BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: LÊ QUANG TRÍ Giới tính: Nam
Email: lqtri@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Giáo sư
Đơn vị công tác: Bộ môn Tài nguyên Đất đai
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác 
Viễn thám 
Thổ nhưỡng học 
Sinh thái học 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 B2009-16-115; Nghiên cứu mối quan hệ giữa đánh giá đất đai định tính tự nhiên và định lượng kinh tế làm cơ sở cho quy hoạch sử dụng đất đai bền vững cấp Huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. 2010 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
2 Nghiên cứu mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên vùng đất phèn xã Vĩnh Lộc – Ninh Thạnh Lợi, Huyện Hồng Dân, Bạc Liêu 2007 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
3 Bước đầu đánh giá hệ thống canh tác vùng chuyển đổi cơ cấu sản xuất tỉnh Cà Mau, đề xuất các giải pháp phát triển bền vững giai đoạn 2002-2005 và định hướng 2010 2004 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
4 Đánh giá thực trạng ô nhiễm nguồn nước khu vực phường hai kinh Tám Thước Thị xã Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 2004 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Quy hoạch sử dụng đất đai
Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ 2010 X  
2 Đánh giá đất đai
Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ 2010 X  
3 Quy hoạch và phát triển đô thị
978-604-919-422-1   X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Võ Quang Minh, Lê Quang Trí, Lê Văn Khoa, Trần Văn Dũng, Phạm Thanh Vũ, Thái Thành Dư. 2020. MAJOR LAND USES ON ACID SULFATE SOILS OF HAU GIANG PROVINCE, VIETNAM. International Journal of Environment, Agriculture and Biotechnology. 5. 192-196. (Đã xuất bản)
2.  Võ Quang Minh, Lê Quang Trí, Lê Văn Khoa, Phạm Thanh Vũ, Thái Thành Dư. 2020. PREDICTION OF ORCHARD SOILS DEGRADATION USING MUNSELL SOIL COLOR. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering. 9. 338-343. (Đã xuất bản)
3.  Võ Quang Minh, Lê Quang Trí, Lê Văn Khoa, Phạm Thanh Vũ, Thái Thành Dư. 2020. LIMITATION AND RECOMMENDATION FOR RICE CULTIVATION ON THE PROBLEM SOILS IN THE SOUTHERN REGION OF VIETNAM. Indian Jpurnal of Agricultural Research. 54. 617-622. (Đã xuất bản)
4.  Võ Quang Minh, Lê Quang Trí, Lê Văn Khoa, Phạm Thanh Vũ, Thái Thành Dư. 2019. PEDOTRANSFER FUNCTION FOR PREDICTING ORCHARD ORGANIC CARBON SOIL IN HAUGIANG PROVINCE, VIETNAM. Merit Research Journal of Agricultural Science and Soil Sciences. 7. 145-155. (Đã xuất bản)
5.  Võ Quang Minh, Lê Quang Trí, Lê Văn Khoa, Trần Văn Dũng, Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Thị Hà Mi, Thái Thành Dư. 2019. CURRENT LAND USES ON PROBLEM SOILS IN HAU GIANG PROVINCE, VIET NAM. International Journal of Advances in Agricultural Science and Technolog. 6. 55-61. (Đã xuất bản)
6.  Võ Quang Minh, Lê Quang Trí, Lê Văn Khoa, Trần Văn Dũng, Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Thị Hà Mi, Thái Thành Dư. 2019. SOIL FERTILITY CAPABILITY CLASSIFICATION (FCC) IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM BASED ON THE CONVERSION OF SOIL MAP (WRB). International Journal of Engineering Sciences &Research Technology. 8(6). 224 – 231. (Đã xuất bản)
7.  Võ Quang Minh, Lê Quang Trí, Lê Văn Khoa, Trần Văn Dũng, Phạm Thanh Vũ, Thái Thành Dư. 2019. MAP MANIPULATION FOR RICE SOIL FERTILITY CLASSIFICATION OF THE MEKONG DELTA, VIETNAM. International Journal of Advances in Agricultural Science and Technolog. 6. 61-69. (Đã xuất bản)
8.  Dương Minh Viễn, Lê Quang Trí, Châu Minh Khôi, Nguyễn Văn Sinh, Quoc, T,P. Nguyen, J. Sammut, J.R. Condon. 2018. RISK OF SULFIDE FORMATION FROM ACID SULFATE SOIL IN RICE/SHRIMP FARMING SYSTEMS IN VIETNAM. National Soils Conference - Hyatt Hotel, Canberra, Australia. . 366-367. (Đã xuất bản)
9.  Thái Thành Dư, Lê Quang Trí, Võ Quang Minh, Lê Văn Khoa, Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Thị Hà Mi. 2018. APPLICATION OF GIS IN THE MAPPING OF SOIL FERTILITY DISTRIBUTION IN THE MEKONG DELTA. International Conference on GeoInformatics for Spatial - Infracstructure Development in Earth & Allied Sciences at Can Tho University, 22nd – 25th November 2018. . 60-65. (Đã xuất bản)
10.  Võ Quang Minh, Lê Quang Trí. 2016. THE SOIL FERTILITY CLASSIFICATION AND CONSTRAINTS FOR RICE CULTIVATION IN THE MEKONG DELTA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 03. 1-6. (Đã xuất bản)
