BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN PHÚ LỘC Giới tính: Nam
Email: nploc@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: Bộ môn Sư phạm Toán học
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,... 
Giáo dục chuyên biệt (theo đối tượng, cho người khuyết tật,...) 
Các vấn đề khoa học giáo dục khác 
Toán học cơ bản 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 B2008-16-104; Tích cực hoạt động học tập của học sinh trong dạy học môn toán ở các trường THPT. 2009 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Phương pháp nghiên cứu trong giáo dục
Đại học Cần Thơ 2014 978-604-919-220-3. X  
2 Tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh trong dạy học môn toán: một chuyên khảo trên cơ sở lý thuyết hoạt động
DHCT 2016 978-604-919-782-6 X  
3 Các xu hướng dạy học toán
978-604-919-573-0 X  
4 Lịch sử toán học
978-604-919-415-3   X
5 Phương pháp dạy học toán 1 - GDTH
978-965-063-5   X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Nguyễn Phú Lộc. 2019. APPLYING PIAGET’S ADAPTIVE IDEA IN TEACHING MATHEMATICS: A TEACHING MODEL. INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH. VOLUME 8, ISSUE 10, OCTOBER 2019. 719-728. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Phú Lộc, Ngô Trúc Phương. 2019. MATHEMATICAL REPRESENTATIONS: A STUDY IN SOLVING MATHEMATICAL WORD PROBLEMS AT GRADE 5 - VIETNAM. INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH. VOLUME 8, ISSUE 10, OCTOBER 2019. 1876-1881. (Đã xuất bản)
3.  Dương Hữu Tòng, Nguyễn Phú Lộc, Bùi Phương Uyên, Lê Thị Giang. 2019. DEVELOPING THE COMPETENCY OF MATHEMATICAL MODELLING: A CASE STUDY OF TEACHING THE COSINE AND SINE THEOREMS. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research. 11. 18-37. (Đã xuất bản)
4.  Dương Hữu Tòng, Nguyễn Phú Lộc, Bùi Phương Uyên, Trần Thị Ý. 2019. INTEGRATING THE HISTORY OF MATHEMATICS INTO MATHEMATICS EDUCATION: A CASE STUDY OF TEACHING THE QUADRATIC EQUATIONS. Universal Journal of Educational Research. 7(11). 2454-2464. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Phú Lộc, Dương Hữu Tòng, Vỏ Khương Duy. 2019. USING THE INFORMATION PROCESSING THEORY INTO TEACHING MATHEMATICS: A CASE STUDY OF “VECTOR” CONCEPT. INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH. VOLUME 8, ISSUE 09, SEPTEMBER 2019. 1612-1616. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Phú Lộc, Dương Hữu Tòng, Ngô Thị Bé Hai. 2017. THE INVESTIGATION OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS’ ABILITY TO IDENTIFY QUADRILATERALS: A CASE OF RECTANGLE AND SQUARE. The International Journal Of Engineering And Science (IJES)ISSN (e): 2319 – 1813 ISSN (p): 2319 – 1805. | Volume || 6 || Issue || 3 || Pages || PP 93-99 || 2017 || DOI : 10.9790/1813-0603019399. 93-99. (Đã xuất bản)
7.  Nguyễn Phú Lộc, Nguyen Huynh Thanh Tam. 2017. USING INDUCTIVE INSTRUCTION INTO TEACHING TOPIC “PRIMITIVE AND INTEGRAL” FOR HIGH SCHOOL STUDENTS: THE SURVEY OF MATHEMATICS TEACHERS IN VIETNAM. The International Journal Of Engineering And Science (IJES)ISSN (e): 2319 – 1813 ISSN (p): 2319 – 1805. || Volume || 6 || Issue || 1 || Pages || PP 32-35 || 2017 || DOI : 10.9790/1813-0601013235. 32-35. (Đã xuất bản)
