BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: TRƯƠNG QUỐC PHÚ Giới tính: Nam
Email: tqphu@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Học hàm: Giáo sư
Đơn vị công tác: Khoa Bệnh học Thủy sản
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Nghiên cứu hàm lượng dinh dưỡng của lớp bùn đáy ao nuôi cá Tra (Pangasius hypophthalmus) thâm canh và sử dụng cho sản xuất nông nghệp 2011 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Quản lý chất lượng nước ao nuôi thủy sản nước ngọt
KHXB số 1028/XB-QLXB do Cục XB cấp ngày 10/9/2003. Nộp lưu chiểu Quý III/2003
Nông nghiệp 2003 X  
2 Hình thái và giải phẫu Động vật thân mềm (Molusca)
KHXB số 170-2006/CXB-/43-28/NN do Cục XB cấp ngày 07/03/2006. Nộp lưu chiểu Quý II/2006
Nông nghiệp 2006 X  
3 Kỹ thuật nuôi động vật thân mềm
Trường Đại học Cần Thơ 2011   X
4 Giáo trình Kỹ thuật nuôi động vật thân mềm
KHXB số 08-2012/CXB/29-59/NXB.ĐHCT. Nộp lưu chiểu quý IV/2012
Đại học Cần Thơ 2012   X
5 Một số nguyên lý và kỹ thuật Ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản (Quyển 1)
KHXB số 209-2011/CXB/706-08/NN do cục XB cấp ngày 02/03/2011. Nộp lưu chiểu quý I/2012
Nông nghiệp 2012   X
6 Một số nguyên lý và kỹ thuật Ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản (Quyển 2)
KHXB số 236-2013/CXB/239-07/NN ngày 08/11/2013. Nộp lưu chiểu quý IV/2013
Nông nghiệp 2013   X
7 Một số nguyên lý và kỹ thuật Ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản (Quyển 3)
KHXB số 236-2013/CXB/239-07/NN ngày 08/11/2013. Nộp lưu chiểu quý IV/2013
Nông nghiệp 2013   X
8 Nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) ở đồng bằng sông Cửu Long: Thành công và thách thức trong phát triển bền vững
Đại học Cần Thơ 2016 978-604-919-652-2   X
9 Động vật phù du: thành phần loài và tiềm năng đối với nuôi thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long
Nông nghiệp 2019 978-604-60-2913-7   X
10 Synbiotic - Nghiên cứu và ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản
Đại học Cần Thơ 2021 978-604-965-582-1   X
11 Kỹ thuật nuôi động vật thân mềm
  X
12 Kỹ thuật phân tích chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản
  X
13 Thuốc và hóa chất trong thủy sản 
  X
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Nguyễn Thị Trúc Linh, Lưu Thị Thúy Hải, Nguyễn Thành Tựu, Phạm Văn Đầy, Nguyễn Trọng Nghĩa, Trương Quốc Phú, Hồng Mộng Huyền. 2023. A COMPREHENSIVE STUDY IN EFFICACY OF VIETNAMESE HERBAL EXTRACTS ON WHITELEG SHRIMP (PENAEUS VANNAMEI) AGAINST VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS CAUSING ACUTE HEPATOPANCREATIC NECROSIS DISEASE (AHPND). Israeli Journal of Aquaculture - Bamidgeh. 75. 1-22. (Đã xuất bản)
2.  Trần Thị Thanh Hiền, Trần Nguyễn Duy Khoa, Lê Quốc Việt, Trương Quốc Phú, Đào Thị Ngọc Linh, Trần Lê Cẩm Tú, Trần Ngọc Hải, Tomonari Kotani, Shunsuke Koshio, Viliame Waqalevu, Le Thanh Tuan. 2023. EFFECTS OF DIETARY PROTEIN AND LIPID LEVELS ON GROWTH AND FEED UTILIZATION OF SPOTTED SCAT (SCATOPHAGUS ARGUS (LINNAEUS, 1766)) JUVENILES. AACL Bioflux. 16. 1471-1482. (Đã xuất bản)
3.  Phan Thị Cẩm Tú, Nguyễn Thị Kim Liên, Phạm Thị Tuyết Ngân, Trương Quốc Phú, Huỳnh Trường Giang. 2023. EFFECTS OF GARLIC-SUPPLEMENTED DIET ON THE GROWTH AND SURVIVAL OF THE WHITELEG SHRIMP (LIPTOPENAEUS VANNAMEI). Livestock Research for Rural Development. 35. (Đã xuất bản)
