hưng, Cao Ngọc Điệp. 2017. ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF ENDOPHYTIC AND RHIZOPHERIC BACTERIA ASSOCIATED SWEET-POTATO PLANTS CULTIVATED ON SOILS OF THE MEKONG DELTA, VIETNAM. World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences. 6. 129-149. (Đã xuất bản)
2.  Lý Ngọc Thanh Xuân, Trần Văn Dũng, Ngô Ngọc Hưng, Cao Ngọc Điệp. 2016. ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF RHIZOSPHERIC BACTERIA IN RICE (ORYZA SATIVA L.) CULTIVATED ON ACID SULPHATE SOILS OF THE MEKONG DELTA, VIETNAM. World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences. 5. 343-358. (Đã xuất bản)
3.  Lý Ngọc Thanh Xuân, Trần Văn Dũng, Ngô Ngọc Hưng, Cao Ngọc Điệp. 2016. ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF RICE ENDOPHYTIC BACTERIA IN ACID SULPHATE SOIL OF MEKONG DELTA, VIETNAM. World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences. 5. 301-317. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Lê Văn Dang, Ngô Ngọc Hưng. 2020. VAI TRÒ CỦA PHÂN HỮU CƠ TRONG CẢI THIỆN TÍNH CHẤT HÓA HỌC ĐẤT VÀ NĂNG SUẤT CỦA BƯỞI NĂM ROI Ở HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Khoa học đất. 82-87. (Đã xuất bản)
2.  Lê Phước Toàn, Ngô Ngọc Hưng. 2020. ĐÁNH GIÁ ĐỘ PHÌ NHIÊU ĐẤT VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN TÍCH HỢP (DRIS) TRÊN ĐẤT TRỒNG CAM SÀNH Ở VĨNH LONG. Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 13. 132-138. (Đã xuất bản)
3.  Nguyen Kim Quyen, Ngô Ngọc Hưng, Lê Văn Dang, Trần Thu Sương. 2020. ẢNH HƯỞNG CỦA TƯỚI MẶN VÀ BÓN VÔI LÊN TÍNH CHẤT HÓA HỌC ĐẤT VÀ NĂNG SUẤT LÚA OM5451. Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam. 116. 54-60. (Đã xuất bản)
4.  Ngô Ngọc Hưng, Lê Văn Dang, Trịnh Quang Khương, Nguyen Kim Quyen, Lý Ngọc Thanh Xuân, Trần Văn Dũng, Lâm Văn Thông, Nguyễn Bảo Vệ, Lê Phước Toàn, Trần Ngọc Hữu. 2020. SỬ DỤNG NPK CHO CÂY LÚA TRÊN CÁC BIỂU LOẠI ĐẤT CHÍNH Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Khoa học đất. 177-184. (Đã xuất bản)
5.  Ngô Ngọc Hưng, Lê Phước Toàn, Lê Văn Dang, Đào Hoài Ân, Lê Ngọc Quỳnh. 2020. ẢNH HƯỞNG CỦA BÓN PHÂN ĐẠM, LÂN VÀ KALI ĐẾN NĂNG SUẤT TRÁI BƯỞI NĂM ROI Ở CHÂU THÀNH - HẬU GIANG. Khoa học đất. 61. 36-41. (Đã xuất bản)
6.  Lê Phước Toàn, Ngô Ngọc Hưng. 2020. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH QUEFTS TRONG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HẤP THU DƯỠNG CHẤT NPK CHO CÂY BẮP LAI TRÊN ĐẤT PHÙ SA Ở AN PHÚ - AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Khoa học đất. 1-10. (Đã xuất bản)
7.  Trịnh Quang Khương, Lâm Văn Thông, Vũ Ngọc Minh Tâm, Trịnh Thanh Thảo, Ngô Ngọc Hưng. 2020. ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG VÀ LOẠI CHẾ PHẨM PHÂN ĐẠM ĐẾN NĂNG SUẤT LÚA VÀ PHÁT THẢI KHÍ N2O TRÊN ĐẤT NHIỄM MẶN TẠI HUYỆN TRẦN ĐỀ, TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Khoa học đất. 185-190. (Đã xuất bản)
8.  Ngô Ngọc Hưng, Trần Văn Hùng, Lê Phước Toàn, Lê Văn Dang, Pham Hoang Truc, Huỳnh Kim Định. 2020. SỰ THAY ĐỔI HÌNH THÁI VÀ TÍNH CHẤT LÝ - HÓA HỌC CỦA ĐẤT LẬP LIẾP TRỒNG CAM SÀNH Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 17. 136-143. (Đã xuất bản)
9.  Lê Văn Dang, Ngô Ngọc Hưng, Lê Phước Toàn, Nguyễn Minh Hoàng. 2020. ẢNH HƯỞNG CỦA SỬ DỤNG PHÂN BÓN LÁ ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG TRÁI BƯỞI NĂM ROI TRỒNG Ở HẬU GIANG. Khoa học đất. 61. 30-35. (Đã xuất bản)
10.  Trần Văn Dũng, Nguyễn Văn Quí, Lê Văn Dang, Lê Phước Toàn, Ngô Ngọc Hưng. 2020. ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ TÍNH CHẤT LÝ - HÓA HỌC ĐẤT LIẾP TRỒNG BƯỞI NĂM ROI Ở CHÂU THÀNH - HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Khoa học đất. 130-137. (Đã xuất bản)
11.  Trần Văn Dũng, Ngô Ngọc Hưng, Trần Văn Hùng, Lê Phước Toàn, Lê Văn Dang, Phan Tấn Trung. 2020. HÌNH THÁI VÀ TÍNH CHẤT LÝ - HÓA HỌC CỦA ĐẤT TRỒNG CAM SÀNH Ở TRÀ ÔN - VĨNH LONG. Khoa học đất. 61. 7-11. (Đã xuất bản)
12.  Nguyễn Văn Quí, Ngô Ngọc Hưng, Trần Văn Dũng, Lê Phước Toàn, Lê Văn Dang. 2020. ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN LÊN LIẾP ĐẾN SỰ THAY ĐỔI TÍNH CHẤT VẬT LÝ ĐẤT TRỒNG BƯỞI Ở HẬU GIANG. Khoa học đất. 61. 18-22. (Đã xuất bản)
13.  Huỳnh Kim Định, Ngô Ngọc Hưng, Lê Văn Dang, Nguyễn Thanh Tùng. 2020. NHU CẦU PHÂN BÓN N, P, K CHO CÂY CAM SÀNH (CITRUS NOBILIS) TRỒNG MẬT ĐỘ DÀY Ở VĨNH LONG. Nông nghiệp và PTNT. 24. 38-43. (Đã xuất bản)
14.  Đoàn Vĩnh Phúc, Ngô Ngọc Hưng, Lê Quí Kha. 2019. ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ VÀ LIỀU LƯỢNG PHÂN ĐẠM ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT GIỐNG NGÔ LAI MN585 VỤ ĐÔNG XUÂN VÀ XUÂN HÈ 2017 TẠI ĐỒNG THÁP. Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 8. 29-36. (Đã xuất bản)
15.  Ngô Ngọc Hưng, Lâm Ngọc Phương, Lê Văn Dang. 2019. LƯỢNG DINH DƯỠNG N, P, K CÂY LÚA HẤP THU TRÊN ĐẤT PHÈN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. 17. 187-195. (Đã xuất bản)
16.  Trần Ngọc Hữu, Ngô Ngọc Hưng. 2019. HIỆU QUẢ CỦA SỬ DỤNG CACO3 VÀ CASO4 ĐẾN SỰ THAY ĐỔI TÍNH CHẤT NHIỄM MẶN TRÊN ĐẤT PHÙ SA VÀ PHÈN. Khoa học đất. 55. 32-39. (Đã xuất bản)
