BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: TRẦN THỊ THANH HIỀN Giới tính: Nữ
Email: ttthien@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Học hàm: Giáo sư
Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ nuôi trồng thủy sản
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Nghiên cứu hỗn hợp Probiotic cải tiện tăng trưởng, tăng cường miễn dịch, hệ vi sinh vật ruột và cải thiện môi trường nước nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei)” (đề tài ShrimpCJ20)” 2021 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
2 Ảnh hưởng bổ sung Lactobacilus plantarum HK L-137 vào thức ăn lên tăng trưởng và tăng cường miễn dịch của cá lóc (Channa striata)” (đề tài Cá lóc HKL137)” 2021 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3 Nghiên cứu cân bằng axit amin bổ sung vào thức ăn có hàm lượng protein khác nhau lên tăng trưởng, tỉ lệ sống và hiệu quả sử dụng thức ăn của tôm thẻ chân trắng, Litopenaeus vanamei” (đề tài Shrimpevonik20) 2021 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
4 Thương mại hóa nuôi trồng thủy sản bền vững” (gọi tắt là CAST) 2020 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
5 Nghiên cứu sử dụng oxy già H2O2 trong nuôi tôm thẻ chân trắng, Litopenaeus vanamei” (đề tài ShrimpH2O2) 2020 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) ở đồng bằng sông Cửu Long: Thành công và thách thức trong phát triển bền vững
Đại học Cần Thơ 2016 978-604-60-2089-3   X
2 Sinh học sản xuất giống và nuôi cá lóc (Channa striata)
NXB Nông nghiệp 2020 978-604-60-3166-6 X  
3 Kỹ thuật nuôi thức ăn tự nhiên
978-604-919-810-6   X
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Trần Thị Thanh Hiền, Trần Nguyễn Duy Khoa, Lê Quốc Việt, Trương Quốc Phú, Đào Thị Ngọc Linh, Trần Lê Cẩm Tú, Trần Ngọc Hải, Tomonari Kotani, Shunsuke Koshio, Viliame Waqalevu, Le Thanh Tuan. 2023. EFFECTS OF DIETARY PROTEIN AND LIPID LEVELS ON GROWTH AND FEED UTILIZATION OF SPOTTED SCAT (SCATOPHAGUS ARGUS (LINNAEUS, 1766)) JUVENILES. AACL Bioflux. 16. 1471-1482. (Đã xuất bản)
2.  Trần Thị Thanh Hiền, Trần Lê Cẩm Tú, Phạm Minh Đức, Thạch Lan Sa, Egna Hillary, Trần Minh Phú. 2023. DIETARY PHOSPHORUS LEVELS AFFECT SNAKEHEAD (CHANNA STRIATA) FISH GROWTH AND FEED UTILISATION. Aquaculture, Aquarium, Conservation & Legislation. 16. 1908-1916. (Đã xuất bản)
3.  Trần Thị Thanh Hiền, Lam Mỹ Lan, Trần Lê Cẩm Tú. 2022. EFFECTS OF DIETARY PROTEIN AND LIPID LEVELS ON GROWTH, FEED UTILIZATION AND MEAT QUALITY OF CLOWN KNIFEFISH (CHITALA CHITALA). Can Tho University Journal of Science. 14. 61-72. (Đã xuất bản)
4.  Lê Quốc Việt, Trần Ngọc Hải, Trần Thị Thanh Hiền, Trương Quốc Phú, Trần Nguyễn Duy Khoa, Đào Thị Ngọc Linh, Nguyễn Thị Hồng Gấm, Viliame Waqalevu, Kotani Tomonar, Shunsuke Koshio. 2022. EFFECTS OF DIETARY PROTEIN AND LIPID LEVELS ON GROWTH, FEED UTILIZATION AND BODY COMPOSITION OF JUVENILE SNUBNOSE POMPANO (TRACHINOTUS BLOCHII). AACL Bioflux. 15. 2840-2849. (Đã xuất bản)
5.  Trần Thị Thanh Hiền, Cao Tuấn Anh, Satoru Onoda, Phạm Minh Đức. 2022. DIETARY SUPPLEMENTATION WITH HEAT-KILLED LACTOBACILLUS PLANTARUM L-137 IMPROVES GROWTH, SURVIVAL RATE, AND IMMUNE RESPONSE OF SNAKEHEAD (CHANNA STRIATA) IN PRACTICAL HAPA CULTURE. AACL Bioflux. 15. 1133-1140. (Đã xuất bản)
6.  Trần Thị Thanh Hiền, Châu Tài Tảo, Trần Thị Tuyết Hoa, Huỳnh Trường Giang, Trần Lê Cẩm Tú, Trần Ngọc Hải, Nguyễn Đinh Hải, Sung Hun Kim, Jae Won Song, Hứa Thái Nhân, Phạm Minh Đức. 2022. EFFECTS OF DIETARY SUPPLEMENTATION WITH PRO-A ON GROWTH PERFORMANCE, FEED UTILIZATION, IMMUNE RESPONSES, AND INTESTINAL MICROBIOTA OF WHITELEG SHRIMP (LITOPENAEUS VANNAMEI).. Aquaculture Report. 24. 101125. (Đã xuất bản)
7.  Trần Thị Thanh Hiền, Trần Minh Phú, Trần Lê Cẩm Tú. 2022. EFFECTS OF TEMPERATURE AND SALINITY ON SURVIVAL, GROWTH AND UTILIZATION OF ENERGY, PROTEIN AND AMINO ACIDS IN RED HYBRID TILAPIA OREOCHROMIS MOSSAMBICUS X O. NILOTICUS AT DIFFERENT FEEDING RATES. AACL Bioflux. 15. 327-338. (Đã xuất bản)
8.  Trần Thị Thanh Hiền, Trịnh Văn Lộc, Trần Lê Cẩm Tú, Trần Minh Phú, Phạm Minh Đức, Hứa Thái Nhân, Phạm Thanh Liêm. 2022. DIETARY EFFECTS OF CAROTENOID ON GROWTH PERFORMANCE AND PIGMENTATION IN BIGHEAD CATFISH (CLARIAS MACROCEPHALUS GÜNTHER, 1864).. Fishes. 7. 2-16. (Đã xuất bản)
9.  Phạm Minh Đức, Trần Lê Cẩm Tú, Lê Thị Trúc Phương, Cao Tuấn Anh, Trần Ngọc Tuấn, Satoru Onoda, Trần Thị Thanh Hiền. 2022. EFFECTS OF HEAT-KILLED LACTOBACILLUS PLANTARUM L-137 ON GROWTH PERFORMANCE, FEED UTILIZATION, IMMUNE RESPONSE, AND SURVIVAL RATE IN RED TILAPIA (OREOCHROMIS SP.). Science & Technology Asia. 27. 199-208. (Đã xuất bản)