4.  Đặng Thị Hoàng Oanh, Trương Quốc Phú, Ngô Chí Nguyện, Mai Nguyễn Anh Thư. 2023. SUSCEPTIBILITY OF WHITELEG SHRIMP (LITOPENAEUS VANNAMEI) TO VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS STRAIN VP36 AT DIFFERENT SALINITIES. Journal of Applied Aquaculture. 17 Apr 2023. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Thị Trúc Linh, Lưu Thị Thúy Hải, Nguyễn Thành Tựu, Nguyễn Trọng Nghĩa, Trương Quốc Phú. 2023. SELECTION AND ANTAGONISTIC ACTIVITY OF POTENTIALLY PROBIOTIC LACTIC ACID BACTERIA AGAINST VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS CAUSING ACUTE HEPATOPANCREATIC NECROSIS DISEASE (AHPND) IN WHITE-LEG SHRIMP. Cutting Edge Research in Biology Vol. 6. 6. 69-97. (Đã xuất bản)
6.  Trương Quốc Phú, Nyabuto N. Kevin, Phan Thị Cẩm Tú, Nguyễn Thị Kim Liên, Vũ Ngọc Út, Huỳnh Trường Giang. 2022. BACTERIAL POPULATION IN INTENSIVE STRIPED CATFISH PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS PONDS. AACL Bioflux. 15. 1238-1250. (Đã xuất bản)
7.  Lê Quốc Việt, Trần Ngọc Hải, Trần Thị Thanh Hiền, Trương Quốc Phú, Trần Nguyễn Duy Khoa, Đào Thị Ngọc Linh, Nguyễn Thị Hồng Gấm, Viliame Waqalevu, Kotani Tomonar, Shunsuke Koshio. 2022. EFFECTS OF DIETARY PROTEIN AND LIPID LEVELS ON GROWTH, FEED UTILIZATION AND BODY COMPOSITION OF JUVENILE SNUBNOSE POMPANO (TRACHINOTUS BLOCHII). AACL Bioflux. 15. 2840-2849. (Đã xuất bản)
8.  Đặng Thị Hoàng Oanh, Trương Quốc Phú, Nguyễn Thanh Phương. 2022. ANTIBACTERIAL RESISTANCE OF VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS ISOLATED FROM SHRIMP FARMS LOCATED IN EAST COASTAL REGION OF THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Can Tho University Journal of Science. 14. 1-7. (Đã xuất bản)
9.  Đặng Thị Hoàng Oanh, Trương Quốc Phú. 2022. OCCURRENCE OF DISEASES AND SELECTED WATER QUALITY PARAMETERS IN CULTURED STRIPED CATFISH (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS) PONDS IN THE MEKONG DELTA OF VIETNAM. AACL Bioflux. 15. 1333-1343. (Đã xuất bản)
10.  Đặng Thị Hoàng Oanh, Trương Quốc Phú, Nguyễn Thanh Phương. 2022. DISEASE INCIDENCE IN SHRIMP FARMS LOCATED IN EAST COASTAL REGION OF THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Can Tho University Journal of Science. 14. 37-45. (Đã xuất bản)
11.  Trương Quốc Phú, , Vũ Hùng Hải, Phạm Thị Tuyết Ngân, Huỳnh Trường Giang, Vũ Ngọc Út. 2021. ISOLATION OF POTENTIAL PROBIOTIC BACILLUS SUBTILIS CM3.1 AND ITS EFFECTS ON THE WATER QUALITY AND GROWTH PERFORMANCE OF THE WHITELEG SHRIMP LITOPENAEUS VANNAMEI IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. AACL Bioflux. 14. 3347-3357. (Đã xuất bản)
12.  Trương Quốc Phú, Bùi Thị Bích Hằng, Dang Diem Tuong, Vila‑Gispert Anna, Toyoji Kaneko, Nguyễn Thanh Phương, Đỗ Thị Thanh Hương. 2021. EFFECTS OF SIZE AND NITRITE EXPOSURE ON RESPIRATION, OXYGEN PARTITIONING, AND GROWTH OF OBLIGATE AIR‑BREATHING FISH CHANNA STRIATA. Fisheries Science. 1. (Đã xuất bản)
13.  Đặng Thị Hoàng Oanh, Trương Quốc Phú. 2021. EFFECT OF DIFFERENT SALINITIES ON THE SUSCEPTIBILITY OF STRIPED CATFISH (PANGASIANODON HY-POPHTHALMUS) TO AEROMONAS HYDROPHILA BACTERIA CAUSING HEMORRHAGIC DISEASE. Can Tho University Journal of Science. 13. 20-25. (Đã xuất bản)