8.  Nguyễn Phú Lộc, Nguyen Hoai Phuc, Le Thai BaoThien Trung. 2017. ERRORS OF STUDENTS IN SOLVING PROBLEM “WRITE THE EQUATION OF A STRAIGHT LINE THROUGH A POINT AND PARALLEL TO A GIVEN STRAIGHT LINE”: A STUDY BASED ON THE CONCEPT “DIDACTICAL CONTRACT”. European Journal of Education Studies ISSN: 2501 - 1111, ISSN-L: 2501 - 1111. doi: 10.5281/zenodo.494999 Volume 3 │Issue 5│2017. 136-142. (Đã xuất bản)
9.  Dương Hữu Tòng, Nguyễn Phú Lộc. 2017. STUDENTS’ ERRORS IN SOLVING MATHEMATICAL WORD PROBLEMS AND THEIR ABILITY IN IDENTIFYING ERRORS IN WRONG SOLUTIONS. European Journal of Education Studies. 3. 226-241. (Đã xuất bản)
10.  Dương Hữu Tòng, Nguyễn Phú Lộc, Nguyễn Hoàng Xinh, Huỳnh Ngọc Tới, Lê Thái Bảo Thiên Trung. 2017. A SURVEY OF STUDENTS’ ABILITY OF IDENTIFYING ERRORS IN WRONG SOLUTIONS FOR THE MATHEMATICAL PROBLEMS RELATED TO THE MONOTONICITY OF FUNCTIONS. European Journal of Education Studies. 3. 270-283. (Đã xuất bản)
11.  Nguyễn Phú Lộc, Dương Hữu Tòng, Phan Thai Chau. 2017. IDENTIFYING THE CONCEPT “FRACTION” OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS: THE INVESTIGATION IN VIETNAM. Educational Research and Reviews ISSN 1990-3839. Vol. 12(8), pp. 531-539, 23 April, 2017 DOI: 10.5897/ERR2017.3220. 531-539. (Đã xuất bản)
12.  Nguyễn Phú Lộc, Nguyễn Thị Hồng Duyên. 2017. TEACHING THE ADDITION OF TWO NATURAL NUMBERS WITHIN 5: A STUDY BASED ON “MATHEMATIZATION”. EUROPEAN ACADEMIC RESEARCH. Vol. IV, Issue 10/ January 2017. 8449-8459. (Đã xuất bản)
13.  Nguyễn Phú Lộc, Lê Thái Bảo Thiên Trung, Lê Viết Minh Triết. 2017. LIMITATIONS OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN SOLVING A TYPE OF TASK RELATING TO THE EQUATION OF A CIRCLE: AN INVESTIGATION IN VIETNAM. European Journal of Education Studies. Special Issue -doi: 10.5281/zenodo.375965. 103-111. (Đã xuất bản)
14.  Nguyễn Phú Lộc, Nguyễn Quốc Việt. 2017. JUNIOR SCHOOL TEACHERS’ OPINIONS ON TEACHING TOPIC ‚TRAPEZOID‛ BY DISCOVERY LEARNING: THE INVESTIGATION IN DONG THAP PROVINCE, VIETNAM. European Journal of Education Studies ISSN: 2501 - 1111, ISSN-L: 2501 - 1111. doi: 10.5281/zenodo.495003 Volume 3 │Issue 5 │2017. 143-149. (Đã xuất bản)
15.  Nguyễn Phú Lộc, Bùi Phương Uyên. 2016. STUDENTS’ ERRORS IN SOLVING UNDEFINED PROBLEM IN ANALYTIC GEOMETRY IN SPACE: A CASE STUDY BASED ON ANALOGICAL REASONING. Asian Journal of Management Sciences & Education. Vol. 5(2) April 2016. 14-18. (Đã xuất bản)
16.  Nguyễn Phú Lộc, Dương Hữu Tòng, Nguyễn Thị Phương Chi. 2016. THE INVESTIGATION OF THE PROBLEM-SOLVING CAPACITY OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS: A CASE STUDY. Scholars Bulletin. Vol-2, Iss-11 (Nov, 2016). 609-612. (Đã xuất bản)
17.  Nguyễn Phú Lộc, Dương Hữu Tòng, Huynfh Hữu Đào Vũ. 2016. DIFFERENT SOLUTIONS TO A MATHEMATICAL PROBLEM: A CASE STUDY OF CALCULUS 12. The International Journal Of Engineering And Science (IJES) |. Volume 5, Issue. 40-44. (Đã xuất bản)