10.  Trần Lê Cẩm Tú, Trần Thị Phương Lan, Trần Thị Thanh Hiền, Trần Minh Phú. 2022. GROWTH AND UTILIZATION OF ENERGY, PROTEIN AND AMINO ACIDS IN SNAKEHEAD CHANNA STRIATA AT DIFFERENT FEEDING RATES EXPOSED TO TEMPERATURE AND SALINITY. Aquaculture, Aquarium, Conservation & Legislation. 15. 900-911. (Đã xuất bản)
11.  Phạm Thanh Liêm, Trần Thị Thanh Hiền, Phạm Minh Đức, Trần Lê Cẩm Tú. 2021. EFFECTS OF GUAR GUM, LACTOBACILLUS PLANTARUM L-137 AND PHYTASE ON THE GROWTH PERFORMANCE AND IMMUNE RESPONSES OF BIGHEAD CATFISH (CLARIAS MACROCEPHALUS) IN RECIRCULATING AQUACULTURE SYSTEMS (RAS). AACL Bioflux. 14. 3603-3613. (Đã xuất bản)
12.  Trần Thị Thanh Hiền, Trần Thị Tuyết Hoa, Phạm Thanh Liêm, Onoda S., Phạm Minh Đức. 2021. EFFECTS OF DIETARY SUPPLEMENTATION OF HEAT-KILLED LACTOBACILLUS PLANTARUM L-137 ON GROWTH PERFORMANCE AND IMMUNE RESPONSE OF BIGHEAD CATFISH (CLARIAS MACROCEPHALUS). Aquaculture Report. 20. 1-6. (Đã xuất bản)
13.  Trần Thị Thanh Hiền, Trần Lê Cẩm Tú, Saw H. Carris, Onoda S., Tran N. Tuan, Phạm Minh Đức. 2021. DIETARY SUPPLEMENTATION WITH HEAT-KILLED LACTOBACILLUS PLANTARUM L-137 IMPROVES GROWTH, IMMUNE RESPONSE, AND DISEASE RESISTANCE OF SNAKEHEAD (CHANNA STRIATA). AACL Bioflux. 14. 2229-2240. (Đã xuất bản)
14.  Trần Thị Thanh Hiền, Trần Lê Cẩm Tú, Yutaka Haga, Trần Minh Phú. 2021. COMBINED EFFECTS OF ELEVATED SALINITY AND TEMPERATURE ON GROWTH PERFORMANCE AND FEED UTILIZATION IN HYBRID RED TILAPIA FINGERLINGS (OREOCHROMIS MOSSAMBICUS X O. NILOTICUS). AACL Bioflux. 14. 3310-3321. (Đã xuất bản)
15.  Trần Thị Thanh Hiền, Phạm Minh Đức, Trần Minh Phú, Trần Lê Cẩm Tú, Ly Vu Minh, Võ Minh Quế Châu. 2020. DEVELOPMENT OF FORMULATED DIETS FOR SNAKEHEAD (CHANNA STRIATA): USE OF RICE BRAN AND FEEDING STIMULANTS IN FISH MEAL/SOYBEAN MEAL DIETS. International Journal of Scientific and Research Publications. 10. 1-6. (Đã xuất bản)
16.  Trần Thị Phương Lan, Trần Thị Thanh Hiền, Trần Minh Phú, Trần Lê Cẩm Tú, Haga Yutaka, Van Khanh Nguyen. 2020. SALINIZATION INTENSIFIES THE EFFECTS OF ELEVATED TEMPERATURES ON CHANNA STRIATA, A COMMON TROPICAL FRESHWATER AQUACULTURE FISH IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Fisheries Science. 86. 1029-1036. (Đã xuất bản)
17.  Phạm Minh Đức, Phạm Thanh Liêm, Trần Thị Thanh Hiền, Trần Thị Tuyết Hoa, Halley Nay Myo, Satoru Onoda. 2020. EFFECTS OF HEAT KILLED LACTOBACILLUS PLANTARUM (HK L-137) SUPPLEMENTAL DIETS ON GROWTH, SURVIVAL AND HEALTH OF JUVENILE STRIPED CATFISH, PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS. International Journal of Scientific and Research Publications. 10. 761-767. (Đã xuất bản)
18.  Dương Thúy Yên, Trần Thị Thanh Hiền, Nguyễn Thị Ngọc Trân, Hillary Egna, Nam So, PhenChheng, Sophorn Uy, Robert Pomeroy. 2019. GENETIC DIVERSITY AND STRUCTURE OF STRIPED SNAKEHEAD (CHANNA STRIATA) IN THE LOWER MEKONG BASIN: IMPLICATIONS FOR AQUACULTURE AND FISHERIES MANAGEMENT. Fisheries Research. 218. 166-173. (Đã xuất bản)
19.  Hứa Thái Nhân, Trần Thị Thanh Hiền, Rajesh Jha, Liew Hon Jung. 2019. EFFECTS OF NATURAL DIETARY CAROTENOIDS ON SKIN COLORATION OF FALSE CLOWNFISH (AMPHIPRION OCELLARIS CUVIER, 1830). Aquaculture nutrition. 25. 662-668. (Đã xuất bản)
20.  Dương Thúy Yên, Trần Thị Thanh Hiền, Egna Hillary, Robert Pomeroy, Vo Ngoc Duyen. 2019. VARIATION IN MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS BETWEEN CULTURED AND WILD STRIPED SNAKEHEAD (CHANNA STRIATA) POPULATIONS IN THE MEKONG DELTA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 11, No. 1. 70-77. (Đã xuất bản)
21.  Trần Thị Thanh Hiền, Trần Minh Phú, Nguyễn Văn Khánh, NTC Duyen, Trần Lê Cẩm Tú. 2018. DIETARY METHIONINE AND LYSINE REQUIREMENT OF SNAKEHEAD (CHANNA STRIATA) FINGERLINGS. International Journal of Scientific and research publications. 8. 795-805. (Đã xuất bản)
22.  Trần Thị Thanh Hiền, Phạm Minh Đức, R. Pomeroy, S. Sonam, C. Phen, H. Navy, N. Phanna, A.A. Bengtson. 2018. ALTERNATIVE FEEDING STRATEGIES AND FEED INGREDIENTS FOR SNAKEHEAD FARMING IN CAMBODIA AND VIETNAM. Word Aquaculture Society. 1. 32-37. (Đã xuất bản)
23.  Phanna Nen, Bùi Minh Tâm, Trần Thị Thanh Hiền, Hillary Egna, Nam So, Phen Chheng, David A. Bengtson. 2018. PERFORMANCE OF DOMESTICATED (VIETNAMESE) VERSUS NONDOMESTICATED (CAMBODIAN) SNAKEHEAD, CHANNA STRIATA (BLOCH 1793) WITH REGARD TO WEANING ONTO PELLET FEED. Asian Fisheries Science. 31. 209-217. (Đã xuất bản)
