BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN THỊ HỒNG NAM Giới tính: Nữ
Email: nhnam@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: Bộ môn Sư phạm Ngữ văn
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Ngữ dụng học
Nhà xuất bản Giáo dục Việt nam 2010   X
2 Phương pháp dạy đọc văn bản
978-604-919-610-2 X  
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Hồ Thị Thu Hồ, Nguyễn Thị Hồng Nam. 2019. PROFESSIONAL DEVELOPMENT FOR TEACHERS BY INTEGRATED PROGRAM, THE CASE STUDY IN TRAN DAI NGHIA HIGH SCHOOL, CAN THO CITY. International conference on International Learning Instruction and Teacher Education, Ha Noi National University of Education, 14-15th December, 2019. . 218-229. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Thị Hồng Nam, Trần Nguyên Hương Thảo, Võ Huy Bình, Nguyễn Hải Yến. 2018. PROFESSIONAL DEVELOPMENT: REFLECTIVE STORIES OF TEACHER EDUCATORS AT THE SCHOOL OF EDUCATION, CAN THO UNIVERSITY, VIETNAM. Supporting Professional Learning in Sourheast Asian Universiy through DEPISA. DEPISA Monograpth 5. 41-57. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Hải Yến, Trần Nguyên Hương Thảo, Võ Huy Bình. 2016. ENHANCING PRE-SERVICE TEACHERS’ SKILLS IN OBSERVATION, FEEDBACK AND REFLECTION DURING MICRO-TEACHING PRACTICE: A CASE STUDY AT THE SCHOOL OF EDUCATION, CAN THO UNIVERSITY, VIETNAM. Investigations into Professional Practice Learning from Action Research Projects Australia & Southeast Asia. Monograph no.4. 18 - 38. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Thị Hồng Nam, Võ Huy Bình. 2015. AN INVESTIGATION INTO THE LEVELS OF FEEDBACK AND REFLEC-TION DURING PRE-SERVICE TEACHERS’ MICRO-TEACHING PRACTICES. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 01. 116-124. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Thị Hồng Nam, Trần Nguyên Hương Thảo, Võ Huy Bình, Nguyễn Hải Yến. 2015. EFFECTS OF SOME STRATEGIES ON THE OBSERVATION AND GIVING FEEDBACK SKILLS OF PRE-SERVICE TEACHERS DURING MICRO TEACHING: A CASE STUDY AT THE SCHOOL OF EDUCATION, CAN THO UNIVERSITY, VIETNAM.. The 9th DEPISA INTERNATIONAL CONFERENCE Developing Professionalism through Investigating Practice 24th – 25th June 2015 Faculty of Humanities and Social Sciences Nakhon Pathom Rajabhat University, Thailand. . 12. (Đã xuất bản)
6.  Trịnh Thị Hương, Nguyễn Thị Hồng Nam, Võ Huy Bình. 2014. STRATEGIES TO ASSIST PRE-SERVICE TEACHERS TO REFLECT-IN-ACTION AND REFLECT-ON-ACTION DURING PRACTICUM: A CASE STUDY FROM VIETNAM. Improving Teaching and Learning Perspectives from Australia & Southeast Asia. 3. 3750. (Đã xuất bản)