18.  Nguyễn Phú Lộc, Bùi Phương Uyên. 2016. STUDENTS’ ERRORS IN SOLVING PROBLEM: A CASE STUDY BASED ON THE CONCEPT “DIDACTICAL CONTRACT”. EUROPEAN ACADEMIC RESEARCH - ISSN 2286-4822. Vol IV, Issue 1. 64-69. (Đã xuất bản)
19.  Nguyễn Phú Lộc, Mai Hoàn Hảo. 2016. TEACHING MATHEMATICS BASED ON “MATHEMATIZATION” OF THEORY OF REALISTIC MATHEMATICS EDUCATION: A STUDY OF THE LINEAR FUNCTION Y=AX+B. The International Journal Of Engineering And Science (IJES). Volume 5, Issue 6. 20-23. (Đã xuất bản)
20.  Nguyễn Phú Lộc, Nguyễn_Văn Hưng. 2016. TEACHING “INTEGRATION BY PARTS” IN CALCULUS 12: A PEDAGOGICAL EXPERIMENT BASED ON THE INDUCTIVE INSTRUCTION. Scholars Bulletin. Vol 2, Issue 5. 276-281. (Đã xuất bản)
21.  Nguyễn Phú Lộc, Dương Hữu Tòng. 2016. PROBLEM-SOLVING CAPACITY OF STUDENTS: A STUDY OF SOLVING PROBLEMS IN DIFFERENT WAYS. The International Journal Of Engineering And Science (IJES). Volume 5, Issue 9. 60-63. (Đã xuất bản)
22.  Nguyễn Phú Lộc, Bùi Phương Uyên. 2016. “DIDACTICAL CONTRACT” AS A TOOL FOR FINDING OUT STUDENTS’ ERRORS IN SOLVING PROBLEM: AN ILLUSTRATION IN ANALYTIC GEOMETRY. Scholars Bulletin. Vol 2, Issue 4. 182-184. (Đã xuất bản)
23.  Nguyễn Phú Lộc, Tô Anh Hoàng Nam. 2015. TEACHING TOPIC “ELLIPSE” WITH THE HELP OF MATHEMATICS SOFTWARE “GEOGEBRA”: A TRY OUT. American International Journal of Research in Science, Technology, Engineering & Mathematics. 11(1), June-August, 2015. 47-51. (Đã xuất bản)
24.  Nguyễn Phú Lộc. 2015. USE OF TEXTBOOKS IN TEACHING MATHEMATICS IN SECONDARY SCHOOLS: AN INVESTIGATION OF TEACHERS. American International Journal of Research in Science, Technology, Engineering & Mathematics. 11(2), June-August, 2015. 99-103. (Đã xuất bản)
25.  Nguyễn Phú Lộc, Ngô Trúc Phương. 2015. OPINIONS ON MATHEMATICS WORD PROBLEMS IN PRIMARY SCHOOLS: A SURVEY OF TEACHERS AND STUDENTS IN THE CITY “BAC LIEU” – VIETNAM. EUROPEAN ACADEMIC RESEARCH. Vol. II, Issue 11/ February 2015. 14561-14564. (Đã xuất bản)
26.  Nguyễn Phú Lộc, Bùi Phương Uyên. 2015. A STUDY OF MATHEMATICS EDUCATION STUDENTS’ DIFFICULTIES IN APPLYING ANALOGY TO TEACHING MATHEMATICS: A CASE OF THE “TWA” MODEL. American International Journal of Research in Humanities, Art and Social Sciences. 9(3), December 2014-February 2015, issue 9. 276-280. (Đã xuất bản)
27.  Nguyễn Phú Lộc, Bùi Phương Uyên. 2015. ANALOGIES IN GEOMETRY TEXTBOOKS FOR 12TH GRADE STUDENTS IN VIETNAM. American International Journal of Research in Science, Technology, Engineering & Mathematics. 10(1), March-May 2015. 73-78. (Đã xuất bản)
28.  Nguyễn Phú Lộc, Bùi Phương Uyên. 2015. USING ANALOGICAL REASONING IN TEACHING MATHEMATICS: A SURVEY OF MATHEMATICS TEACHERS AT SECONDARY SCHOOLS IN THE MEKONG DELTA – VIETNAM. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research. Volume 21, No 1, pp 90-100. 90-100. (Đã xuất bản)
29.  Nguyễn Phú Lộc, Nguyễn Trương Kha. 2015. STUDENTS’ ERRORS IN SOLVING PROBLEMS ON COORDINATE METHODS IN SPACE: RESULTS FROM AN INVESTIGATION IN VIETNAM. EUROPEAN ACADEMIC RESEARCH. Vol. III, Issue 2 / May 2015. 1883-1888. (Đã xuất bản)
30.  Nguyễn Phú Lộc, Nguyễn Thiện Tuấn. 2015. “TSEWG” MODEL FOR TEACHING STUDENTS HOW TO SOLVE EXERCISES WITH GEOGEBRA SOFTWARE IN THE CLASSROOM. The International Journal Of Engineering And Science. Volume 4, Issue 5, May 2015. 83-87. (Đã xuất bản)
