BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: BÙI THỊ MÙI Giới tính: Nữ
Email: btmui@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: Bộ môn Tâm lý - Giáo dục
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Tâm lý học nói chung (bao gồm cả nghiên cứu quan hệ người - máy) 
Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,... 
Các vấn đề khoa học giáo dục khác 
Tâm lý học khác 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Thực trạng và giải pháp tăng cường năng lực quản lý lãnh đạo của cán bộ nữ các trường công lập tại Cần Thơ 2012 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
2 B2009-16-138; Nghiên cứu hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên khoa sư phạm trường Đại học Cần Thơ 2010 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Lý luận dạy học đại học
Trường Đại học Cần Thơ 2018   X
2 Xây dựng mục tiêu học phần theo hướng tiếp cận năng lực
Đại học Cần Thơ 2019 X  
3 Giáo dục học
X  
4 Giáo dục học
X  
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Việt
1.  Bùi Thị Mùi. 2018. NẰNG LỰC CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP TRONG NHÀ TRƯỜNG TRUNG HỌC. Giáo dục và xã hội. Số đặc biệt 11. 51-54. (Đã xuất bản)
2.  Bùi Thị Mùi. 2018. NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC CỦA GIẢNG VIÊN TRONG CÁC TRƯỜNG, KHOA SƯ PHẠM VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Giáo dục và xã hội. 84. 19-23 và 35. (Đã xuất bản)
3.  Bùi Thị Mùi. 2017. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU KHOA HJOJC GIÁO DỤC CỦA CÁN BỘ QUẢN LÝ CÁC TRƯỜNG, KHOA SƯ PHẠM VÙNG ĐBSCL. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên,...tại Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, năm 2017. . 260-270. (Đã xuất bản)
4.  Bùi Thị Mùi, Phạm Anh Du. 2017. XÂY DỰNG MỤC TIÊU HỌC TẬP THEO HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC. Hội thảo quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên...tại Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh năm 2017. . 249-259. (Đã xuất bản)
5.  Bùi Thị Mùi. 2016. THỰC TRẠNG NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC CỦA SINH VIÊN TRONG CÁC TRƯỜNG, KHOA SƯ PHẠM VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Sư phạm. 0. 396-405. (Đã xuất bản)
6.  Bùi Thị Mùi. 2015. CÁC HÌNH THỨC TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC TRONG CÁC TRƯỜNG SƯ PHẠM. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế. 1. 739-742. (Đã xuất bản)
7.  Bùi Thị Mùi. 2014. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ LÃNH ĐẠO CỦA CÁN BỘ NỮ CÁC TRƯỜNG CÔNG LẬP TẠI CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 34. 1-12. (Đã xuất bản)
8.  Bùi Thị Mùi, Nguyễn Thị Bích Liên. 2014. THỰC TRẠNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ LÃNH ĐẠO CỦA CÁN BỘ NỮ TRONG CÁC TRƯỜNG CÔNG LẬP THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Giáo dục. 342. 1-4. (Đã xuất bản)
9.  Bùi Thị Mùi. 2013. XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP CHO SINH VIÊN TRONG CÁC TIẾT LÊN LỚP. Giáo dục. 318. 14. (Đã xuất bản)
10.  Trịnh Quốc Lập, Bùi Thị Mùi. 2013. XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRONG LỚP HỌC THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ. HTKH Tâm lí học và vấn đề cải thiện môi trường giáo dục hiện nay. 1. 181. (Đã xuất bản)
11.  Bùi Thị Mùi. 2013. XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRONG LỚP HỌC-NHẬN THỨC VÀ GIẢI PHÁP. Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một. Số 6. 52-60. (Đã xuất bản)
12.  Bùi Thị Mùi. 2011. CHƯƠNG TRÌNH NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ Ở ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
13.  Bùi Thị Mùi. 2011. HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TẬP BẰNG TÌM TÒI, TRA CỨU THÔNG TIN. Hội thảo NC giảng dạy và ứng dụng Tâm lý học - Giáo dục học trong thời kỳ hội nhập QT. . (Đã xuất bản)
14.  Bùi Thị Mùi. 2011. CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO GẢNG VIÊN ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
15.  Bùi Thị Mùi. 2010. KÍCH THÍCH THÁI ĐỘ HỌC TẬP TÍCH CỰC CHO HỌC SINH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
16.  Bùi Thị Mùi. 2010. GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHUYỂN ĐỔI CHƯƠNG TRÌNH NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM SANG HỆ THỐNG TÍNH CHỈ TRONG ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
17.  Bùi Thị Mùi. 2010. MỘT SỐ KINH NGHIỆM KÍCH THÍCH THÁI ĐỘ HỌC TẬP TÍCH CỰC CHO SINH VIÊN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)