BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: ĐÀO NGỌC CẢNH Giới tính: Nam
Email: dncanh@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: BM.Lịch sử-Địa lý-Du lịch
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Kỹ năng vẽ biểu đồ địa lý THPT
Giáo dục Việt Nam 2009 X  
2 Tổng quan du lịch
Trường Đại học Cần Thơ 2011   X
3 Văn hóa- xã hội Đồng bằng sông Cửu Long trong tiến trình hội nhập và phát triển
Đại học Cần Thơ 2016 978-604-919-651-5   X
4 Hệ thống lãnh thổ du lịch
978-604-919-068-1. X  
5 Địa danh Việt Nam
X  
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Lê Thị Tố Quyên, Đào Ngọc Cảnh, Nguyễn Trọng Nhân, Lý Mỷ Tiên. 2018. EVALUATION OF TOURISTS AND LOCAL PEOPLE ON THE LEVEL OF SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT AT THE NAM DU ARCHIPELAGO, VIETNAM. International Leisure Review. số 7, vol 1. 58 -74. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Minh Quang, Đào Ngọc Cảnh. 2017. WATER CULTURES IN TROUBLE: SAVING VIETNAM'S FLOATING MARKETS. The Diplomat. 28. 117-123. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Đào Ngọc Cảnh, Trương Thị Kim Thủy. 2019. ĐÁNH GIÁ CỦA DU KHÁCH VỀ VIỆC KHAI THÁC DI SẢN HÁN NÔM PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN DU LỊCH Ở TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 5. 88-97. (Đã xuất bản)
2.  Đào Vũ Hương Giang, Đào Ngọc Cảnh, Huỳnh Văn Đà. 2019. NHẬN THỨC NGHỀ NGHIỆP ĐỐI VỚI NGÀNH DU LỊCH CỦA SINH VIÊN NGÔN NGỮ PHÁP, TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 5. 98-106. (Đã xuất bản)
3.  Đào Ngọc Cảnh. 2018. TIỀM NĂNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG WOR VÙNG ĐỒNG BÀO KHMER HUYỆN TỊNH BIÊN, TỈNH AN GIANG. Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 10, TP. Đà Nẵng, 21/4/2018. 2. 910-919. (Đã xuất bản)
4.  Lê Thị Tố Quyên, Đào Ngọc Cảnh, Nguyễn Trọng Nhân, Lý Mỷ Tiên. 2018. ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG VÀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH BIỂN TẠI QUẦN ĐẢO NAM DU, HUYỆN KIÊN HẢI, TỈNH KIÊN GIANG. Tạp chí đại học Cửu Long. 11. 17-29. (Đã xuất bản)
5.  Đào Ngọc Cảnh, Ngô Thị Ái Thi. 2018. PHÁT TRIỂN DU LỊCH NÔNG THÔN DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG NGƯỜI KHMER Ở HUYỆN TỊNH BIÊN, TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 6. 148-157. (Đã xuất bản)
6.  Đào Ngọc Cảnh. 2018. PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Hội thảo khoa học Trái Đất-Mỏ-Môi trường bền vững. 1. 24-32. (Đã xuất bản)
7.  Đào Ngọc Cảnh. 2018. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 7. 117-121. (Đã xuất bản)
8.  Nguyễn Trọng Nhân, Đào Ngọc Cảnh, Phan Thị Dang, Lê Thị Tố Quyên. 2017. MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG NHU CẦU CỦA NGƯỜI CAO TUỔI Ở TỈNH BẾN TRE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 51. 82-89. (Đã xuất bản)
9.  Đào Ngọc Cảnh. 2017. TIẾP CẬN CHỢ NỔI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG DƯỚI GÓC ĐỘ SINH THÁI NHÂN VĂN. Hội thảo khoa học Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa sông nước ĐBSCL trong hội nhập và phát triển, Trường ĐHCT, 28/11/2017. . 184-195. (Đã xuất bản)
10.  Đào Ngọc Cảnh, Huỳnh Văn Đà. 2017. BƯỚC ĐẦU NHẬN DIỆN VỀ LOẠI HÌNH DU LỊCH SÔNG NƯỚC Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Hội thảo khoa học Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa sông nước ĐBSCL trong hội nhập và phát triển, Trường ĐHCT, 28/11/2017. 1. 131-139. (Đã xuất bản)