17.  Ngô Ngọc Hưng, Nguyen Thi Thuy Kieu. 2019. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG CANH TÁC BƯỞI NĂM ROI TRỒNG TRÊN ĐẤT LIẾP Ở HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH HẬU GIANG. Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam. 12. 161-164. (Đã xuất bản)
18.  Ngô Minh Quyền, Ngô Ngọc Hưng, Trần Văn Dũng, Lê Phước Toàn. 2019. ĐẶC TÍNH HÌNH THÁI VÀ LÝ – HÓA HỌC ĐẤT NHIỄM MẶN VÙNG CANH TÁC LÚA – TÔM TẠI CÀ MAU. Khoa học đất. 56. 11-17. (Đã xuất bản)
19.  Trần Văn Hùng, Lê Văn Dang, Trần Văn Dũng, Ngô Ngọc Hưng. 2019. ẢNH HƯỞNG THỜI GIAN KHÔ VÀ NGẬP ĐẾN KHẢ NĂNG PHÓNG THÍCH ĐỘ CHUA VÀ HÀM LƯỢNG FE2+, AL3+, SO42- TRONG ĐẤT PHÈN HOẠT ĐỘNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Môi trường. 117-123. (Đã xuất bản)
20.  Đoàn Vĩnh Phúc, Ngô Ngọc Hưng, Lê Quí Kha. 2019. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ MỘT SỐ PHÂN BÓN TIÊN TIẾN VÀ CHẾ PHẨM SINH HỌC ĐỐI VỚI GIỐNG NGÔ LAI MN585 TRÊN ĐẤT LÚA TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 14. 47-55. (Đã xuất bản)
21.  Lê Văn Dang, Ngô Ngọc Hưng, Lâm Ngọc Phương. 2018. NPK VÀ NHU CẦU PHÂN BÓN CỦA LÚA TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÈN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 20. 11-19. (Đã xuất bản)
22.  Lê Phước Toàn, Ngô Ngọc Hưng. 2018. ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH NHU CẦU PHÂN BÓN NPK LÊN NĂNG SUẤT BẮP LAI TRÊN ĐẤT PHÙ SA BAO ĐÊ VÀ KHÔNG BAO ĐÊ TẠI AN PHÚ - AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 9. 47-58. (Đã xuất bản)
23.  Lê Văn Dang, Ngô Ngọc Hưng. 2018. ẢNH HƯỞNG CỦA HỆ SINH THÁI NGỌT VÀ LỢ ĐẾN SINH TRƯỞNG LÚA VÀ ĐẶC TÍNH HOÁ HỌC ĐẤT TRONG HỆ THỐNG CANH TÁC LÚA - TÔM Ở TỈNH BẠC LIÊU. Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. 16(5). 481-490. (Đã xuất bản)
24.  Lê Văn Dang, Ngô Ngọc Hưng, Trần Ngọc Hữu. 2018. ẢNH HƯỞNG CỦA BÓN VÔI LÊN SỰ THAY ĐỔI CANXI, NATRI TRAO ĐỔI VÀ NĂNG SUẤT LÚA TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÈN NHIỄM MẶN. Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. 16(1). 46-53. (Đã xuất bản)
25.  Lý Ngọc Thanh Xuân, Trần Văn Dũng, Ngô Ngọc Hưng, Lê Văn Dang. 2018. : ẢNH HƯỞNG CỦA VI KHUẨN LIÊN KẾT VỚI THỰC VẬT ĐẾN NĂNG SUẤT CỦA KHOAI LANG TRÊN ĐẤT PHÈN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Nông nghiệp&Phát triển Nông thôn. 7. 93-101. (Đã xuất bản)
26.  Lê Phước Toàn, Ngô Ngọc Hưng. 2018. ĐẶC TÍNH LÝ-HÓA HỌC ĐẤT PHÙ SA BAO ĐÊ VÀ KHÔNG BAO ĐÊ VÀ DINH DƯỠNG CHO CÂY NGÔ LAI TẠI AN PHÚ-AN GIANG. Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 8. 160-168. (Đã xuất bản)
27.  Lê Phước Toàn, Ngô Ngọc Hưng. 2018. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CUNG CẤP DINH DƯỠNG KHOÁNG VÀ NĂNG SUẤT BẮP LAI TRÊN ĐẤT PHÙ SA BAO ĐÊ VÀ KHÔNG BAO ĐÊ Ở TỈNH AN GIANG. Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 12. 53-59. (Đã xuất bản)
28.  Trần Văn Hùng, Ngô Ngọc Hưng, Nguyễn Quốc Khương, Trần Ngọc Hữu, Nguyễn Văn Nghĩa. 2018. NGHIÊN CỨU HẤP THU DINH DƯỠNG KHOÁNG (N, P, K) CỦA CÂY LÚA VỤ ĐÔNG XUÂN VÀ KHẢ NĂNG CUNG CẤP DƯỠNG CHẤT (N, P, K, CA, MG) TỪ ĐẤT PHÈN Ở MỘT SỐ VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 3+4. 62-71. (Đã xuất bản)
29.  Trần Văn Hùng, Ngô Ngọc Hưng, Trần Văn Dũng, Lê Phước Toàn. 2018. NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI ĐẶC TÍNH LÝ HÓA HỌC VÀ HÌNH THÁI PHẪU DIỆN ĐẤT PHÈN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG SAU HƠN 20 NĂM CANH TÁC. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Tháng 8. 125-136. (Đã xuất bản)
30.  Nguyễn Quốc Khương, Ngô Ngọc Hưng, Trần Ngọc Hữu. 2018. ĐÁNH GIÁ SỰ KẾT HỢP GIỮA BÓN VÔI VÀ LÂN TRỘN POLYMER AXIT DICACBOXYL ĐẾN NĂNG SUẤT, HẤP THU DƯỠNG CHẤT CỦA CÂY LÚA VỤ ĐÔNG XUÂN TRÊN ĐẤT PHÈN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 1. (Đã xuất bản)
31.  Trần Ngọc Hữu, Ngô Ngọc Hưng, Nguyen Kim Quyen. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ NATRI-CANXI TRAO ĐỔI TRONG ĐẤT ĐỐI VỚI SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT LÚA DO TƯỚI NƯỚC MẶN TRÊN ĐẤT NHIỄM MẶN. Khoa học công nghệ nông nghiệp VN. 81. 77-83. (Đã xuất bản)
32.  Nguyễn Quốc Khương, Trần Ngọc Hữu, Ngô Ngọc Hưng, Lê Phước Toàn. 2017. KHẢ NĂNG CUNG CẤP DINH DƯỠNG TỪ ĐẤT VÀ HẤP THU N, P, K, CA, MG CỦA CÂY BẮP LAI TRÊN ĐẤT PHÙ SA ĐƯỢC BỒI VÀ KHÔNG ĐƯỢC BỒI Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. 05. 652-663. (Đã xuất bản)
33.  Lý Ngọc Thanh Xuân, Trần Văn Dũng, Ngô Ngọc Hưng, Phạm Duy Tiễn, Nguyễn Thị Xuân Đào, Nguyen Thi Bao Tran. 2017. KHẢ NĂNG HÒA TAN LÂN CỦA VI KHUẨN VÙNG RỄ LÚA TRÊN ĐẤT PHÈN TỈNH AN GIANG. Nông nghiệp&PTNN. 13. 26-30. (Đã xuất bản)
34.  Lê Văn Dang, Ngô Ngọc Hưng, Lâm Ngọc Phương, Phan Kiên Em, Phan Văn Ngoan. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA BÓN LÂN PHỐI TRỘN DICARBOXYLIC ACID POLYMER (DCAP) ĐẾN HÀM LƯỢNG LÂN HỮU DỤNG TRONG ĐẤT VÀ HẤP THU LÂN CỦA CÂY KHOAI LANG, KHOAI MÌ, KHOAI MỠ TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÈN TRONG NHÀ LƯỚI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 51. 31-38. (Đã xuất bản)
