BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN THANH LONG Giới tính: Nam
Email: ntlong@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: BM.Quản lý & Kinh tế nghề cá
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Nuôi trồng thủy sản 
Hệ sinh thái và đánh giá nguồn lợi thủy sản 
Quản lý và khai thác thủy sản 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Công trình và thiết bị thủy sản
978-604-919-938-7   X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Nguyễn Thanh Long, Huỳnh Văn Hiền, Đặng Thị Phượng, Mai Viết Văn. 2021. SMALL-SCALE TRAWL AND GILLNET FISHERIES IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Asia Life Science. 11. 1163-1170. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Thanh Long, Huỳnh Văn Hiền, Trần Minh Phú. 2020. THE STATUS OF BASA FISH PANGASIUS BOCOURTI IN CAGE CULTURE IN AN GIANG PROVINCE, VIETNAM. International Journal of Scientific and Research Publications. 10. 71-77. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Thanh Long, Trần Đắc Định, Mai Viết Văn, Đặng Thị Phượng, Naoki Tojo. 2018. FISHING ACTIVITIES OF TRAWLERS AND GILLNETS IN KIEN GIANG PROVINCE, VIETNAM. International Journal of Scientific and Research Publications. Volume 8, Issue 12. 452-461. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Thanh Long, Trần Đắc Định, Mai Viết Văn, Đặng Thị Phượng, Naoki Tojo. 2018. STATUS OF MAJOR COASTAL FISHING ACTIVITIES IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Intentional Journal of Scientific and Research Publications. Volume 8, Issue 9. 415-421. (Đã xuất bản)
5.  Phạm Thị Minh Trúc, Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Thanh Long. 2015. ARTEMIA POND CULTURE MODIFICATION IN ACCORDING TO THE WEATHER CHANGE IN SOC TRANG – BAC LIEU SALTWORKS. ifs 2015. . 93. (Đã xuất bản)
6.  Trần Văn Toàn, Nguyễn Thanh Long. 2014. TECHNICAL AND FINANCIAL ASPECTS OF SWAMP ELL, FROG AND SOFT SHELL TURTLE FARMING SYSTEMS IN MEKONG DELTA, VIETNAM. Aquaculture and environment: A focus in the Mekong Delta, Viet Nam. . 80. (Đã xuất bản)
7.  Nguyễn Thanh Long, Triệu Nhật Phi. 2014. ANALYZING FINANCIAL EFFICIENCY OF WHITE LEG SHRIMP (LITOPENAEUS VANNAMEI) FARMING SYSTEM IN CA MAU PROVINCE, VIETNAM. INTERNATIONAL FISHERIES SYMPOSIUM 2014. . 284. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Thanh Long, Lê Thị Bé Mơ, Naoki Tojo. 2020. KHẢO SÁT THÀNH PHẦN LOÀI VÀ KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM KHAI THÁC THỦY SẢN Ở TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Thủy sản. 130-138. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Thị Kim Quyên, Nguyễn Thanh Long, Huỳnh Văn Hiền. 2020. HIỆN TRẠNG VÀ VAI TRÒ CỦA CHỨNG NHẬN VIETGAP TRONG NUÔI TÔM: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG Ở TỈNH SÓC TRĂNG, VIỆT NAM. Đại học Trà Vinh. 37. 98-107. (Đã xuất bản)
3.  Đặng Thị Phượng, Huỳnh Văn Hiền, Nguyễn Thanh Long, Nguyễn Thanh Toàn, Naoki Tojo. 2020. PHÂN TÍCH KÊNH PHÂN PHỐI VÀ GIÁ TRỊ GIA TĂNG CỦA CÁ CHÉT (ELEUTHERONEMA TETRADACTYTUM) KHAI THÁC BẰNG LƯỚI RÊ VEN BỜ Ở TỈNH BẠC LIÊU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Thủy sản. 161-167. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Thanh Long. 2019. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KỸ THUẬT VÀ TÀI CHÍNH CỦA MÔ HÌNH NUÔI CÁ BA SA (PANGASIUS BOCOURTI) TRONG BÈ Ở TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 5. 67-72. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Thanh Long. 2019. PHÂN TÍCH KHÍA CẠNH KỸ THUẬT VÀ TÀI CHÍNH CỦA MÔ HÌNH NUÔI CUA BIỂN Ở TỈNH BẠC LIÊU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 2. 61-68. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Thanh Long. 2019. KHẢO SÁT THÀNH PHẦN VÀ KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM KHAI THÁC THỦY SẢN Ở TỈNH KIÊN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 4. 132-139. (Đã xuất bản)