7.  Nguyễn Thị Hồng Nam, Trịnh Thị Hương, Võ Huy Bình. 2014. STRATEGIES TO ASSIST PRE-SERVICE TEACHERS TO REFLECT-IN-ACTION AND REFLECT-ON-ACTION DURING PRACTICUM: A CASE STUDY FROM VIETNAM. Developing Educational Professionals in Southeast Asia DEPISA Monograph no. 3. Monograph no. 3. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Bình An, Nguyễn Thị Hồng Nam. 2020. TÍCH HỢP DẠY ĐỌC HIỂU VĂN BẢN VỚI DẠY VIẾT ĐỂ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG VIẾT VĂN NGHỊ LUẬN VĂN HỌC CHO HỌC SINH LỚP 11. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 3. 168-176. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Thị Hồng Nam. 2019. CÁCH TIẾP CẬN TÍCH HỢP TRONG THIẾT KẾ HỌC PHẦN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Khoa học Giáo dục. 8-14. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Thị Hồng Nam, Trần Nguyên Hương Thảo. 2017. DẠY TẠO LẬP VĂN BẢN DỰA TRÊN TIẾN TRÌNH - NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO DẠY TẠO LẬP VĂN BẢN Ở VIỆT NAM. Tạp chí khoa học trường ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh. 14 (4b). 116-126. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Thị Hồng Nam, Hồ Thị Thu Hồ. 2017. XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG HỌC TẬP VÀ HỌC THÔNG QUA HÀNH ĐỘNG – MỘT CÔNG CỤ HỮU HIỆU ĐỂ PHÁT TRIỂN CHUYÊN MÔN CHO GIÁO VIÊN. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia Nâng cao năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên - đáp ứng yêu cầu dổi mới CTGDPT. 1. 583-589. (Đã xuất bản)
5.  Trịnh Thị Hương, Nguyễn Thị Hồng Nam, Lữ Hùng Minh. 2017. TỔ CHỨC DẠY ĐỌC CHO HỌC SINH TIỂU HỌC THEO MÔ HÌNH DẠY ĐỌC HỖ TRỢ. Tạp chí Khoa học và Xã hội. 1859-3917. 41-45. (Đã xuất bản)
6.  Trịnh Thị Hương, Nguyễn Thị Hồng Nam. 2017. MÔ HÌNH CHUYỂN GIAO VAI TRÒ TRONG DẠY ĐỌC NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC ĐỌC CHO HỌC SINH TIỂU HỌC. Hội thảo quốc tế Việt Nam học. . 448-455. (Đã xuất bản)
7.  Nguyễn Thị Hồng Nam, Võ Huy Bình. 2016. CHUẨN NĂNG LỰC, CHƯƠNG TRÌNH, CÁCH DẠY VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ MÔN NGỮ VĂN ANH CỦA HOA KỲ - BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM. Tạp chí khoa học Đại học Sài Gòn. 22 (47). 270-292. (Đã xuất bản)
8.  Nguyễn Thị Hồng Nam, Hồ Thị Thu Hồ. 2016. GẮN KẾT GIỮA KHOA SƯ PHẠM, TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG - CON ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN CHUYÊN MÔN CHO GIẢNG VIÊN VÀ GIÁO VIÊN. Kỷ yếu HNKH 2016: Đào tạo GV của Khoa Sư phạm trường ĐHCT: thành quả, thách thức và định hướng, tổ chức tại ĐHCT, tháng 7/2016. . 43-53. (Đã xuất bản)
9.  Nguyễn Thị Hồng Nam, Trịnh Thị Hương. 2016. CÁC QUAN NIỆM VỀ ĐỌC, MỤC TIÊU DẠY ĐỌC VÀ MÔ HÌNH DẠY ĐỌC VĂN BẢN. Đại học Trà Vinh. Tháng 11/2016. 319-327. (Đã xuất bản)
10.  Nguyễn Thị Hồng Nam, Hồ Thị Thu Hồ. 2016. CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN CHUYÊN MÔN CHO GVPT CỦA KHOA SƯ PHẠM - TRƯỜNG ĐH CẦN THƠ. Hội thảo khoa học: Phát triển đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, tổ chức tại Đại học Sư phạm Hà Nội,12- 2016. . 688-696. (Đã xuất bản)
