BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: TỪ THANH DUNG Giới tính: Nữ
Email: ttdung@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: BM. Bệnh học Thủy sản
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Sinh lý và dinh dưỡng thủy sản 
Bệnh học thủy sản 
Nuôi trồng thủy sản 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Phát triển vaccine cho cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) nuôi thương phẩm 2023 Đề tài cấp nhà nước Chủ nhiệm
2 Nghiên cứu bệnh truyền nhiễm và đề xuất qui trình phòng, trị bệnh trên cá lóc ( Channa striata ) nuôi công nghiệp tỉnh Trà Vinh 2018 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
3 Nghiên cứu và chuyển giao các quy trình phòng trị bệnh trên cá bóp (Rachycentron canadum Linaeus, 1766) và cá mú (Epinephelus spp.) 2016 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
4 Mô tả và lượng hóa tỉ lệ chết của cá điêu hồng trong hệ thống nuôi bè vùng đồng bằng sông Cửu Long 2016 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
5 Nghiên cứu bệnh trên các thát lát còm (Chitala chitala Hamilton,1882) và giải pháp phòng trị bệnh 2014 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
6 Nghiên cứu bệnh đen thân trên cá rô đồng (Anabas testudineus) và biện pháp phòng trị 2013 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
7 B2008-16-93; Khảo sát sự kháng thuốc kháng sinh của 2 nhóm vi khuẩn Edwardsiella và Aeromonas trong ao nuôi cá tra thâm canh (Trên cá, môi trường nước và đáy ao). 2009 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học tại Trường Đại học Cần Thơ: 20 năm nhìn lại và định hướng phát triển
Đại học Cần Thơ 2016 978-604-919-676-8   X
2 Nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) ở đồng bằng sông Cửu Long: Thành công và thách thức trong phát triển bền vững
Đại học Cần Thơ 2016 978-604-919-652-2   X
3 Sinh học sản xuất giống và nuôi cá lóc (Channa striata)
NXB Nông nghiệp 2020   X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Nguyen Thi Kim My, Từ Thanh Dung, Dong Thanh Ha , Channarong Rodkhum. 2020. EFFECT OF SODIUM CHLORIDE AND TEMPERATURE ON BIOFILM FORMATION AND VIRULENCE OF FLAVOBACTERIUM COLUMNARE ISOLATED FROM STRIPED CATFISH (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 12, No 3. 66-72. (Đã xuất bản)
2.  Annette S. Boerlage, Từ Thanh Dung, Trần Thị Tuyết Hoa, K. Larry Hammell, Henrik Stryhn, Jeffrey Davidson. 2017. PRODUCTION OF RED TILAPIA (OREOCHROMIS SPP.) IN FLOATING CAGES IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM: MORTALITY AND HEALTH MANAGEMENT. DISEASES OF AQUATIC ORGANISMS. 124. 131-144. (Đã xuất bản)
3.  Từ Thanh Dung, Trần Thị Tuyết Hoa, Đặng Thụy Mai Thy, Annette Boerlage , Jeff Davidson , Larry Hammell. 2015. COMMON DISEASES IN GROW OUT STAGE OF RED TILAPIA CULTURED IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. World Aquaculture 2015, Korea, 26-30.5.2015. . 683. (Đã xuất bản)