7.  Nguyễn Thanh Long, Lê Duy Lam . 2019. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KỸ THUẬT -TÀI CHÍNH CỦA NGHỀ LƯỚI KÉO VÀ LƯỚI RÊ (20-90 CV) Ở TỈNH KIÊN GIANG. Khoa học Công Nghệ Nông nghiệp Việt Nam. 4 (101). 122-126. (Đã xuất bản)
8.  Nguyễn Thanh Long. 2019. ĐÁNH GIÁ CÁC THÔNG SỐ NGƯ CỤ VÀ KỸ THUẬT KHAI THÁC CỦA MỘT SỐ NGHỀ KHAI THÁC THỦ CÔNG Ở VÙNG CỬA SÔNG CỬU LONG. Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam. 109. 189-192. (Đã xuất bản)
9.  Nguyễn Thanh Long, Trần Đắc Định, Huỳnh Văn Hiền, Mai Viết Văn, Naoki Tojo. 2018. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC THỦY SẢN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 7. 102-109. (Đã xuất bản)
10.  Trương Văn Hiểu, Nguyễn Thanh Long. 2018. HIỆN TRẠNG NGHỀ KHAI THÁC LƯỚI KÉO ĐƠN XA BỜ (TÀU >90 CV) Ở TỈNH CÀ MAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số CĐ Thủy sản. 199-205. (Đã xuất bản)
11.  Đặng Thị Phượng, Nguyễn Hoàng Duy, Nguyễn Thanh Long, Huỳnh Văn Hiền. 2018. HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH VÀ KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CỦA NGHỀ LƯỚI RÊ (<90 CV) Ở TỈNH BẠC LIÊU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số CĐ Thủy sản. 206-213. (Đã xuất bản)
12.  Lê Văn Chí, Nguyễn Thanh Long. 2018. SO SÁNH KHÍA CẠNH KỸ THUẬT VÀ TÀI CHÍNH CỦA NGHỀ LƯỚI KÉO VÀ LƯỚI RÊ VEN BỜ Ở TỈNH BẠC LIÊU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 6. 98-107. (Đã xuất bản)
13.  Nguyễn Thanh Long, Trần Đắc Định, Mai Viết Văn. 2018. HIỆN TRẠNG KHAI THÁC VÀ QUẢN LÝ NGHỀ LƯỚI KÉO ĐƠN VEN BỜ Ở TỈNH SÓC TRĂNG VÀ BẾN TRE. Khoa học Công Nghệ Nông nghiệp Việt Nam. 11 (96). 121-125. (Đã xuất bản)
14.  Nguyễn Thanh Long, Lê Duy Lam, Lê Thị Thi, Đoàn Thị Yến Nhi, Trần Thị Mỹ Duyên. 2018. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA NGHỀ LƯỚI RÊ VÀ LƯỚI KÉO (20-90 CV) Ở TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số CĐ Thủy sản. 222-229. (Đã xuất bản)
15.  Nguyễn Thanh Long. 2017. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA MÔ HÌNH NUÔI CÁ SẶC RẰN Ở TỈNH HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 51. 88-94. (Đã xuất bản)
16.  Nguyễn Thanh Long. 2017. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA MÔ HÌNH NUÔI CÁ LÓC THÂM CANH TRONG AO Ở TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 52. 86-92. (Đã xuất bản)
17.  Nguyễn Thanh Long. 2017. NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC CỦA NGHỀ LƯỚI RÊ HỖN HỢP Ở TỈNH TRÀ VINH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 49. 109-115. (Đã xuất bản)
18.  Nguyễn Thanh Long. 2016. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA NGHỀ LƯỚI KÉO ĐÔI XA BỜ Ở TỈNH KIÊN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 47. 71-78. (Đã xuất bản)
19.  Nguyễn Thanh Long. 2016. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA MÔ HÌNH NUÔI TÔM SÚ THÂM CANH Ở TỈNH CÀ MAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 46. 89-94. (Đã xuất bản)
