BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: TRỊNH QUỐC LẬP Giới tính: Nam
Email: tqlap@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: Bộ môn Phương pháp dạy học tiếng Anh
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Phát triển năng lực nghiên cứu về khoa học của các trường, khoa sư phạm vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 2014 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 English Semantics and Pragmatics (Ngữ nghĩa học và ngữ dụng học tiếng Anh)
  X
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Trịnh Quốc Lập, Lê Thanh Thảo, Nguyen Thi Hong Lien. 2022. ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE TEACHERS’ PERCEPTIONS OF THEIR SELF-EFFICACY IN USING INSTRUCTIONAL STRATEGIES. European Journal of Educational Research. 11. 1865-1875. (Đã xuất bản)
2.  Lê Thanh Thảo, Tran Thi Cam Tu, Võ Thị Kim Huệ, Trịnh Quốc Lập. 2022. ADULT LEARNERS' MOTIVATORS FROM INSTRUCTORS' PERCEPTIONS: A CASE OF A POLITICAL SCIENCE PROGRAM IN VIETNAM. i-Manager's Journal on Educational Psychology. 15. 39 - 50. (Đã xuất bản)
3.  Trịnh Quốc Lập, Lê Thanh Thảo, Nguyen Mai Thy. 2022. USING EXPLICIT INSTRUCTION OF THE INTERNATIONAL PHONETIC ALPHABET SYSTEM IN ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE ADULT CLASSES.. European Journal of Educational Research. 11. 749-781. (Đã xuất bản)
4.  Trịnh Quốc Lập, Lê Thanh Thảo, Tran Duyen Ngoc. 2022. NOVICE TEACHERS’ PROFESSIONAL IDENTITY RECONSTRUCTION. International Journal of Educational Methodology. 8. 449-464. (Đã xuất bản)
5.  Trịnh Quốc Lập, Lê Thanh Thảo, Nguyen Mai Thy. 2022. USING STORYTELLING: FROM EFL TEACHERS’ PERCEPTIONS TO YOUNG LEARNERS’ READING PERFORMANCE. rEFLection. 29. 301-324. (Đã xuất bản)
6.  Lê Thanh Thảo, Võ Thị Kim Huệ, Tran Thi Cam Tu, Trịnh Quốc Lập. 2022. ADULT LEARNERS’ CHARACTERISTICS: TEACHERS’ PERCEPTION AND CORRESPONDING INSTRUCTIONAL STRATEGIES-A CASE IN A POLITICAL ACADEMY IN VIETNAM. European Journal of Education Studies. 9. 296 - 306. (Đã xuất bản)
7.  Nguyen Thi Nien Hoa, Trịnh Quốc Lập. 2021. INVESTIGATING THE IMPACT OF PEER FFEDBACK AND TEACHER FEEDBACK USING GOOGLE DOCS ON EFL STUDENTS’ WRITING PERFORMANCE. European Journal of Education Studies. 8. 15-45. (Đã xuất bản)
8.  Trịnh Quốc Lập, . 2021. ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE HIGH SCHOOL TEACHERS’ EXPECTATIONS OF CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT ACTIVITIES. European Journal of English Studies. 1. (Đã xuất bản)
9.  Trịnh Quốc Lập, . 2021. AN ANALYSIS OF EFL TEACHERS’ FEAR OF FAILURE AS THEIR MOTIVATION FOR PURSUING GRADUATE STUDIES. FOSTER. 2. 438-455. (Đã xuất bản)
10.  Trịnh Quốc Lập. 2017. INFERRING THE MEANING OF UNKNOWN WORDS, USING THE CONTEXT CUES: A VIETNAMESE HIGH SCHOOL CASE. European Journal of English Language Teaching. 3(1). 180-197. (Đã xuất bản)
11.  Trịnh Quốc Lập, Ha Diem Trang. 2017. THE EFFECT OF TASK-BASED LEARNING ON EF STUDENTS’ LEARNING READING: A CASE STUDY IN THE MEKONG DELTA OF VIETNAM. Studies in English Language Teaching. 5 (1). 34-48. (Đã xuất bản)
12.  Trịnh Quốc Lập. 2017. EFL TEACHERS CHALLENGES IN MAXIMIZING CLASSROOM INTERACTIONS. Studies in English Language Teaching. 5 (4). 695-709. (Đã xuất bản)
13.  Trịnh Quốc Lập, Kevin Laws. 2017. INVESTIGATING ISSUES IN TEACHING AND LEARNING ENGLISH: STORIES FROM THE MEKONG DELTA-INTRODUCTION. Nhà xuất bản Đại học Can Thơ. Sách tham khảo. (Đã xuất bản)
14.  Chau Ngo, Trịnh Quốc Lập, Kevin Laws. 2016. IMPLEMENTING PROJECT-BASED LEARNING APPROACH IN A VIETNAMESE SECONDARY SCHOOL CONTEXT. DEPISA. 4. 95-111. (Đã xuất bản)
15.  Trịnh Quốc Lập. 2016. LECTURERS’ AND STUDENTS’ CHALLENGES IN DOING RESEARCH IN EDUCATION THE MEKONG DELTA CASE. DEPISA. January 2016-. 107-113. (Đã xuất bản)
16.  Dương Đoan Trang, Trịnh Quốc Lập. 2016. LECTURERS AND STUDENTS' PERCEPTION OF EFL POLICY AND PRACTICE AT A HIGHER EDUCATION INSTITUTE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 03. 49-56. (Đã xuất bản)