11.  Mai Trọng Nhuận, Lê Quang Trí, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Hiếu Trung, Nguyễn Thị Khang, Trần Đăng Quy, Nguyễn Thị Thu Hà, Ngô Đức Thành, Đỗ Minh Đức, Nguyễn Tiền Giang, Trần Mạnh Liểu, Lê Văn Thăng, Đỗ Công Thung, Trương Việt Dũng, Phan Văn Tân. 2015. CHANGES IN IMPACTS OF CLIMATE EXTREMES; HUMAN SYSTEMS AND ECOSYSTEMS. Viet Nam special report on managing the risks of extreme events and disasters to advance climate change adaptation. Trần Thục. 140-185. (Đã xuất bản)
12.  Lê Quang Trí, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Hiếu Trung, Văn Phạm Đăng Trí, Nguyễn Thanh Bình, Đặng Kiều Nhân, Ngụy Thị Khanh, Lâm Thị Thu Sửu, Đào Trọng Tứ. 2015. MANAGING THE RISKS FROM CLIMATE EXTREMES AT THE LOCAL LEVEL. Viet Nam Special Report on Managing the Risk of Extremes events and Disaster to Advance to Climate Change Adaptation. In: Trần Thục. 186-223. (Đã xuất bản)
13.  Văn Phạm Đăng Trí, A. Smajgl, T. Q. Toan, Đặng Kiều Nhân, J. Ward, Nguyễn Hiếu Trung, Lê Quang Trí, Phạm Thanh Vũ. 2015. RESPONDING TO RISING SEA LEVELS IN THE MEKONG DELTA. Nature Climate Change. doi:10.1038/nclimate2469. 167–174. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Phan Chí Nguyện, Lê Quang Trí, Phạm Thanh Vũ. 2020. XÁC ĐỊNH YÊU CẦU CHO SẢN XUẤT LÚA ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TẠI TỈNH AN GIANG TRÊN CƠ SỞ THAM VẤN CÁC CHỦ THỂ KHÁC NHAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 3. 93-100. (Đã xuất bản)
2.  Ông Văn Ninh, Lê Quang Trí, Võ Quang Minh, Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Thị Hà Mi, Thái Thành Dư, Nguyễn Ngọc Mộng Kha, Nguyễn Minh Trang. 2019. ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG ĐỘ PHÌ NHIÊU ĐẤT VÀ XÁC ĐỊNH CÁC TRỞ NGẠI CHO CANH TÁC LÚA TỈNH HẬU GIANG. Khoa học Đất Việt Nam. 55. 136-142. (Đã xuất bản)
3.  Lê Huy Vũ, Lê Quang Trí, Trần Kim Tính, Võ Quang Minh, Lê Văn Khoa, Trần Văn Dũng, Phạm Thanh Vũ, Thái Thành Dư, Roãn Ngọc Chiến, Nguyễn Văn Đường, Trần Tuấn, Đỗ Bạch Đằng, Phạm Ngọc Phát, Nguyễn Quỳnh Thẩm, Nguyễn Thị Ngọc Lan. 2019. XÁC ĐỊNH TRỞ NGẠI CỦA ĐẤT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CÁC LOẠI CÂY TRỒNG CHÍNH Ở TỈNH VĨNH LONG. Khoa học Đất Việt Nam. 56. 39 – 44. (Đã xuất bản)
4.  Thái Thành Dư, Lê Quang Trí, Võ Quang Minh, Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Thị Hà Mi. 2019. ỨNG DỤNG GIS XÂY DỰNG BẢN ĐỒ PHÂN BỐ KHÔNG GIAN CỦA CÁC ĐẶC TÍNH PHÂN LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG. Hội nghi ứng dụng GIS toàn quốc tại Trường Đại học Tây Nguyên, ngày 28/11/2019. . 563-569. (Đã xuất bản)
5.  Lê Quang Trí, Phạm Thanh Vũ, Phạm Kim Định. 2019. ĐÁNH GIÁ YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ TRONG CÁC DỰ ÁN CỦA QUẬN NINH KIỀU, THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Khoa học đất. 56. (Đã xuất bản)
6.  Lê Quang Trí, Bùi Minh Chánh, Phạm Thanh Vũ. 2019. XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SẢN XUẤT CÂY LÚA VÀ CÂY MÀU Ở THỊ XÃ BÌNH MINH VÀ HUYỆN BÌNH TÂN, TỈNH VĨNH LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Môi trường. 109-116. (Đã xuất bản)
7.  Phan Chí Nguyện, Lê Quang Trí, Võ Quang Minh, Phạm Thanh Vũ. 2019. SẢN XUẤT LÚA VÀ RAU MÀU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TỈNH AN GIANG THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP. Khoa học Đất Việt Nam. 55. 80-85. (Đã xuất bản)
8.  Phan Chí Nguyện, Phạm Thanh Vũ, Lê Quang Trí, Võ Quang Minh. 2019. ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG ĐẤT ĐAI ĐỂ ĐỀ XUẤT PHÂN VÙNG SẢN XUẤT LÚA VÀ RAU MÀU LÀM CƠ SỞ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TẠI TỈNH AN GIANG. Khoa học và kỹ thuật nông nghiệp phát triển nông thôn. 18. (Đã xuất bản)
9.  Nguyễn Thị Hà Mi, Lê Quang Trí, Võ Quang Minh, Thái Thành Dư. 2019. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIS VÀ VIỄN THÁM TRONG THEO DÕI CƠ CẤU MÙA VỤ LÚA DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TỈNH AN GIANG. Hội nghi ứng dụng GIS toàn quốc tại Trường Đại học Tây Nguyên, ngày 28/11/2019. . 513-521. (Đã xuất bản)
10.  Nguyen Tan Trung, Phạm Thanh Vũ, Lê Quang Trí, Lê Cảnh Định. 2019. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH TÍCH HỢP GIS VÀ MCA TRONG ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ ĐỀ XUẤT SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆPHUYỆN HÒN ĐẤT, TỈNH KIÊN GIANG. Khoa học đất. 56. 76-80. (Đã xuất bản)
