BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: THÁI CÔNG DÂN Giới tính: Nam
Email: tcdan@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên chính
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: Bộ môn Tiếng Anh căn bản và chuyên ngành
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Nói trước công chúng
978-604-919-702-4   X
2 Phiên dịch
  X
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Lương Hoàn Hào, Thái Công Dân, Thái Phan Bảo Hân. 2022. AN INVESTIGATION INTO PERCEPTIONS AND USE OF VISUAL AIDS BY ENGLISH TEACHERS AT SENIOR HIGH SCHOOLS IN CAN THO CITY, VIETNAM. European Journal of Applied Linguistics Studies ISSN: 2602 - 0254 ISSN-L: 2602 – 0254. 5. 207-230. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Vũ Duy, Thái Công Dân. 2022. AN ACTION RESEARCH ON IMPROVING READING PERFORMANCE OF NON-ENGLISH MAJORED FRESHMEN AT FPT UNIVERSITY, HO CHI MINH CITY, VIETNAM. European Journal of Applied Linguistics Studies ISSN: 2602 - 0254 ISSN-L: 2602 – 0254. 5. 49-83. (Đã xuất bản)
3.  Lê Thị Thúy Ngân, Thái Công Dân. 2022. MANAGEMENT OF ASSESSMENT IN ACTIVITIES OF LEARNING RESULTS OF PRIMARY SCHOOLS’ STUDENTS IN NINH KIEU DISTRICT, CAN THO CITY, VIETNAM. International Journal of Education and Pedagogy (IJEAP) eISSN: 2682-8464. 4. 70-93. (Đã xuất bản)
4.  Huỳnh Dĩ Gia Hân, Phan Hồ Phương Anh, Phạm Hồng Nhung, Lâm Thảo Ngân, Thái Công Dân. 2022. DIFFICULTIES AND SUGGESTED SOLUTIONS TOWARDS STUDYING ENGLISH - AMERICAN LITERARY WORKS. European Journal of Applied Linguistics Studies. 5. 116-140. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Thái Hoài Sang, Thái Công Dân. 2022. THE IMPACTS OF TASK-BASED ACTIVITIES ON EFL HIGH-QUALITY STUDENTS’ INVOLVEMENT IN BRITISH-AMERICAN LITERATURE. European Journal of Applied Linguistics Studies ISSN: 2602 - 0254 ISSN-L: 2602 – 0254. 3. 120-162. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Xuân Huỳnh, Thái Công Dân. 2022. EFL STUDENT’S PERCEPTIONS OF USING AUTHENTIC MATERIALS AS MEDIATORS TO DEVELOP THEIR INTERCULTURAL COMPETENCE IN LEARNING ENGLISH: A CASE AT A SCHOOL IN A UNIVERSITY, THE MEKONG DELTA REGION, VIETNAM. European Journal of Applied Linguistics Studies. 5. 158-180. (Đã xuất bản)
7.  Nguyễn Thị Huỳnh Như, Thái Công Dân. 2022. THE CHALLENGES AND SOLUTIONS TOWARDS HIGH-QUALIFIED ENGLISH STUDIES PROGRAM STUDENTS EXPERIENCED ONLINE LEARNING AMIDST CORONAVIRUS PANDEMIC - A CASE AT CAN THO UNIVERSITY, VIETNAM. European Journal of Applied Linguistics Studies ISSN: 2602 - 0254 ISSN-L: 2602 – 0254. 4. 103-133. (Đã xuất bản)