35.  Lê Văn Dang, Ngô Ngọc Hưng, Lâm Ngọc Phương, Trần Ngọc Hữu, Nguyen Kim Quyen. 2017. NĂNG SUẤT VÀ KHẢ NĂNG HẤP THU N, P, K CỦA CÂY KHOAI MỠ TÍM TRỒNG TRÊN ĐÁT PHÈN DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA PHÂN KHOÁNG N, P, K. Khoa học đất. 50. 21-25. (Đã xuất bản)
36.  Nguyễn Quốc Khương, Ngô Ngọc Hưng, Trần Ngọc Hữu, Lê Phước Toàn. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA BÓN VÔI VÀ LÂN TRỘN POLYMER AXIT DICACBOXYL ĐẾN NĂNG SUẤT, HẤP THU DƯỠNG CHẤT CỦA CÂY LÚA VỤ HÈ THU TRÊN ĐẤT PHÈN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 24. 28-37. (Đã xuất bản)
37.  Nguyễn Quốc Khương, Ngô Ngọc Hưng, Trần Ngọc Hữu, Lê Phước Toàn. 2017. ĐẶC ĐIỂM THỔ NHƯỠNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA NGÔ LAI TRÊN ĐẤT PHÙ SA BỒI VÀ ĐẤT PHÙ SA KHÔNG ĐƯỢC BỒI Ở AN PHÚ-AN GIANG. Khoa học đất. 52. 16-21. (Đã xuất bản)
38.  Nguyễn Quốc Khương, Ngô Ngọc Hưng, Lê Văn Dang. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA BIỆN PHÁP TƯỚI TIẾT KIÊM VÀ XƯ ̉ LÝ RƠM ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT LÚA TRÊN ĐẤT PHÙ SA TAI BÌNH MINH - VĨNH LONG. Tạp chí Khoa học ĐH An Giang. 14. 34-43. (Đã xuất bản)
39.  Nguyễn Quốc Khương, Ngô Ngọc Hưng, Trần Ngọc Hữu, Phan Tam Tùng, Nguyễn Thành Triệu, Tôn Long Trường, Lý Ngọc Thanh Xuân. 2017. SO SÁNH ẢNH HƯỞNG CỦA BÓN ĐA - TRUNG LƯỢNG ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT BẮP LAI (ZEA MAYS L.) TRÊN ĐẤT PHÙ SA KHÔNG BỒI VÀ ĐẤT PHÙ SA BỒI Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Khoa học đất. 50. 26-35. (Đã xuất bản)
40.  Lý Ngọc Thanh Xuân, Ngô Ngọc Hưng, Tất Anh Thư, Lê Phước Toàn, Lê Văn Dang. 2017. HIỆU QUẢ CỦA VI KHUẨN NỘI SINH THỰC VẬT LÊN NĂNG SUẤT KHOAI MỠ TÍM TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÈN. Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam. 11. 81-85. (Đã xuất bản)
41.  Nguyễn Quốc Khương, Ngô Ngọc Hưng, Lê Văn Dang, Trần Ngọc Hữu. 2017. KHẢ NĂNG HẤP THU VI LƯỢNG (CU, FE, ZN VÀ MN) CỦA CÂY BẮP LAI Ở CÁC MÔ HÌNH LUÂN CANH TRÊN ĐẤT PHÙ SA KHÔNG BỒI Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 48. 81-91. (Đã xuất bản)
42.  Trần Văn Hùng, Ngô Ngọc Hưng, Lê Văn Dang. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA BÓN LÂN BỌC DICACBOXYLIC AXIT POLIME (DCAP) ĐẾN HÀM LƯỢNG LÂN DỄ TIÊU TRONG ĐẤT, HẤP THU LÂN VÀ NĂNG SUẤT LÚA TRÊN ĐẤT PHÈN. Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. 4. 371-379. (Đã xuất bản)
43.  Trần Văn Hùng, Lê Phước Toàn, Trần Văn Dũng, Ngô Ngọc Hưng. 2017. HÌNH THÁI VÀ TÍNH CHẤT LÝ, HÓA HỌC ĐẤT PHÈN VÙNG ĐỒNG THÁP MƯỜI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2017. 1-10. (Đã xuất bản)
44.  Nguyễn Quốc Khương, Ngô Ngọc Hưng, Trần Ngọc Hữu, Lê Văn Dang. 2016. KHẢ NĂNG HẤP THU CA VÀ MG CỦA CÂY BẮP LAI Ở CÁC MÔ HÌNH LUÂN CANH TRÊN ĐẤT PHÙ SA KHÔNG ĐƯỢC BỒI TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 12. 41-51. (Đã xuất bản)
45.  Lê Phước Toàn, Ngô Ngọc Hưng, Trần Văn Dũng, Trần Văn Hùng, Trần Ngọc Hữu. 2016. ĐẶC TÍNH HÌNH THÁI VÀ LÝ – HÓA HỌC ĐẤT PHÈN VÙNG TRŨNG SÔNG HẬU. Khoa học đất. 49. 26-31. (Đã xuất bản)
46.  Trần Ngọc Hữu, Ngô Ngọc Hưng, Nguyễn Quốc Khương. 2016. CẢI THIỆN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT BẮP LAI VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ BẰNG BIỆN PHÁP “QUẢN LÝ DƯỠNG CHẤT THEO ĐỊA ĐIỂM CHUYÊN BIỆT” TRÊN ĐẤT PHÙ SA KHÔNG BỒI TẠI AN PHÚ - AN GIANG. Khoa học đất. 47. 47-53. (Đã xuất bản)
47.  Lê Văn Dang, Ngô Ngọc Hưng, Nguyễn Quốc Khương, Trần Ngọc Hữu, Lê Phước Toàn. 2016. KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA LUÂN CANH ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ HẤP THU DINH DƯỠNG CỦA CÂY BẮP LAI TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÙ SA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. 0. Hội thảo quốc gia về khoa học cây trồng lần thứ 2. 2. 1079-1089. (Đã xuất bản)
48.  Nguyễn Quốc Khương, Ngô Ngọc Hưng, Nguyễn Văn Nghĩa, Trần Văn Hùng. 2016. ẢNH HƯỞNG CỦA BÓN NPK ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT LÚA TRÊN ĐẤT PHÈN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 43. 24-34. (Đã xuất bản)
49.  Ngô Ngọc Hưng, Nguyễn Quốc Khương. 2016. BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA BÓN PHÂN RƠM HỮU CƠ VI SINH ĐẾN PHÁT THẢI KHÍ CH4, N2O VÀ NĂNG SUẤT LÚA TRONG NHÀ LƯỚI. Khoa học đất. 47. 54-59. (Đã xuất bản)
50.  Lê Phước Toàn, Trần Văn Dũng, Ngô Ngọc Hưng, Trần Văn Hùng, Trần Ngọc Hữu. 2016. ĐẶC ĐIỂM ĐẤT PHÈN VÙNG TRŨNG SÔNG HẬU. Khoa học đất. 49. 26-31. (Đã xuất bản)
51.  Trần Ngọc Hữu, Ngô Ngọc Hưng, Tất Anh Thư, Lê Phước Toàn, Luong Thi Hoang DUng, Lý Ngọc Thanh Xuân. 2016. HIỆU QUẢ CỦA PHÂN HỮU CƠ SẢN XUẤT TỪ XÁC BÃ KHOAI LANG PHÂN HỦY BẰNG VI SINH VẬT ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ HẤP THU NPK CỦA CÂY LÚA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam. 6. 65-70. (Đã xuất bản)