11.  Lê Quang Trí, Phạm Thanh Vũ, Hoàng Minh Quang. 2019. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG. Khoa học đất. 56. (Đã xuất bản)
12.  Thái Thành Dư, Lê Quang Trí, Võ Quang Minh, Lê Văn Khoa, Trần Văn Dũng, Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Thị Hà Mi, Phan Chí Nguyện. 2019. CÁC ĐẶC TÍNH PHÂN LOẠI ĐẤT VÀ SỰ PHÂN BỐ ĐẤT TỈNH AN GIANG PHÂN LOẠI THEO WRB 2006 TỈ LỆ 1:100.000. Khoa học Đất Việt Nam. 56. 5-10. (Đã xuất bản)
13.  Huỳnh Văn Quốc, Lê Quang Trí, Châu Minh Khôi, Nguyễn Văn Sinh, Jes Sammut, Thị Tú Linh, Jason Condon. 2018. HIỆU QUẢ CỦA BÓN BÙN ĐÁY MƯƠNG HỆ THỐNG CANH TÁC LÚA-TÔM ĐỐI VỚI ĐỘ PHÌ NHIÊU ĐẤT VÀ NĂNG SUẤT LÚA Ở HUYỆN THỚI BÌNH, TỈNH CÀ MAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp. 42-50. (Đã xuất bản)
14.  Nguyen Tan Trung, Lê Quang Trí, Lê Cảnh Định. 2018. ỨNG DỤNG GIS VÀ AHP TRONG ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TỈNH KIÊN GIANG. Khoa học đất. 53. (Đã xuất bản)
15.  Nguyễn Thị Ngọc Lan, Lê Quang Trí, Võ Quang Minh, Phạm Thanh Vũ, Thái Thành Dư. 2018. ĐÁNH GIÁ TÍNH BỀN VỮNG VÀ CHIẾN LƯỢC QUẢN LÝ KHAI THÁC TÀI NGUYÊN ĐẤT ĐAI CHO PHÁT TRIỂN CÁC MÔ HÌNH CANH TÁC CÓ TRIỂN VỌNG Ở HẬU GIANG. Khoa học đất. 53. 120-124. (Đã xuất bản)
16.  Dư lê Minh Hiền, Phạm Thanh Vũ, Lê Quang Trí, Phan Chí Nguyện. 2018. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TIỀM NĂNG ĐẤT ĐAI CHO PHÁT TRIỂN CÂY SẦU RIÊNG TẠI HUYỆN CÁI BÈ. Khoa học đất. 53. (Đã xuất bản)
17.  Thái Thành Dư, Lê Quang Trí, Võ Quang Minh, Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Thị Hà Mi. 2018. ỨNG DỤNG GIS TRONG ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG CÁC BIỂU LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG GIAI ĐOẠN 2008 - 2017. Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc năm 2018 tại Viện địa lý tài nguyên thành phố Hồ Chí Minh ngày 27/10/2018. . 342-351. (Đã xuất bản)
18.  Thái Thành Dư, Lê Quang Trí, Võ Quang Minh, Trần Văn Dũng, Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Thị Hà Mi, Ông Văn Ninh. 2018. CẬP NHẬT BẢN ĐỒ ĐẤT VÀ ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG CÁC NHÓM ĐẤT CHÍNH TỈNH HẬU GIANG. Khoa học đất. 53. 14-18. (Đã xuất bản)
19.  Võ Quang Minh, Lê Quang Trí, Trần Kim Tính, Lê Văn Khoa, Trần Văn Dũng, Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Thị Hà Mi, Thái Thành Dư, Tăng Hoài Phương, Lê Huy Vũ, Roãn Ngọc Chiến, Nguyễn Văn Đường. 2018. ĐẶC TÍNH ĐỘ PHÌ ĐẤT VÀ MỘT SỐ HẠN CHẾ CHO CANH TÁC LÚA Ở TỈNH VĨNH LONG. Khoa học đất. 53. 125-130. (Đã xuất bản)
20.  Võ Quang Minh, Lê Quang Trí, Phạm Thanh Vũ, Thái Thành Dư, Nguyễn Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thanh Vũ. 2018. ĐÁNH GIÁ CÁC TRỞ NGẠI CHO PHÁT TRIỂN CÁC KIỂU SỬ DỤNG ĐẤT Ở TỈNH HẬU GIANG. Hội nghị Khoa học đất "Sử dụng bền vững tài nguyên đất ở đồng bằng sông Cửu Long năm 2018" tại trường Đại học Cần Thơ ngày. . 7-13. (Đã xuất bản)
21.  Võ Quang Minh, Lê Quang Trí, Phạm Thanh Vũ, Thái Thành Dư, Phạm Văn Tiến, Nguyễn Thị Ngọc Lan. 2018. ĐÁNH GIÁ ĐẶC TÍNH ĐỘ PHÌ ĐẤT SẢN XUẤT LÚA THEO HỆ THỐNG FCC TỈNH HẬU GIANG. Hội nghị Khoa học đất "Sử dụng bền vững tài nguyên đất ở đồng bằng sông Cửu Long năm 2018" tại trường Đại học Cần Thơ ngày. . 14-20. (Đã xuất bản)
22.  Phạm Thanh Vũ, Lê Quang Trí, Lê Văn Khoa, Nguyễn Thị Ngọc Lan, Huỳnh Phú Hiệp. 2018. ĐÁNH GIÁ SỰ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ CON NGƯỜI ĐẾN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CỦA THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Khoa học đất. 53. 95-99. (Đã xuất bản)
23.  Nguyen Tan Trung, Lê Quang Trí, Lê Cảnh Định. 2018. CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP THÍCH ỨNGVỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÙNG U MINH THƯỢNG - TỈNH KIÊN GIANG. Khoa học đất. 53. (Đã xuất bản)
24.  Võ Quang Minh, Lê Quang Trí, Trần Văn Dũng, Phạm Thanh Vũ, Thái Thành Dư, Trần Thanh Thắng. 2018. CƠ SỞ CHUYỂN ĐỔI BẢN ĐỒ ĐẤT ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG PHÂN LOẠI THEO WRB (1998) SANG WRB (2006). Khoa học đất. 53. 5-13. (Đã xuất bản)
25.  Phan Chí Nguyện, Phạm Thanh Vũ, Lê Quang Trí, Võ Quang Minh. 2018. ỨNG DỤNG GIS TRONG ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN CÂY LÚA VÀ RAU MÀU TỈNH AN GIANG. KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ. 15(11b). (Đã xuất bản)