8.  Lê Nguyên Lâm, Phạm Lan Anh, Thái Công Dân. 2022. AN INVESTIGATION INTO PRAGMATIC FAILURE IN REFUSAL STRATEGIES OF ENGLISH LEARNERS IN THE VIETNAMESE CONTEXT. CULTURE, EDUCATION & TECHNOLOGIES. In: Elżbieta Perzycka Aleksandra Łukaszewicz. 167-183. (Đã xuất bản)
9.  Đặng Thế Bắc, Thái Công Dân. 2022. EFL TEACHERS’ PRACTICES OF THEIR TESTING READING COMPREHENSION AND THEIR PERCEPTIONS OF ITS WASHBACK EFFECTS. European Journal of Applied Linguistics Studies. 5. 216-249. (Đã xuất bản)
10.  Lê Nguyễn Ngọc Huỳnh, Thái Công Dân. 2021. SUGGESTED SOLUTIONS TOWARDS ADMINISTRATIVE STAFF DEVELOPMENT TO MEET THE REQUIREMENTS FOR EDUCATION REFORMS IN CAN THO UNIVERSITY, VIETNAM. ICoISSEE. 12. 99-119. (Đã xuất bản)
11.  Nguyễn Lê Ngọc Anh, Thái Công Dân. 2021. A STUDY ON THE EFFECTS OF EFL TEACHERS’ USE OF THE BIG6 ON LEARNERS’ ARGUMENTATIVE WRITING. European Journal of Applied Linguistics Studies. 4. 148-161. (Đã xuất bản)
12.  Nguyễn Thi Minh Tuyề, Thái Công Dân. 2021. OBSTACLES AND SOLUTIONS TO ENGLISH PUBLIC SPEAKING FROM EFL STUDENTS’ VOICES: A CASE AT CAN THO UNIVERSITY, VIETNAM. The First International Conference on Government Education Management and Tourism. 1. 389-401. (Đã xuất bản)
13.  Cao Minh Kỳ, Thái Công Dân, Thạch Chanh Đa, Chau Vinh Thanh, Lê Minh Hiếu, Phù Thị Hồng Châu. 2021. ELF STUDENTS’ SPEAKING SKILLS: DIFFICULTIES AND SOLUTIONS: A CASE AT CAN THO UNIVERSITY, VIETNAM. The First International Conference on Government Education Management and Tourism. 1. 402-412. (Đã xuất bản)
14.  Thái Công Dân, Nguyen Thi Tuyet Minh, Au Xuan Sam. 2021. THE PERCEPTIONS AND DIFFICULTIES OF SECOND-YEAR MEDICAL STUDENTS AT CANTHO UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY, VIETNAM IN MARKING ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES PRESENTATIONS. Journal of Education Naresuan University. 23. 48-56. (Đã xuất bản)
15.  Thái Công Dân, Thái Phan Bảo Hân, Châu Vĩnh Thành, Nghiem Xuan Vu. 2021. ORGANISING COMMUNICATIVE ACTIVITIES EFFECTIVELY IN TEACHING ENGLISH GRAMMAR IN A HIGH SCHOOL IN CAN THO CITY, VIETNAM. European Journal of Applied Linguistics Studies. 4. 148-162. (Đã xuất bản)
16.  Thái Công Dân, Phù Thị Hồng Châu. 2020. HIGH SCHOOL EFL KHMER STUDENTS’ CHALLENGES AND SOLUTIONS IN LEARNING ENGLISH LETTER WRITING: A CASE AT A VIETNAMESE HIGH SCHOOL. IInternational Journal of Advanced Scientific Research and Management,. 5. 23-32. (Đã xuất bản)
17.  Thái Công Dân, Truong Thuy Anh Duong, Thái Phan Bảo Hân, Phù Thị Hồng Châu. 2020. EFFECTS OF HUMOR ON EFL STUDENTS’ ENGAGEMENTS IN CLASSROOM ACTIVITIES: A CASE IN CAN THO UNIVERSITY, VIETNAM. Journal of Meiho.University. 38. 21-48. (Đã xuất bản)