4.  Trần Minh Phú, Nguyễn Thanh Phương, Võ Nam Sơn, Từ Thanh Dung, , Andreu Rico, Jesper Hedegaard Clausen, Henry Madsen, Francis Murray, Anders Dalsgaard. 2015. AN EVALUATION OF FISH HEALTH-MANAGEMENT PRACTICES AND OCCUPATIONAL HEALTH HAZARDS ASSOCIATED WITH PANGASIUS CATFISH (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS) AQUACULTURE IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Aquaculture Research. 1-17. 1-17. (Đã xuất bản)
5.  Margaret Crumlish, Lưu Thị Thanh Trúc, Từ Thanh Dung, Nguyễn Ngọc Phước. 2014. DISEASE OUTBREAKS IN PANGASIUS CATFISH FARMING: PAST, PRESENT AND FUTURE. The 9th Symposium on Diseases in Asian Aquaculture (DAA9). . 141. (Đã xuất bản)
6.  Quách Văn Cao Thi, Huỳnh Thị Diễm Trang, Từ Thanh Dung. 2014. THE PRESENCE OF CLASS 1 INTEGRONS IN AEROMONAS HYDROPHILA CAUSES DISEASE ON THE STRIPED CATFISH (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS) FARMED IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. The 9th Symposium on Diseases in Asian Aquaculture (DAA9). . 194. (Đã xuất bản)
7.  Từ Thanh Dung, Nguyễn Khương Duy. 2014. MULTIPLE STREPTOCOCCAL SPECIES INFECTION IN FARMED CLIMBING PERCH ANABAS TESTUDINEUS IN VIETNAM. Asian-Pacific Aquaculture 2013. 1. 477. (Đã xuất bản)
8.  Từ Thanh Dung, Nguyễn Khương Duy. 2014. MULTIPLE STREPTOCOCCAL SPECIES INFECTION IN FARMED CLIMBING PERCH ANABAS TESTUDINEUS IN VIETNAM. Asian-Pacific Aquaculture 2013. . 477. (Đã xuất bản)
9.  Từ Thanh Dung, Trần Thị Mỹ Hân. 2014. STUDY ON EDWARDSIELLOSIS IN CLOWN KNIFEFISH (CHITALA CHITALA) IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. The 9th Symposium on Diseases in Asian Aquaculture (DAA9). . 184. (Đã xuất bản)
10.  Từ Thanh Dung, Đặng Thụy Mai Thy, Phạm Thị Kim Phượng. 2014. HISTOPATHOLOGY OF CLOWN KNIFEFISH (CHITALA CHITALA) INFECTED WITH BACTERIA (EDWARSIELLA TARDA). The 4th international fisheries symposium 2014, Indonesia, 2014. . 45. (Đã xuất bản)
11.  Annette Boerlage, Từ Thanh Dung, Trần Thị Tuyết Hoa, Larry Hammell, Jeff Davidson. 2014. DESCRIPTION AND QUANTIFICATION OF BASIC PRODUCTION AND MORTALITY VARIABLES OF RED TILAPIA (OREOCHROMIS NILOTICUS) CULTURED IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. The 9th Symposium on Diseases in Asian Aquaculture (DAA9). . 292. (Đã xuất bản)
12.  Từ Thanh Dung, Nguyễn Bảo Trung. 2014. IDENTIFYING CHARACTERISTIC STREPTOCOCCOSIS INFECTIONS AND THEIR AGENTS IN FARMED CLIMBING PERCH (ANABAS TESTUDINEUS) IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. The 4th international fisheries symposium 2014, Indonesia, 2014. . 46. (Đã xuất bản)
13.  Quách Văn Cao Thi, Trần Tiến Lực, Từ Thanh Dung. 2014. DIVERSITY OF TETRACYCLINE RESISTANCE GENES IN AEROMONAS HYDROPHILA AND EDWARDSIELLA ICTALURI FROM THE STRIPED CATFISH FARMED IN THE MEKONG DELTA. The 9th Symposium on Diseases in Asian Aquaculture (DAA9). . 193. (Đã xuất bản)