14.  Trương Quốc Phú, Nguyễn Thị Trúc Linh, Nguyễn Thành Tựu, Trần Thị Hồng Tơ, Phạm Văn Đầy, Võ Thị Tuyết Minh, Nguyễn Trọng Nghĩa, Phan Công Minh, Cao Ngọc Điệp. 2021. EFFECTS OF FEED MIXED WITH LACTIC ACID BACTERIA AND CARBON, NITROGEN, PHOSPHORUS SUPPLIED TO THE WATER ON THE GROWTH AND SURVIVAL RATE OF WHITE LEG SHRIMP (PENAEUS VANNAMEI) INFECTED WITH ACUTE HEPATOPANCREATIC NECROSIS DISEASE CAUSED BY VIBRIO PARAH. Biology. 10. 1-16. (Đã xuất bản)
15.  Huỳnh Trường Giang, Trương Quốc Phú, Chun-Hung Liu, Chiu‐Shia Chiu, Shao‐Yang Hu. 2019. BACTERIAL POPULATION IN INTESTINES OF WHITE SHRIMP, LITOPENAEUS VANNAMEI FED A SYNBIOTIC CONTAINING LACTOBACILLUS PLANTARUM AND GALACTOOLIGOSACCHARIDE. Aquaculture Research. 50:. 807–817. (Đã xuất bản)
16.  Nguyễn Thị Trúc Linh, Trương Quốc Phú, Huỳnh Trường Giang, Tinh Nguyen Thi Ngoc, Long Pham Kim, Huong Huynh Kim, Tuu Nguyen Thanh, To Tran Thi Hong, Ai Ngoc Trinh. 2019. SELECTION OF LACTIC ACID BACTERIA (LAB) ANTAGONIZING VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS: THE PATHOGEN OF ACUTE HEPATOPANCREATIC NECROSIS DISEASE (AHPND) IN WHITELEG SHRIMP (PENAEUS VANNAMEI). Biology. 2019, 8, 91. 1-13. (Đã xuất bản)
17.  Haig Yousef Babikian, Trương Quốc Phú, Đặng Thị Hoàng Oanh, Rajeev Kumar Jha. 2019. STUDY ON THE EFFICACY OF PONDGUARD IN IMPROVING CLINICAL PERFORMANCE OF WHITE LEG SHRIMP (PENAEUS VANNAMEI) IN AN AHPND BACTERIAL CHALLENGE MODEL. American Journal of Biomedical Science and Research. 5. 212-217. (Đã xuất bản)
18.  Trương Quốc Phú, Đặng Thị Hoàng Oanh, MELBA G. BONDAD-REANTASO, Nguyen Hung Son. 2018. FIELD STUDY ON TRANSMISSION OF ACUTE HEPATOPANCREATIC NECROSIS SYNDROME (AHPNS) IN INFECTED PONDS. Asian Fisheries Science. 31S (2018). 105-108. (Đã xuất bản)
19.  Huỳnh Trường Giang, Trương Quốc Phú, Nguyễn Thanh Phương, Chun-Hung Liu, Jiann-Chu Chen, Ya-Li Shiu. 2017. CURRENT APPLICATIONS, SELECTION, AND POSSIBLE MECHANISMS OF ACTIONS OF SYNBIOTICS IN IMPROVING THE GROWTH AND HEALTH STATUS IN AQUACULTURE: A REVIEW. Fish & Shellfish Immunology. 64. 367-382. (Đã xuất bản)
20.  Nguyễn Thị Trúc Linh, Trương Quốc Phú, Đặng Thị Hoàng Oanh, Huỳnh Thanh Phong, Nguyễn Trọng Nghĩa. 2017. ISOLATION AND SELECTION OF LACTIC ACID BACTERIA THAT CAN ANTAGONIZE VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS CAUSING ACUTE HEPATOPANCREATIC NECROSIS DISEASE IN WHITELEG SHRIMP (PENAEUS VANNAMEI). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 07. 74-81. (Đã xuất bản)
21.  Huỳnh Trường Giang, Trương Quốc Phú, Dương Thị Hoàng Oanh. 2016. ASSESSMENT OF NUTRITIONAL VALUE AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF POLYSACCHARIDE EXTRACTS FROM BROWN SEAWEED SARGA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 02. 69-76. (Đã xuất bản)
22.  Hironori Arai, Trương Quốc Phú, Trần Kim Tính, Võ Quang Minh, Võ Quốc Tuấn, Masayoshi Mano, Vinay Kumar Dadhwal, Suraj Reddy Rodda, Chandra Shekhar Jha, Syunsuke Hanazawa, Ryo Yoshioka, Kazuyuki Inubushi. 2016. FUNCTION OF THE METHANOGENIC COMMUNITY IN MANGROVE SOILS AS INFLUENCED BY THE CHEMICAL PROPERTIES OF THE HYDROSPHERE. Soil Science and plant nutrition. Vol. 62, No. 2. 150-163. (Đã xuất bản)
23.  Vũ Ngọc Út, Trương Quốc Phú, Nguyễn Thanh Phương, Huỳnh Trường Giang, Jack Morales. 2016. ASSESSMENT OF WATER QUALITY IN CATFISH (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS) PRODUCTION SYSTEMS IN THE MEKONG DELTA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 03. 71-78. (Đã xuất bản)
