BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: DƯƠNG NHỰT LONG Giới tính: Nam
Email: dnlong@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: BM.Kỹ thuật nuôi thủy sản nước ngọt
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Nuôi trồng thủy sản
Trường Đại học Cần Thơ 2011   X
2 Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt
978-604-919-123-7. X  
3 Nuôi trồng thủy sản
978-604-919-223-4.   X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Dương Nhựt Long, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hoàng Thanh. 2019. USING BIOGAS SLURRY TO IMPROVE THE WATER QUALITY OF AQUACULTURE SYSTEMS IN ACID SULFATE SOIL AREAS IN THE MEKONG DELTA OF VIETNAM. Journal of Vietnamese Environment. Special Issue APE2019. 7 - 12. (Đã xuất bản)
2.  Pham Minh Tu, Dương Nhựt Long, Lam Mỹ Lan. 2015. AN INVESTIGATION ON THE ROTATIONAL TIGER SHRIMP (PENAEUS MONODON) AND INTEGRATED GIANT FRESHWATER PRAWN (MACROBRACHIUM ROSENBERGII) – RICE CULTURE SYSTEM IN BAC LIEU PROVINCE. 5th International Fisheries Symposium, 1st-4th December 2015, Penang, Malaysia. . 86. (Đã xuất bản)
3.  Trương Ngọc Trinh, Dương Nhựt Long, Le Xuan Thinh. 2015. TECHNICAL SOLUTIONS FOR IMPROVING AND ENHANCING THE SURVIVAL RATE OF STRIPED CATFISH (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS SAUVAGE, 1878) DURING FINGERLING NURSING STAGE. IFS 2015. . 57. (Đã xuất bản)
4.  Nguyen Thi Que Phung, Dương Nhựt Long, Lam Mỹ Lan. 2015. THE STATUS AND TRIAL ON GIANT FRESHWATER PRAWN (MACROBRANCHIUM ROSENBERGI DE MAN, 1879) CULTURE IN THE LOW WATER PH RICE FIELD IN HONG DAN DISTRICT - BAC LIEU PROVINCE. 5th International Fisheries Symposium, 1st-4th December 2015, Penang, Malaysia. . 88. (Đã xuất bản)
5.  Dương Thúy Yên, Trịnh Thu Phương, Dương Nhựt Long. 2014. EFFECTS OF BROODSTOCK AGE AND SIZES ON GROWTH OF CLIMBING PERCH (ANABAS TESTUDINEUS) OFFSPRING FROM FRY TO GROW-OUT STAGES. International Fisheries Symposium 2014. . 47. (Đã xuất bản)
6.  Nguyen Thi Que Phung, Vũ Ngọc Út, Đỗ Thị Thanh Hương, Dương Nhựt Long, Lam Mỹ Lan. 2014. A STUDY ON THE EFFECTS OF LOW PH TO GROWTH AND SURVIVAL RATE OF FRESHWATER PRAWN (MACROBRACHIUM ROSENBERGII DE MAN, 1897) NURSING FROM POST LARVAE TO JUVENILE. AQUACULTURE AND ENVIRONMENT: A focus in the Mekong Delta, Viet Nam, April 3-5, 2014, Can Thi University, Can Tho city, Viet Nam. . 88. (Đã xuất bản)
7.  Dương Thúy Yên, Bành Tuấn Đức, Dương Nhựt Long. 2014. INTERPOPULATION VARIATION IN GROWTH AND SRUVIVAL OF CLIMBING PERCH ANABAS TESTUDINEUS AT DIFFERENT STAGES IN CULTURED CONDITIONS. The international conference on aquaculture and environment: A focus in the Mekong Delta, Vietnam. . 1. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Hứa Thái Nhân, Phạm Minh Đức, Dương Nhựt Long. 2020. ẢNH HƯỞNG CỦA HÀM LƯỢNG PROTEIN LÊN CHẤT LƯỢNG NƯỚC, TĂNG TRƯỞNG CỦA LƯƠN MONOPTERUS ALBUS (ZWIEW, 1793) VÀ CẢI THÌA (BRASSICA CHINENSIS) TRONG MÔ HÌNH AQUAPONIC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 1. 143-152. (Đã xuất bản)