14.  Từ Thanh Dung, Quách Văn Cao Thi. 2014. STATUS OF ANTIBIOTIC RESISTANCE IN EDWARDSIELLA ICTALURI AND AEROMONAS HYDROPHILA FROM STRIPED CATFISH FARMING IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. The 9th Symposium on Diseases in Asian Aquaculture (DAA9). . 188. (Đã xuất bản)
15.  Từ Thanh Dung, Phạm Minh Trực, Nguyễn Khương Duy, Phạm Minh Đức. 2013. FUSARIUM SPECIES CAUSING SWIM BLADDER INFLAMMATION DISEASE IN STRIPED CATFISH PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS IN VIETNAM. Asian-Pacific Aquaculture 2013. . 477. (Đã xuất bản)
16.  Từ Thanh Dung, Nguyễn Thị Thúy An, Trần Ngọc Hải. 2013. IDENTIFICATION VIBRIO SPECIES, CAUSATIVE AGENTS OF ULCERATION DISEASE IN COBIA (RACHYCENTRON CANADUM). The 3rd international fisheries symposium, Thailand, 2013. . 249. (Đã xuất bản)
17.  Từ Thanh Dung, Nguyễn Minh Thuật, Trần Thị Mỹ Hân. 2013. STUDY ON EDWARDSIELLOSIS IN CLOWN KNIFEFISH (CHITALA CHITALA) IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. he 3rd international fisheries symposium, Thailand, 2013. . 248. (Đã xuất bản)
18.  Từ Thanh Dung, Koen Chiers, Nguyễn Anh Tuấn, Freddy Haesebrouck, Patrick Sorgeloos, Annemie Decostere. 2012. EARLY INTERACTIONS OF EDWARDSIELLA ICTALURI, WITH PANGASIANODON CATFISH AND ITS INVASIVE ABILITY IN CELL LINES. Veterinary Research Communications. 26. 119-127. (Đã xuất bản)
19.  Từ Thanh Dung, Võ Thanh Tùng, Phạm Công Thành, Nguyễn Thị Thu Hằng, Kjersti Gravningen. 2011. FIELD TRIAL STUDY ON VACCINE ALPHA JECTĐ PANGA 1 AGAINST EDWARDSIELLA ICTALURI, IN PANGASIUS CATFISH (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS). The 8th Symposium on Diseases in Asian Aquaculture, India, 2011. . 71. (Đã xuất bản)
20.  Từ Thanh Dung, Nguyễn Thị Tiên, Nguyễn Anh Tuấn, Margaret Crumlish. 2011. FIRST IDENTIFICATION OF FLAVOBACTERIUM COLUMNARE INFECTION IN FARMED STRIPED CATFISH PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS. The 8th Symposium on Diseases in Asian Aquaculture, India, 2011. . 132. (Đã xuất bản)
21.  Võ Thanh Tùng, Từ Thanh Dung, Kjersti Gravningen, Phạm Công Thành. 2011. EFFICACY DATA OF THE FIRST VACCINE FOR PANGASIUS IN VIETNAM. The 8th Symposium on Diseases in Asian Aquaculture. . 36. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Từ Thanh Dung, Nguyễn Bảo Trung, Lê Minh Khôi. 2019. PHÂN LẬP, ĐỊNH DANH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA VI KHUẨN AEROMONAS SCHUBERTII GÂY BỆNH ĐỐM TRẮNG NỘI TẠNG TRÊN CÁ LÓC (CHANNA STRIATA) Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 2. 69-78. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Thanh Hà, Ngô Thị Ngọc Thủy, Từ Thanh Dung. 2018. NGHIÊN CỨU MỘT SỐ MẦM BỆNH TRÊN NGHÊU (MERETRIX LYRATA SOWERBY, 1851) Ở TỈNH BẾN TRE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số CĐ Thủy sản. 76-82. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Bảo Trung, Từ Thanh Dung. 2018. NGHIÊN CỨU BỆNH VI KHUẨN TRÊN CÁ BÓP (RACHYCENTRON CANADUM) NUÔI LỒNG Ở TỈNH KIÊN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số CĐ Thủy sản. 60-67. (Đã xuất bản)