17.  Lê Ngọc Hóa, Trịnh Quốc Lập. 2015. LECTURERS’ BELIEFS ABOUT EFFECTIVE TEACHING AND THEIR PRACTICES: A CASE STUDY AT CAN THO UNIVERSITY. The 9th DEPISA International Conference: Developing Professionalism throuhg Investigate Practice. . 5-6. (Đã xuất bản)
18.  Trịnh Quốc Lập, Kevin Laws, Son Jang - Ho. 2014. DEVELOPING ATTRIBUTES OF GLOBAL CITIZENSHIP: LESSONS FOR VIETNAMESE HIGHER EDUCATION FROM PARTNERSHIP PROGRAMS WITH AUSTRALAN AND KOREAN UNIVERSITIES. DEPISA. số 3. 20-29. (Đã xuất bản)
19.  Trịnh Quốc Lập, Nguyen Thanh Truc. 2014. ENHANCING VIETNAMESE LEARNERS' ABILITY IN WRITING ARGUMENTATIVE ESSAYS. The Journal of Asia TEFL. Vol 11. 63-91. (Đã xuất bản)
20.  Trịnh Quốc Lập, Ngo Minh Chau, Kevin Laws. 2014. CONTINUING TEACHER PROFESSIONAL DEVELOPMENT THROUGH LESSON STUDY FOR LEARNING COMMUNITY IN A VIETNAMESE HIGH SCHOOL. DEPISA. 3. 73-84. (Đã xuất bản)
21.  Lesley Harbon, Trịnh Quốc Lập, Kevin Laws. 2014. A FIVE-POINTED STAR: ENHANCING EXPLORATIONS INTO ENGLISH TEACHING IN THE MEKONG. Pacific-Asian Education. Volume 26. 45-59. (Đã xuất bản)
22.  Trịnh Quốc Lập, Cao Hoàng Yến. 2013. VIETNAMESE LEARNERS' ABILITY TO WRITE ENGLISH ARGUMENTATIVE PARAGRAPHS: THE ROLE OF PEER FEEDBACK GIVING. Journal on English Language Teaching. Vol.3. 12-20. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Trịnh Quốc Lập, Lê Thanh Thảo, Nguyen Thi Hong Lien. 2022. EFL TEACHERS’ SELF-EFFICACY AND CLASSROOM MANAGEMENT: PERCEPTIONS, PRACTICES AND REFLECTIONS ON PROFESSIONAL LEARNING AND DEVELOPMENT. European Journal of English Language Studies. 2. 1-15. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Thị Hồng Nam, Trịnh Quốc Lập, Võ Huy Bình. 2015. CHIÊM NGHIỆM - MỘT BIỆN PHÁP HIỆU QUẢ ĐỂ PHÁT TRIỂN CHUYÊN MÔN CHO GIÁO VIÊN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 41. 97-101. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Thị Hồng Nam, Trịnh Quốc Lập. 2014. BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO GIẢNG VIÊN, GIÁO VIÊN - NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM CỦA KHOA SƯ PHẠM, TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Tạp chi Giáo dục. Số đặc biệt 11/2014. 84-86. (Đã xuất bản)
4.  Trịnh Quốc Lập, Bùi Thị Mùi. 2013. XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRONG LỚP HỌC THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ. HTKH Tâm lí học và vấn đề cải thiện môi trường giáo dục hiện nay. 1. 181. (Đã xuất bản)
5.  NGUYEN VAN DE, Trịnh Quốc Lập. 2012. ĐÔI NÉT VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ Ở AUSTRALIA. Tạp chí Giáo dục. . (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Thị Hồng Nam, Bùi Lan Chi, Trịnh Quốc Lập. 2011. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ THUYẾT VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN TRONG PHÁT TRIỂN CHUYÊN MÔN CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 18a. 128-138. (Đã xuất bản)
7.  Lê Thị Huyền, Trịnh Quốc Lập. 2011. NĂNG LỰC TỰ ĐÁNH GIÁ TRONG VIỆC HỌC TIẾNG ANH KHÔNG CHUYÊN CỦA SINH VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 19b. (Đã xuất bản)
8.  Huỳnh Minh Hiền, Trịnh Quốc Lập. 2010. ĐÁNH GIÁ TRỰC TUYẾN THEO ĐÔI: MỘT BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG ĐỘNG CƠ HỌC VÀ KHẢ NĂNG VIẾT TIẾNG ANH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 15b. 15-22. (Đã xuất bản)
9.  Nguyễn Thị Hồng Nam, Trịnh Quốc Lập. 2009. ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN KHOA SƯ PHẠM, TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ.. Tạp chí Giáo dục. . (Đã xuất bản)
10.  Nguyễn Thị Hồng Nam, Trịnh Quốc Lập. 2008. NGƯỜI HỌC TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ ĐÁNH GIÁ LẪN NHAU - MỘT CÁCH LÀM MỚI TRONG VIỆC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 09. 28-36. (Đã xuất bản)
11.  Trịnh Quốc Lập. 2008. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC TRONG HOÀN CẢNH VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 10. 169-175. (Đã xuất bản)
Xác nhận
của Trường Đại học Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 27 tháng 03 năm 2023
(Người kê khai ký tên
và ghi rõ họ tên)
Trịnh Quốc Lập