11.  Nguyễn Thị Hồng Nam, Dương Thị Hồng Hiếu. 2016. CÁC MÔ HÌNH DẠY ĐỌC NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH. Tạp chí khoa học. 61. 3-10. (Đã xuất bản)
12.  Nguyễn Thị Hồng Nam, Trần Nguyên Hương Thảo, Võ Huy Bình, Nguyễn Hải Yến. 2016. MÔ HÌNH TẬP GIẢNG PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG CHIÊM NGHIỆM, QUAN SÁT VÀ PHẢN HỒI CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM. Hội thảo "Đổi mới nghiên cứu và giảng dạy Ngữ văn trong nhà trường Sư phạm", ĐHSP Hà Nội, tháng 12/2015. . 485-493. (Đã xuất bản)
13.  Nguyễn Thị Hồng Nam, Dương Thị Hồng Hiếu. 2015. VĂN BẢN VĂN CHƯƠNG VÀ HOẠT ĐỘNG ĐỌC VĂN BẢN VĂN CHƯƠNG. Nghiên cứu văn học. 2-2015. 19-29. (Đã xuất bản)
14.  Nguyễn Thị Hồng Nam, Dương Thị Hồng Hiếu. 2015. VĂN BẢN VÀ VIỆC PHÂN CHIA CÁC LOẠI VĂN BẢN. Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn. 28. 99-107. (Đã xuất bản)
15.  Nguyễn Thị Hồng Nam, Trịnh Quốc Lập, Võ Huy Bình. 2015. CHIÊM NGHIỆM - MỘT BIỆN PHÁP HIỆU QUẢ ĐỂ PHÁT TRIỂN CHUYÊN MÔN CHO GIÁO VIÊN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 41. 97-101. (Đã xuất bản)
16.  Nguyễn Thị Hồng Nam, Trịnh Quốc Lập. 2014. BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO GIẢNG VIÊN, GIÁO VIÊN - NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM CỦA KHOA SƯ PHẠM, TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Tạp chi Giáo dục. Số đặc biệt 11/2014. 84-86. (Đã xuất bản)
17.  Nguyễn Thị Hồng Nam, Mai Thị Bích Huyền. 2014. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ BÀI LUẬN- MỘT TRONG NHỮNG CÔNG CỤ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TẠO LẬP VĂN BẢN CHO HỌC SINH. Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. 62. 137-145. (Đã xuất bản)
18.  Nguyễn Thị Hồng Nam, Võ Huy Bình. 2014. CHUẨN MÔN HỌC VÀ MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỀ THIẾT KẾ CHUẨN MÔN NGỮ VĂN CỦA VIỆT NAM VÀ MÔN NGÔN NGỮ ANH CỦA HOA KÌ. Tạp chí KHOA HọC trường ĐH Sư phạm TPHCM. 56 (90). 116-125. (Đã xuất bản)
19.  Nguyễn Thị Hồng Nam, Vũ Thị Kim Hồng. 2014. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO NGƯỜI HỌC BẰNG HÌNH THỨC TỔ CHỨC CHO HỌC SINH THUYẾT TRÌNH VỀ VĂN BẢN. Đại học Sài Gòn. 20. 27-40. (Đã xuất bản)
20.  Nguyễn Thị Hồng Nam. 2014. ĐÔI NÉT SO SÁNH CÁCH NHÌN VÀ CÁCH THỂ HIỆN THIÊN NHIÊN TRONG THƠ MỚI VÀ THƠ TRUNG ĐẠI. Lý luận phê bình Văn học, Nghệ thuật. 26. 30-38. (Đã xuất bản)
21.  Nguyễn Thị Hồng Nam. 2013. PHÁT TRIỂN CHUYÊN MÔN CHO GIÁO VIÊN BẰNG MÔ HÌNH TẬP HUẤN KẾT HỢP TƯ VẤN: MỘT TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU Ở TRƯỜNGT HPT TH SP ĐHCT. Tạp chí ĐH Sài Gòn. 17. 73. (Đã xuất bản)
22.  Nguyễn Thị Hồng Nam, Lê Ngọc Hóa, ?Kevin Laws. 2013. HIỆU QUẢ CỦA TƯ VẤN ĐỔI VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN CHUYÊN MÔN CHO GIÁO VIÊN: MỘT TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC THỰC HÀNH SƯ PHẠM, THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 27. 50-60. (Đã xuất bản)