24.  Trần Thị Thanh Hiền, Trần Thị Tuyết Hoa, Phạm Minh Đức, Trần Minh Phú, Nguyễn Văn Khánh, A.A. Bengtson, Nguyen Tuong Khanh. 2018. PELLET FEED IMPROVEMENTS THROUGH VITAMIN C SUPPLEMENTATION FOR SNAKEHEAD, CHANNA STRIATA (BLOCK 1793), CULTURE. Asian Fisheries Science. 31. 191-208. (Đã xuất bản)
25.  Huỳnh Trường Giang, Nguyễn Thanh Phương, Trần Thị Thanh Hiền, Chun-Hung Liu, Chia-Chun Chi, Ann-Chang Cheng. 2018. EFFECTS OF SYNBIOTIC CONTAINING LACTOBACILLUS PLANTARUM 7–40 AND GALACTOOLIGOSACCHARIDE ON THE GROWTH PERFORMANCE OF WHITE SHRIMP, LITOPENAEUS VANNAMEI. Aquaculture Research. 49. 2416-2428. (Đã xuất bản)
26.  Trần Thị Thanh Hiền, Bùi Minh Tâm, Lu Tuan, Trần Lê Cẩm Tú. 2018. DIETARY PROTEIN REQUIREMENT OF BIGHEAD CATFISH (CLARIAS MACROCEPHALUS GUNTHER, 1864) FINGERLING. International Journal of Scientific and Research Publications. 8. 200-205. (Đã xuất bản)
27.  Nguyễn Thị Ngọc Anh, Trần Thị Thanh Hiền, Trần Ngọc Hải. 2018. EFFECTS OF PARTIAL REPLACEMENT OF FISHMEAL PROTEIN WITH GREEN SEAWEED (CLADOPHORA SPP.) PROTEIN IN PRACTICAL DIETS FOR THE BLACK TIGER SHRIMP (PENAEUS MONODON) POSTLARVAE. Journal of Applied Phycology. 30. 2649-2658. (Đã xuất bản)
28.  Trần Thị Thanh Hiền, Bùi Minh Tâm, Trần Lê Cẩm Tú, David A Bengtson. 2017. WEANING METHODS USING FORMULATED FEEDS FOR SNAKEHEAD (CHANNA STRIATA AND CHANNA MICROPELTES) LARVAE. Aquaculture Research. 48. 4774-4782. (Đã xuất bản)
29.  Trần Thị Thanh Hiền, Bùi Minh Tâm, Trần Lê Cẩm Tú, Bengtson. 2017. WEANING METHODS USING FORMULATED FEEDS FOR SNAKEHEAD (CHANNA STRIATA AND CHANNA MICROPELTES) LARVAE. Aquaculture research. 48. 4774-4782. (Đã xuất bản)
30.  Trần Lê Cẩm Tú, Trần Thị Thanh Hiền, Schrama, J. W., Verreth, J. A. J., Heinsbroek, L. T. N., Bosma, R. H.. 2017. EFFECT OF INGREDIENT PARTICLE SIZES AND DIETARY VISCOSITY ON DIGESTION AND FAECAL WASTE OF STRIPED CATFISH (PANGASIONODON HYPOPHTHALMUS).. Aquaculture Nutrition. 24 (3). 961-969. (Đã xuất bản)
31.  Phạm Minh Đức, Trần Thị Thanh Hiền, Trần Ngọc Hải, Trần Thị Tuyết Hoa, Châu Tài Tảo, Hứa Thái Nhân, Cao Mỹ Án, Satoru Onoda. 2017. EFFECTS OF HEAT-KILLED LACTOBACILLUS PLANTARUM STRAIN L-137 ON LARVAE QUALITY AND GROWTH PERFORMANCE OF WHITE LEG SHRIMP (LITOPENAEUS VANNAMEI) JUVENILES. International Journal of Scientific and research publications. 41-48. 41-48. (Đã xuất bản)
32.  Nguyễn Thị Ngọc Anh, Trần Thị Thanh Hiền, Trần Ngọc Hải, Nguyễn Văn Hòa. 2017. USE OF LOCALLY AVAILABLE INGREDIENTS AS PROTEIN SOURCE IN PRACTICAL DIETS FOR NURSING OF BLACK TIGER SHRIMP (PENAEUS MONODON) POSTLARVAE. Aquaculture Society. 1. 20-23. (Đã xuất bản)
33.  Trần Thị Thanh Hiền, Bùi Minh Tâm, David bengton, Nguyen hoang Huy, Võ Minh Quế Châu, Chong Lee, Nguyễn Hoàng Đức Trung. 2016. REPLACEMENT OF FRESHWATER SMALL-SIZE FISH BY FORMULATED FEED IN SNAKEHEAD (CHANNASTRIATA) AQUACULTURE: EXPERIMENTAL AND COMMERCIAL-SCALE POND TRIALS, WITH ECONOMIC ANALYSIS. aquaculture report. 4. 42-47. (Đã xuất bản)
34.  Trần Thị Thanh Hiền, Phạm Minh Đức, Trần Minh Phú, Đặng Thụy Mai Thy, Dave, Tran Thi Cam Tu. 2016. GROWTH PERFORMANCE AND IMMUNE RESPONSE OF SNAKEHEAD, CHANNA STRIATA (BLOCH 1793) FED SOY DIETS WITH SUPPLEMENTATION OF MANNAN OLIGOSACCHARIDES. Asian Fisheries Science. 29. 67-81. (Đã xuất bản)
35.  Trần Thị Thanh Hiền, Phạm Minh Đức, Trần Minh Phú, Dave, Tran Thi Cam Tu, NV Tien. 2016. EFFECTS OF REPLACING FISH MEAL WITH SOYA PROTEIN CONCENTRATE ON GROWTH, FEED EFFICIENCY AND DIGESTIBILITY IN DIETS FOR SNAKEHEAD, CHANNA STRIATA. Aquaculture Research. 7. 1-7. (Đã xuất bản)
36.  Nguyễn Thị Kim Quyên, Trần Thị Thanh Hiền, Trần Đắc Định, Trần Ngọc Hải, Trương Hoàng Minh. 2016. TECHNICAL-ECONOMIC EFFICIENCIES OF SNAKEHEAD SEED PRODUCTION UNDER IMPACTS OF CLIMATE CHANGE IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Animal review. 3(4). 73-82. (Đã xuất bản)
37.  Trần Thị Thanh Hiền, Bùi Minh Tâm, nguyen hoang duc trung , vo minh que chau, nguyen hoang huy, Chong Lee, David bengtson. 2016. REPLACEMENT OF FRESHWATER SMALL-SIZE FISH BY FORMULATED FEED IN SNAKEHEAD (CHANNASTRIATA) AQUACULTURE: EXPERIMENTAL AND COMMERCIAL-SCALE POND TRIALS, WITH ECONOMIC ANALYSIS. aquaculture report. 4. 42-47. (Đã xuất bản)
38.  Trần Thị Thanh Hiền, Bùi Minh Tâm, Phạm Minh Đức, Trần Minh Phú, Trần Lê Cẩm Tú, David Bengtson. 2015. IMPROVED SUSTAINABILITY OF SNAKEHEAD (CHANNA STRIATA) CULTURE IN VIETNAM THROUGH DIET IMPROVEMENTS. The 7th regional aquafeed forum, feed and feeding management for healthier aquaculture and profits, Can Tho University, 22-23 October 2015. . (Đã xuất bản)