52.  Lê Văn Dang, Ngô Ngọc Hưng, Lâm Ngọc Phương, Trần Ngọc Hữu, Lê Phước Toàn. 2016. ĐÁP ỨNG NĂNG SUẤT VÀ KHẢ NĂNG HẤP THU N, P, K CỦA CÂY KHOAI LANG TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÈN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Hội thảo quốc gia về khoa học cây trồng. 2. 1114-1119. (Đã xuất bản)
53.  Ngô Ngọc Hưng, Nguyen Kim Quyen. 2016. QUẢN LÝ DƯỠNG CHẤT THEO ĐỊA ĐIỂM CHUYÊN BIỆT TRONG BÓN NPK CHO CÂY MÍA ĐƯỜNG TRÊN ĐẤT CÙ LAO Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Khoa học và Phát triển. 8. 1372-1381. (Đã xuất bản)
54.  Lê Văn Dang, Nguyen Kim Quyen, Nguyễn Bảo Vệ, Lê Phước Toàn, Trần Ngọc Hữu, Ngô Ngọc Hưng. 2016. ẢNH HƯỞNG CỦA BÓN PHÂN N, P, K LÊN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT KHOAI MÌ TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÈN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2016. 29-37. (Đã xuất bản)
55.  Trần Thị Hồng Huyến, Ngô Ngọc Hưng, Lê Văn Dang, Nguyen Kim Quyen. 2016. SỰ PHÁT THẢI NH3, N2O VÀ NĂNG SUẤT LÚA TRÊN ĐẤT PHÙ SA TRONG CANH TÁC LÚA NƯỚC THỰC HIỆN BIỆN PHÁP TƯỚI TIÊU XEN KẺ. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 7. 79-86. (Đã xuất bản)
56.  Lý Ngọc Thanh Xuân, Ngô Ngọc Hưng, Lê Văn Dang, Trịnh Quang Khương, Trần Văn Dũng. 2016. HIỆU QUẢ CỦA VI KHUẨN NỘI SINH BURKHOLDERIA VIETNAMIENSIS LÊN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT LÚA TRỒNG TRÊN BA VÙNG ĐẤT PHÈN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 44. 1-8. (Đã xuất bản)
57.  Nguyễn Quốc Khương, Ngô Ngọc Hưng, Nguyễn Văn Nghĩa, Trần Văn Hùng. 2016. ẢNH HƯỞNG CỦA BÓN NPK ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT LÚA TRÊN ĐẤT PHÈN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 43. 24-34. (Đã xuất bản)
58.  Nguyễn Quốc Khương, Ngô Ngọc Hưng, Nguyen Kim Quyen. 2016. HIỆU QUẢ CỦA BÓN ĐẠM THEO BẢNG SO MÀU LÁ VÀ BÃ BÙN MÍA ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ HẤP THU ĐẠM CỦA CÂY MÍA TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÙ SA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Khoa hoc nong nghiep Viet Nam. 3. 346-359. (Đã xuất bản)
59.  Lê Phước Toàn, Trần Văn Dũng, Ngô Ngọc Hưng, Lê Văn Khoa, Trần Văn Hùng. 2016. ĐẶC TÍNH HÌNH THÁI, LÝ HÓA HỌC VÀ SỬ DỤNG ĐẤT PHÈN Ở VÙNG BÁN ĐẢO CÀ MAU. NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN. 15. 39-48. (Đã xuất bản)
60.  Nguyễn Văn Bo, Kiều Tấn Nhựt, Lê Văn Bé, Ngô Ngọc Hưng. 2016. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC GIAI ĐOẠN TƯỚI MẶN ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA 4 GIỐNG LÚA TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ LƯỚI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2016. 54-60. (Đã xuất bản)
61.  Lê Văn Dang, Ngô Ngọc Hưng, Tất Anh Thư, Trần Ngọc Hữu, Lê Phước Toàn, Ly Ngoc Thanh Xuan. 2016. ẢNH HƯỞNG CỦA VI KHUẨN NỘI SINH THỰC VẬT ĐẾN NĂNG SUẤT KHOAI LANG TRÊN ĐẤT PHÈN. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 3+4. 85-91. (Đã xuất bản)
62.  Trần Văn Hùng, Ngô Ngọc Hưng, Trần Văn Dũng, Lê Phước Toàn. 2016. HÌNH THÁI VÀ TÍNH CHẤT LÝ HÓA HỌC ĐẤT PHÈN VÙNG TỨ GIÁC LONG XUYÊN. Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn. Chuyên đề Nông nghiệp Xanh tháng 11. 57-65. (Đã xuất bản)
63.  Nguyễn Quốc Khương, Ngô Ngọc Hưng, Nguyen Kim Quyen. 2016. ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG KHÓANG ĐA, TRUNG VÀ VI LƯỢNG BẰNG XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG DƯỠNG CHẤT TRONG LÁ MÍA TRÊN ĐẤT PHÙ SA CÙ LAO DUNG-SÓC TRĂNG. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 3+4. 92-101. (Đã xuất bản)
64.  Lý Ngọc Thanh Xuân, Trần Văn Dũng, Ngô Ngọc Hưng, Lương Thị Hoàng Dung, Nguyễn Quốc Khương. 2016. PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN NẤM TRICHODERMA SPP. Ở VÙNG RỄ CÓ KHẢ NĂNG PHÂN GIẢI XENLULOZA HIỆN DIỆN TRONG ĐẤT PHÈN TRỒNG MÀU Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Khoa học đất. 49. 54-59. (Đã xuất bản)
65.  Lê Văn Dang, Ngô Ngọc Hưng, Lê Phước Toàn, Trịnh Quang Khương. 2016. ẢNH HƯỞNG CỦA BÓN PHÂN NPK LÊN NĂNG SUẤT CỦA KHOAI LANG TRỒNG TRÊN MỘT SỐ VÙNG ĐẤT PHÈN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Khoa học đất. 49. 43-48. (Đã xuất bản)
66.  Lê Văn Dang, Ngô Ngọc Hưng, Nguyễn Quốc Khương, Trần Ngọc Hữu, Lê Phước Toàn, Nguyễn Văn Bo. 2016. XÁC ĐỊNH ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC HỢP CHẤT CHỐNG CHỊU MẶN ĐỐI VỚI SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT LÚA TRỒNG TRÊN ĐẤT NHIỄM MẶN Ở LONG MỸ - HẬU GIANG. Nông nghiệp & PTNT. 10. 95-102. (Đã xuất bản)
67.  Lý Ngọc Thanh Xuân, Ngô Ngọc Hưng, Lê Văn Dang. 2016. HIỆU QUẢ CỦA NHIỄM VI KHUẨN NỘI SINH THỰC VẬT LÊN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT SẮN TRÊN ĐẤT PHÈN. Khoa học nông nghiệp Việt Nam. 8. 1298-1306. (Đã xuất bản)