4.  Lê Minh Khôi, Lê Nguyễn Thu Dung, Huỳnh Huy Cẩm Tú, Nguyễn Bảo Trung, Từ Thanh Dung. 2018. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CHIẾT XUẤT TỪ LÁ ỔI (PSIDIUM GUAJAVA) VÀ CỎ MỰC (ECLIPTA ALBA) LÊN SỰ ĐỀ KHÁNG BỆNH ĐỐM TRẮNG NỘI TẠNG Ở CÁ LÓC (CHANNA STRIATA). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số CĐ Thủy sản. 177-186. (Đã xuất bản)
5.  Đoàn Thị Minh Châu, Lưu Hồng Mai, Từ Thanh Dung. 2018. KHẢ NĂNG NHẠY VỚI KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN GÂY BỆNH ĐỐM TRẮNG NỘI TẠNG TRÊN CÁ LÓC (CHANNA STRIATA) Ở TRÀ VINH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số CĐ Thủy sản. 108-115. (Đã xuất bản)
6.  Lý Văn Khánh, Trần Minh Phú, Trần Ngọc Hải, Từ Thanh Dung. 2017. TÌNH HÌNH BỆNH TRÊN CÁ BÓP (RACHYCENTRON CANADUM) VÀ CÁ MÚ (EPINEPHELUS SP.) NUÔI LỒNG BIỂN Ở QUẦN ĐẢO NAM DU, HUYỆN KIÊN HẢI, TỈNH KIÊN GIANG. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển. 17. 72-78. (Đã xuất bản)
7.  Quách Văn Cao Thi, Từ Thanh Dung, Hồ Văn To. 2017. ĐẶC ĐIỂM BỆNH TRÊN CÁ TRA (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS) NUÔI THÂM CANH Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG DO CẢM NHIỄM KÉP HAI LOÀI VI KHUẨN EDWARDSIELLA ICTALURI VÀ AEROMONAS HYDROPHILA. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 14. 105-113. (Đã xuất bản)
8.  Từ Thanh Dung, Phan Văn Út, Nguyễn Bảo Trung. 2017. HIỆN TRẠNG NHIỄM KÝ SINH TRÙNG TRÊN CÁ BỚP (RACHYCENTRON CANADUM) NUÔI LỒNG Ở TỈNH KIÊN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 51. 106-116. (Đã xuất bản)
9.  Lý Văn Khánh, Từ Thanh Dung, Trần Ngọc Hải, Trần Minh Phú. 2017. TÌNH HÌNH BỆNH TRÊN CÁ BÓP (RACHYCENTRON CANADUM) VÀ CÁ MÚ (EPINEPHELUS SP.) NUÔI LỒNG BIỂN Ở QUẦN ĐẢO NAM DU, HUYỆN KIÊN HẢI, TỈNH KIÊN GIANG. Khoa học và Công nghệ Biển. 17. 72-78. (Đã xuất bản)
10.  Quách Văn Cao Thi, Từ Thanh Dung, Huynh Thi Diem Trang . 2015. SỰ HIỆN DIỆN CỦA CÁC INTEGRON NHÓM 1 Ở VI KHUẨN AEROMONAS HYDROPHILA GÂY BỆNH TRÊN CÁ TRA (PANGASIANODONHYPOPHTHALMUS) NUÔI THÂM CANH Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 40. 75-82. (Đã xuất bản)
11.  Quách Văn Cao Thi, Từ Thanh Dung, Đặng Phạm Hòa Hiệp. 2014. HIỆN TRẠNG KHÁNG THUỐC KHÁNG SINH TRÊN HAI LOÀI VI KHUẨN EDWARDSIELLA ICTALURI VÀ AAEROMONAS HYDROPHILA GÂY BỆNH TRÊN CÁ TRA (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS) Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 2. 7-14. (Đã xuất bản)
12.  Đặng Thụy Mai Thy, Từ Thanh Dung, Phạm Thị Kim Phượng . 2014. ĐẶC ĐIỂM MÔ BỆNH HỌC CÁ THÁT LÁT CÒM CHITALA CHITALA NHIỄM VI KHUẨN AEROMONAS HYDROPHILA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Thủy sản 2014. 29-36. (Đã xuất bản)
13.  Từ Thanh Dung, Lý Văn Khánh, Trần Ngọc Hải. 2014. XÁC ĐỊNH MỘT SỐ MẦM BỆNH TRÊN CÁ CHÌNH BÔNG (ANGUILLA MARMORATA) NUÔI TRONG BỂ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Thủy sản 2014. 177-183. (Đã xuất bản)