24.  Trần Ngọc Hải, Trương Hoàng Minh, Trương Quốc Phú, Nguyễn Thanh Phương. 2016. SHRIMP INDUSTRY IN VIETNAM. World Aquaculture Society. 01. 181-204. (Đã xuất bản)
25.  NGO Hoang Viet Trinh, Trương Quốc Phú, Đỗ Thị Thanh Hương, Dang Diem Tuong. 2015. THE EFFECTS OF DISSOLVED OXYGEN CONCENTRATION ON OXYGEN CONSUMPTION IN CLOWN-KNIFE FISH (CHIATALA ORNATA). International Fisheries Symposium Towards sustainability, advanced technology and community enhancement. . 143. (Đã xuất bản)
26.  Đặng Thị Hoàng Oanh, Trương Quốc Phú, Nguyễn Hồng Sơn , Chika F Ikeogu , Acacia Alcivar-Warren . 2015. EPIGENETIC MECHANISMS ASSOCIATED WITH ENDOCRINE DISRUPTING CHEMICALS (PESTICIDES, ANTIBIOTICS, METALS) USED IN VIETNAM, ECUADOR AND OTHER SHRIMP-PRODUCING COUNTRIES - ARE THEY ASSOCIATED WITH ACUTE HEPATOPANCREATIC NECROSIS DISEASE (AHPND)?. Plant and Animal Genomic ASIA 2015. 2015. (Đã xuất bản)
27.  Phạm Thị Tuyết Ngân, Trương Quốc Phú. 2015. ISOLATION AND SELECTION LACTOBACILLUS SP. HAS POTENTIAL PROBIOTIC FROM POND. Aquaculture For health people, planet and profit-Jeju Exhibition & Convention Center Jeju, Korea-May 26-30, 2015. . 567. (Đã xuất bản)
28.  Nguyễn Thị Trúc Linh, Trương Quốc Phú, Đặng Thị Hoàng Oanh, Huỳnh Thanh Phong. 2015. SELECTION OF LACTIC ACID BACTERIA THATCAN SUPPRESS VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS BACTERIA WHICH CAUSES ACTUE HEPATOPANCREATIC NECROSIS DISEASE IN WHITE LEG SHRIMP. International Fisheries Forum. . 161. (Đã xuất bản)
29.  Nguyễn Bạch Loan, Nguyễn Văn Thảo, Trương Quốc Phú. 2014. DISTRIBUTION OF GREY EEL CATFISH (PLOTOSUS CANIUS) IN HAU RIVER, VIET NAM. Aquaculture and Environment: A Focus in The Mekong Delta 3-5 April, 2014, Can Tho University, Can Tho City, Viet Nam,. . (Đã xuất bản)
30.  Phạm Thị Tuyết Ngân, huynh huu dien, Trương Quốc Phú. 2014. EFFECT OF SUPPLEMENTATION OF BACILLUS SUBTILIS AND BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS ON GROWTH, SURVIVAL OF WHITE SHRIMP (LITOPENAEUS VANNAMEI) AND WATER QUALITY IN TANKS. IFS, 4th international symposium, JW Marriot Hotel, Surabaya, Indonesia, October 30-31th, 2014. 4. 16. (Đã xuất bản)
31.  Huỳnh Trường Giang, Âu Văn Hóa, Trương Quốc Phú, Vũ Ngọc Út. 2014. FLUCTUATION, STRATIFICATION, AND PARTIAL PARTITIONING OF WATER QUALITY IN HAU RIVER ESTUARY. Aquaculture and Fisheries: A Focus in the Mekong Delta, Viet Nam, April 3-5, 2014, Can Tho University, Can Tho city, Viet Nam. . 24. (Đã xuất bản)
32.  Trần Ngọc Hải, Trương Hoàng Minh, Trương Quốc Phú, Vũ Ngọc Út, Nguyễn Thanh Phương. 2014. SHRIMP INDUSTRY IN VIETNAM: INNOVATION TOWARD SUSTAINABLE DEVELOPMENT. XVI congreso Ecuatoriano de acuicultura & aquaexpo 2014. . 52-55. (Đã xuất bản)
33.  Đặng Thị Hoàng Oanh, Trương Quốc Phú. 2014. PESTICIDES USED IN SHRIMP FARMS IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM: ARE THEY ASSOCIATED WITH ACUTE HEPATOPANCREATIC NECROSIS SYNDROME?. Diseases in Asian aquaculture, Ho Chi Minh city, 24-28 November 2014. . 81. (Đã xuất bản)
34.  Huỳnh Trường Giang, Âu Văn Hóa, Trần Văn Việt, Trương Quốc Phú. 2014. RESIDUES OF DELTAMETHRIN, FENITROTHION, AND HEXACONAZOLE PESTICIDES IN INTENSIVE SHRIMP FARMING AND THEIR ACUTE TOXICITY ON THE WHITE SHIRMP LITOPENAEUS VANNAMEI AT DIFFERENT SIZES. Aquaculture and Environment:A focus in the Mekong delta, Viet Nam, April 3-5, 2014, Can Tho University, Can Tho city, Viet Nam. . 42. (Đã xuất bản)