31.  Nguyễn Phú Lộc, Ngô Trúc Phương. 2015. A STUDY OF TEACHING MATHEMATICS WORD PROBLEMS IN PRIMARY SCHOOLS OF VIETNAM. International Journal of Education and Research , ISSN: 2201-6333 (Print) ISSN: 2201-6740 (Online). Vol. 3 No. 1 January 2015. 463-474. (Đã xuất bản)
32.  Nguyễn Phú Lộc, Trần Thị Kiều Chi. 2015. TYPES OF TASK RELATED TO “TANGENT TO A CURVE” CONCEPT FOR 11TH GRADE STUDENTS IN VIETNAM: A STUDY BASED ON THE ANTHROPOLOGICAL THEORY OF THE DIDACTIC. American International Journal of Research in Science, Technology, Engineering & Mathematics. 10(1), March-May 2015. 1-6. (Đã xuất bản)
33.  Nguyễn Phú Lộc, Lê Trọng Phương. 2015. TEACHING PARABOLA WITH DYNAMIC SOFTWARE “GEGEOBRA”: A PEDAGOGICAL EXPERIMENT IN VIETNAM. International Journal of Education and Research , ISSN: 2201-6333 (Print) ISSN: 2201-6740 (Online). Vol. 3 No. 4 April 2015. 427-436. (Đã xuất bản)
34.  Nguyễn Phú Lộc, Trần Công Thái Học. 2014. A SURVEY OF 12TH GRADE STUDENTS' ERRORS IN SOLVING CALCULUS PROBLEMS. International Journal of Scientific and Technology Research. 3. 107-108. (Đã xuất bản)
35.  Nguyễn Phú Lộc, Lê Viết Minh Triết. 2014. GUIDING STUDENTS TO SOLVE PROBLEM WITH DYNAMIC SOFTWARE GEOGEBRA: A CASE OF HERON'S PROBLEM OF THE LIGHT RAY. EUROPEAN ACADEMIC RESEARCH. Vol. II, Issue 7. 9498-9508. (Đã xuất bản)
36.  Nguyễn Phú Lộc, Bùi Phương Uyên. 2014. USING ANALOGY IN TEACHING MATHEMATICS: AN INVESTIGATION OF MATHEMATICS EDUCATION STUDENTS IN SCHOOL OF EDUCATION - CAN THO UNIVERSITY. International Journal of Education and Research. 2. 91-98. (Đã xuất bản)
37.  Nguyễn Phú Lộc, Huỳnh Thanh Liêm. 2014. "INTEGRAL" CONCEPT: LIMITATIONS ON APPLICATION AND PERCEPTION OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS-VIETNAM. International Journal of Scientific and Technology Research. VOLUME 3, ISSUE 9. 35-36. (Đã xuất bản)
38.  Nguyễn Phú Lộc, Lê Viết Minh Triết. 2014. DYNAMIC SOFTWARE "GEOGEBRA" FOR TEACHING MATHEMATICS: EXPERIENCES FROM A TRAINING COURSE IN CAN THO UNIVERSITY. EUROPEAN ACADEMIC RESEARCH. Vol. II, Issue 6/ September. 7908-7920. (Đã xuất bản)
39.  Nguyễn Phú Lộc. 2014. DYNAMIC SOFTWARE "GEOGEBRA" FOR SOLVING PROBLEM: A TRY - OUT OF MATHEMATICS TEACHERS. JOURNAL OF INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH FOR MULTIDISCIPLINARY. Volume 2, Issue 9, October. 98-105. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Trương Thủy Triều, Nguyễn Phú Lộc. 2019. VẬN DỤNG MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁI RIÊNG VÀ CÁI CHUNG VÀO DẠY HỌC KHÁI NIỆM PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN. TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC. SỐ 200 kỳ 1 - 9/2019. 42_44, 118. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Phú Lộc, Ngô Trúc Phương. 2019. ENHANCING PROBLEM SOLVING COMPETENCY FOR GRADE 5 STUDENTS IN SOLVING MATHEMATICS WORD PROBLEMS: A CASE OF USING “IDENTIFYING A PATTERN” PROBLEMS. Hội Thảo quốc tế lần thứ nhất về đổi mới đào tạo giáo viên_ Đại học Giáo dục_ĐHQG Hà Nội-11_2019. 