68.  Lê Văn Dang, Ngô Ngọc Hưng, Nguyễn Bảo Vệ, Lâm Ngọc Phương, Lê Phước Toàn. 2016. ẢNH HƯỞNG BÓN PHÂN N, P, K ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ DƯỠNG CHÂT KHOÁNG HÚT THU CỦA CÂY KHOAI MÌ TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÈN. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Chuyen de. 66-72. (Đã xuất bản)
69.  Võ Thành Ái, Võ Quang Minh, Ngô Ngọc Hưng, Tràn Thi Hiền. 2015. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH AQUACROP KẾT HỢP ẢNH VIỄN THÁM MODIS THÀNH LẬP BẢN ĐỒ NĂNG SUẤT LÚA TỈNH SÓC TRĂNG. GIS Toàn quốc 2015, Hà nội. . 585-588. (Đã xuất bản)
70.  Nguyễn Quốc Khương, Ngô Ngọc Hưng. 2015. ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG ĐẠM VÀ THỜI ĐIỂM BẮT ĐẦU BÓN ĐẠM THEO BẢNG SO MÀU LÁ TRONG BÓN PHÂN ĐẠM CÂN ĐỐI CHO CÂY MÍA VỤ GỐC TRÊN ĐẤT PHÙ SA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 38. 95-105. (Đã xuất bản)
71.  Nguyễn Quốc Khương, Ngô Ngọc Hưng. 2015. ẢNH HƯỞNG CỦA BÓN KHUYẾT NPK VÀ BA? BÙN MÍA LÊN HẤP THU ĐẠM, LÂN VÀ KALI CỦA CÂY MÍA VỤ GỐC TRÊN ĐẤT PHÙ SA TẠI LONG MỸ - HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 40. 99-108. (Đã xuất bản)
72.  Ngô Ngọc Hưng, Nguyễn Văn Chương. 2015. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU HÚT THU CADIMI TRONG LÚA, BẮP VÀ ĐẬU XANH TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÙ SA AN PHU-AN GIANG. Nông nghiệp và PTNT. 12. 72-77. (Đã xuất bản)
73.  Nguyễn Quốc Khương, Ngô Ngọc Hưng, Nguyễn Kim Quyên. 2015. ẢNH HƯỞNG CỦA BÓN N, P, K VÀ BÃ BÙN MÍA ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ DINH DƯỠNG KHOÁNG CỦA CÂY MÍA TƠ VÀ MÍA GỐC Ở HẬU GIANG. Khoa học và phát triển. 6. 885-892. (Đã xuất bản)
74.  Nguyễn Quốc Khương, Ngô Ngọc Hưng, Trần Thanh Huy, Đoàn Vũ Nam, Luu Quang Thái. 2015. ĐÁP ỨNG NĂNG SUẤT LÚA ĐỐI VỚI VIỆC BÓN LÂN PHỐI TRỘN DCAP TRÊN ĐẤT PHÈN Ở ĐBSCL. Khoa học đất. 46. 49-55. (Đã xuất bản)
75.  Nguyễn Quốc Khương, Ngô Ngọc Hưng, Trần Ngọc Hữu, Lê Văn Dang, Lý Ngọc Thanh Xuân. 2015. ẢNH HƯỞNG CỦA LUÂN CANH ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA BẮP LAI TRÊN ĐẤT PHÙ SA KHÔNG BỒI TẠI AN GIANG. Nông nghiệp và PTNT. 15. 29-36. (Đã xuất bản)
76.  Nguyễn Quốc Khương, Ngô Ngọc Hưng, Lê Phước Toàn, Nguyễn Văn Nghĩa, Trần Văn Hùng. 2015. ẢNH HƯỞNG CỦA BÓN LÂN PHỐI TRỘN “DICARBOXYLIC ACID POLYMER - DCAP” ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT LÚA TRÊN ĐẤT PHÈN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 41. 63-70. (Đã xuất bản)
77.  Lý Ngọc Thanh Xuân, Ngô Ngọc Hưng, Nguyễn Quốc Khương, Lâm Tiên Nga, Nguyễn Như Thanh, Trần Văn Dũng. 2015. NGHIÊN CỨU CỘNG ĐỒNG VI SINH VẬT LIÊN KẾT VỚI THỰC VẬT TRÊN ĐẤT PHÈN TRỒNG MÀU Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Hội Khoa học đất Việt Nam. 46. 28-32. (Đã xuất bản)
78.  Nguyễn Quốc Khương, Ngô Ngọc Hưng. 2015. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CUNG CẤP DƯỠNG CHẤT BẢN ĐỊA CỦA ĐẤT CHO CÂY MÍA TRÊN ĐẤT PHÙ SA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 39. 61-74. (Đã xuất bản)
79.  Ngô Ngọc Hưng, Nguyễn Quốc Khương. 2015. ĐÁNH GIÁ ĐẶC TÍNH ĐẤT LÚA - TÔM BỊ NHIỄM MẶN Ở CÁC VÙNG SINH THÁI THUỘC TỈNH BẠC LIÊU. Nông nghiệp và PTNT. 3+4. 108-115. (Đã xuất bản)
80.  Ngô Ngọc Hưng, Nguyễn Quốc Khương. 2015. ĐẶC TÍNH MẶN ĐẤT LÚA TRONG MÔ HÌNH ĐẤT LÚA TÔM TẠI TỈNH CÀ MAU. Khoa học đất. 45. 108-115. (Đã xuất bản)
81.  Nguyễn Quốc Khương, Ngô Ngọc Hưng, Võ Thị Kim Phương. 2015. ẢNH HƯỞNG CỦA BÓN BÃ BÙN MÍA VÀ NẤM TRICHODERMA ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ HẤP THU NPK CỦA MÍA ĐƯỜNG TẠI LONG MỸ. Nông nghiệp và PTNT. 1. 58-65. (Đã xuất bản)
82.  Ngô Ngọc Hưng, Nguyễn Kim Quyên. 2015. SỬ DỤNG BẢNG SO MÀU LÁ (LCC) TRONG CHẨN ĐOÁN CÁC THỜI ĐIỂM BÓN ĐẠM CHO MÍA TRÊN ĐẤT PHÙ SA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Nông nghiệp và PTNT. 13. 22-29. (Đã xuất bản)
83.  Trâ?n Thi? Hô?ng Huyê?n, Nguyễn Quốc Khương, Nguyễn Thành Hối, Ngô Ngọc Hưng. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA BÓN THẤM URE LÊN NĂNG SUẤT LÚA VÀ SỰ PHÁT THẢI KHÍ NH3, CH4 VÀ N2O TRÊN ĐẤT PHÙ SA. Khoa học Đất. 43. 31-36. (Đã xuất bản)
84.  Ngô Ngọc Hưng, Nguyễn Quốc Khương, Nguyễn Minh Đông, Lý Ngọc Thanh Xuân. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA KỸ THUẬT TƯỚI TIẾT KIỆM NƯỚC ĐẾN HÀM LƯỢNG NH4+-N, NO3--N TRONG ĐẤT VÀ SỰ KHOÁNG HÓA ĐẠM CỦA ĐẤT PHÙ SA TRỒNG LÚA TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ LƯỚI. Khoa học đất. 44. 24-29. (Đã xuất bản)
85.  Nguyễn Kim Quyên, Nguyễn Quốc Khương, Ngô Ngọc Hưng. 2014. DIỄN BIẾN SINH TRƯỞNG CỦA CÂY MÍA ĐƯỜNG TRÊN ĐẤT PHÙ SA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Khoa học đất. 44. 18-23. (Đã xuất bản)
86.  Nguyễn Quốc Khương, Ngô Ngọc Hưng, Trần Bá Linh. 2014. DINH DƯỠNG KHOÁNG ĐẠM, LÂN VÀ KALI CỦA CÂY ĐẬU BẮP TRỒNG TRÊN ĐẤT ĐỎ (FERRALSOLS), ĐẤT XÁM (ACRISOLS) VÀ ĐẤT PHÙ SA (FLUVISOLS) TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ LƯỚI. Khoa học đất. 44. 50-57. (Đã xuất bản)
87.  Trần Ngọc Hữu, , Đỗ Tấn Trung, Nguyễn Quốc Khương, Nguyễn Thành Hối, Ngô Ngọc Hưng. 2014. THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG NPK TRONG Ủ PHÂN HỮU CƠ VI SINH VÀ HIỆU QUẢ TRONG CẢI THIỆN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT LÚA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2014. 151-157. (Đã xuất bản)