35.  Châu Ngọc Sơn, Huỳnh Trường Giang, Trần Trung Giang, Trương Quốc Phú. 2014. EFFECTS OF POLYSACCHARIDE EXTRACTED FROM BROWN SEAWEED SARGASSUM MICROCYSTUM ON GROWTH PERFORMANCE OF THE WHITE SHRIMP LITOPENAEUS VANNAMEI VIA DIETARY ADMINISTRATION, REARED IN RECIRCULATING WATER SYSTEM. 4th International Fisheries Symposium JW Marriot Hotel, Surabaya, Indonesia, October 30-31th, 2014. . 99. (Đã xuất bản)
36.  Phạm Thị Tuyết Ngân, pham thi my linh, Trương Quốc Phú. 2014. STUDY ON DENSITY AND BIODIVERSITY OF BACTERIA ON ARTEMIA CULTURE POND IN SOC TRANG, VIETNAM. IFS, 4th international symposium, JW Marriot Hotel, Surabaya, Indonesia, October 30-31th, 2014. . 20. (Đã xuất bản)
37.  Đặng Thị Hoàng Oanh, Trương Quốc Phú. 2014. ANTIMICROBIAL RESISTANCE IN VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS ISOLATED FROM SHRIMP FARMS IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Diseases in Asian aquaculture, Ho Chi Minh city, 24-28 November 2014. . 299. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Trương Quốc Phú, Lê Quốc Việt. 2022. ẢNH HƯỞNG CỦA TỈ LỆ NƯỚC BIỂN NHÂN TẠO LÊN SINH TRƯỞNG VÀ TỈ LỆ SỐNG CỦA TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (LITOPENAEUS VANNAMEI). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58. 259-268. (Đã xuất bản)
2.  Trần Trung Giang, Âu Văn Hóa, Trương Quốc Phú, Huỳnh Trường Giang, Vũ Ngọc Út. 2021. HÀM LƯỢNG DINH DƯỠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC TỰ NHIÊN KHU VỰC NUÔI CÁ TRA TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 207-218. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Thị Hồng Nho, Trương Quốc Phú, Phạm Thanh Liêm. 2021. HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƯỚC THẢI NUÔI CÁ TRÊ VÀNG (CLARIAS MACROCEPHALUS) THÂM CANH BẰNG HỆ THỐNG THỰC VẬT THỦY SINH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 1-9. (Đã xuất bản)
4.  Lê Quốc Việt, Trần Ngọc Hải, Trương Quốc Phú. 2021. THỰC NGHIỆM NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG THÂM CANH VỚI MẬT ĐỘ KHÁC NHAU TRONG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN. Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam. 06. 108-115. (Đã xuất bản)
5.  Lam Mỹ Lan, Phạm Thanh Liêm, Trương Quốc Phú, Trần Thị Thanh Hiền. 2021. CHƯƠNG 5. KỸ THUẬT NUÔI CÁ LÓC THƯƠNG PHẨM. Sinh học sản xuất giống và nuôi cá lóc (Channa striata). Trần Thị Thanh Hiền. 109-153. (Đã xuất bản)
6.  Trần Trung Giang, Âu Văn Hóa, Trương Quốc Phú, Vũ Ngọc Út, Huỳnh Trường Giang. 2021. CHẤT LƯỢNG NƯỚC TRONG KHU VỰC NUÔI TÔM TỈNH BẠC LIÊU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 126-136. (Đã xuất bản)
7.  Trần Trung Giang, Aina Ayotunde Oluwadamilare, Âu Văn Hóa, Huỳnh Trường Giang, Trương Quốc Phú, Minoru Wada, Vũ Ngọc Út. 2020. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC TRONG KHU VỰC NUÔI TÔM TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Thủy sản. 112-120. (Đã xuất bản)
8.  Nguyễn Thị Kim Liên, Âu Văn Hóa, Nguyễn Vĩnh Trị, Huỳnh Trường Giang, Trương Quốc Phú, Glenn Satuito, Vũ Ngọc Út. 2020. KHẢ NĂNG SỬ DỤNG ĐỘNG VẬT NỔI TRONG QUAN TRẮC SINH HỌC TRÊN SÔNG HẬU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Thủy sản. 149-160. (Đã xuất bản)
9.  Đặng Thị Hoàng Oanh, Trương Quốc Phú. 2020. HOẠT CHẤT DELTAMETHRIN VÀ HIỆN TƯỢNG VỂNH MANG Ở TÔM SÚ (PENAEUS MONODON) VÀ TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (LITOPENAEUS VANNAMEI). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 2. 110-116. (Đã xuất bản)