11.  Lê Văn Hiệu, Đào Ngọc Cảnh, Dương Thanh Xuân. 2017. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG DU LỊCH SINH THÁI MIỆT VƯỜN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ. Hội thảo khoa học quốc tế "Phát triển kinh tế Việt Namtrong tiến trình hội nhập quốc tế" tổ chức ngày 21/4/2017 tại Thành phố Hải Phòng, Việt Nam. . 812-820. (Đã xuất bản)
12.  Đào Ngọc Cảnh, Ông Thị Diệu Huyền. 2017. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP KHAI THÁC CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH TẠI QUẬN BÌNH THỦY, THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 51. 19-27. (Đã xuất bản)
13.  Đào Ngọc Cảnh, Cao Mỹ Khanh, Đào Vũ Hương Giang. 2017. NHẬN THỨC CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH LƯU TRÚ DU LỊCH Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 48. 19-26. (Đã xuất bản)
14.  Đào Ngọc Cảnh, Nguyễn Kim Hồng. 2017. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH BIỂN-ĐẢO THỊ XÃ HÀ TIÊN, TỈNH KIÊN GIANG. Tạp chí Khoa học ĐHSP TP.HCM. 14. 128-139. (Đã xuất bản)
15.  Nguyễn Thị Bé Ba, Đào Ngọc Cảnh. 2016. PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM ĐỊA PHƯƠNG NHẰM PHÁT TRIỂN DU LỊCH XANH Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Khoa học và Công nghệ. 9. 622. (Đã xuất bản)
16.  Đào Ngọc Cảnh, Nguyễn Kim Hồng. 2016. SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP THANG ĐIỂM TỔNG HỢP KẾT HỢP VỚI HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÍ (GIS) ĐỂ ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN DU LỊCH TỈNH KIÊN GIANG. Tạp chí Khoa học ĐHSP TP. HCM. 2. 80-88. (Đã xuất bản)
17.  Nguyễn Thị Bé Ba, Đào Ngọc Cảnh, Nguyễn Kim Hồng. 2016. PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA THU NHẬP ĐẾN AN NINH LƯƠNG THỰC Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Hội thảo khoa học cho học viên cao học vfa nghiên cứu sinh năm học 2016-2017. . 1-12. (Đã xuất bản)
18.  Nguyễn Trọng Nhân, Đào Ngọc Cảnh, Phan Thị Dang, Lê Thị Tố Quyên. 2016. NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG NHU CẦU CỦA NGƯỜI CAO TUỔI: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TỈNH BẾN TRE. Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 9, Quy Nhơn, 24-25/12/2016. . 438-447. (Đã xuất bản)
19.  Đào Ngọc Cảnh, Nguyễn Kim Hồng. 2016. SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP THANG ĐIỂM TỔNG HỢP KẾT HỢP VỚI HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS) ĐỂ ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN DU LỊCH TỈNH KIÊN GIANG. Tạp chí khoa học ĐHSP Hà Nội. 2. 80-88. (Đã xuất bản)
20.  Cao Mỹ Khanh, Đào Ngọc Cảnh. 2016. TIỀM NĂNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH DẢI VEN BIỂN HÀ TIÊN - KIÊN LƯƠNG, TỈNH KIÊN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 42. 42-49. (Đã xuất bản)
21.  Phan Thị Dang, Đào Ngọc Cảnh. 2016. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI TẠI MỘT SỐ ĐIỂM DU LỊCH SINH THÁI Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 5. 46-50. (Đã xuất bản)
22.  Đào Ngọc Cảnh. 2016. PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG DU LỊCH NÔNG NGHIỆP ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 9, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, 25/12/2016. . 361-367. (Đã xuất bản)