88.  Nguyễn Quốc Khương, Ngô Ngọc Hưng. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA BIỆN PHÁP TƯỚI LÊN PHÁT THẢI KHÍ CH4, N2O VÀ NĂNG SUẤT LÚA TRỒNG TRONG NHÀ LƯỚI. Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Chuyên đê. 85-92. (Đã xuất bản)
89.  Nguyễn Quốc Khương, Ngô Ngọc Hưng. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LIÊ?U LƯƠ?NG KALI VÀ BÃ BÙN MÍA ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT, ĐỘ BRIX VÀ HẤP THU KALI CỦA CÂY MÍA TRÊN ĐẤT PHÙ SA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Chuyên đê. 103-114. (Đã xuất bản)
90.  Nguyễn Quốc Khương, Ngô Ngọc Hưng. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA BIỆN PHÁP TƯỚI TIẾT KIỆM VÀ VÙI RƠM ĐẾN SỰ PHÁT THẢI KHÍ CH4, N2O VÀ NĂNG SUẤT LÚA ĐÔNG XUÂN TRÊN ĐẤT PHÙ SA Ở VĨNH LONG. Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 5. 31-37. (Đã xuất bản)
91.  Nguyễn Quốc Khương, Nguyễn Kim Quyên, Ngô Ngọc Hưng, Huỳnh Mạch Trà My. 2014. CHẨN ĐOÁN DIỄN BIẾN NHU CẦU ĐẠM THEO BẢNG SO MÀU LÁ TRONG BÓN PHÂN ĐẠM CHO CÂY MÍA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Khoa học đất. 44. 39-47. (Đã xuất bản)
92.  Nguyễn Quốc Khương, Ngô Ngọc Hưng, Nguyễn Kim Quyên. 2014. SỬ DỤNG ?KỸ THUẬT LÔ KHUYẾT? TRONG ĐÁNH GIÁ SINH TRƯỞNG VÀ ĐÁP ỨNG NĂNG SUẤT MÍA VỤ GỐC TRÊN ĐẤT PHÙ SA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Chuyên đê. 77-84. (Đã xuất bản)
93.  Nguyễn Văn Quí, Ngô Ngọc Hưng, Trần Bá Linh, Nguyễn Hồng Giang. 2014. SỬ DỤNG MÔ HÌNH TƯỚI CHO CÂY TRỒNG (AQUACROP) TRÊN ĐẤT PHÙ SA TRỒNG LÚA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Nông nghiệp & Phát triển nông thôn. 11. 48-54. (Đã xuất bản)
94.  Ngô Ngọc Hưng, Nguyễn Quốc Khương, Trần Ngọc Hữu. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA BÓN CÂN ĐỐI DƯỠNG CHẤT LÊN NĂNG SUẤT CỦA BẮP LAI TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÙ SA KHÔNG ĐƯỢC BỒI. Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 15. 59-64. (Đã xuất bản)
95.  Nguyễn Quốc Khương, Ngô Ngọc Hưng. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA BÓN PHÂN RƠM HỮU CƠ LÊN PHÁT THẢI KHÍ CH4, N2O VÀ NĂNG SUẤT LÚA TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ LƯỚI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 32. 46-52. (Đã xuất bản)
96.  Nguyễn Quốc Khương, Ngô Ngọc Hưng, Trần Bá Linh. 2014. DINH DƯỠNG KHOÁNG ĐẠM, LÂN VÀ KALI CỦA CÂY ĐẬU XANH TRỒNG TRÊN ĐẤT CÁT (ARENOSOLS), ĐẤT NÂU VÀNG (LIXISOLS) VÀ ĐẤT NÂU ĐỎ (FERRALSOLS) TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ LƯỚI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 30. 102-111. (Đã xuất bản)
97.  Nguyễn Quốc Khương, Ngô Ngọc Hưng. 2014. SỬ DỤNG KỸ THUẬT LÔ KHUYẾT TRONG ĐÁNH GIÁ DINH DƯỠNG KHOÁNG ĐẠM, LÂN VÀ KALI CỦA CÂY MÍA ĐƯỜNG TRÊN ĐẤT PHÙ SA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 3+4. 56-66. (Đã xuất bản)
98.  Nguyễn Quốc Khương, Ngô Ngọc Hưng. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA MỨC BÓN ĐẠM ĐẾN KHẢ NĂNG HẤP THU VI LƯỢNG (CU, FE, ZN VÀ MN) CỦA CÂY MÍA ĐƯỜNG TRÊN ĐẤT PHÙ SA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 22. 60-65. (Đã xuất bản)
99.  Nguyễn Kim Quyên, Nguyễn Quốc Khương, Ngô Ngọc Hưng. 2014. ỨNG DỤNG ?HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN VÀ KHUYẾN CÁO TÍCH HỢP? (DRIS) TRONG CHẨN ĐOÁN TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG TRUNG, VI LƯỢNG CHO CÂY MÍA TRÊN ĐẤT PHÙ SA. Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Chuyên đê. 93-102. (Đã xuất bản)
100.  Nguyễn Quốc Khương, Ngô Ngọc Hưng. 2014. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU PHÁT THẢI MÊTAN VÀ ÔXÍT NITƠ TRÊN ĐẤT PHÙ SA TRỒNG LÚA BẰNG BÓN THẤM URÊ. Khoa học đất. 44. 48-52. (Đã xuất bản)
101.  Nguyễn Văn Bo, Cao Nguyễn Nguyên Khanh, Lê Văn Bé, Nguyễn Quốc Khương, Ngô Ngọc Hưng. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA KNO3, BRASSINOSTEROID VÀ CAO LÊN SINH TRƯỞNG CỦA CÂY LÚA DƯỚI ĐIỀU KIỆN TƯỚI MẶN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2014. 15-22. (Đã xuất bản)
102.  Truong Thuy Liê?u, Ngô Ngọc Hưng, Nguyễn Quốc Khương, Nguyễn Kim Quyên. 2014. ỨNG DỤNG "HỆ THỐNG TÍCH HỢP CHẨN ĐOÁN VÀ KHUYẾN CÁO" (DRIS) TRONG CHẨN ĐOÁN TÌNH TRẠNG NPK CHO CÂY MÍA ĐƯỜNG TRÊN ĐẤT PHÙ SA. Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 8. 50-55. (Đã xuất bản)
103.  Nguyễn Quốc Khương, Ngô Ngọc Hưng, Nguyễn Kim Quyên, Huỳnh Mạch Trà My. 2014. SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP BÓN PHÂN ĐẠM THEO BẢNG SO MÀU LÁ TRONG CHẨN ĐOÁN NHU CẦU ĐẠM CỦA CÂY MÍA DỰA TRÊN SINH TRƯỞNG MÍA TRÊN ĐẤT PHÙ SA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 33. 12-20. (Đã xuất bản)
104.  Nguyễn Văn Bo, Ngô Ngọc Hưng, Lê Tấn Lợi. 2013. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH TƯỚI BUDGET ĐỂ CẢI THIỆN ĐỘ MẶN TRÊN ĐẤT LÚA BỊ NHIỂM MẶN. Khoa Học Đất. 41. 63-67. (Đã xuất bản)