18.  Phan Thi Phuong Lan , Thái Công Dân, Ta Thi Thanh Lan, Chau Vinh Thanh, Thái Phan Bảo Hân, Doan Thi Loan, Lê Minh Hiếu. 2020. EFL TEACHERS’ EVALUATION AND ADAPTATION OF LISTENING TASKS IN THE PILOTED ENGLISH TEXTBOOK GRADE 10: A CASE OF HIGH SCHOOLS IN KIEN GIANG PROVINCE, IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. RSU International Research Conference. 1. 1527-1543. (Đã xuất bản)
19.  Thái Công Dân, Chau Thi Ngoan. 2020. THE EFFECTS OF INSTRUCTIONAL SCAFFOLDING ON HIGH SCHOOL EFL STUDENTS' MAKING REFERENCES AND GUESSING WORDS' MEANINGS IN READING TEXTS: A CASE AT A HIGH SCHOOL IN VIETNAM. International Journal of Advanced Scientific Research and Management,. 5. 1-12. (Đã xuất bản)
20.  Lam Anh Toan, Thái Công Dân, Thach Chanh Da, Phan Huynh Dieu Anh, Mai Ba Thien, Chau Thi Ngoan , Phù Thị Hồng Châu. 2020. A STUDY ABOUT EFL ENGLISH- MAJOR STUDENTS’ CHALLENGES IN WRITING ARGUMENTATIVE ESSAYS AT SOC TRANG TEACHERS’ TRAINING COLLEGE, VIETNAM. RSU International Research Conference 2020. 1. 1544-1558. (Đã xuất bản)
21.  Thái Công Dân, Lê Minh Hiếu. 2020. VIETNAMESE HIGH SCHOOL EFL TEACHERS' TEACHING CULTURE THROUGH THE PILOT ENGLISH TEXTBOOK-ENGLISH 10 AND THEIR PERCEPTIONS OF THE USE OF ICT TO TEACH INTERCULTURAL COMMUNICATION. International Journal of Advanced Scientific Research and Management,. 5. 33-44. (Đã xuất bản)
22.  Doan Thi Loan, Thái Công Dân. 2018. AN EVALUATION OF GENERAL ENGLISH COURSE FROM NON-ENGLISH MAJOR STUDENTS’ LEARNING NEEDS ANALYSIS. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 54, No. 2. 56-66. (Đã xuất bản)
23.  Nguyen Ngoc Quyen, Thái Công Dân. 2018. LISTENING COMPREHENSION: FIRST YEAR ENGLISH-MAJOR STUDENTS’ PERCEPTIONS AND PROBLEMS. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 54, No. 2. 75-83. (Đã xuất bản)
24.  Thái Công Dân, Phù Thị Hồng Châu, Vương Minh Đức. 2017. AN INVESTIGATION INTO COMMON MISTAKES IN PARAGRAPH WRITING OF THE FIRST-YEAR ENGLISH-MAJORED STUDENTS: A CASE STUDY IN CAN THO UNIVERSITY, VIETNAM. Journal of Education Naresuan University, Thailand. 04. 314-336. (Đã xuất bản)
25.  Thái Công Dân, Phu Thi Hong Chau, Huynh Thanh Kieu. 2017. PERCEPTIONS OF CAN THO UNIVERSITY EFL STUDENTS TOWARDS COMMON PROBLEMS IN LISTENING COMPREHENSION IN CLASSROOM CONTEXT. Humanities and Sciences. 2. 1-26. (Đã xuất bản)
26.  KIM THANH TUYEN, Thái Công Dân, S. KIUMARSI, NOR SHAFRIN BINTI AHMAD, SHUKI BIN OSMAN. 2016. THE EFFECTS OF PROCESS GENRE APPROACH ON UPPER SECONDARY STUDENTS’ WRITING ABILITY: A CASE STUDY IN A SPECIALIZED UPPER SECONDARY SCHOOL IN VIETNAM. Khoa Ngôn ngữ, Văn chương và Dịch thuật. 3. 282-289. (Đã xuất bản)