10.  Nguyễn Thị Kim Liên, Trương Quốc Phú, Vũ Ngọc Út. 2020. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG HỆ THỐNG ĐIỂM BMWPVIET ĐỂ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC TRÊN SÔNG HẬU. Khoa học & Công nghê Nông nghiệp. 4. 1658-1667. (Đã xuất bản)
11.  Tạ Cẩm Tú, Đặng Thị Hoàng Oanh, Trương Quốc Phú. 2020. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN LÊN SỰ MẪN CẢM CỦA CÁ TRA (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS) VỚI VI KHUẨN EDWARDSIELLA ICTALURI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Thủy sản. 45-51. (Đã xuất bản)
12.  Trần Lưu Khoang, Đặng Thị Hoàng Oanh, Trương Quốc Phú, Ngô Chí Nguyện. 2020. ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ LÊN SỰ MẪN CẢM CỦA TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (LITOPENAEUS VANNAMEI) VỚI VI KHUẨN VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Thủy sản. 38-44. (Đã xuất bản)
13.  Nguyễn Thị Hồng Nho, Phạm Thanh Liêm, Trương Quốc Phú. 2020. CÂN BẰNG VẬT CHẤT DINH DƯỠNG TRONG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN NUÔI CÁ TRÊ VÀNG (CLARIAS MACROCEPHALUS). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Thủy sản. 21-28. (Đã xuất bản)
14.  Trần Ngọc Hải, Châu Tài Tảo, Trần Thị Thanh Hiền, Trương Quốc Phú, Trần Thị Tuyết Hoa, Lê Quốc Việt, Lý Văn Khánh, Trần Nguyễn Duy Khoa. 2019. NGHIÊN CỨU BỔ SUNG NGUỒN CARBON Ở CÁC GIAI ĐOẠN KHÁC NHAU TRONG ƯƠNG ẤU TRÙNG TÔM CÀNG XANH (MACROBRACHIUM ROSENBERGII) BẰNG CÔNG NGHỆ BIOFLOC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 3. 141-148. (Đã xuất bản)
15.  Nguyễn Thị Hồng Nho, Phạm Thanh Liêm, Trương Quốc Phú. 2019. ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG THỨC CHO ĂN LÊN CHẤT LƯỢNG NƯỚC, SINH TRƯỞNG VÀ TỈ LỆ SỐNG CỦA CÁ TRÊ VÀNG (CLARIAS MACROCEPHALUS) NUÔI TRONG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN. Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản. 4. 88-96. (Đã xuất bản)
16.  Claude E. Boyd, Trương Quốc Phú. 2018. ENVIRONMENTAL FACTORS AND ACUTE HEPATOPANCREATIC NECROSIS DISEASE (AHPND) IN SHRIMP PONDS IN VIET NAM: PRACTICES FOR REDUCING RISKS. Asian Fisheries Science. 31S. 121-136. (Đã xuất bản)
17.  Kim Lệ Chân, Trương Quốc Phú, Trần Sương Ngọc, Huỳnh Thị Ngọc Hiền. 2018. ẢNH HƯỞNG CỦA MÀU SẮC ÁNH SÁNG LÊN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TẢO SPIRULINA PLATENSIS. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 9. 75-81. (Đã xuất bản)
18.  Nguyễn Thị Trúc Linh, Trương Quốc Phú, Đặng Thị Hoàng Oanh, Nguyễn Trọng Nghĩa. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA VI KHUẨN LACTIC BỔ SUNG VÀO THỨC ĂN LÊN KHẢ NĂNG KHÁNG BỆNH HOẠI TỬ GAN TỤY CẤP TÍNH TRÊN TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (LITOPENAEUS VANNAMEI). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 52. 122-130. (Đã xuất bản)
19.  Tran Trung Giang, Trương Quốc Phú, Dương Thị Hoàng Oanh, Huỳnh Trường Giang. 2016. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA HỖN HỢP POLYSACCHARIDE CHIẾT XUẤT TỪ RONG MƠ SARGASSUM MICROCYSTUM LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỈ LỆ SỐNG CỦA CÁ TRA PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 47. 102-109. (Đã xuất bản)