01. 220-229. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Ngọc Sơn, Nguyễn Phú Lộc. 2019. SỬ DỤNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN TRONG DẠY HỌC VỀ ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN TRONG HÌNH HỌC LỚP 12. TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC. SỐ 200 kỳ 1 - 9/2019. 39-41. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Phú Lộc, Lê Viết Minh Triết. 2017. GIẢI BÀI TOÁN HERON VỀ TIA SÁNG VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA PHẦN MỀM ĐỌNG GEOGEBRA: CÁC KẾT QUẢ TỪ THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM. Nhà xuất bản Đại học sư phạm TP HCM. Kỷ yếu hội nghị quốc tế Didactic toán lần 6. 225-234. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Phú Lộc, Nguyễn Văn Nu. 2015. TỔ CHỨC TOÁN HỌC ĐỐI VỚI KHÁI NIỆM ĐẠO HÀM: MỘT NGHIÊN CỨU THEO CÁCH TIẾP CẬN DIDACTIC TOÁN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 36. 24-29. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Phú Lộc, Lê Viết Minh Triết. 2015. SPWG: MỘT MÔ HÌNH GIẢI TOÁN VỚI PHẦN MỀM ĐỘNG GEOGEBRA. Tạp chí Giáo dục. 353 kỳ 1(3/2015). 45-47. (Đã xuất bản)
7.  Nguyễn Phú Lộc, Huỳnh Thanh Liêm. 2015. TỔ CHỨC TOÁN HỌC ĐỐI VỚI KHÁI NIỆM TÍCH PHÂN: MỘT NGHIÊN CỨU THEO CÁCH TIẾP CẬN DIDACTIC TOÁN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 39. 32-37. (Đã xuất bản)
8.  Nguyễn Phú Lộc, Ngô Trúc Phương. 2015. DẠY VÀ HỌC GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN Ở TIỂU HỌC. Giáo dục & Xã hội. 48(109) tháng 3-2015. 62-65. (Đã xuất bản)
9.  Nguyễn Phú Lộc, Trần Công Thái Học. 2014. LỖI CỦA HỌC SINH TRONG GIẢI TOÁN GIẢI TÍCH: NGHIÊN CỨU ĐIỀU TRA HỌC SINH VÀ GIÁO VIÊN Ở THỊ XÃ TÂN CHÂU - TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 34. 27-33. (Đã xuất bản)
10.  Nguyễn Phú Lộc, Diệp Văn Hoàng. 2014. TỔ CHỨC TOÁN HỌC ĐỐI VỚI ĐỊNH SIN: MỘT KHẢO SÁT THEO CÁCH TIẾP CẬN NHÂN CHỦNG HỌC TRONG DIDACTIC TOÁN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 33. 90-97. (Đã xuất bản)
11.  Nguyễn Phú Lộc. 2011. CÁC MÔ HÌNH CƠ BẢN DÙNG VÀO VIỆC HÌNH THÀNH KHÁI NIỆM TOÁN HỌC. Khoa học & Công nghệ. . (Đã xuất bản)
12.  Nguyễn Phú Lộc. 2010. DẠY HỌC KHÁM PHÁ KHÁI NIỆM TOÁN HỌC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 14. 16-21. (Đã xuất bản)
13.  Nguyễn Phú Lộc. 2008. PHÂN TÍCH ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DẠNG – MẪU (PATTENS): MỘT BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC MÔN GIẢI TÍCH TRONG NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG. Tạp chí Khoa học. . (Đã xuất bản)
14.  Nguyễn Phú Lộc. 2008. KHAI THÁC SÁCH GIÁO KHOA HÌNH HỌC 10 NÂNG CAO ĐỂ GIÚP HỌC SINH HỌC TẬP TÍCH CỰC, CHỦ ĐỘNG VÀ SÁNG TẠO. Tạp chí giáo dục. . (Đã xuất bản)
15.  Nguyễn Phú Lộc. 2008. TÍNH LIÊN TỤC VÀ RỜI RẠC, CHUYỂN ĐỘNG VÀ ĐỨNG YÊN TRONG LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA PHÉP TÍNH VI PHÂN. Triết học. . (Đã xuất bản)
16.  Nguyễn Phú Lộc. 2008. NHỮNG CHƯỚNG NGẠI VỀ NHẬN THỨC TRONG HỌC TẬP KHÁI NIỆM GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC. Tạp chí giáo dục. . (Đã xuất bản)