BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: PHẠM THANH LIÊM Giới tính: Nam
Email: ptliem@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: BM.Kỹ thuật nuôi thủy sản nước ngọt
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Sinh lý và dinh dưỡng thủy sản 
Di truyền học và nhân giống thủy sản 
Nuôi trồng thủy sản 
Tế bào học, Mô - phôi học 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Ứng dụng công nghệ tuần hoàn nước nuôi thâm canh lươn đồng tại thành phố Cần Thơ 2020 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
2 Xây dựng trang trại trình diễn công nghệ tiên tiến bền vững tại Việt Nam 2015 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) ở đồng bằng sông Cửu Long: Thành công và thách thức trong phát triển bền vững
Đại học Cần Thơ 2016 978-604-919-652-2   X
2 Sinh học sản xuất giống và nuôi cá lóc (Channa striata)
NXB Nông nghiệp 2020   X
3 Di truyền và chọn giống thủy sản
978-604-60-2035-6   X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Trần Thị Thanh Hiền, Trần Thị Tuyết Hoa, Phạm Thanh Liêm, Onoda S., Phạm Minh Đức. 2021. EFFECTS OF DIETARY SUPPLEMENTATION OF HEAT-KILLED LACTOBACILLUS PLANTARUM L-137 ON GROWTH PERFORMANCE AND IMMUNE RESPONSE OF BIGHEAD CATFISH (CLARIAS MACROCEPHALUS). Aquaculture Report. 20. 1-6. (Đã xuất bản)
2.  Phạm Minh Đức, Phạm Thanh Liêm, Trần Thị Thanh Hiền, Trần Thị Tuyết Hoa, Halley Nay Myo, Satoru Onoda. 2020. EFFECTS OF HEAT KILLED LACTOBACILLUS PLANTARUM (HK L-137) SUPPLEMENTAL DIETS ON GROWTH, SURVIVAL AND HEALTH OF JUVENILE STRIPED CATFISH, PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS. International Journal of Scientific and Research Publications. 10. 761-767. (Đã xuất bản)
3.  Dương Thúy Yên, Phạm Thanh Liêm, Nguyen Thanh Tuan. 2017. MORPHOLOGICAL DIFFERENTIATION AMONG CULTURED AND WILD CLARIAS MACROCEPHALUS, C. MACROCEPHALUS X C. GARIEPINUS HYBRIDS, AND THEIR PARENTAL SPECIES IN THE MEKONG DELTA, VIET NAM. International Journal of Fisheries and Aquatic Studies. 5. 228-232. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Ngọc Chiêu, Phạm Thanh Liêm. 2015. EFFECTS OF STOCKING DENSITY ON WATER QUALITY, GROWTH AND SURVIVAL OF WALKING CATFISH (CLARIAS MACROCEPHALUS) LARVAE REARED IN A RECIRCULATING AQUACULTURE SYSTEM. International Fisheries Symposium (IFS 2015); Penang, Malaysia; 1-4/12/2015. . 59-60. (Đã xuất bản)
5.  Phạm Thanh Liêm, Nguyễn Hồng Quyết Thắng. 2015. INDUCED SPAWNING OF CLARIAS GRACILENTUS NG, HONG & TU, 2011 IN CAPTIVE BY USING DIFFERENT TYPES OF HORMONE. International Fisheries Symposium (IFS 2015); Penang, Malaysia; 1-4/12/2015. . 313. (Đã xuất bản)
6.  Phạm Thanh Liêm, Bùi Minh Tâm, Le Thi Xuan Thanh. 2015. DIGESTIVE TRACT DEVELOPMENT AND CAPABILITY OF USING ARTIFICIAL DIET IN THE EARLY LIFE STAGE OF MASTACEMBELUS FAVUS. International Fisheries Symposium (IFS 2015); Penang, Malaysia; 1-4/12/2015. . 313. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Hoàng Huy, Phạm Thanh Liêm, Trần Văn Việt, Âu Văn Hóa. 2021. BIẾN ĐỘNG QUẦN THỂ LOÀI CÁ DẢNH (PUNTIOPLITES PROCTOZYSTRON BLEEKER, 1865) Ở BÚNG BÌNH THIÊN, TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 57, Số 1. 170-176. (Đã xuất bản)
2.  Phạm Thanh Liêm, Võ Thành Toàn, Nguyễn Hồng Quyết Thắng. 2020. ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ VÀ KÍCH CỠ PHIÊU SINH VẬT LÊN TỈ LỆ SỐNG CÁ TRA (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS) GIAI ĐOẠN CÁ BỘT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Thủy sản. 12-20. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Thị Hồng Nho, Phạm Thanh Liêm, Trương Quốc Phú. 2020. CÂN BẰNG VẬT CHẤT DINH DƯỠNG TRONG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN NUÔI CÁ TRÊ VÀNG (CLARIAS MACROCEPHALUS). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Thủy sản. 21-28. (Đã xuất bản)
