BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: TRẦN VĂN MINH Giới tính: Nam
Email: tvminh@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: Bộ môn Sư phạm Ngữ văn
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Văn học Việt Nam hiện đại 3
Trường Đại học Cần Thơ 2011   X
2 Văn học Việt Nam 1945 - 2000
978-604-919-808-3 X  
3 Văn học Việt Nam 1975-2000
978-604-919-298-2   X
4 Văn học Việt Nam hiện đại 3
  X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Việt
1.  Trần Văn Minh. 2019. MỘT VÀI ĐẶC ĐIỂM CỦA TÙY BÚT VIỆT NAM TỪ 1930 ĐẾN 1975. Khoa học và công nghệ. 5. 54-68. (Đã xuất bản)
2.  Trần Văn Minh. 2018. THƠ XUÂN QUỲNH - CÒN MÃI TÌNH YÊU. Lý luận phê bình văn học nghệ thuật. 8. 79-91. (Đã xuất bản)
3.  Trần Văn Minh. 2017. CHÚNG TA VẪN ĐI TRÊN CON ĐƯỜNG ẤY (ĐỌC LẠI TÙY BÚT ĐƯỜNG CHÚNG TA ĐI CỦA NGUYỄN TRUNG THÀNH). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 48. 92-96. (Đã xuất bản)
4.  Trần Văn Minh. 2017. TÌNH HÌNH BIÊN SOẠN TÀI LIỆU NGỮ VĂN ĐỊA PHƯƠNG Ở CÁC TỈNH TRONG KHU VỰC ĐBSCL. Kỷ yếu HT khoa học trong nước. 1. 311-318. (Đã xuất bản)
5.  Trần Văn Minh. 2017. ĐẶC ĐIỂM CỦA TÙY BÚT TRÊN AN HÀ BÁO (1917-1934). Nghiên cứu văn học. 4 (542). 46-56. (Đã xuất bản)
6.  Trần Văn Minh. 2016. TRUYỆN KÝ NHỮNG NĂM CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC (GIAI ĐOẠN 1955-1975) - MỘT CHẶNG ĐƯỜNG TỎA SÁNG. Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật. 44. 45-47. (Đã xuất bản)
7.  Trần Văn Minh. 2016. VẺ ĐẸP NGÔN TỪ TRONG TÙY BÚT. Ngôn ngữ và đời sống. 8 (250). 22-29. (Đã xuất bản)
8.  Trần Văn Minh. 2015. ĐI TÌM TÙY BÚT ĐẦU TIÊN CỦA VĂN XUÔI VIỆT NAM HIỆN ĐẠI. Nghiên cứu văn học. 2. 30-45. (Đã xuất bản)
9.  Trần Văn Minh. 2015. GÓP PHẦN XÁC ĐỊNH CÁCH HIỂU ĐÚNG VỀ THUẬT NGỮ “TÙY BÚT” VÀ THỂ LOẠI TÙY BÚT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 41. 71-75. (Đã xuất bản)
10.  Trần Văn Minh. 2015. SỰ PHÁT TRIỂN VĂN HỌC TRONG THỜI KỲ KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP (1945-1954). Tạp chí Lý luận phê bình văn học - nghệ thuật. 38. 44-50. (Đã xuất bản)
11.  Trần Văn Minh. 2015. DẠY HỌC TÍCH HỢP, TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO - TIỀM NĂNG VÀ NHỮNG GIỚI HẠN. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Giáo dục. 1. 11-15. (Đã xuất bản)
12.  Trần Văn Minh. 2013. VỀ CÁCH ĐẶT TÊN NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN NGẮN CHIẾC THUYỀN NGOÀI XA CỦA NGUYỄN MINH CHÂU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 29. 47-51. (Đã xuất bản)
13.  Trần Văn Minh. 2013. DẤU ẤN VĂN HÓA TRONG TẬP TÙY BÚT " NHỮNG BƯỚC LANG THANG TRÊN HÈ PHỐ CỦA GÃ BÌNH NGUYÊN LỘC". Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 25. 72-78. (Đã xuất bản)
14.  Trần Văn Minh. 2011. DẠY TÁC PHẨM TÙY BÚT TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, NHÌN TỪ ĐẶC TRƯNG THỂ LOẠI. Đổi mới Dạy văn và Học văn. . (Đã xuất bản)
15.  Trần Văn Minh. 2010. PHÂN LOẠI TUỲ BÚT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
16.  Trần Văn Minh. 2010. DẠY TÁC PHẨM TUỲ BÚT TRONG TRƯỜNG THPT NHÌN TỪ ĐẶC TRƯNG THỂ LOẠI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
17.  Trần Văn Minh. 2010. THỂ LOẠI TÙY BÚT TRONG NỀN VĂN HỌC VIỆT NAM HIỆN ĐẠI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
18.  Trần Văn Minh. 2007. KHẢO SÁT MỘT SỐ TIÊU CHÍ PHÂN BIỆT TÙY BÚT VỚI CÁC THỂ LOẠI VĂN XUÔI NGHỆ THUẬT KHÁC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 08. 6-15. (Đã xuất bản)