BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN THỊ PHI OANH Giới tính: Nữ
Email: ntpoanh@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên chính
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Sinh học
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 B2009-16-134; Phân lập và khảo sát khả năng phân hủy nông dược của vi sinh vật ở một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long 2010 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Nguyễn Thị Phi Oanh, Søren Johannes Sørensen, Benjamin Horemans, Lars Hestbjerg Hansen, Martin Asser Hansen, René De Mot, Dirk Springael. 2018. INTRA- AND INTER-FIELD DIVERSITY OF 2,4-DICHLOROPHENOXYACETIC ACID-DEGRADATIVE PLASMIDS AND THEIR TFD CATABOLIC GENES IN RICE FIELDS OF THE MEKONG DELTA IN VIETNAM. FEMS MIcrobiology Ecology. 95(1). (Đã xuất bản)
2.  Lê Hồng Phương, Nguyễn Thị Phi Oanh, Lê Thanh Khang. 2017. ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF CARBENDAZIM-DEGRADING BACTERIA IN RICE PADDY SOIL IN CAN THO, VIETNAM. International Journal of Advanced Research (IJAR). 5. 863-870. (Đã xuất bản)
3.  Basak Ozturk, Nguyễn Thị Phi Oanh, Maarten Ghequire, Rene De Mot, Dirk Springael, Ruddy Wattiez. 2016. EXPANDED INSECTICIDE CATABOLIC ACTIVITY GAINED BY A SINGLE NUCLEOTIDE SUBSTITUTION IN A BACTERIAL CARBAMATE HYDROLASE GENE. Environmental Microbiology. 00. 00-00. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Thị Phi Oanh, Rene De Mot, Dirk Springael. 2015. DRAFT GENOME SEQUENCE OF THE CARBOFURAN-MINERALIZING NOVOSPHINGOBIUM SP. STRAIN KN65.2. Genome Announcements. Volume 3 Issue 4. e00764-15. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Thị Phi Oanh, Damian E. Helbling, Karolien Bers, Tekle Tafese Fida, Ruddy Wattiez, Hans-Peter E. Kohler, Dirk Springael, Rene De Mot. 2014. GENETIC AND METABOLIC ANALYSIS OF THE CARBOFURAN CATABOLIC PATHWAY IN NOVOSPHINGOBIUM SP. KN65.2. Applied Microbiology and Biotechnology. 98(19). 8235-8252. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Thị Phi Oanh, Nguyễn Lê Lam Ngọc. 2020. PHÂN LẬP VÀ XÁC ĐỊNH ĐẶC TÍNH CỦA VI KHUẨN TRONG ĐẤT TRỒNG NHÃN CÓ KHẢ NĂNG PHÂN HỦY POTASSIUM CHLORATE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Tự nhiên. 80-88. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Đắc Khoa, Nguyễn Thị Phi Oanh. 2020. MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CƠ CHẾ ĐỐI KHÁNG VÀ KÍCH KHÁNG TRONG PHÒNG TRỊ BỆNH BẠC LÁ LÚA, LÚA VON VÀ THỐI NHŨN HÀNH TÍM. Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia Bệnh hại Thực vật Việt Nam lần thứ 19 năm 2020. 2020. 255-262. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Thị Phi Oanh, Nguyễn Đắc Khoa. 2019. PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN VI KHUẨN ĐỐI KHÁNG VỚI NẤM COLLETOTRICHUM LAGENARIUM GÂY BỆNH THÁN THƯ TRÊN DƯA CHUỘT. Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 10. 15-20. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Quang Tiến, Nguyễn Thị Phi Oanh, Nguyễn Đắc Khoa. 2019. TUYỂN CHỌN CHẤT MANG ĐỂ TỒN TRỮ XẠ KHUẨN STREPTOMYCES ALBADUNCUS ĐỐI KHÁNG VỚI NẤM FUSARIUM OXYSPORUM GÂY BỆNH THỐI CỦ HÀNH TÍM. Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia Bệnh hại Thực vật Việt Nam lần thứ 18. 18. 107-114. (Đã xuất bản)
5.  Võ Phát Tài, Nguyễn Thị Phi Oanh. 2019. PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN VI KHUẨN TRONG BÙN LẮNG CỦA BỂ CHỨA NƯỚC THẢI NHÀ MÁY LỌC HÓA DẦU CÓ KHẢ NĂNG PHÂN HỦY HỖN HỢP BENZENE, TOLUENE VÀ XYLENE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 5. 18-23. (Đã xuất bản)
6.  Bùi Nhi Bình, Nguyễn Thị Phi Oanh. 2019. PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN VÀ NHẬN DIỆN VI KHUẨN TRONG ĐẤT TRỒNG LÚA CÓ KHẢ NĂNG PHÂN HỦY THUỐC TRỪ SÂU CHỨA HOẠT CHẤT FENOBUCARB. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 6. 9-17. (Đã xuất bản)
7.  Nguyễn Thị Phi Oanh, Nguyễn Thị Trúc Mai. 2019. PHÂN LẬP VI KHUẨN CÓ KHẢ NĂNG CHUYỂN HÓA NITRITE TRONG MỘT SỐ AO NUÔI TÔM Ở BẠC LIÊU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 6. 75-81. (Đã xuất bản)
8.  Nguyễn Quang Tiến, Nguyễn Thị Phi Oanh, Nguyễn Đắc Khoa. 2018. TỐI ƯU HÓA QUÁ TRÌNH NHÂN MẬT SỐ BÀO TỬ XẠ KHUẨN STREPTOMYCES ALBADUNCUS BẰNG MA TRẬN PLACKETT-BURMAN VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁP ỨNG BỀ MẶT (RSM) - PHƯƠNG ÁN CẤU TRÚC CÓ TÂM (CCD). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 9. 15-22. (Đã xuất bản)
9.  Nguyễn Thị Phi Oanh, Nguyễn Vũ Bích Triệu. 2017. PHÂN LẬP VI KHUẨN PHÂN HỦY XYLENE TỪ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 52. 99-103. (Đã xuất bản)
10.  Trần Thị Diệu Nguyên, Nguyễn Thị Phi Oanh, Nguyễn Thị Quỳnh Anh. 2017. PHÂN LẬP VI KHUẨN CÓ KHẢ NĂNG PHÂN HỦY CHLORATE KALI TỪ ĐẤT TRỒNG NHÃN Ở QUẬN THỐT NỐT, CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 53. 65-73. (Đã xuất bản)
11.  Đặng Hoài An, Nguyễn Thị Phi Oanh, Nguyễn Đắc Khoa. 2017. TUYỂN CHỌN CHẤT MANG ĐỂ TỒN TRỮ VI KHUẨN BACILLUS AEROPHILUS ĐỐI KHÁNG VỚI VI KHUẨN XANTHOMONAS ORYZAE PV. ORYZAE GÂY BỆNH CHÁY BÌA LÁ LÚA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 52. 8-15. (Đã xuất bản)
12.  Nguyễn Thị Phi Oanh, Dirk Springael, Hứa Văn Ủ. 2011. VI KHUẨN PHÂN HỦY 2,4-D TRONG ĐẤT LÚA Ở TIỀN GIANG VÀ SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 18a. 65-70. (Đã xuất bản)
13.  Nguyễn Thị Phi Oanh, Line Nielsen, René De Mot, Paulina Estrada de los Santos, Dirk Springael. 2008. PHÂN TÍCH DI TRUYỀN KHẢ NĂNG DI CHUYỂN THEO PHENANTHRENE CỦA VI KHUẨN PSEUDOMONAS STUTZERI E1. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 09. 136-144. (Đã xuất bản)