2.  Võ Hoàng Liêm Đức Tâm, Lam Mỹ Lan, Dương Nhựt Long, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Trần Ngọc Hải. 2020. ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG THỨC ĂN BỔ SUNG ƯƠNG GIỐNG TÔM CÀNG XANH (MACROBRACHIUM ROSENBERGII) TRONG RUỘNG LÚA Ở HUYỆN THỚI BÌNH TỈNH CÀ MAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Thủy sản. 78-86. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Hoàng Thanh, Dương Nhựt Long, Dương Thúy Yên. 2019. SO SÁNH TĂNG TRƯỞNG VÀ TỈ LỆ SỐNG CỦA CÁ SẶC RẰN (TRICHOPODUS PECTORALIS REGAN, 1910) GIAI ĐOẠN ƯƠNG GIỐNG TỪ BA NGUỒN CÁ BỐ MẸ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 3. 96-102. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Thanh Hiệu, Dương Nhựt Long, Lam Mỹ Lan, Trần Minh Phú, Lâm Văn Hiếu. 2018. NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH NHU CẦU PROTEIN CỦA CÁ HEO GIỐNG. Khoa học Công nghệ Nong nghiệp Việt Nam. 4 (89). 103 - 109. (Đã xuất bản)
5.  Dương Nhựt Long, Trương Minh Thái, Võ Hoàng Liêm Đức Tâm, Nguyễn Công Kha, Nguyễn Nhật Minh. 2018. MÔ HÌNH TÔM CÀNG XANH THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU. Thủy sản Việt Nam. 2(273). 54-55. (Đã xuất bản)
6.  , Dương Nhựt Long, Lam Mỹ Lan. 2018. NGHIÊN CỨU NUÔI VỖ THÀNH THỤC CÁ HEO (BOTIA MODESTA BLEEKER, 1865) VỚI CÁC MẬT ĐỘ KHÁC NHAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 1. 101-109. (Đã xuất bản)
7.  Dương Nhựt Long, Nguyễn Văn Dũng, Võ Hoàng Liêm Đức Tâm, Trần Văn Hảo. 2018. CÔNG NGHỆ PLASMA LẠNH XỬ LÝ NƯỚC MÔ HÌNH CÁ LÓC TRONG BỂ BẠT. Thủy sản Việt Nam. 15(286). 56-57. (Đã xuất bản)
8.  Dương Nhựt Long, Nguyễn Hoàng Thanh, Lê Thị Phương Mai. 2018. SỬ DỤNG NƯỚC THẢI TỪ HẦM Ủ BIOGAS CẢI TẠO AO NUÔI THỦY SẢN TRONG VÙNG ĐẤT NHIỄM PHÈN. Lục Bình tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học. Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Trần Sỹ Nam, Vũ Ngọc Út, Kjeld Ingvorsen. 145-160. (Đã xuất bản)
9.  , Dương Nhựt Long, Lam Mỹ Lan. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA THỨC ĂN ĐẾN SỰ THÀNH THỤC CỦA CÁ HEO (BOTIA MODESTA BLEEKER, 1865). Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam. 7 (80). 114-120. (Đã xuất bản)
10.  Dương Thúy Yên, Dương Nhựt Long, Nguyễn Văn Cầu. 2017. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA NGHỀ NUÔI CÁ TRÊ LAI Ở CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI NUÔI VỀ VẤN ĐỀ CON LAI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 50. 91-96. (Đã xuất bản)
11.  Dương Thúy Yên, Dương Nhựt Long, Trịnh Thu Phương. 2015. ẢNH HƯỞNG CỦA MỨC ĐỘ CHỌN LỌC VÀ TUỔI CÁ BỐ MẸ LÊN SINH TRƯỞNG CỦA CÁ RÔ ĐẦU VUÔNG (ANABAS TESTUDINEUS) GIAI ĐOẠN NUÔI THƯƠNG PHẨM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 37. 72-81. (Đã xuất bản)
12.  Phạm Thị Thu Hồng, Dương Nhựt Long, Nguyễn Thanh Phương, Trương Hoàng Minh. 2015. PHÂN TÍCH KHÍA CẠNH KỸ THUẬT VÀ TÀI CHÍNH CHỦ YẾU TRONG NUÔI CÁ TRA (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS) THEO CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC KHÁC NHAU. Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Kỳ 3+4, tháng 2/2015. 169-177. (Đã xuất bản)
13.  Nguyễn Văn Triều, Trần Ngọc Tuyền, Trần Thị Thanh Hiền, Dương Nhựt Long, Nguyễn Anh Tuấn. 2014. XÁC ĐỊNH NHU CẦU ĐẠM CỦA CÁ KẾT (MICRONEMA BLEEKERI GUNTHER, 1864) GIAI ĐOẠN GIỐNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Thủy sản 2014. 229-235. (Đã xuất bản)
14.  Trần Văn Hận, Dương Nhựt Long, Lam Mỹ Lan. 2014. NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN VÀ NUÔI TÔM CÀNG XANH ĐỰC TRONG RUỘNG LÚA LUÂN CANH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Thủy sản 2014. 95-100. (Đã xuất bản)
15.  Dương Thúy Yên, Trịnh Thu Phương, Dương Nhựt Long. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA TUỔI VÀ KÍCH CỠ CÁ BỐ MẸ CHỌN LỌC LÊN SINH TRƯỞNG CỦA CÁ RÔ ĐẦU VUÔNG (ANABAS TESTUDINEUS) GIAI ĐOẠN TỪ CÁ BỘT LÊN CÁ GIỐNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Thủy sản 2014. 92-100. (Đã xuất bản)