39.  Nguyễn Thị Như Hạ, Trần Thị Thanh Hiền, Trương Thị Mộng Thu. 2015. EFFECTS OF STORAGE TEMPERATURES,ADDING STICKY RICE WINE, ANDGLYCEROLON CHEMICAL, MICROBIAL, AND SENSORY ATTRIBUTES OF DRIED SNAKEHEAD FISH (CHANNASTRIATA). World Aquaculture 2015. . 99. (Đã xuất bản)
40.  Lam Mỹ Lan, Trần Thị Thanh Hiền, Trần Lê Cẩm Tú, Nguyen Thi Thuy Anh. 2015. USING FORMULATED FEEDS FOR DIFFERENT STAGE OF CLOWN KNIFE FISH (CHITALA CHITALA) CULTURE. The 7th Regional Aquafeed Forum. . 27. (Đã xuất bản)
41.  Trần Thị Thanh Hiền, Trần Đắc Định, Trần Minh Phú, BENGTSON, DAVID A.. 2015. ASSESSMENT OF THE TRASH-FISH DIET FOR SNAKEHEAD AQUACULTURE IN VIETNAM: SPECIES COMPOSITION AND CHEMICAL CHARACTERISATION. Asian Fisheries Science. 28. 165-173. (Đã xuất bản)
42.  Trần Thị Thanh Hiền, David A. Bengtson, Chong M Lee, Trần Thị Bé. 2015. DEVELOPMENT OF FORMULATED DIETS FOR SNAKEHEAD (CHANNA STRIATA AND CHANNA MICROPELTES): CAN PHYTASE AND TAURINE SUPPLEMENTATION INCREASE USE OF SOYBEAN MEAL TO REPLACE FISH MEAL?. Aquaculture. 448. 334-340. (Đã xuất bản)
43.  Trương Thị Mộng Thu, Trần Lê Cẩm Tú, Trần Thị Thanh Hiền. 2014. EFFECT OF PROTEIN AND LIPID CONTENT IN CLOWN KNIFE (CHITALA CHITALA) DIETS ON FISH GROWTH QUALITY. INTERNATIONAL FISHERIES SYMPOSIUM 2014, IW Marriot Hotel, Surabaya - INDONESIA. 4. 79. (Đã xuất bản)
44.  Trần Minh Phú, Trần Thủy Tiên, Nguyễn Lê Anh Đào, Trần Thị Thanh Hiền. 2014. ASSESSMENT OF STRIPED CATFISH (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS) FILLET QUALITY AT DIFFERENT REARING AREAS IN MEKONG DELTA, VIETNAM. International Fisheries Symposium - IFS, Indonesia 2014. . 124. (Đã xuất bản)
45.  Nguyễn Thị Ngọc Anh, Trần Ngọc Hải, Lý Văn Khánh, Trần Thị Thanh Hiền. 2014. INTEGRATED CULTIVATION OF GUT WEED (ENTEROMORPHA SPP.) AND SPOTTED SCAT (SCATOPHAGUS ARGUS) IN BRACKISH WATER POND. International Conference on Aquaculture and Environment: A Focus in the Mekong Delta April 3-5, 2014 Can Tho University, Vietnam. 1. 78. (Đã xuất bản)
46.  Nguyễn Vĩnh Tiến, Phạm Minh Đức, Nguyễn Bảo Trung, Trần Minh Phú, Trần Thị Thanh Hiền, Bengston David, Trần Lê Cẩm Tú. 2014. EFFECTS OF REPLACING FISHMEAL WITH SOYBEAN MEAL PROTEIN PRODUCTS ON DIETS ON GROWTH, FEED EFFICYENCY AND DIGESTIBILITY OF SNAKEHEAD (CHANNA STRIATA). IFS, Surabaya, Indonesia, 30-31 Oct, 2014. 4. 85. (Đã xuất bản)
47.  Trương Hoàng Minh, Nguyễn Thị Kim Quyên, Trần Thị Thanh Hiền. 2014. GENDER IN RICE-SHRIMP VALUE CHAIN: A CASE STUDY OF GROW-OUT FARMING HOUSEHOLDS IN SOC TRANG PROVINCE, VIETNAM. 5th Global Symposium on Gender in Aquaculture (GAF5); ICAR-National Bureau of Fish Genetic Resources, Lucknow, India; 13-15 November 2014. 5. (Đã xuất bản)
48.  Trương Hoàng Minh, Nguyễn Thị Kim Quyên, Trần Thị Thanh Hiền. 2014. GENDER IN RED TILAPIA VALUE CHAIN IN VIETNAM. 5th Global Symposium on Gender in Aquaculture (GAF5); ICAR-National Bureau of Fish Genetic Resources, Lucknow, India; 13-15 November 2014. . 655. (Đã xuất bản)
49.  Trần Lê Cẩm Tú, Trần Thị Thanh Hiền, Đỗ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thanh Phương, Roel Bosma, Leon Heinsbroek, Johan Schrama, Johan Verreth. 2014. DEVELOPMENT OF LOW QUALITY AND REMOVABLE FEED FOR STRIPED CATFISH (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS). AQUACULTURE AND ENVIRONMENT: A focus in the Mekong Delta, Viet Nam, April 3-5, 2014, Can Thi University, Can Tho city, Viet Nam. . 101. (Đã xuất bản)
50.  Nguyễn Thị Như Hạ, Trần Thị Thanh Hiền, Trương Thị Mộng Thu. 2014. A STUDY OF PROCESSING DRIED SNAKEHEAD FISH (CHANNA STRIATA) APPLYING FOR THE SMALL SCALE PRODUCTION. International Fisheries Symposium 2014. 4. 116. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Phạm Thanh Liêm, Trần Thị Thanh Hiền. 2023. TÍNH ĂN VÀ SỰ PHÁT TRIỂN ỐNG TIÊU HÓA CỦA CÁ THÁT LÁT CÒM CHITALA ORNATA (GRAY, 1831) GIAI ĐOẠN TỪ CÁ BỘT ĐẾN 30 NGÀY TUỔI. Tạp chí Khoa học Đại học cần Thơ. 59. 76-84. (Đã xuất bản)
2.  Trần Thị Thanh Hiền, Trần Lê Cẩm Tú. 2022. DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN CÁ TRA (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS). Dinh dưỡng và thức ăn một số loài cá bản địa ĐBSCL. Trần Thị Thanh Hiền. 29-57. (Đã xuất bản)
3.  Trần Thị Thanh Hiền, Trần Lê Cẩm Tú. 2022. DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN CÁ LÓC. Dinh dưỡng và thức ăn một số loài cá bản địa ĐBSCL. Trần Thị Thanh Hiền. 58-89. (Đã xuất bản)
4.  Trần Thị Thanh Hiền. 2022. DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN CÁ TRÊ VÀNG (CLARIAS MACROCEPHALUS). Dinh dưỡng và thức ăn một số loài cá bản địa ĐBSCL. Trần Thị Thanh Hiền. 123-135. (Đã xuất bản)