26.  Phan Chí Nguyện, Lê Quang Trí, Võ Quang Minh, Phạm Thanh Vũ. 2018. ỨNG DỤNG GIS TRONG ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN CÂY LÚA VÀ RAU MÀU TỈNH AN GIANG. Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc năm 2018 tại Viện địa lý tài nguyên thành phố Hồ Chí Minh ngày 27/10/2018. . 117-123. (Đã xuất bản)
27.  Huỳnh Văn Quốc, Châu Minh Khôi, Lê Quang Trí, Nguyễn Văn Sinh, Jason Condon. 2018. SỬ DỤNG BÙN ĐÁY MƯƠNG THAY THẾ PHÂN BÓN CHO LÚA TRONG HỆ THỐNG CANH TÁC LÚA-TÔM Ở HUYỆN THỚI BÌNH, TỈNH CÀ MAU. Hội nghị Khoa học và Công nghệ chuyên ngành Trồng trọt, Bảo vệ thực vật. . 370-378. (Đã xuất bản)
28.  Phan Chí Nguyện, Lê Quang Trí, Võ Quang Minh, Phạm Thanh Vũ, Trương Thị Cẩm Hằng. 2017. TÍCH HỢP GIS VÀ MCE TRONG XÂY DỰNG BẢN ĐỒ CHỈ SỐ TỔN THƯƠNG CHO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TỈNH AN GIANG. Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2017. . 621-630. (Đã xuất bản)
29.  Nguyễn Hồng Thảo, Nguyễn Hiếu Trung, Lê Quang Trí. 2017. XÂY DỰNG MÔ HÌNH HỖ TRỢ BỐ TRÍ ĐẤT NÔNG NGHIỆP - TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU Ở HUYỆN MỸ XUYÊN, TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2017. 166-177. (Đã xuất bản)
30.  Phan Chí Nguyện, Lê Quang Trí, Phạm Thanh Vũ, Võ Quang Minh, Võ Thanh Tâm, Võ Việt Thanh. 2017. ĐÁNH GIÁ CÁC TIÊU CHÍ CỦA CÔNG NGHỆ CAO TRONG SẢN XUẤT LÚA VÀ RAU MÀU Ở HUYỆN THOẠI SƠN VÀ CHÂU PHÚ - AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2017. 39-48. (Đã xuất bản)
31.  Phạm Thanh Vũ, Lê Quang Trí, Nguyễn Hiếu Trung, Văn Phạm Đăng Trí, Vương Tuấn Huy. 2017. INTEGRATING INDIGENOUS KNOWLEDGE FOR PARTICIPATORY LAND USE PLANNING (PLUP) IN TRA HAT HAMLET, A CLIMATE-SMART VILLAGE IN THE MEKONG RIVER DELTA, VIETNAM. VietNam journal of science, technology and Engineering. 59. 32-38. (Đã xuất bản)
32.  Nguyễn Quốc Duy, Lê Quang Trí, Phạm Thanh Vũ, Tôn Thất Lộc. 2017. MÔ HÌNH TỐI ƯU CHO BỐ TRÍ ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ CANH TÁC LÚA BỀN VỮNG: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI HUYỆN LONG HỒ, TỈNH VĨNH LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2017. 66-77. (Đã xuất bản)
33.  Phạm Thanh Vũ, Lê Quang Trí, Nguyễn Hiếu Trung, Vương Tuấn Huy, Phan Hoàng Vũ, Tôn Thất Lộc. 2017. ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN CƠ SỞ TƯƠNG TÁC CÁC CHỦ THỂ Ở CẤP ĐỘ CHI TIẾT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 50. 1-12. (Đã xuất bản)
34.  Thái Thành Dư, Trần Văn Dũng, Lê Quang Trí, Võ Quang Minh, Phạm Thanh Vũ, Ông Văn Ninh. 2017. CÁC ĐẶC TÍNH PHÂN LOẠI ĐẤT THEO HỆ THỐNG PHÂN LOẠI WRB 2006 TỈNH HẬU GIANG TỈ LỆ 1/100.000. Khoa học đất. 52. 10-15. (Đã xuất bản)
35.  Phạm Thanh Vũ, Lê Quang Trí, Nguyễn Hiếu Trung, Vương Tuấn Huy, Tôn Thất Lộc. 2017. NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI ĐỂ TỐI ƯU HÓA LỢI NHUẬN NÔNG HỘ TẠI ẤP TRÀ HẤT, XÃ CHÂU THỚI, HUYỆN VĨNH LỢI, TỈNH BẠC LIÊU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 51. 54-63. (Đã xuất bản)
36.  Võ Quang Minh, Lê Quang Trí. 2017. MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC TẦNG VÀ ĐẶC TÍNH CHẨN ĐOÁN ĐẤT THÂM CANH LÚA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VỚI HỆ THỐNG PHÂN LOẠI KHẢ NĂNG ĐỘ PHÌ ĐẤT FCC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 48. 111-115. (Đã xuất bản)
37.  Phạm Thanh Vũ, Lê Quang Trí, Nguyễn Hiếu Trung, Vương Tuấn Huy, Tôn Thất Lộc. 2016. NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI ĐỂ TỐI ƯU HÓA LỢI NHUẬN NÔNG HỘ TẠI ẤP TRÀ HẤT, XÃ CHÂU THỚI, HUYỆN VĨNH LỢI, TỈNH BẠC LIÊU. Kỷ yếu hội nghi khoa học. ISBN: 978-604-919-785-7. 151-161. (Đã xuất bản)
38.  Phạm Thanh Vũ, Lê Quang Trí, Nguyễn Hiếu Trung, Vương Tuấn Huy, Tôn Thất Lộc. 2016. ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN CƠ SỞ TƯƠNG TÁC CÁC CHỦ THỂ Ở CẤP CHI TIẾT. hội nghị Quản lý đất đai. ISBN: 978-604-919-785-7. 270-285. (Đã xuất bản)
39.  Phạm Thanh Vũ, Lê Quang Trí, Võ Quang Minh, Phan Chí Nguyện. 2016. ỨNG DỤNG GIS TRONG ĐÁNH GIÁ TÍNH TỔN THƯƠNG CHO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TỈNH AN GIANG DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU. Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2016, tại trường Đại học Huế ngày 08-10/12/2016. . 261-274. (Đã xuất bản)
40.  Phạm Thanh Vũ, Võ Quang Minh, Phan Chí Nguyện, Lê Quang Trí. 2016. ĐÁNH GIÁ TÍNH RỦI RO CỦA SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CÁC TỈNH VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG DO BIẾN ĐỘNG CHẾ ĐỘ MẶN. Môi trường. Chuyên đề III. 102-106. (Đã xuất bản)