27.  Au Xuan Sam, Trương Thị Kim Liên, Thái Công Dân. 2016. CULTURAL APPROACH: A POTENTIAL PEDAGOGY FOR PROMOTING LEARNERS’ INSIGHTS INTO CULTURAL ASPECTS IN LITERARY WORKS. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 04. 114-127. (Đã xuất bản)
28.  Huỳnh Ngọc Tuyền, Thái Công Dân. 2016. AN INVESTIGATION INTO ENGLISH-MAJORED STUDENTS’ ATTITUDES AND MOTIVATION TOWARD SPEAKING LEARNING WITH ENGLISH VOLUNTEERS. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 02. 20-30. (Đã xuất bản)
29.  Kim Thanh Tuyen, Thái Công Dân, Shuki b.Osman, Nor Shafrin bt. Ahmad. 2015. A CONCEPTUAL FRAMEWORK OF TEACHING RESEARCH PAPER WRITING FOR EFL UNIVERSITY STUDENTS USING A PROCESS GENRE APPROACH. iLEC 2015 (international Language and Education Conference), Malaysia, 7-8 October 2015. . 26. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Lê Ngọc Anh, Thái Công Dân, Nguyễn Thị Thu Ái , Lê Minh Hiếu , Lê Thị Thái Trân , Nguyễn Lê Tuyết Kha , Nguyễn Sơn Tuyến . 2019. A STUDY OF FACTORS MOTIVATING VIETNAMESE HIGH SCHOOL STUDENTS TO READ HARRY POTTER. Khoa học và Công Nghệ. ISBN: 978-616-421-080-6. 662-700. (Đã xuất bản)
2.  Dương Thái Bảo , Thái Công Dân, Đào Minh Trung, Nguyễn Thị Minh Tuyền , Cao Minh Kỳ , Phan Thị Mỹ Thẳm , Nguyễn Thị Thu Ái . 2019. THE STUDY OF EFL STUDENTS’ PARTICIPATION INTO EVALUATION AND USE OF THE COURSE BOOK FOR THE GENERAL ENGLISH COURSE: A CASE AT A VIETNAMESE UNIVERSITY. Khoa học và Công Nghệ. ISBN: 978-616-421-080-6. 701-720. (Đã xuất bản)
3.  Thái Công Dân, Nguyen L. N. Anh. 2019. A STUDY OF FACTORS MOTIVATING VIETNAMESE HIGH SCHOOL STUDENTS TO READ HARRY POTTER. Khoa học và Công Nghệ. ISBN: 978-616-421-080-6. 662-700. (Đã xuất bản)
4.  Thái Công Dân, Duong The Bao . 2019. THE STUDY OF EFL STUDENTS’ PARTICIPATION INTO EVALUATION AND USE OF THE COURSE BOOK FOR THE GENERAL ENGLISH COURSE: A CASE AT A VIETNAMESE UNIVERSITY. Khoa học và Công Nghệ. ISBN: 978-616-421-080-6. 701-720. (Đã xuất bản)
5.  Thiều Quang Minh, Thái Công Dân, Nguyễn Viết Tải , Phạm Hoàng Yến , Hồ Thị Thu Hằng , Thái Phan Bảo Hân, Phù Thị Hồng Châu. 2019. EFL STUDENT-TEACHERS’ PERCEPTIONS AND PRACTICES OF INTERCULTURAL COMMUNICATION COMPETENCE IN HIGH SCHOOL ENGLISH LANGUAGE TEACHING: A CASE IN A UNIVERSITY IN VIETNAM. Khoa học và Công Nghệ. ISBN: 978-616-421-080-6. 721-733. (Đã xuất bản)
6.  Thái Công Dân, Thieu Quang Minh. 2019. EFL STUDENT-TEACHERS’ PERCEPTIONS AND PRACTICES OF INTERCULTURAL COMMUNICATION COMPETENCE IN HIGH SCHOOL ENGLISH LANGUAGE TEACHING: A CASE IN A UNIVERSITY IN VIETNAM. Khoa học và Công Nghệ. ISBN: 978-616-421-080-6. (Đã xuất bản)