5.  Trần Thị Thanh Hiền. 2022. NHU CẦU DINH DƯỠNG ĐỘNG VẬT THỦY SẢN. Dinh dưỡng và thức ăn một số loài cá bản địa ĐBSCL. Trần Thị Thanh Hiền. 13-28. (Đã xuất bản)
6.  Trần Thị Thanh Hiền, Trần Thị Bé. 2022. DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN CÁ KÈO (PSEUDAPOCRYPTES ELONGATUS). Dinh dưỡng và thức ăn một số loài cá bản địa ĐBSCL. Trần Thị Thanh Hiền. 146-159. (Đã xuất bản)
7.  Trần Thị Thanh Hiền, Lâm Tâm Nguyên. 2022. THAY THẾ AREMIA BẰNG THỨC ĂN CHẾ BIẾN ƯƠNG ẤU TRÙNG CUA BIỂN SCYLLA PARAMAMOSAIN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58. 251-258. (Đã xuất bản)
8.  Trần Thị Thanh Hiền. 2022. DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN LƯƠN ĐỒNG (MONOPTERUS ALBUS). Dinh dưỡng và thức ăn một số loài cá bản địa ĐBSCL. Trần Thị Thanh Hiền. 105-122. (Đã xuất bản)
9.  Trần Thị Thanh Hiền. 2022. DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN CÁ RÔ ĐỒNG (ANABAS TESTUDINEUS). Dinh dưỡng và thức ăn một số loài cá bản địa ĐBSCL. Trần Thị Thanh Hiền. 136-145. (Đã xuất bản)
10.  Lâm Tâm Nguyên, Trần Thị Thanh Hiền. 2022. HIỆN TRẠNG KỸ THUẬT VÀ SỬ DỤNG THỨC ĂN ƯƠNG ẤU TRÙNG CUA BIỂN (SCYLLA PARAMAMOSAIN) ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58. 223-230. (Đã xuất bản)
11.  Trần Thị Thanh Hiền. 2022. DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN CÁ THÁT LÁT CÒM (CHITALA ORNATA). Dinh dưỡng và thức ăn một số loài cá bản địa ĐBSCL. Trần Thị Thanh Hiền. 90-104. (Đã xuất bản)
12.  Trần Thị Thanh Hiền, Nguyễn Thị Thúy Anh, Lam Mỹ Lan. 2022. SỬ DỤNG THỨC ĂN VIÊN NUÔI CÁ THÁT LÁT CÒM (CHITALA CHITALA) THƯƠNG PHẨM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58. 166-174. (Đã xuất bản)
13.  Lam Mỹ Lan, Phạm Thanh Liêm, Trương Quốc Phú, Trần Thị Thanh Hiền. 2021. CHƯƠNG 5. KỸ THUẬT NUÔI CÁ LÓC THƯƠNG PHẨM. Sinh học sản xuất giống và nuôi cá lóc (Channa striata). Trần Thị Thanh Hiền. 109-153. (Đã xuất bản)
14.  Trần Ngọc Hải, Châu Tài Tảo, Nguyễn Văn Hòa, Trần Nguyễn Duy Khoa, Trần Thị Thanh Hiền. 2021. ẢNH HƯỞNG CỦA THỨC ĂN CÓ HÀM LƯỢNG PROTEIN KHÁC NHAU LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA TÔM CÀNG XANH (MACROBRACHIUM ROSENBERGII) GIỐNG ƯƠNG BẰNG CÔNG NGHỆ BIOFLOC. Khoa học và công nghệ nông nghiệp việt nam. 131. 124-130. (Đã xuất bản)
15.  Trần Lê Cẩm Tú, Nguyễn Viết Hiển, Trần Minh Phú, Trần Thị Thanh Hiền. 2021. ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ MẶN LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỨC ĂN CỦA TÔM CÀNG XANH. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam. 6. 129-134. (Đã xuất bản)
16.  Trần Thị Thanh Hiền, Ngô Minh Dung , Nguyễn Thị Long Châu , Trương Thị Tú Nga , Phạm Thanh Liêm. 2021. NGHIÊN CỨU SỰ PHÁT TRIỂN ỐNG TIÊU HÓA CỦA CÁ LÓC (CHANNA STRIATA) TỪ GIAI ĐOẠN BỘT ĐẾN 35 NGÀY TUỔI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 194-203. (Đã xuất bản)
17.  Trần Thị Phương Lan, Trần Thị Thanh Hiền, Lam Mỹ Lan, Trần Lê Cẩm Tú, Trần Minh Phú. 2020. TỈ LỆ NĂNG LƯỢNG PROTEIN/LIPID TỐI ƯU CHO CÁ LÓC (CHANNA STRIATA) NUÔI TRONG ĐIỀU KIỆN NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ MẶN CAO. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 3. 134-142. (Đã xuất bản)
18.  Trần Lê Cẩm Tú, Trần Thị Thanh Hiền, Yutaka Haga, Trần Minh Phú. 2020. XÁC ĐỊNH TỈ LỆ NĂNG LƯỢNG (PROTEIN: LIPID) TỐI ƯU CỦA CÁ ĐIÊU HỒNG (OREOCHROMIS SP.) TRONG ĐIỀU KIỆN NHIỆT ĐỘ - ĐỘ MẶN CAO. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Thủy sản. 29-37. (Đã xuất bản)
19.  Trần Thị Thanh Hiền, Trần Thị Bé. 2020. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH NĂNG LƯỢNG SINH HỌC ĐỂ XÁC ĐỊNH NHU CẦU PROTEIN VÀ NĂNG LƯỢNG CỦA CÁ KÈO (PSEUDAPOCRYPTES ELONGATES). Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 8. 162-168. (Đã xuất bản)
20.  Lam Mỹ Lan, Trần Thị Thanh Hiền, Trần Lê Cẩm Tú. 2019. XÁC ĐỊNH NHU CẨU PROTEIN CỦA LƯƠN GIAI ĐOẠN GIỐNG Ở CÁC MỨC LIPID. Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Viêt Nam. 4. 117-122. (Đã xuất bản)
21.  Trần Thị Thanh Hiền, Phạm Thanh Liêm, Lam Mỹ Lan, Phạm Minh Đức, Nguyễn Thanh Hiệu. 2019. XÁC ĐỊNH THỜI ĐIỂM CHUYỂN ĐỔI THỨC ĂN CHẾ BIẾN PHÙ HỢP TRONG ƯƠNG LƯƠN TỪ BỘT LÊN GIỐNG. Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam. 3. 120-127. (Đã xuất bản)
22.  Trần Thị Thanh Hiền, Lam Mỹ Lan, Trần Lê Cẩm Tú, Nguyển Thị Thanh Tú. 2019. NGHIÊN CỨU THAY THẾ BỘT CÁ BẰNG BỘT ĐẬU NÀNH CHẾ BIẾN THỨC ĂN CHO LƯƠN (MONOPTERUS ALBUS). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 2. 96-103. (Đã xuất bản)