41.  Phạm Thanh Vũ, Lê Quang Trí, Vương Tuấn Huy, Nguyễn Thị An Khương. 2016. ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP TỐI ƯU HÓA TRONG SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN VỊ THỦY, TỈNH HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 44. 38-47. (Đã xuất bản)
42.  Phạm Thanh Vũ, Lê Quang Trí, Vương Tuấn Huy. 2016. TIỀM NĂNG ĐẤT ĐAI CHO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TỈNH BẠC LIÊU TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 42. 58-69. (Đã xuất bản)
43.  Võ Quang Minh, Lê Quang Trí, Phạm Thanh Vũ, Trần Văn Dũng. 2016. CHUYỂN ĐỔI CHÚ GIẢI BẢN ĐỒ ĐẤT ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG PHÂN LOẠI THEO HỆ THỐNG WRB 1998 SANG WRB 2006. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2016. 10-21. (Đã xuất bản)
44.  Nguyễn Thị Hà Mi, Lê Quang Trí, Võ Quang Minh, Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Hiếu Trung, Phan Kiều Diễm, Trần Quang Thọ, Thái Thành Dư, Ngô Xuân Hiền. 2015. ỨNG DỤNG GIS TRONG ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT LÚA Ở CÁC KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở TỈNH BẠC LIÊU. Kỷ yếu hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2015, tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội, ngày 6-9/10/2015. . 242-247. (Đã xuất bản)
45.  Huỳnh Văn Quốc, Lê Quang Trí, Châu Minh Khôi, Dương Minh Viễn, Nguyễn Văn Sinh. 2015. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CUNG CẤP ĐẠM KHOÁNG CỦA BÙN ĐÁY TRONG MÔ HÌNH CANH TÁC LÚA - TÔM. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 20. 59-64. (Đã xuất bản)
46.  Võ Quang Minh, Lê Quang Trí, Phan Kiều Diễm, Nguyễn Thị Hà Mi. 2015. ỨNG DỤNG VIỄN THÁM TRONG THEO DÕI CƠ CẤU MÙA VỤ LÚA DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở TỈNH AN GIANG. Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 14, thành phố Hồ Chí Minh, 30/10/2015. . 187-194. (Đã xuất bản)
47.  Võ Quang Minh, Lê Quang Trí, Phan Kiều Diễm, Nguyễn Thị Hà Mi, Tràn Thi Hiền. 2015. THEO DÕI BIẾN ĐỘNG DIỆN TÍCH CƠ CẤU MÙA VỤ LÚA Ở ĐỒNG BẮNG SÔNG CỬU LONG BẰNG ẢNH VIỄN THÁM. GIS Toàn quốc 2015, Hà nội. . 254-261. (Đã xuất bản)
48.  Nguyễn Thị Hà Mi, Lê Quang Trí, Võ Quang Minh, Trần Quang Thọ, Thái Thành Dư, Ngô Xuân Hiền. 2015. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIS TRONG ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN CANH TÁC LÚA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Kỷ yếu hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2015, tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội, ngày 6-9/10/2015. . 232-236. (Đã xuất bản)
49.  Nguyễn Hữu Kiệt, Lê Quang Trí, Thiều Quang Thiện. 2014. TỐI ƯU HÓA ĐA MỤC TIÊU TRONG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI BỀN VỮNG (MULTI-OBJECTIVES OPTIMIZATION IN SUSTAINABLE LAND USE PLANNING). Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc, tổ chức tại Trường Đại học Cần Thơ ngày 28-29/11/2014. . 677-687. (Đã xuất bản)
50.  Nguyễn Văn Phục, Nguyễn Thị Hà Mi, Phan Kiều Diễm, Võ Quang Minh, Lê Quang Trí, Nguyễn Xuân Hiền. 2014. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN HIỆN TRẠNG VÀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TẠI TỈNH HẬU GIANG. Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2014 tại Cần Thơ 28-29/11/2014. . 845-854. (Đã xuất bản)
51.  Trần Thị Ngọc Trinh, Lê Quang Trí, Võ Quang Minh, Đặng Phi Lĩnh, Phạm Thanh Vũ, Phan Chí Nguyện. 2014. ĐÁNH GIÁ TÍNH BỀN VỮNG CỦA MÔ HÌNH TÔM - LÚA THEO VÙNG THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI CỦA XÃ THUẬN HÒA, HUYỆN AN MINH TỈNH KIÊN GIANG. Hội thảo khoa học Công Nghệ Thông Tin với Biến Đổi Khí Hậu trong phát triển sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu Ở Việt Nam tại Kiên Giang ngày 29 tháng 9 năm 2014. . (Đã xuất bản)
52.  Nguyễn Hữu Kiệt, Lê Quang Trí, Bă?ng Thanh Bi?nh, Thiều Quang Thiện. 2014. ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI KẾT HỢP ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP TOÁN TỐI ƯU LÀM CƠ SỞ CHO QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN CỜ ĐỎ, THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 30. 70-77. (Đã xuất bản)