14.  Từ Thanh Dung, Mã Lê Diễm Trang. 2013. VAI TRÒ ĐẠI THỰC BÀO TRONG HỆ MIỄN DỊCH KHÔNG ĐẶC HIỆU CỦA CÁ TRA (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS) NHIỄM BỆNH DO EDWARDSIELLA ICTALURI. Hội thảo Công nghệ sinh học vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Cần Thơ, 2013. . 537-543. (Đã xuất bản)
15.  Từ Thanh Dung, Trần Hoa Cúc, Nguyễn Hoàng Nhật Uyên. 2013. KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH CỦA CÁ TRA CHỐNG LẠI EDWADSIELLA ICTALURI. Hội nghị Khoa học công nghệ sinh học toàn quốc 2013. 1. 835. (Đã xuất bản)
16.  Từ Thanh Dung, NGUYEN KHUONG DUY, HUYNH THI NGOC THANH . 2013. STREPTOCOCCUS INIAE, TÁC NHÂN GÂY BỆNH ?ĐEN THÂN? TRÊN CÁ RÔ ĐỒNG (ANABAS TESTUDINEUS). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 26. 96-103. (Đã xuất bản)
17.  Từ Thanh Dung, MA LE DIEM TRANG, NGUYEN HOANG NHAT UYEN , TRAN HOA CUC. 2013. KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH CỦA CÁ TRA (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS) CHỐNG LẠI EDWARDSIELLA ICTALURI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 26. 269-276. (Đã xuất bản)
18.  Từ Thanh Dung, MA LE DIEM TRANG. 2013. VAI TRÒ ĐẠI THỰC BÀO TRONG HỆ MIỄN DỊCH KHÔNG ĐẶC HIỆU CỦA CÁ TRA (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS) NHIỄM BỆNH DO EDWARDSIELLA ICTALURI. HT công nghệ sinh học vùng ĐBSCL. 1. 112. (Đã xuất bản)
19.  Phạm Minh Đức, Từ Thanh Dung. 2012. XÁC ĐỊNH TÁC NHÂN GÂY BỆNH THƯƠNG BÓNG HƠI TRÊN CÁ TRA NUÔI THÂM CANH. HN Khoa học trẻ Ngành Thủy sản toàn quốc III. 1. 142. (Đã xuất bản)
20.  Từ Thanh Dung. 2012. KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH CỦA CÁ TRA CHỐNG LẠI VI KHUẨN EDW…. HN Khoa học trẻ Ngành Thủy sản toàn quốc III. 1. 42. (Đã xuất bản)
21.  Từ Thanh Dung, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thị Tiên. 2012. NGHIÊN CỨU TÁC NHÂN GÂY BỆNH TRẮNG ĐUÔI TRÊN CÁ TRA (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS) VÀ GIẢI PHÁP ĐIỀU TRỊ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 22c. 136-145. (Đã xuất bản)
22.  Phạm Thanh Hương, Nguyễn Thiện Nam, Từ Thanh Dung, Nguyễn Anh Tuấn. 2011. SỰ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN EDWARDSIELLA ICTALURI VÀ AEROMONAS HYDROPHILA GÂY BỆNH TRÊN CÁ TRA (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS) Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Hội nghị Khoa học Thủy sản lần 4. . 250-261. (Đã xuất bản)
23.  Từ Thanh Dung. 2010. NGHIÊN CỨU VỀ HUYẾT HỌC CÁ TRA (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS) BỆNH TRẮNG GAN TRẮNG MANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 15b. 81-90. (Đã xuất bản)
24.  Từ Thanh Dung, Nguyễn Anh Tuấn, Partrick Sorgeloos, Annemie Decostere, Margo Baele, Freddy Haesebrouck. 2010. HIỆN TRẠNG KHÁNG THUỐC KHÁNG SINH TRÊN VI KHUẨN EDWARDSIELLA ICTALURI GÂY BỆNH GAN, THẬN MỦ TRÊN CÁ TRA (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS) Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 15a. 162-171. (Đã xuất bản)