7.  Thái Công Dân, Thieu Quang Minh. 2018. EFL STUDENT-TEACHERS’ PERCEPTIONS AND PRACTICES OF INTERCULTURAL COMMUNICATION COMPETENCE IN HIGH SCHOOL ENGLISH LANGUAGE TEACHING: A CASE IN A UNIVERSITY IN VIETNAM. Khoa học và Công Nghệ. ISBN: 978-616-421-080-6. 721-733. (Đã xuất bản)
8.  Thái Công Dân, Duong The Bao. 2018. THE STUDY OF EFL STUDENTS’ PARTICIPATION INTO EVALUATION AND USE OF THE COURSE BOOK FOR THE GENERAL ENGLISH COURSE: A CASE AT A VIETNAMESE UNIVERSITY. Khoa học và Công Nghệ. ISBN: 978-616-421-080-6. 701-720. (Đã xuất bản)
9.  Thái Công Dân, Nguyen Le Ngoc Anh . 2018. A STUDY OF FACTORS MOTIVATING VIETNAMESE HIGH SCHOOL STUDENTS TO READ HARRY POTTER. Khoa học và Công Nghệ. ISBN: 978-616-421-080-6. .662-700. (Đã xuất bản)
10.  Thái Công Dân, Kim Thanh Tuyen, Shuki Bin Osman, Nor Shafrin Binti Ahmad. 2016. DEVELOPING RESEARCH PAPER WRITING PROGRAMS FOR EFL/ESL UNDERGRADUATE STUDENTS USING PROCESS GENRE APPROACH. Giáo dục. 2. 19-29. (Đã xuất bản)
11.  Thái Công Dân, Kim Thanh Tuyen. 2016. DEVELOPING RESEARCH PAPER WRITING PROGRAMS FOR EFL/ESL UNDERGRADUATE STUDENTS USING PROCESS GENRE APPROACH. Giáo dục. 2. 19-29. (Đã xuất bản)
12.  Thái Công Dân, KIM THANH TUYEN, SHUKI BIN OSMAN, NOR SHAFRIN BINTI AHMAD, S. KIUMARSI. 2016. THE EFFECTS OF PROCESS GENRE APPROACH ON UPPER SECONDARY STUDENTS’ WRITING ABILITY: A CASE STUDY IN A SPECIALIZED UPPER SECONDARY SCHOOL IN VIETNAM. Khoa Ngôn ngữ, Văn chương và Dịch thuật. 3. 282-289. (Đã xuất bản)
13.  Kim Thanh Tuyen, Thái Công Dân, Nor Shafrin Binti Ahmad, Shuki Bin Osman. 2016. DEVELOPING RESEARCH PAPER WRITING PROGRAMS FOR EFL/ESL UNDERGRADUATE STUDENTS USING PROCESS GENRE APPROACH. Giáo dục. 2. 19-29. (Đã xuất bản)
14.  Thái Công Dân, KIM THANH TUYEN. 2016. THE EFFECTS OF PROCESS GENRE APPROACH ON UPPER SECONDARY STUDENTS’ WRITING ABILITY: A CASE STUDY IN A SPECIALIZED UPPER SECONDARY SCHOOL IN VIETNAM. Khoa Ngôn ngữ, Văn chương và Dịch thuật. 3. 282-289. (Đã xuất bản)
15.  Đỗ Xuân Hải, Thái Công Dân. 2013. HÀNH ĐỘNG TU TỪ THIẾT LẬP LÃNH ĐỊA TRONG PHẦN MỞ ĐẦU BÀI BÁO NGHIÊN CỨU NGÀNH NGÔN NGỮ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 27. 1-8. (Đã xuất bản)
16.  Thái Công Dân. 2012. US SOFT POWER AND SOCIAL EQUALITY, NEW INGREDIENTS IN CROSS CULTURAL ASPECT GRADUATE COURSE.  Hội thảo Trung Quốc. . (Đã xuất bản)
Xác nhận
của Trường Đại học Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 27 tháng 03 năm 2023
(Người kê khai ký tên
và ghi rõ họ tên)
Thái Công Dân