53.  Phạm Thanh Vũ, Lê Quang Trí, Nguyễn Hiếu Trung, Vương Tuấn Huy, Nguyễn Tấn Đạt, Lê Thị Nương. 2014. ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH ĐA TIÊU CHÍ HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH TRONG SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI TỈNH BẠC LIÊU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 31. 106-115. (Đã xuất bản)
54.  Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Hiếu Trung, Lê Quang Trí. 2014. KHAI THÁC CÁC KỊCH BẢN CỦA CHIẾN LƯỢC LỰA CHỌN SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ SẢN XUẤT HÀNG HÓA NÔNG NGHIỆP. Khoa học và công nghệ. ISBN 9786046703655. 108. (Đã xuất bản)
55.  Võ Quang Minh, Lê Quang Trí, Phan Kiều Diễm, Nguyễn Xuân Hiền. 2014. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS) XÁC ĐỊNH CÁC VÙNG DỄ TỔN THƯƠNG DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Hội thảo khoa học Công Nghệ Thông Tin với Biến Đổi Khí Hậu trong phát triển sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu Ở Việt Nam tại Kiên Giang ngày 29 tháng 9 năm 2014. 1. (Đã xuất bản)
56.  , Lê Quang Trí, Lê Thị Nương, Phạm Thanh Vũ. 2014. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ XÁC ĐỊNH HỆ THỐNG CANH TÁC GIÚP HỖ TRỢ TRONG ĐÁNH GIÁ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2014. 111-116. (Đã xuất bản)
57.  Phạm Thanh Vũ, Lê Quang Trí, Nguyễn Hiếu Trung, Nguyễn Hữu Kiệt. 2014. TỐI ƯU HÓA VIỆC LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI TỈNH BẠC LIÊU. Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 08. 13-20. (Đã xuất bản)
58.  Võ Quang Minh, Lê Quang Trí, Phan Kiều Diễm, Nguyễn Xuân Hiền. 2014. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS) XÁC ĐỊNH CÁC VÙNG DỂ TỔN THƯƠNG DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Nông Nghiệp và phát triển nông thôn. 12/2014. 104-110. (Đã xuất bản)
59.  Nguyễn Hữu Đặng, Lê Quang Trí, . 2013. SỰ THAY ĐỔI MÔ HÌNH CANH TÁC THEO KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CỦA NGƯỜI DÂN. Môi trường tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL. 1. 582. (Đã xuất bản)
60.  Nguyễn Hữu Kiệt, Lê Quang Trí, Bằng Thanh Bình. 2013. ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI KẾT HỢP ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP TOÁN TỐI ƯU KINH TẾ LÀM CƠ SỞ CHO QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI BỀN VỮNG TẠI CỜ ĐỎ CẦN THƠ. Môi trường tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL. 1. 622. (Đã xuất bản)
61.  Nguyễn Hữu Đặng, Lê Quang Trí, Nguyễn Thị Song Bình, Nguyễn Khánh Vân. 2013. ĐÁNH GIÁ SỰ THAY ĐỔI SỬ DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN 2000-2005-2010 VÀ XU HƯỚNG THAY ĐỔI TRONG TƯƠNG LAI VÙNG ĐẤT PHÈN TRI TÔN, AN GIANG. Môi trường tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL. 1. 560. (Đã xuất bản)
62.  Phạm Thanh Vũ, Lê Quang Trí, Nguyễn Thị Song Bình, Nguyễn Khánh Vân. 2013. ĐÁNH GIÁ SỰ THAY ĐỔI SỬ DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN 2000 - 2011 VÀ XU HƯỚNG THAY ĐỔI TRONG TƯƠNG LAI TRÊN VÙNG ĐẤT PHÈN TẠI HUYỆN TRI TÔN, TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 27. 72-79. (Đã xuất bản)
63.  Văn Phạm Đăng Trí, , Phạm Thanh Vũ, Lê Quang Trí, Nguyễn Hiếu Trung. 2013. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH AQUACROP MÔ PHỎNG NĂNG SUẤT LÚA TRONG ĐIỀU KIỆN CÁC YẾU TỐ KHÍ HẬU THAY ĐỔI TẠI VÙNG BẮC QUỐC LỘ 1A, TỈNH BẠC LIÊU. Tạp Chí Khoa Học và Công Nghệ. 13. 48 - 53. (Đã xuất bản)
64.  Nguyễn Hữu Kiệt, Lê Quang Trí, Võ Thị Gương, Nguyễn Tuấn Anh. 2013. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH STELLA DỰ ĐOÁN SỰ SODIC HÓA TRONG ĐẤT VÙNG VEN BIỂN TỈNH SÓC TRĂNG. Hội thảo toàn quốc về CNTT năm 2013 – Trường Đại học Cần Thơ. 1. 27. (Đã xuất bản)
65.  Phạm Thanh Vũ, Lê Quang Trí, , Phan Hoàng Vũ. 2013. SỰ THAY ĐỔI MÔ HÌNH CANH TÁC THEO KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CỦA NGƯỜI DÂN TẠI CÁC HUYỆN VEN BIỂN TỈNH SÓC TRĂNG VÀ BẠC LIÊU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 26. 46-54. (Đã xuất bản)
66.  Lê Quang Trí, Nguyễn Phạm Xuân Tài, Phạm Thanh Vũ. 2013. TỐI ƯU HÓA TRONG VIỆC LỰA CHỌN CÁC MÔ HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG CẤP HUYỆN NGHIÊN CỨU CỤ THỂ HUYỆN TRÀ ÔN, TỈNH VĨNH LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 25. 173-182. (Đã xuất bản)
67.  Nguyễn Hữu Kiệt, Lê Quang Trí, Lưu Thanh Sang. 2013. NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG GIAI ĐOẠN 1993-2010. Môi trường tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL. 1. 613. (Đã xuất bản)