105.  Trần Ngọc Ngoan, Lê Tấn Lợi, Ngô Ngọc Hưng, Huỳnh Minh Hoàng. 2013. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN VÀ TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA MUỐI BẠC LIÊU. Khoa Học Đất. 40. 92-95. (Đã xuất bản)
106.  Lê Tấn Lợi, Ngô Ngọc Hưng. 2013. KHẢO SÁT TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BÙN ĐÁY AO NUÔI TÔM SÚ TẠI HUYỆN DUYÊN HẢI VÀ CẦU NGANG, TỈNH TRÀ VINH. Nông nghiệp & Phát triển Nông Thôn. 8. 23-27. (Đã xuất bản)
107.  Nguyễn Hữu Hiệp, Ngô Ngọc Hưng, Lâm Bạch Vân. 2013. HIỆU QUẢ CỦA CHỦNG VI KHUẨN AZOSPIRILLUM LIPOFERUM VÀ CÁC LIỀU LƯỢNG PHÂN ĐẠM LÊN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CÂY LÚA TRÊN ĐẤT PHÈN NHẸ TẠI KIÊN GIANG. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 66-71. (Đã xuất bản)
108.  Lê Tấn Lợi, Văn Phạm Đăng Trí, Ngô Ngọc Hưng. 2013. DIỄN BIẾN NƯỚC MẶN CỦA NGUỒN NƯỚC VÀ MỘT SỐ TÍNH CHẤT HÓA HỌC ĐẤT TRỒNG MÍA Ở CÙ LAO DUNG TỈNH SÓC TRĂNG. Nông nghiệp và PTNT. 12. 48. (Đã xuất bản)
109.  Văn Phạm Đăng Trí, Lê Tấn Lợi, Ngô Ngọc Hưng. 2013. DIỄN BIẾN MẶN CỦA NGUỒN NƯỚC VÀ MỘT SỐ TÍNH CHẤT HÓA HỌC ĐẤT TRỒNG MÍA Ở CÙ LAO DUNG, TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp Chí Khoa Học và Công Nghệ. 12. (Đã xuất bản)
110.  Nguyễn Quốc Khương, Ngô Ngọc Hưng. 2013. ẢNH HƯỞNG CỦA BÓN ĐẠM, LÂN, KALI KẾT HỢP BÃ BÙN MÍA LÊN SINH TRƯỞNG, ĐỘ BRIX VÀ NĂNG SUẤT CỦA CÂY MÍA ĐƯỜNG TRÊN ĐẤT PHÙ SA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 29. 70-77. (Đã xuất bản)
111.  Nguyễn Kim Quyên, Nguyễn Quốc Khương, Ngô Ngọc Hưng. 2013. SỬ DỤNG BẢNG SO MÀU LÁ TRONG BÓN ĐẠM CHO CÂY MÍA ĐƯỜNG (SACHARUM OFFICINARUM L.) TRÊN ĐẤT PHÙ SA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 24. 41-47. (Đã xuất bản)
112.  Ngô Ngọc Hưng, Nguyễn Minh Đông. 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA BIỆN PHÁP …. Nông nghiệp & PTNT. 1. 27. (Đã xuất bản)
113.  Phan Toàn Nam, Ngô Ngọc Hưng. 2012. ĐÁP ỨNG CỦA BÓN NPK ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA CÂY MÍA ĐƯỜNG TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÈN. Khoa học đất . . (Đã xuất bản)
114.  Nguyễn Văn Chương, Ngô Ngọc Hưng. 2012. KHẢO SÁT KHẢ NĂNG TÍCH LŨY CỦA THẠCH TÍN VÀ CADIMI TRONG ĐẤT VÀ HẠT NGÔ Ở HUYỆN AN PHÚ - TỈNH AN GIANG.  Khoa học đất . . (Đã xuất bản)
115.  Nguyễn Quốc Khương, Ngô Ngọc Hưng. 2012. DINH DƯỠNG ĐẠM, LÂN, KALI, CANXI VÀ MAGIE CỦA CÂY NGÔ TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÙ SA VÀ PHÈN NHẸ Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Khoa học đất . . (Đã xuất bản)
116.  Ngô Ngọc Hưng. 2012. NHU CẦU HÚT THU LÂN VÀ MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA HÀM LƯỢNG LÂN-CADIMI TRONG BẮP, LÚA VÀ ĐẬU XANH TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÙ SA AN PHÚ. Nông nghiệp & PTNT. 1. 101. (Đã xuất bản)
117.  Ngô Ngọc Hưng. 2012. NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH TƯỚI CHO CÂY LÚA TRÊN ĐẤT NHIỄM MẶN BẰNG PHẦN MỀM BUDGET. CAAB 2012. 1. 407. (Đã xuất bản)
118.  Nguyễn Quốc Khương, Ngô Ngọc Hưng, Nguyễn Minh Đông, Lý Ngọc Thanh Xuân. 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA KỸ THUẬT TƯỚI LUÂN PHIÊN LÊN SỰ KHOÁNG HÓA ĐẠM CỦA ĐẤT PHÙ SA TRỒNG LÚA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 23a. 129-136. (Đã xuất bản)
119.  Ngô Ngọc Hưng. 2012. SO SÁNH PHƯƠNG PHÁP CHIẾT TRONG XÁC ĐỊNH CEC VÀ CATION TRAO ĐỔI TRÊN ĐẤT ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG.  Khoa học đất . . (Đã xuất bản)
120.  Trần Bá Linh, Ngô Ngọc Hưng, Võ Thị Gương. 2012. BIỆN PHÁP CẢI THIỆN ĐỘ PHÌ NHIÊU ĐẤT VÀ NĂNG SUẤT LÚA …. CAAB 2012. 1. 474. (Đã xuất bản)
121.  Trần Bá Linh, Ngô Ngọc Hưng, Võ Thị Gương. 2012. BIỆN PHÁP CẢI THIỆN ĐỘ PHÌ NHIÊU ĐẤT VÀ NĂNG SUẤT LÚA TRÊN ĐẤT PHÙ SA CÓ THÂM CANH LÚA TẠI MỘC HÓA – LONG AN. CAAB 2012. 1. 474. (Đã xuất bản)
122.  Ngô Ngọc Hưng. 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA BÓN CANXI ĐỐI VỚI SINH TRƯỞNG CỦA LÚA VÀ BIẾN ĐỔI HOÁ HỌC CỦA ĐẤT NHIỄM MẶN. Khoa học đất . . (Đã xuất bản)
123.  Ngô Ngọc Hưng, Lâm Ngọc Phương, Lê Minh Lý. 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA BÓN LÂN VÀ BÃ BÙN MÍA LÊN HÀM LƯỢNG …. CAAB 2012. 1. 399. (Đã xuất bản)
124.  LY NGOC THANH XUAN, Nguyễn Quốc Khương, Nguyễn Minh Đông, Ngô Ngọc Hưng. 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA BIỆN PHÁP TƯỚI NƯỚC TIẾT KIỆM ĐẾN HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẠM VÀ NĂNG SUẤT LÚA TRÊN ĐẤT TRỒNG LÚA. Khoa học đất . . (Đã xuất bản)
125.  Nguyễn Hữu Hiệp, Ngô Ngọc Hưng, Lâm Bạch Vân. 2012. KHẢ NĂNG CỐ ĐỊNH ĐẠM CỦA CHỦNG VI KHUẨN AZOSPIRILLUM LIPOFERUM R29B1 CÓ KẾT HỢP CÁC LIỀU LƯỢNG PHÂN ĐẠM KHÁC NHAU LÊN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT TRÊN CÂY LÚA TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ LƯỚI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 21b. 171-178. (Đã xuất bản)
126.  Ngô Ngọc Hưng, Lê Minh Lý, Lâm Ngọc Phương. 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ KHUYẾT DƯỠNG CHẤT VÀ BÓN BÃ BÙN MÍA LÊN SỰ HÚT THU VI LƯỢNG CỦA CÂY MÍA ĐƯỜNG Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. CAAB 2012. 1. 399. (Đã xuất bản)