20.  Nguyễn Thanh Long. 2016. NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC CỦA NGHỀ LƯỚI KÉO ĐƠN VEN BỜ VÀ XA BỜ Ở TỈNH BẠC LIÊU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 45. 112-118. (Đã xuất bản)
21.  Nguyễn Thanh Long. 2015. NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG CỦA NGHỀ LƯỚI ĐĂNG Ở TỈNH HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 39. 128-136. (Đã xuất bản)
22.  Nguyễn Thanh Long, Huỳnh Văn Hiền. 2015. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KỸ THUẬT VÀ TÀI CHÍNH CỦA MÔ HÌNH NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG Ở TỈNH CÀ MAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 37. 105-111. (Đã xuất bản)
23.  Nguyễn Thanh Long. 2015. MÔ HÌNH NUÔI CÁ RÔ ĐẦU VUÔNG Ở TỈNH HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 40. 53-59. (Đã xuất bản)
24.  Nguyễn Thanh Long. 2015. KHÍA CẠNH KỸ THUẬT VÀ TÀI CHÍNH CỦA MÔ HÌNH NUÔI LƯƠN (MONOPTERUS ALBUS) Ở TỈNH AN GIANG. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 262. 89-95. (Đã xuất bản)
25.  Nguyễn Thanh Long. 2015. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KỸ THUẬT VÀ TÀI CHÍNH CỦA NGHỀ LƯỚI KÉO XA BỜ (>90 CV) Ở TỈNH BẾN TRE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 38. 88-94. (Đã xuất bản)
26.  Nguyễn Thanh Long. 2015. NGHIÊN CỨU NGHỀ LƯỚI RẬP XẾP Ở TỈNH CÀ MAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 41. 94-100. (Đã xuất bản)
27.  Nguyễn Thanh Long. 2015. MÔ HÌNH NUÔI CÁ THÁT LÁT CÒM (CHITALA CHITALA, HAMITON, 1822) TRONG VÈO Ở TỈNH HẬU GIANG. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 263. 86-89. (Đã xuất bản)
28.  Nguyễn Thanh Long, Trần Ngọc Hải. 2014. CÁC KHÍA CẠNH KỸ THUẬT VÀ TÀI CHÍNH CỦA MÔ HÌNH NUÔI CÁ CHÌNH HOA (ANGUILLA MARMORATA) Ở TỈNH CÀ MAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 31. 93-97. (Đã xuất bản)
29.  Nguyễn Thanh Long. 2014. KHÍA CẠNH KỸ THUẬT VÀ TÀI CHÍNH CỦA NGHỀ LƯỚI RÊ, LƯỚI KÉO VÀ LƯỚI VÂY Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 35. 97-103. (Đã xuất bản)
30.  Nguyễn Thanh Long. 2013. KHẢO SÁT HIỆU QUẢ KỸ THUẬT VÀ TÀI CHÍNH CỦA NGHỀ LƯỚI RÊ BA LỚP Ở TỈNH BẠC LIÊU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 29. 104-108. (Đã xuất bản)
31.  Nguyễn Thanh Long, Huỳnh Văn Hiền. 2012. SHRIMP FARMING IN BEN TRE PROVINCE. VietFish. 78. 9. (Đã xuất bản)
32.  Huỳnh Văn Hiền, Nguyễn Thanh Long. 2012. SO SÁNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH - KỸ THUẬT CỦA MÔ HÌNH NUÔI TÔM SÚ THÂM CANH VÀ …. Khoa học trẻ ngành Thủy sản lần III. 1. 404. (Đã xuất bản)
33.  Lê Xuân Sinh, Nguyễn Thanh Long, Đỗ Minh Chung. 2011. NGHỀ LƯỚI KÉO VEN BỜ Ở ĐBSCL. Nông nghiệp & PTNT. . (Đã xuất bản)
34.  Nguyễn Thanh Long, Lê Xuân Sinh, Dương Vĩnh Hảo. 2010. PHÂN TÍCH CÁC KHÍA CẠNH KINH TẾ VÀ KỸ THUẬT CỦA MÔ HÌNH NUÔI TÔM SÚ (PENAEUS MONODON) THÂM CANH Ở TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 14. 222-232. (Đã xuất bản)
35.  Lê Xuân Sinh, Nguyễn Thanh Long, Đỗ Minh Chung. 2010. PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG NGHỀ LƯỚI KÉO VEN BỜ VÀ NHẬN THỨC CỦA NGƯ DÂN Ở ĐBSCL. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
36.  Nguyễn Thanh Long, Nguyễn Thanh Phương. 2010. PHÂN TÍCH KHÍA CẠNH KINH TẾ VÀ KỸ THUẬT CỦA CÁC MÔ HÌNH NUÔI THỦY SẢN VEN BIỂN CHỦ YẾU Ở TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 14. 119-127. (Đã xuất bản)