68.  Nguyễn Hữu Đặng, Lê Quang Trí, , Nguyễn Trang Hoàng Như. 2013. BƯỚC ĐẦU XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ KINH TẾ- XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC LỰA CHỌN MÔ HÌNH CANH TÁC TRÊN ĐỊA BÀN BẠC LIÊU. Môi trường tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL. 1. 571. (Đã xuất bản)
69.  , Văn Phạm Đăng Trí, Nguyễn Hữu Đặng, Lê Quang Trí, Nguyễn Hiếu Trung. 2013. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH AQUACROP MÔ PHỎNG NĂNG SUẤT LÚA TRONG ĐIỀU KIỆN CÁC YẾU TỐ KHÍ HẬU THAY ĐỔI VÙNG BẮC QUỐC LỘ 1A TỈNH BẠC LIÊU. Môi trường tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL. 1. 603. (Đã xuất bản)
70.  Phạm Thanh Vũ, Lê Quang Trí, , Nguyễn Trang Hoàng Như. 2013. XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC LỰA CHỌN MÔ HÌNH CANH TÁC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 27. 68-75. (Đã xuất bản)
71.  Nguyễn Thị Song Bình, Nguyễn Hữu Đặng, Lê Quang Trí, Trần Thanh Thiên. 2013. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CÁC MÔ HÌNH CANH TÁC TRÊN ĐẤT PHÈN GÒ QUAO KIÊN GIANG VÀ TRI TÔN AN GIANG. Môi trường tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL. 1. 592. (Đã xuất bản)
72.  , Văn Phạm Đăng Trí, Nguyễn Hiếu Trung, Phạm Thanh Vũ, Lê Quang Trí. 2013. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH AQUACROP MÔ PHỎNG NĂNG SUẤT LÚA TRONG ĐIỀU KIỆN CÁC YẾU TỐ KHÍ HẬU THAY ĐỔI TẠI VÙNG BẮC QUỐC LỘ 1A, TỈNH BẠC LIÊU. Nông nghiệp và PTNT. 13. 48. (Đã xuất bản)
73.  Nguyễn Hiếu Trung, Võ Quang Minh, Lê Quang Trí. 2012. ỨNG DỤNG GIS TRONG ĐÁNH GIÁ TỔN THƯƠNG DO TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ NƯỚC BIỂN DÂNG LÊN NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN TP CẦN THƠ. Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2012. 1. 182. (Đã xuất bản)
74.  Huỳnh Phú Hiệp, Lê Quang Trí. 2011. THAY ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ ĐỜI SỐNG KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA NGƯỜI DÂN TRONG VÙNG DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ NAM CẦN THƠ, QUẬN CÁI RĂNG, THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 18a. 35-45. (Đã xuất bản)
75.  Lê Quang Trí, Võ Quang Minh, Phạm Thanh Vũ, Lê Thị Linh, Lương Thạnh Siêu. 2011. ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI ĐỊNH LƯỢNG KINH TẾ VÀ MỐI QUAN HỆ VỚI ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI ĐỊNH TÍNH HUYỆN CÀNG LONG, TỈNH TRÀ VINH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 20a. 51-60. (Đã xuất bản)
76.  Lê Quang Trí, Phạm Thanh Vũ. 2011. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI TỰ NHIÊN VÀ ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI ĐA TIÊU CHÍ Ở HUYỆN CÀNG LONG, TỈNH TRÀ VINH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 18b. 63-72. (Đã xuất bản)
77.  Lê Thị Linh, Lê Quang Trí, Võ Quang Minh. 2011. NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG HỆ THỐNG PHÂN LOẠI TIỀM NĂNG ĐỘ PHÌ FCC TRONG ĐÁNH GIÁ ĐỘ PHÌ NHIÊU ĐẤT TRỒNG LÚA TỈNH TRÀ VINH TỶ LỆ 1/100.000. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 20b. 180-188. (Đã xuất bản)
78.  Lê Thị Linh, Lê Quang Trí, Võ Quang Minh, Phạm Thanh Vũ, Võ Phước Khải. 2011. ĐÁNH GIÁ VIỆC XÂY DỰNG PHÂN CẤP YẾU TỐ KINH TẾ LÀM CƠ SỞ CHO PHÂN HẠNG THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI ĐỊNH LƯỢNG KINH TẾ THÔNG QUA KIỂM CHỨNG THỰC TẾ TẠI HUYỆN CÀNG LONG TỈNH TRÀ VINH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 20b. 169-179. (Đã xuất bản)
79.  Nguyễn Hữu Kiệt, Lê Quang Trí, Phạm Thanh Vũ. 2011. ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ALES, PRIMER KẾT NỐI VỚI GIS TRONG ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI TẠI HUYỆN HỒNG DÂN, TỈNH BẠC LIÊU. Hội Thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2010. . (Đã xuất bản)
80.  Trần Văn Hừng, Lê Quang Trí, Võ Quang Minh. 2011. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI VÙNG VEN BIỂN BẠC LIÊU DƯỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ GIS. Ký yếu Hội thảo Ứng dụng GIS Toàn quốc 2010. . (Đã xuất bản)
81.  Phạm Thanh Vũ, Lê Quang Trí, Võ Quang Minh, Trần Thanh Thắng. 2011. PHÂN LOẠI ĐẤT VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THEO HỆ THỐNG CHÚ GIẢI FAO - WRB (2006). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 18b. 10-17. (Đã xuất bản)