23.  Đào Ngọc Cảnh. 2016. BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ CỦA CHỢ NỔI GẮN VỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG DU LỊCH CHỢ NỔI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 9, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, 25/12/2016. . 210-216. (Đã xuất bản)
24.  Nguyễn Thị Bé Ba, Đào Ngọc Cảnh, Nguyễn Kim Hồng. 2015. ẢNH HƯỞNG BIẾN ĐỘNG GIÁ LƯƠNG THỰC ĐẾN AN NINH LƯƠNG THỰC VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Hội thảo khoa hoc cua hoc viên cao hoc va NCS. . 163-175. (Đã xuất bản)
25.  Đào Ngọc Cảnh. 2015. LÀNG CỔ LONG TUYỀN – MỘT ĐỊA BÀN DU LỊCH GIÀU TIỀM NĂNG Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Phát triển nguồn lực du lịch tiểu vùng sông Mê Kông, TP.HCM, ngày 29-30/5/2015. . 292-298. (Đã xuất bản)
26.  Đào Ngọc Cảnh. 2015. CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ CẦN THƠ THEO HƯỚNG NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ. Tạp chí khoa học Trường ĐHSP Hà Nội. 5. (Đã xuất bản)
27.  Đào Ngọc Cảnh, Lê Văn Nhương. 2015. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ LỚP 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG. Tạp chí khoa học Trường ĐHSP Hà Nội. 6. 85-90. (Đã xuất bản)
28.  Nguyễn Trọng Nhân, Đào Ngọc Cảnh, Nguyễn Thị Huỳnh Phượng. 2014. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA DU KHÁCH NỘI ĐỊA ĐỐI VỚI DU LỊCH CHỢ NỔI Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ VÀ VÙNG PHỤ CẬN. Khoa học Cần Thơ. 2. 24-29. (Đã xuất bản)
29.  Phan Thị Dang, Đào Ngọc Cảnh. 2014. NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI TẠI KHU BẢO VỆ CẢNH QUAN RỪNG TRÀM TRÀ SƯ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 33. 46-55. (Đã xuất bản)
30.  Nguyễn Trọng Nhân, Đào Ngọc Cảnh, Nguyễn Thị Huỳnh Phượng. 2014. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA DU KHÁCH QUỐC TẾ ĐỐI VỚI DU LỊCH CHỢ NỔI Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ VÀ VÙNG PHỤ CẬN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 31. 31-38. (Đã xuất bản)
31.  Đào Ngọc Cảnh. 2014. TỔ CHỨC LÃNH THỔ DU LỊCH TỈNH KIÊN GIANG THEO CÁCH TIẾP CẬN HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ - GIS. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 32. 90-96. (Đã xuất bản)
32.  Đào Ngọc Cảnh, Huỳnh Văn Đà. 2013. BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG CỦA LỄ HỘI ĐÌNH TRONG CỘNG ĐỒNG NGƯỜI KINH Ở TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 29. 69-73. (Đã xuất bản)
33.  Nguyễn Trọng Nhân, Đào Ngọc Cảnh, Lê Thị Tố Quyên. 2013. KẾT QUẢ KHẢO SÁT BƯỚC ĐẦU VỀ ĐỜI SỐNG CƯ DÂN THƯƠNG HỒ VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 27. 86-90. (Đã xuất bản)
34.  Đào Ngọc Cảnh, Huỳnh Văn Đà. 2012. NÂNG CAO TÍNH CHỦ ĐỘNG CỦA SINH VIÊN ? GIẢI PHÁP QUAN TRỌNG ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TRONG ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 22b. 71-79. (Đã xuất bản)
35.  Đào Ngọc Cảnh. 2012. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ. Đại học Sài Gòn. 8. 55. (Đã xuất bản)
36.  Nguyễn Trọng Nhân, Đào Ngọc Cảnh. 2011. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH CHỢ NỔI CÁI RĂNG - THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 19a. 60-71. (Đã xuất bản)