127.  Nguyễn Minh Đông, Ngô Ngọc Hưng. 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NƯỚC ĐẾN ĐỘ KHOÁNG HÓA ĐẠM TRÊN ĐẤT PHÈN TRỒNG LÚA. Tạp chí Nông nghiệp &PTNT. 1. 27. (Đã xuất bản)
128.  Nguyễn Đỗ Châu Giang, Ngô Ngọc Hưng. 2012. ĐÁNH GIÁ TÍNH CHẤT HÓA HỌC ĐẤT LÚA TÔM VÀ BIỆN PHÁP RỬA ĐẤT CHO …. CAAB 2012. 1. 392. (Đã xuất bản)
129.  Ngô Ngọc Hưng. 2012. NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH TƯỚI CHO CÂY LÚA TRÊN ĐẤT NHIỄM MẶN …. CAAB 2012. 1. 407. (Đã xuất bản)
130.  , Ngô Ngọc Hưng. 2012. MÔ PHỎNG ĐỘNG THÁI ĐẠM HỮU DỤNG TRONG LÚA BẰNG PHẦN MỀM STELLA. CAAB 2012. 1. 503. (Đã xuất bản)
131.  , Ngô Ngọc Hưng. 2012. MÔ PHỎNG ĐỘNG THÁI ĐẠM HỮU DỤNG TRONG ĐẤT LÚA BẰNG PHẦN MỀM STELLA. CAAB 2012. 1. 503. (Đã xuất bản)
132.  Ngô Ngọc Hưng. 2012. TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA ĐẤT PHÙ SA TRỒNG LÚA Ở VÙNG CÓ ĐÊ BAO TỈNH AN GIANG. Nông nghiệp & PTNT. 13. 31. (Đã xuất bản)
133.  Trần Thùy Trang, Ngô Ngọc Hưng. 2012. ĐÁNH GIÁ TÍNH CHẤT HÓA HỌC VÀ BIỆN PHÁP RỬA ĐẤT CHO VIỆC XÁC ĐỊNH CATION TRAO ĐỔI CỦA ĐẤT NHIỄM MẶN. CAAB 2012. 1. 392. (Đã xuất bản)
134.  Nguyễn văn Bo, Nguyễn Thanh Tường, Nguyễn Bảo Vệ, Ngô Ngọc Hưng. 2011. ẢNH HƯỞNG CỦA BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NƯỚC MẶN TRÊN DIỄN BIẾN PH, EC VÀ NĂNG SUẤT LÚA TRÊN ĐẤT LÚA - TÔM. Khoa học Đất. 36. 137-141. (Đã xuất bản)
135.  Lưu Hữu Mãnh, LAM THI KIM NGAN, Nguyễn Nhựt Xuân Dung, Ngô Ngọc Hưng. 2011. ẢNH HƯỞNG CÁC TỈ LỆ RÁC HỮU CƠ VÀ PHÂN GIA SÚC LÊN THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ TĂNG TRƯỞNG CỦA RUỒI LÍNH ĐEN (HERMETIA ILLUENS). Nông nghiệp & PTNT. . (Đã xuất bản)
136.  Ngô Ngọc Hưng. 2011. HÀM LƯỢNG CỦA CACBON HỮU CƠ VÀ MỐI QUAN HỆ VỚI ĐẠM TỔNG SỐ TRONG ĐẤT LÚA ĐBSCL. Khoa học Đất. . (Đã xuất bản)
137.  Ngô Ngọc Hưng. 2011. ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CACBON HỮU CƠ TRÊN ĐẤT NHIỄM MẶN VÀ ĐẤT GIÀU HỮU CƠ Ở ĐBSCL. Khoa học Đất. . (Đã xuất bản)
138.  Nguyễn Kim Quyên, Ngô Ngọc Hưng, Phan Toàn Nam, Lê Xuân Tý. 2011. ẢNH HƯỞNG CỦA BÓN PHÂN NPK ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA MỘT SỐ GIỐNG MÍA ĐƯỜNG TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÈN HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 19b. 145-157. (Đã xuất bản)
139.  Nguyễn Văn Bo, Nguyễn Bảo Vệ, Ngô Ngọc Hưng, Nguyễn Thanh Tường. 2011. ẢNH HƯỞNG CỦA CANXI ĐẾN KHẢ NĂNG SẢN SINH PROLINE VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY LÚA TRÊN ĐẤT NHIỄM MẶN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 18b. 203-211. (Đã xuất bản)
140.  Huỳnh Thị Mỹ Duyên, Ngô Ngọc Hưng, Nguyễn Hữu Chiếm, Phan Toàn Nam. 2011. ẢNH HƯỞNG CỦA BÓN THAN HẤP THỤ NƯỚC THẢI BIOGAS ĐẾN SỰ PHÁT THẢI NH3 VÀ SINH TRƯỞNG CỦA XÀ LÁCH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 18b. 193-202. (Đã xuất bản)
141.  Dương Thanh Nhã, Lê Quang Trí, Võ Quang Minh, Ngô Ngọc Hưng, Lê Văn Phát. 2010. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI PHẪU DIỆN CỦA ĐẤT PHÈN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 14. 243-249. (Đã xuất bản)
142.  Nguyễn Hữu Hiệp, Ngô Ngọc Hưng, Nguyễn Thị Phương Tâm, TRAN QUANG GIAU. 2010. ẢNH HƯỞNG CỦA CHỦNG VI KHUẨN CỐ ĐỊNH NITƠ ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA NGÔ LAI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
143.  Nguyễn Minh Đông, Ngô Ngọc Hưng. 2009. DƯ LƯỢNG NITRAT TRONG CÂY RAU TRÊN ĐẤT PHÙ SA VEN SÔNG Ở ĐBSCL.. Nông nghiệp & PTNT. . (Đã xuất bản)
144.  TRAN QUANG GIAU, Ngô Ngọc Hưng. 2009. ẢNH HƯỞNG CỦA VI LƯỢNG ĐẾN KHẢ NĂNG THU HÚT CD CỦA MỘT SỐ CÂY TRỒNG TRÊN ĐẤT XÁM BẠC MÀU.. Nông nghiệp & PTNT. . (Đã xuất bản)
145.  Ngô Ngọc Hưng, Phan Toàn Nam, NGUYEN KIM QUYEN. 2009. ẢNH HƯỞNG CỦA LUÂN CANH ĐẾN NĂNG SUẤT LÚA VÀ CÂN BẰNG 15N CỦA ĐẤT PHÙ SA ĐBSCL.. Nông nghiệp & PTNT. . (Đã xuất bản)
146.  Cao Van Phung, Ngô Ngọc Hưng. 2009. ẢNH HƯỞNG CỦA SỬ DỤNG ENDOSULFAN (THIODAN) TRÊN MÔI TRƯỜNG ĐẤT, NƯỚC VÀ SINH VẬT TRONG RUỘNG LÚA.. Nông nghiệp & PTNT. . (Đã xuất bản)
147.  Ngô Ngọc Hưng. 2009. ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG NĂNG SUẤT CỦA NGÔ LAI TRÊN MỘT SỐ LOẠI ĐẤT Ở ĐBSCL BẰNG MÔ HÌNH CERES-MAIZE VÀ HYBRID-MAIZE.. Khoa học Đất. . (Đã xuất bản)
148.  Nguyễn Minh Đông, Ngô Ngọc Hưng. 2009. ĐÁNH GIÁ CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NITRAT TRONG CÂY RAU.. Nông nghiệp & PTNT. . (Đã xuất bản)
149.  Lê Hùng Cường, Ngô Ngọc Hưng, . 2009. KHẢO SÁT TIỀM NĂNG SẢN XUẤT ĐẬU TƯƠNG Ở AN GIANG VỚI SỬ DỤNG MÔ HÌNH CERES-SOYBEAN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 11a. 143-151. (Đã xuất bản)
150.  Ngô Ngọc Hưng, Nguyễn Bảo Vệ. 2008. XÁC ĐỊNH TÍNH GÂY CHUA ĐẤT PHÈN CHO VIỆC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Ở ĐBSCL. Khoa học Đất. . (Đã xuất bản)
151.  HUYNH NGOC CHINH, Ngô Ngọc Hưng. 2008. KHẢ NĂNG HÚT THU CD CỦA CÂY LÚA Ở ĐBSCL. Nông nghiệp & PTNT. . (Đã xuất bản)