82.  Kha Thanh Hoàng, Võ Thị Gương, Lê Quang Trí. 2010. HIỆU QUẢ CỦA PHÂN HỮU CƠ TRONG CẢI THIỆN NĂNG SUẤT KHÓM TRÊN ĐẤT PHÈN TẠI HỒNG DÂN-BẠC LIÊU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 14. 128-134. (Đã xuất bản)
83.  Lê Quang Trí, Phạm Thanh Vũ. 2010. XÁC ĐỊNH MỘT SỐ TIÊU CHÍ CHO ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI BÁN - ĐỊNH LƯỢNG TRÊN 02 VÙNG SINH THÁI KHÁC NHAU). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 15b. 114-124. (Đã xuất bản)
84.  Dương Thanh Nhã, Lê Quang Trí, Võ Quang Minh, Ngô Ngọc Hưng, Lê Văn Phát. 2010. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI PHẪU DIỆN CỦA ĐẤT PHÈN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 14. 243-249. (Đã xuất bản)
85.  LE MINH LOC, Võ Thị Gương, Lê Quang Trí. 2009. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ SÂU NGẬP ĐẾN SINH KHỐI RỪNG TRÀM TRÊN ĐẤT THAN BÙN VÀ ĐẤT PHÈN KHU VỰC U MINH HẠ, CÀ MAU.. Khoa học Đất. . (Đã xuất bản)
86.  LE MINH LOC, Võ Thị Gương, Lê Quang Trí. 2009. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ SÂU NGẬP ĐẾN SINH KHỐI RỪNG TRÀM TRÊN ĐẤT THAN BÙN VÀ ĐẤT PHÈN KHU VỰC U MINH HẠ, CÀ MAU.. Khoa học Đất. . (Đã xuất bản)
87.  Phạm Thanh Vũ, Lê Quang Trí, Văn Phạm Đăng Trí. 2009. ỨNG DỤNG CÔNG CỤ HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH TRONG CÔNG TÁC QUY HOẠCH & SỬ DỤNG BỀN VỮNG NGUỒN TÀI NGUYÊN ĐẤT ĐAI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 11a. (Đã xuất bản)
88.  Phạm Thanh Vũ, Lê Quang Trí, Văn Phạm Đăng Trí. 2009. ỨNG DỤNG CÔNG CỤ HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH TRONG CÔNG TÁC QUY HOẠCH & SỬ DỤNG BỀN VỮNG NGUỒN TÀI NGUYÊN ĐẤT ĐAI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 11a. 71-79. (Đã xuất bản)
89.  Lê Quang Trí, Văn Phạm Đăng Trí. 2009. SỬ DỤNG PHẦN MỀM RESTORE ĐỂ ĐÁNH GIÁ TÍNH HIỆU QUẢ CHUYỂN ĐỔI CÁC MÔ HÌNH CANH TÁC TRÊN ĐẤT PHÈN XÃ VĨNH LỘC, HUYỆN HỒNG DÂN, TỈNH BẠC LIÊU.. Khoa học Đất. . (Đã xuất bản)
90.  Võ Quang Minh, Lê Quang Trí. 2009. QUAN HỆ GIỮA CÁC TẦNG CHUẨN ĐOÁN, ĐẶC TÍNH CHUẨN ĐOÁN ĐẤT THÂM CANH LÚA Ở ĐBSCL VỚI CÁC ĐẶC TÍNH CỦA HỆ THỐNG PHÂN LOẠI ĐỘ PHÌ ĐẤT.. Khoa học Đất. . (Đã xuất bản)
91.  Lê Quang Trí, Phạm Thanh Vũ, Văn Phạm Đăng Trí, Nguyễn Thị Song Bình. 2009. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG XÂY DỰNG QUY TRÌNH PHÂN TÍCH HỆ THỐNG CANH TÁC VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI ĐA MỤC TIÊU 02 CẤP XÃ VÀ HUYỆN LÀM CƠ SỞ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI BỀN VỮNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 12. 62-74. (Đã xuất bản)
92.  Dương Minh Viễn, Võ Thị Gương, Lê Quang Trí. 2008. HIỆU QUẢ PHÂN HỮU CƠ BÃ BÙN MÍA ĐẾN SINH TRƯỞNG CÂY TRỒNG. Khoa học Đất. . (Đã xuất bản)
93.  Lê Quang Trí, Văn Phạm Đăng Trí, Phạm Thanh Vũ. 2008. ĐÁNH GIÁ ĐA MỤC TIÊU KẾT HỢP VỚI PHÂN VÙNG THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI TỰ NHIÊN VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN KINH TẾ XÃ HỘI CẤP HUYỆN. NGHIÊN CỨU CỤ THỂ Ở HUYỆN TAM BÌNH, TỈNH VĨNH LONG. Khoa học Đất. . (Đã xuất bản)
94.  Lê Quang Trí, Võ Thị Gương. 2008. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NUÔI TÔM Ở ĐBSCL: CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ XÃ HỘI. Khoa học Đất. . (Đã xuất bản)
95.  Lê Quang Trí, Văn Phạm Đăng Trí. 2008. ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI VÀ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG CANH TÁC KẾT HỢP VỚI CÁC KỸ THUẬT ĐÁNH GIÁ ĐA MỤC TIÊU LÀM CƠ SỞ CHO QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI Ở XÃ SONG PHÚ, HUYỆN TAM BÌNH, TỈNH VĨNH LONG. Khoa học Đất. . (Đã xuất bản)
96.  Võ Quang Minh, Lê Quang Trí. 2008. CÁC TẦNG CHẨN ĐOÁN, ĐẶC TÍNH CHẨN ĐOÁN CHÍNH CỦA ĐẤT THÂM CANH LÚA Ở ĐBSCL. Khoa học Đất. . (Đã xuất bản)
97.  Lê Quang Trí, Võ Thị Gương, Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Hữu Kiệt, Nguyễn Thị Song Bình, Võ Văn Chiến. 2008. ĐÁNH GIÁ SỰ THAY ĐỔI ĐẶC TÍNH ĐẤT VÀ SỬ DỤNG ĐẤT CỦA 3 HUYỆN VEN BIỂN TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 09. 59-68. (Đã xuất bản)
98.  Lê Quang Trí, Phạm Thanh Vũ, Văn Phạm Đăng Trí, Kha Thanh Hoàng. 2007. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CÁC YẾU TỐ ĐẦU VÀO ? ĐẦU RA ĐẾN HỆ THỐNG SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI THEO NHÓM NÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ SONG PHÚ TAM BÌNH - VĨNH LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 07. 67-76. (Đã xuất bản)