23.  Nguyễn Thị Hồng Nam. 2012. SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY VÀ 6 CHIẾC NÓN TƯ DUY HƯỚNG DẪN SV …. Khoa học Công nghệ. 94. 63. (Đã xuất bản)
24.  Nguyễn Thị Hồng Nam. 2012. TÁC ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CHỈNH SỬA ĐỐI VỚI TIẾN TRÌNH TẠO LẬP VĂN BẢN CỦA NGƯỜI HỌC. Khoa Học & Công Nghệ. . (Đã xuất bản)
25.  Nguyễn Thị Hồng Nam, Hồ Thị Thu Hồ. 2012. GẮN KẾT GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG …. Phát triển kỹ năng nghề nghiệp …. 1. 205. (Đã xuất bản)
26.  Bùi Anh Tuấn, Nguyễn Thị Hồng Nam. 2012. ĐÁNH GIÁ CỦA CÁC TRƯỜNG THPT VỀ CL ĐÀO TẠO CỦA KSP TRƯỜNG ĐHCT. Khoa Học. . (Đã xuất bản)
27.  Nguyễn Thị Hồng Nam, Võ Huy Bình. 2012. ĐÔI NÉT VỀ CHƯƠNG TRÌNH, …. Dạy học Ngữ văn. 1. 689. (Đã xuất bản)
28.  Nguyễn Thị Hồng Nam, Hồ Thị Thu Hồ. 2012. GẮN KẾT GIỮA TRƯỜNG ĐH VÀ TRƯỜNG PT …. Phát triển kỹ năng nghề nghiệp. 1. 205. (Đã xuất bản)
29.  NGUYEN HUYNH TRAN, Nguyễn Thị Hồng Nam. 2012. KHẢO SÁT HỨNG THÚ HỌC TẬP MÔN NGỮ VĂN CỦA HỌC SINH THPT. Giáo Dục. . (Đã xuất bản)
30.  Nguyễn Thị Hồng Nam. 2012. SỬ DỤNG NHẬT KÝ ĐỌC SÁCH TRONG DẠY HỌC ĐỌC HIỂU VĂN BẢN NGHỆ THUẬT. Khoa Học. . (Đã xuất bản)
31.  HUYNH THANH HOANG, Nguyễn Thị Hồng Nam. 2011. THỬ NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP QUAN SÁT TRONG DẠY LÀM VĂNỞ TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN CÔN, TIỀN GIANG. Khoa học. . (Đã xuất bản)
32.  Nguyễn Thị Hồng Nam, Bùi Lan Chi, Trịnh Quốc Lập. 2011. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ THUYẾT VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN TRONG PHÁT TRIỂN CHUYÊN MÔN CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 18a. 128-138. (Đã xuất bản)
33.  Nguyễn Thị Hồng Nam. 2011. CÂU HỎI HƯỚNG DẪN HỌC SINH HIỂU VĂN BẢN. Khoa học & Công nghệ. . (Đã xuất bản)
34.  Nguyễn Thị Hồng Nam. 2011. TIẾP NHẬN VĂN CHƯƠNG VÀ DẠY HỌC ĐỌC HIỂU VĂN BẢN. Giáo dục. . (Đã xuất bản)
35.  Nguyễn Thị Hồng Nam, Trương Thị Ngọc Điệp. 2010. ĐÁNH GIÁ CỦA SINH VIÊN VÀ CỰU SINH VIÊN VỀ KẾT QUẢ ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN CỦA KHOA SƯ PHẠM, TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 13. 73-86. (Đã xuất bản)
36.  Nguyễn Thị Hồng Nam, Trịnh Quốc Lập. 2009. ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN KHOA SƯ PHẠM, TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ.. Tạp chí Giáo dục. . (Đã xuất bản)
37.  Nguyễn Thị Hồng Nam, DUONG CONG DOI. 2009. SỬ DỤNG WORKSHEETS TRONG GIẢNG DẠY NGỮ VĂN Ở HOA KÌ.. Tạp chí Giáo dục. . (Đã xuất bản)
38.  Nguyễn Thị Hồng Nam. 2008. THIẾT KẾ CÂU HỎI DẠY HỌC VĂN – MỘT THỬ THÁCH VỚI GIÁO VIÊN. Tạp chí Giáo dục. . (Đã xuất bản)
39.  Nguyễn Thị Hồng Nam, Trịnh Quốc Lập. 2008. NGƯỜI HỌC TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ ĐÁNH GIÁ LẪN NHAU - MỘT CÁCH LÀM MỚI TRONG VIỆC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 09. 28-36. (Đã xuất bản)