23.  Trần Ngọc Hải, Châu Tài Tảo, Trần Thị Thanh Hiền, Trương Quốc Phú, Trần Thị Tuyết Hoa, Lê Quốc Việt, Lý Văn Khánh, Trần Nguyễn Duy Khoa. 2019. NGHIÊN CỨU BỔ SUNG NGUỒN CARBON Ở CÁC GIAI ĐOẠN KHÁC NHAU TRONG ƯƠNG ẤU TRÙNG TÔM CÀNG XANH (MACROBRACHIUM ROSENBERGII) BẰNG CÔNG NGHỆ BIOFLOC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 3. 141-148. (Đã xuất bản)
24.  Trần Thị Phương Lan, Trần Thị Thanh Hiền, Lam Mỹ Lan. 2019. ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ MẶN LÊN SỰ PHÂN BỔ NĂNG LƯỢNG Ở CÁ LÓC (CHANNA STRIATA). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 2. 88-95. (Đã xuất bản)
25.  Phạm Minh Đức, Trần Thị Thanh Hiền, Huỳnh Văn Hiền. 2018. HIỆN TRẠNG KỸ THUẬT VÀ TÀI CHÍNH CỦA MÔ ÌNH NUÔI LƯƠN ĐỒNG (MONOPTERUS ALBUS) THƯƠNG PHẨM. Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam. 87. 122-128. (Đã xuất bản)
26.  Huỳnh Văn Hiền, Trần Thị Thanh Hiền, Phạm Minh Đức, Robert Pomeroy. 2018. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT MÔ HÌNH NUÔI CÁ LÓC (CHANNA STRIATA) TRONG AO Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Khoa học công nghệ Nông nghiệp Việt Nam. Số 3. 107-112. (Đã xuất bản)
27.  Huỳnh Văn Hiền, Trần Thị Thanh Hiền, Phạm Minh Đức, Trần Minh Phú, Nguyễn Thị Kim Quyên. 2018. KHẢO SÁT TÌNH HÌNH TIÊU DÙNG THỰC PHẨM THỦY SẢN CỦA PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM Ở TỈNH AN GIANG. Khoa học công nghệ Nông nghiệp Việt Nam. 1. 106-112. (Đã xuất bản)
28.  Lâm Tâm Nguyên, Trần Thị Thanh Hiền, Nguyễn Thị Ngọc Anh. 2018. ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG HÀM LƯỢNG LECITHIN KHÁC NHAU TRONG THỨC ĂN ĐẾN SỰ BIẾN THÁI VÀ TỈ LỆ SỐNG CỦA CUA BIỂN (SCYLLA PARAMAMOSAIN) TỪ GIAI ĐOẠN ZOEA 3 ĐẾN CUA 1. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số CĐ Thủy sản. 18-26. (Đã xuất bản)
29.  Mai Thanh Lam, Trần Thị Thanh Hiền, Phạm Minh Đức. 2018. ẢNH HƯỞNG VITAMIN C LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ MỘT SỐ CHỈ TIÊU MIỄN DỊCH CỦA CÁ LÓC (CHANNA STRIATA) NUÔI THƯƠNG PHẨM TRONG VÈO. Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam. 89. 109-114. (Đã xuất bản)
30.  Lâm Tâm Nguyên, Trần Thị Thanh Hiền, Nguyễn Thị Ngọc Anh. 2018. ẢNH HƯỞNG TỶ LỆ DẦU CÁ: DẦU ĐẬU NÀNH KHÁC NHAU TRONG THỨC ĂN CHO CUA BIỂN (SCYLLA PARAMAMOSAIN) TỪ GIAI ĐOẠN ZOEA 3 ĐẾN CUA 1. Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 20. 96-104. (Đã xuất bản)
31.  Lâm Tâm Nguyên, Trần Thị Thanh Hiền, Nguyễn Thị Ngọc Anh. 2018. ẢNH HƯỞNG CỦA HÀM LƯỢNG LIPID KHÁC NHAU TRONG THỨC ĂN ĐẾN SỰ BIẾN THÁI VÀ TỈ LỆ SỐNG CỦA CUA BIỂN. Khoa hoc Nông nghiệp Việt Nam. 11. 957-966. (Đã xuất bản)
32.  Ngô Minh Dung , Trần Thị Thanh Hiền. 2017. PHƯƠNG PHÁP THU PHÂN VÀ KHẢ NĂNG TIÊU HÓA NGUỒN NGUYÊN LIỆU PROTEIN CỦA CÁ LÓC (CHANNA STRIATA). Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam. 81. 114-120. (Đã xuất bản)
33.  Ngô Minh Dung , Bùi Minh Tâm, Trần Thị Thanh Hiền, Nguyễn Thị Long Châu , Phạm Thị Tú Nga. 2017. NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI HOẠT TÍNH MỘT SỐ ENZYME TIÊU HÓA CỦA CÁ LÓC ĐEN (CHANNA STRIATA) TỪ GIAI ĐOẠN BỘT ĐẾN 35 NGÀY TUỔI VỚI THỨC ĂN KHÁC NHAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 49. 84-90. (Đã xuất bản)
34.  Ngô Minh Dung , Trần Thị Thanh Hiền. 2017. NHU CẦU DUY TRÌ VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG PROTEIN, NĂNG LƯỢNG CỦA CÁ LÓC (CHANNA STRIATA). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 53. 1-9. (Đã xuất bản)
35.  Tiền Hải Lý, Võ Minh Khôi, Bùi Minh Tâm, Trần Thị Thanh Hiền. 2016. ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG TIÊM HCG VÀ LHRHA ĐẾN SINH SẢN CÁ DÀY (CHANNA LUCIUS CUVIER, 1831). Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 280. 100-105. (Đã xuất bản)
36.  Trần Thị Thanh Hiền, Phạm Minh Đức, Lê Hữu Nghị. 2016. ĐÁNH GIÁ TĂNG TRƯỞNG VÀ KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH CỦA CÁ LÓC (CHANNA STRIATA) BẰNG THỨC ĂN BỘT ĐẬU NÀNH CÓ BỔ SUNG MANNAN OLIGOSACCHARIDES. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 15. 104-111. (Đã xuất bản)
37.  Lê Quốc Việt, Trần Thị Thanh Hiền, Trần Ngọc Hải, . 2015. SỰ CHỌN LỰA THỨC ĂN CỦA CÁ ĐỐI ĐẤT (LIZA SUBVIRIDIS) Ở GIAI ĐOẠN CÁ BỘT. Tạp chí NN-PTNT. số 2. 87-94. (Đã xuất bản)
38.  Nguyễn Thị Như Hạ, Trần Thị Thanh Hiền, Trương Thị Mộng Thu. 2015. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KHÔ CÁ LÓC (CHANNA STRIATA) TẨM GIA VỊ BẰNG CÁCH BỔ SUNG RƯỢU VÀ GLYCEROL. Nông nghiệp & Phát triển nông thôn. 17. 74-84. (Đã xuất bản)
39.  Trương Thị Mộng Thu, Trần Thị Thanh Hiền, Nguyễn Thị Như Hạ. 2015. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG ENZYME BROMELAIN THÔ TRONG SẢN XUẤT MẮM CÁ LÓC. Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn. 274. 78-85. (Đã xuất bản)