20.  Nguyễn Thị Kim Liên, Trương Quốc Phú, Dương Thị Hoàng Oanh, Vũ Ngọc Út, Lâm Quang Huy. 2016. CHẤT LƯỢNG NƯỚC TRÊN SÔNG CHÍNH VÀ SÔNG NHÁNH THUỘC TUYẾN SÔNG HẬU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 43. 68-79. (Đã xuất bản)
21.  Phạm Quốc Nguyên, Trương Quốc Phú, Nguyễn Văn Công, Đoàn Chí Linh. 2015. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG LOẠI BỎ CHẤT Ô NHIỄM AO NUÔI CÁ TRA (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS) BẰNG LỤC BÌNH (EICHHORNIA CRASSIPES) TRÊN MÔ HÌNH ĐẤT NGẬP NƯỚC DÒNG CHẢY MẶT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2015. 58-70. (Đã xuất bản)
22.  Huỳnh Hữu Điền, Trương Quốc Phú, Phạm Thị Tuyết Ngân. 2015. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC DÒNG VI KHUẨN BACILLUS ĐẾN SINH TRƯỞNG, TỶ LỆ SỐNG VÀ CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG TRONG BỂ NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (LITOPENAUES VANNAMEI). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 36. 98-106. (Đã xuất bản)
23.  Nguyễn Trọng Nghĩa, Trương Quốc Phú, Phạm Anh Tuấn, Đặng Thị Hoàng Oanh. 2015. PHÂN LẬP VÀ XÁC ĐỊNH KHẢ NĂNG GÂY HOẠI TỬ GAN TỤY CỦA VI KHUẨN VIBRIO PARAHEAMOLYTICUS PHÂN LẬP TỪ TÔM NUÔI Ở BẠC LIÊU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 39. 99-107. (Đã xuất bản)
24.  Phạm Quốc Nguyên, Nguyễn Văn Công, Nguyễn Thị Ngọc Yến, Trương Quốc Phú. 2015. ẢNH HƯỞNG CỦA TỔNG ĐẠM AMON LÊN SINH TRƯỞNG CÁ TRA (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS). Tạp chí khoa học ĐHSP TPHCM. 5 (70). 168-180. (Đã xuất bản)
25.  Hứa Thị Chúc, Trương Quốc Phú. 2014. KHẢ NĂNG HẤP THỤ TAN (TOTAL AMMONIA NITROGEN) CỦA YUCCA TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC NGỌT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Thủy sản 2014. 248-255. (Đã xuất bản)
26.  Cao Văn Thích, Phạm Thanh Liêm, Trương Quốc Phú. 2014. ẢNH HƯỞNG MẬT ĐỘ NUÔI ĐẾN CHẤT LƯỢNG NƯỚC, SINH TRƯỞNG, TỶ LỆ SỐNG CỦA CÁ LÓC (CHANNA STRIATA) NUÔI TRONG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Thủy sản 2014. 79-85. (Đã xuất bản)
27.  Phạm Quốc Nguyên, Lê Hồng Y, Nguyễn Văn Công, Trương Quốc Phú. 2014. DIỄN BIẾN MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG NƯỚC TRONG AO NUÔI CÁ TRA (PANGASIANODON HYPOPTHALMUS) THÂM CANH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 34. 128-136. (Đã xuất bản)
28.  Phạm Quốc Nguyên, Trương Quốc Phú, Nguyễn Văn Công, Lê Hồng Y. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA PH LÊN ĐỘC TÍNH CỦA TỔNG ĐẠM AMÔN TRONG NƯỚC ĐỐI VỚI CÁ TRA (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS) CỠ GIỐNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 30. 64-71. (Đã xuất bản)
29.  Đặng Thị Hoàng Oanh, Trương Quốc Phú, Nguyễn Thanh Phương. 2013. CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG BỆNH HỌC THỦY SẢN-TRIỂN VỌNG TRONG NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG VÀ ĐÀO TẠI NHÂN LỰC CHO VÙNG ĐBSCL. HT công nghệ sinh học vùng ĐBSCL. 1. 14. (Đã xuất bản)
30.  Phạm Thị Tuyết Ngân, Trương Quốc Phú. 2013. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƯỚC ƯƠNG TÔM TRONG HỆ THỐNG LỌC TUẦN HOÀN Ở CÁC TỶ LỆ THỂ TÍCH BỂ LỌC KHÁC NHAU CÓ BỔ SUNG VI KHUẨN HỮU ÍCH. HT công nghệ sinh học vùng ĐBSCL. 1. 111. (Đã xuất bản)