4.  Trần Thị Thanh Hiền, Phạm Thanh Liêm, Lam Mỹ Lan, Phạm Minh Đức, Nguyễn Thanh Hiệu. 2019. XÁC ĐỊNH THỜI ĐIỂM CHUYỂN ĐỔI THỨC ĂN CHẾ BIẾN PHÙ HỢP TRONG ƯƠNG LƯƠN TỪ BỘT LÊN GIỐNG. Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam. 3. 120-127. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Thị Hồng Nho, Phạm Thanh Liêm, Trương Quốc Phú. 2019. ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG THỨC CHO ĂN LÊN CHẤT LƯỢNG NƯỚC, SINH TRƯỞNG VÀ TỈ LỆ SỐNG CỦA CÁ TRÊ VÀNG (CLARIAS MACROCEPHALUS) NUÔI TRONG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN. Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản. 4. 88-96. (Đã xuất bản)
6.  Hứa Thái Nhân, Phạm Thanh Liêm, Vũ Ngọc Út, Harry Ako. 2019. EFFECTS OF DIFFERENT STOCKING DENSITIES ON GROWTH PERFORMANCE OF ASIAN SWAMP EEL MONOPTERUS ALBUS, WATER QUALITY AND PLANT GROWTH OF WATERCRESS NASTURTIUM OFFICINALE IN AN AQUAPONIC RECIRCULATING SYSTEM. Aquaculture. 503. 96-104. (Đã xuất bản)
7.  Nguyễn Thị Hồng Nho, Phạm Thanh Liêm, Huỳnh Thị Kim Hồng. 2018. ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ NUÔI LÊN CHẤT LƯỢNG NƯỚC, TĂNG TRƯỞNG VÀ TỈ LỆ SỐNG CỦA CÁ TRÊ VÀNG (CLARIAS MACROCEPHALUS) TRONG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số CĐ Thủy sản. 108-114. (Đã xuất bản)
8.  Nguyễn Hồng Quyết Thắng, Phạm Thanh Liêm. 2018. ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN ỐNG TIÊU HÓA VÀ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG THỨC ĂN CHẾ BIẾN CỦA CÁ TRÊ PHÚ QUỐC (CLARIAS GRACILENTUS, NG, HONG & TU, 2011). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số CĐ Thủy sản. 86-92. (Đã xuất bản)
9.  Phạm Thanh Liêm, Bùi Minh Tâm. 2015. SINH SẢN NHÂN TẠO CÁ TRÊ PHÚ QUỐC (CLARIAS GRACILENTUS NG, HONG & TU, 2011) BẰNG CÁC CHẤT KÍCH THÍCH KHÁC NHAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 37. 112-119. (Đã xuất bản)
10.  Phan Phương Loan, Bùi Minh Tâm, Phạm Thanh Liêm. 2015. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI HOÓC MÔN STEROIT LÊN QUÁ TRÌNH CHÍN CỦA NOÃN BÀO CÁ RÔ BIỂN PRISTOLEPIS FASCIATA (BLEEKER, 1851). Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 20. 111-116. (Đã xuất bản)
11.  Dương Thúy Yên, Phạm Thanh Liêm. 2014. MỐI QUAN HỆ GIỮA KÍCH CỠ VÀ CÁC CHỈ TIÊU SINH SẢN CỦA CÁ RÔ ĐẦU VUÔNG (ANABAS TESTUDINEUS). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 34. 77-83. (Đã xuất bản)
12.  Phan Phương Loan, Bùi Minh Tâm, Phạm Thanh Liêm. 2014. SỰ PHÁT TRIỂN ỐNG TIÊU HÓA CÁ RÔ BIỂN (PRISTOLEPIS FASCIATA) GIAI ĐOẠN CÁ BỘT ĐẾN CÁ HƯƠNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 32. 123-129. (Đã xuất bản)
13.  Phan Phương Loan, Bùi Minh Tâm, Phạm Thanh Liêm. 2014. ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC SINH SẢN CỦA CÁ RÔ BIỂN (PRISTOLEPIS FASCIATA). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Thủy sản 2014. 256-262. (Đã xuất bản)
14.  Cao Văn Thích, Phạm Thanh Liêm, Trương Quốc Phú. 2014. ẢNH HƯỞNG MẬT ĐỘ NUÔI ĐẾN CHẤT LƯỢNG NƯỚC, SINH TRƯỞNG, TỶ LỆ SỐNG CỦA CÁ LÓC (CHANNA STRIATA) NUÔI TRONG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Thủy sản 2014. 79-85. (Đã xuất bản)
15.  Lý Văn Khánh, Phạm Thanh Liêm, Nguyễn Thanh Phương. 2014. SỰ LỰA CHỌN THỨC ĂN CỦA CÁ NÂU BỘT (SCATOPHAGUS ARGUS). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Thủy sản 2014. 145-157. (Đã xuất bản)
16.  Dương Thúy Yên, Ung Hữu Em, Phạm Thanh Liêm, Huỳnh Kỳ, Trần Ngọc Hải. 2014. ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ SỰ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA CÁC QUẦN THỂ TÔM CÀNG XANH (MACROBRACHIUM ROSENBERGII) Ở CÁC TỈNH PHÍA NAM. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 3-4. 148-154. (Đã xuất bản)
17.  Nguyễn Thành Tâm, Phạm Thanh Liêm. 2012. SO SÁNH SỰ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA TÔM CÀNG XANH VIỆT NAM VÀ TRUNG QUỐC. Tạp chí Khoa học - Đại học Huế. 75B. 135-142. (Đã xuất bản)