40.  Trần Thị Thanh Hiền, Trần Lê Cẩm Tú, Bùi Vũ Hội. 2015. KHẢ NĂNG THAY THẾ BỘT CÁ BẰNG BỘT THỊT XƯƠNG LÀM THỨC ĂN CHO CÁ THÁT LÁT CÒM (CHITALA CHITALA HAMILTON, 1822). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 38. 101-108. (Đã xuất bản)
41.  Bùi Phương Đại, Trương Thị Mộng Thu, Trần Thị Thanh Hiền. 2014. KHẢO SÁT CÁC DẠNG SẢN PHẨM VÀ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN CÁC SẢN PHẨM TỪ CÁ LÓC TẠI TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Thủy sản 2014. 36-41. (Đã xuất bản)
42.  Trần Thị Bé, Nguyễn Vĩnh Tiến, Nguyễn Bùi Đạt Thạnh, Trần Thị Thanh Hiền. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT BÉO LÊN SINH TRƯỞNG VÀ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA CÁ KÈO (PSEUDAPOCRYPTES ELONGATUS, CUVIER 1816). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Thủy sản 2014. 166-177. (Đã xuất bản)
43.  Trần Lê Cẩm Tú, Dương Kim Loan, Trang Tuấn Nhi, Trần Thị Thanh Hiền. 2014. XÁC ĐỊNH NHU CẦU PROTEIN CỦA CÁ KÈO GIỐNG (PSEUDAPOCRYPTES ELONGATUS, CUVIER 1816) Ở HAI MỨC NĂNG LƯỢNG KHÁC NHAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Thủy sản 2014. 302-309. (Đã xuất bản)
44.  Lam Mỹ Lan, Trần Thị Thanh Hiền, Trần Lê Cẩm Tú, Huỳnh Tấn Đạt. 2014. NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH NHU CẦU PROETIN VÀ LIPID CỦA CÁ THÁT LÁT CÒM (CHITALA CHITALA) GIAI ĐOẠN 50 - 100 G. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 12. 78-84. (Đã xuất bản)
45.  Nguyễn Thị Ngọc Anh, Trần Ngọc Hải, Lý Văn Khánh, Trần Thị Thanh Hiền. 2014. SỬ DỤNG RONG BÚN (ENTEROMORPHA SP.) LÀM THỨC ĂN CHO CÁ NÂU (SCATOPHAGUS ARGUS) NUÔI TRONG AO ĐẤT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 33. 122-130. (Đã xuất bản)
46.  Nguyễn Văn Triều, Trần Ngọc Tuyền, Trần Thị Thanh Hiền, Dương Nhựt Long, Nguyễn Anh Tuấn. 2014. XÁC ĐỊNH NHU CẦU ĐẠM CỦA CÁ KẾT (MICRONEMA BLEEKERI GUNTHER, 1864) GIAI ĐOẠN GIỐNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Thủy sản 2014. 229-235. (Đã xuất bản)
47.  Trần Minh Phú, Trần Thị Thanh Hiền, Trần Thủy Tiên, Nguyễn Lê Anh Đào. 2014. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CÁ TRA (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS) THƯƠNG PHẨM Ở CÁC KHU VỰC NUÔI KHÁC NHAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Thủy sản 2014. 15-21. (Đã xuất bản)
48.  Trần Thị Thanh Hiền, Trần Lê Cẩm Tú, Nguyễn Vĩnh Tiến, Nguyễn Bảo Trung, Trần Minh Phú, Phạm Minh Đức, Bengston David. 2014. THAY THẾ BỘT CÁ BẰNG MỘT SỐ NGUỒN BỘT ĐẬU NÀNH TRONG THỨC ĂN CHO CÁ LÓC (CHANNA STRIATA). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Thủy sản 2014. 310-318. (Đã xuất bản)
49.  Trần Thị Bé, Trần Thị Thanh Hiền. 2014. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TIÊU HÓA MỘT SỐ NGUỒN NGUYÊN LIỆU LÀM THỨC ĂN CHO CÁ KÈO (PSEUDAPOCRYPTES ELONGATUS). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 30. 72-80. (Đã xuất bản)
50.  Nguyễn Thị Ngọc Anh, Trần Thị Thanh Hiền. 2013. KHẢ NĂNG THAY THẾ PROTEIN BỘT CÁ BẰNG PROTEIN RONG BÚN (ENTEROMORPHA SP.) VÀ RONG MỀN (CHLADOCPHORACEAE) LÀM THỨC ĂN CHO CÁ TAI TƯỢNG (OSPHRONEMUS GORAMY). Tạp Chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn. 1. 1. (Đã xuất bản)
51.  Nguyễn Thị Linh Đan, Trần Thị Thanh Hiền, Lam Mỹ Lan, Trần Lê Cẩm Tú. 2013. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THAY THẾ BỘT CÁ BẰNG BỘT ĐẬU NÀNH LÀM THỨC ĂN CHO CÁ THÁT LÁT CÒM (CHITALA CHITALA HAMILTON, 1822). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 29. 109-117. (Đã xuất bản)
52.  Trần Thị Thanh Hiền, Lam Mỹ Lan, Trần Lê Cẩm Tú, NGUYEN HUU BON. 2013. NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH NHU CẦU PROTEIN VÀ LIPID CỦA CÁ THÁT LÁT CÒM (CHITALA CHITALA) GIAI ĐOẠN GIỐNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 26. 196-204. (Đã xuất bản)
53.  Lý Văn Khánh, Trần Thị Thanh Hiền, Trần Ngọc Hải. 2013. THỬ NGHIỆM ƯƠNG CÁ CHÌNH HOA (ANGUILLA MARMORATA) VỚI CÁC LOẠI THỨC ĂN KHÁC NHAU TRONG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN NƯỚC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 26. 143-148. (Đã xuất bản)
54.  NGUYEN THI TY NI, Trần Thị Thanh Hiền, Trần Ngọc Hải, Nguyễn Thị Ngọc Anh. 2013. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THAY THẾ ĐẠM BỘT CÁ BẰNG ĐẠM RONG BÚN (ENTEROMORPHA INTESTINALIS) TRONG ƯƠNG CÁ NÂU GIỐNG (SCATOPHAGUS ARGUS). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 25. 83-91. (Đã xuất bản)