31.  Huỳnh Trường Giang, Trương Quốc Phú, Dương Thị Hoàng Oanh, Vũ Ngọc Út. 2013. THÀNH PHẦN HÓA HỌC, HOẠT TÍNH CHỐNG OXY HOÁ CỦA HỖN HỢP POLYSACCHARIDE LY TRÍCH TỪ RONG MƠ SARGASSUM MICROCYSTUM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 25. 183-191. (Đã xuất bản)
32.  Trương Quốc Phú, Trần Kim Tính, Huỳnh Trường Giang. 2012. KHẢ NĂNG SỬ DỤNG BÙN THẢI AO NUÔI CÁ TRA (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS) THÂM CANH CHO CANH TÁC LÚA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 24a. 135-143. (Đã xuất bản)
33.  Trương Quốc Phú, Trần Kim Tính. 2012. THÀNH PHẦN HÓA HỌC BÙN ĐÁY AO NUÔI CÁ TRA (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS) THÂM CANH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 22a. 290-299. (Đã xuất bản)
34.  Trần Cẩm Tú, Trương Quốc Phú, Đỗ Thị Thanh Hương. 2011. ẢNH HƯỞNG CỦA CHLORINE ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH HỢP CHẤT CHLORAMINE VÀ METHEMOGLOBINE TRONG MÁU CÁ RÔ PHI (OREOCHROMIS NILOTICUS). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 18b. 1-9. (Đã xuất bản)
35.  Nguyễn Thanh Phương, YANG YI, Trương Quốc Phú, DERUM YUAN, C. KWEI LIN, JAMES S. DIANA. 2011. CAGE CULTURE OF PANGASIUS CATFISH IN THE MEKONG DELTA OF VN: A CASE STUDY IN DONG THAP PROVINCE. Proceedings of the Second International Symposium on Cage Aquaculture in Asia. . (Đã xuất bản)
36.  Phạm Thị Tuyết Ngân, Trương Quốc Phú, Nguyễn Hữu Hiệp, Vũ Ngọc Út. 2011. ẢNH HƯỞNG CỦA VI KHUẨN HỮU ÍCH LÊN CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG VÀ TÔM SÚ (PENAEUS MONODON) NUÔI TRONG BỂ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 20b. 59-68. (Đã xuất bản)
37.  Trương Hoàng Minh, Trương Quốc Phú, Wenresti G. Gallardo. 2010. SỰ PHÂN BỐ VÀ MỨC ĐỘ KHAI THÁC CÁ KÈO GIỐNG (PSEUDAPOCRYPTES ELONGATUS) Ở VÙNG VEN BIỂN TỈNH SÓC TRĂNG VÀ BẠC LIÊU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 16a. 71-80. (Đã xuất bản)
38.  Phạm Thị Tuyết Ngân, Trương Quốc Phú. 2010. BIẾN ĐỘNG CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG TRONG AO NUÔI TÔM SÚ (PENAEUS MONODON) THÂM CANH TẠI SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 15a. 179-188. (Đã xuất bản)
39.  Nguyễn Bạch Loan, Trương Quốc Phú, Nguyễn Văn Thao. 2010. ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI GIẢI PHẪU CỦA CÁ NGÁT (PLOTOSUS CANIUS HAMILTON, 1822). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 14. 233-242. (Đã xuất bản)
40.  Tạ Văn Phương, Trương Quốc Phú, Trần Văn Việt. 2007. NGHIÊN CỨU SỰ TÍCH LŨY ĐẠM LÂN TRONG AO NUÔI TÔM SÚ THÂM CANH MÙA MƯA Ở SÓC TRĂNG.. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 08. 132-138. (Đã xuất bản)
41.  Lê Xuân Sinh, Trương Quốc Phú, Huỳnh Văn Hiền, Đỗ Minh Chung. 2007. NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG NGHÊU Ở TỈNH TRÀ VINH TRONG MỐI LIÊN HỆ VỚI CÁC TỈNH VEN BIỂN PHÍA NAM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 08. 38-46. (Đã xuất bản)
42.  Trương Quốc Phú, Trương Quốc Phú, Yang Yi. 2005. THE EFFECTS OF CATFISH CAGE-CULTURE ON WATER QUALITY IN HONG NGU DISTRICT, DONG THAP PROVINCE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 03. 8-17. (Đã xuất bản)
4. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Sinh lý và dinh dưỡng thủy sản 
Nuôi trồng thủy sản 
Hệ sinh thái và đánh giá nguồn lợi thủy sản 
Xác nhận
của Trường Đại học Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 23 tháng 02 năm 2024
(Người kê khai ký tên
và ghi rõ họ tên)
Trương Quốc Phú