16.  Dương Nhựt Long, , Nguyễn Thanh Sử, Lam Mỹ Lan. 2014. NGHIÊN CỨU NUÔI VỖ THÀNH THỤC & KÍCH THÍCH CÁ HEO (BOTIA MODESTA BLEEKER, 1865) SINH SẢN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Thủy sản 2014. 69-77. (Đã xuất bản)
17.  Lâm Văn Tân, Dương Nhựt Long, Võ Thị Gương, Nguyễn Hồng Giang. 2014. HIỆU QUẢ KINH TẾ CÁC MÔ HÌNH CANH TÁC PHÙ HỢP TRÊN ĐẤT VEN BIỂN HUYỆN THẠNH PHÚ, TỈNH BẾN TRE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 32. 76-82. (Đã xuất bản)
18.  Phan Hải Đăng, Dương Nhựt Long, Lam Mỹ Lan. 2014. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ THỰC NGHIỆM NUÔI TÔM CÀNG XANH (MACROBRACHIUM ROSENBERGII) TRONG MƯƠNG VƯỜN DỪA TẠI HUYỆN THẠNH PHÚ TỈNH BẾN TRE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Thủy sản 2014. 86-94. (Đã xuất bản)
19.  , Dương Nhựt Long, Lam Mỹ Lan. 2014. NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CÁ HEO (BOTIA MODESTA BLEEKER, 1865). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Thủy sản 2014. 264-272. (Đã xuất bản)
20.  Dương Thúy Yên, Dương Nhựt Long. 2013. ẢNH HƯỞNG CỦA NGUỒN GỐC CÁ BỐ MẸ ĐẾN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỈ LỆ SỐNG CỦA CÁ RÔ (ANABAS TESTUDINEUS BLOCH, 1792) GIAI ĐOẠN ƯƠNG TỪ CÁ BỘT LÊN CÁ GIỐNG. Tạp chí Nông Nghiệp, số 6/2013. 6. 1. (Đã xuất bản)
21.  TIEU QUOC SANG, Dương Nhựt Long, Lam Mỹ Lan. 2013. ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ LÊN TĂNG TRƯỞNG, TỶ LỆ SỐNG VÀ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA MÔ HÌNH ƯƠNG NUÔI CÁ LÓC (CHANNA STRIATA) THƯƠNG PHẨM TRONG BỂ LÓT BẠT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 25. 223-230. (Đã xuất bản)
22.  Nguyễn Hữu Kiệt, Võ Thị Gương, Dương Nhựt Long. 2012. XÂY DỰNG MÔ HÌNH CANH TÁC …. Nông nghiệp & PTNT. 1. 119. (Đã xuất bản)
23.  Nguyễn Hữu Kiệt, Võ Thị Gương, Dương Nhựt Long, Nguyễn Hồng Giang. 2012. XÂY DỰNG MÔ HÌNH CANH TÁC HIỆU QUẢ TRÊN VÙNG ĐẤT PHÈN KHU VỰC TÁI ĐỊNH CANH KHÍ - ĐIỆN - ĐẠM HUYỆN U MINH, TỈNH CÀ MAU. Tạp chí Nông nghiệp &PTNT. 1. 119. (Đã xuất bản)
24.  , Dương Nhựt Long. 2011. ĐÁNH GIÁ TĂNG TRƯỞNG, TỈ LỆ SỐNG VÀ NĂNG SUẤT CÁ CHÉP (CYPRINUS CARPIO LINAEUS, 1758) NUÔI TRONG MÔ HÌNH LÚA - CÁ KẾT HỢP. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 17a. 39-49. (Đã xuất bản)
25.  Nguyễn Văn Triều, Dương Nhựt Long, Nguyễn Anh Tuấn. 2010. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI HORMONE VỚI LIỀU LƯỢNG KHÁC NHAU LÊN SINH SẢN CÁ KẾT (MICRONEMA BLEEKERI GUNTHER, 1860). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 15a. 172-178. (Đã xuất bản)
26.  Dương Nhựt Long, Nguyễn Anh Tuấn, Lê Sơn Trang. 2004. NUÔI CÁ TRA THƯƠNG PHẨM TRONG AO ĐẤT Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG(PANGASIUSHYPOPHTHALMUS SAUVAGE,1878) . Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 02. (Đã xuất bản)
27.  Dương Nhựt Long, Nguyễn Anh Tuấn, Lê Sơn Trang. 2004. NUÔI CÁ TRA THƯƠNG PHẨM TRONG AO ĐẤT Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG(PANGASIUSHYPOPHTHALMUS SAUVAGE,1878). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 02. 67-75. (Đã xuất bản)
28.  Nguyễn Anh Tuấn, Dương Nhựt Long, Lê Quốc Việt. 2004. THỰC NGHIỆM NUÔI TÔM CÀNG XANH (MACROBRACHIUM ROSENBERGII DE MAN, 1897) VỚI MẬT ĐỘ KHÁC NHAU TRONG AO ĐẤT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 01. 95-104. (Đã xuất bản)