55.  Lê Quốc Việt, Nguyễn Anh Tuấn, Trần Thị Thanh Hiền, Trần Ngọc Hải, Đỗ Thị Thanh Hương. 2012. NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỈ TIÊU HUYẾT HỌC VÀ SINH HÓA CỦA CÁ ĐỐI ĐẤT (LIZA SUBVIRIDIS) Ở GIAI ĐOẠN SINH SẢN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 24a. 96-105. (Đã xuất bản)
56.  Phạm Minh Đức, Trần Thị Thanh Hiền, Trần Ngọc Tuấn. 2012. KHẢO SÁT MẦM BỆNH TRÊN CÁ LÓC (CHANNA STRIATA) NUÔI AO THÂM CANH Ở AN GIANG VÀ ĐỒNG THÁP. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 21b. 124-132. (Đã xuất bản)
57.  Nguyễn Thị Ngọc Anh, Trần Thị Thanh Hiền, Trần Lê Cẩm Tú, Trần Ngọc Hải. 2012. KHẢ NĂNG THAY THẾ ĐẠM BỘT CÁ BẰNG ĐẠM BỘT RONG BÚN …. Nông nghiệp & PTNT. 1. 70. (Đã xuất bản)
58.  Trần Thị Thanh Hiền, Bùi Minh Tâm, Trần Lê Cẩm Tú, Nguyễn Hoàng Đức Trung, Bùi Vũ Hội, Trịnh Mỹ Yến. 2012. GIAI ĐOẠN CHO ĂN THÍCH HỢP CỦA PHƯƠNG THỨC THAY THẾ CÁ TẠP BẰNG THỨC ĂN CHẾ BIẾN TRONG ƯƠNG CÁ LÓC BÔNG (CHANNA MICROPELTES). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 22a. 261-268. (Đã xuất bản)
59.  Trần Thị Thanh Hiền, Lê Quốc Phong. 2011. KHẢ NĂNG THAY THẾ BỘT CÁ BẰNG BỘT ĐẬU NÀNH TRONG THỨC ĂN CỦA CÁ TRA (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS) GIAI ĐOẠN GIỐNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 17a. 50-59. (Đã xuất bản)
60.  Lý Văn Khánh, Nguyễn Thanh Phương, Trần Thị Thanh Hiền, Trần Ngọc Hải. 2010. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA CÁ NÂU GIỐNG (SCATOPHAGUS ARGUS) GIAI ĐOẠN 2 ĐẾN 5 THÁNG TUỔI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 14. 177-185. (Đã xuất bản)
61.  Lê Văn Bé, Trần Thị Thanh Hiền, Nguyễn Văn Kha. 2010. NGHIÊN CỨU NGUYÊN NHÂN GÂY RA TRÁI BƯỞI NĂM ROI (CITRUS GRANDIS VAR.”NĂM ROI”) CÓ HẠT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
62.  Trần Thị Thanh Hiền, Trần Thị Bé, Lê Quốc Toán, Nguyễn Hoàng Đức Trung. 2010. THAY THẾ BỘT CÁ BẰNG BỘT NÀNH LÀM THỨC ĂN CHO CÁ LÓC BÔNG (CHANNA MICROPELTES). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 15a. 207-213. (Đã xuất bản)
63.  Trần Thị Thanh Hiền. 2009. NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH NHU CẦU LYSINE TRONG THỨC ĂN CỦA CÁ TRA (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 11a. 398-405. (Đã xuất bản)
64.  Trần Thị Thanh Hiền. 2009. NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG KHOAI NGỌT (DIOSCOREA ALATA) LÀM THỨC ĂN CHO CÁ TRA (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 11a. 390-397. (Đã xuất bản)
65.  Trần Minh Phú, Đào Thị Hồng Sen, Đỗ Thị Thanh Hương, Trần Thị Thanh Hiền. 2008. XÁC ĐỊNH THỜI GIAN TỒN LƯU ENROFLOXACINE TRÊN CÁ TRA (PANGASIUS HYPOPHTHALMUS). Tạp chí Nghiên cứu Khoa học, Trường đại học Cần Thơ. 1. 215-218. (Đã xuất bản)
66.  Trần Minh Phú, Trần Lê Cẩm Tú, Trần Thị Thanh Hiền. 2006. THỰC NGHIỆM NUÔI THÂM CANH CÁ RÔ ĐỒNG (ANABAS TESTUDINEUS) BẰNG THỨC ĂN VIÊN VỚI CÁC HÀM LƯỢNG ĐẠM KHÁC NHAU. Tạp chí Nghiên cứu Khoa học, Trường đại học Cần Thơ. 1. 104-109. (Đã xuất bản)
67.  Trần Thị Thanh Hiền, Nguyễn Thị Ngọc Lan, Dương Thúy Yên, Nguyễn Anh Tuấn. 2005. NHU CÂ?U ĐA?M CU?A CÁ LÓC BÔNG(CHANNA MICROPELTES CUVIER, 1831) GIAI ĐOẠN GIỐNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 03. (Đã xuất bản)
68.  Trần Thị Thanh Hiền, Nguyễn Anh Tuấn, Dương Thúy Yên, Nguyễn Thị Ngọc Lan. 2005. NHU CẦU ĐẠM CỦA CÁ LÓC BÔNG (CHANNA MICROPELTES CUVIER, 1831) GIAI ĐOẠN GIỐNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 03. 58-65. (Đã xuất bản)
69.  Đoàn Xuân Diệp, Nguyễn Thanh Phương, Trần Thị Thanh Hiền, Trần Ngọc Hải. 2004. ẢNH HƯỞNG CỦA THỨC ĂN VÀ MẬT ĐỘ ƯƠNG LÊN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ TỶ LỆ SỐNG ẤU TRÙNG GHẸ XANH(PORTUNUSPELAGICUS). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 02. 41-50. (Đã xuất bản)
70.  Nguyễn Thanh Phương, Trần Thị Thanh Hiền, Lý Văn Khánh, Võ Thành Tiếm, . 2004. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC DINH DƯỠNG VÀ SINH SẢN CÁ NÂU(SCATOPHAGUAARGUS). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 02. 51-59. (Đã xuất bản)
71.  Nguyễn Anh Tuấn, Trần Thị Thanh Hiền, Nguyễn Thị Ngọc Lan. 2004. NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG THỨC ĂN CHẾ BIẾN ƯƠNG CÁ LÓC BÔNG(CHANAMICROPELTES) GIAI ĐOẠN BỘT VÀ HƯƠNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 02. 60-66. (Đã xuất bản)
4. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Sinh học biển và nước ngọt 
Sinh lý và dinh dưỡng thủy sản 
Nuôi trồng thủy sản 
Xác nhận
của Trường Đại học Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 02 tháng 03 năm 2024
(Người kê khai ký tên
và ghi rõ họ tên)
Trần Thị Thanh Hiền