BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN THỊ DƠN Giới tính: Nữ
Email: ntdon@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên chính
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Sinh học
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Cao Ngọc Điệp, Nguyễn Thị Dơn. 2014. ISOLATION, CHARACTERIZATION AND IDENTIFICATION OF PHOSPHATEAND POTASSIUM- SOLUBILIZING BACTERIA FROM WEATHERED MATERIALS OF GRANITE ROCK MOUNTAIN, THAT SON, AN GIANG PROVINCE, VIETNAM. American Journal of Life Sciences. 2. 282-291. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Cao Ngọc Điệp, Nguyễn Thị Dơn. 2020. ISOLATION, CHARACTERIZATION AND IDENTIFICATION OF PHOSPHATE AND POTASSIUM- SOLUBILIZING BACTERIA FROM WEATHERED MATERIALS OF GRANITE ROCK MOUNTAIN, IN THE MEKONG DELTA VIETNAM. Prime Archives in Biosciences. 4. 1-50. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Thị Dơn, Cao Ngọc Điệp. 2019. EFFECT OF P-K SOLUBILIZING BACTERIA AND NITROGEN CHEMICAL FERTILIZER ON GROWTH, YIELD AND NITRATE LEAF OF BRASSICA JUNCEA L. CULTIVATED ON ACID SULPHATE SOILS. International Journal of Innovations in Engineering and Technology (IJIET). 14. 20-28. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Thị Dơn, Cao Ngọc Điệp. 2017. HIỆU QUẢ CỦA VI KHUẨN HÒA TAN LÂN - KALI TRÊN ĐẬU PHỘNG, CỦ CẢI TRẮNG VÀ LÚA CAO SẢN TRỒNG TRÊN ĐẤT CÁT HUYỆN TRI TÔN, TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 48. 92-103. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Thị Dơn, Cao Ngọc Điệp, Nguyễn Thị Thùy Giang. 2013. PHÂN LẬP VÀ NHẬN DIỆN NHỮNG DÒNG VI KHUẨN CÓ KHẢ NĂNG HÒA TAN LÂN VÀ KALI TỪ VẬT LIỆU PHONG HÓA ĐÁ NÚI CÔ TÔ Ở AN GIANG. Khoa học đất. 41. 33. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Thị Dơn, Cao Ngọc Điệp, Nguyễn Thị Kiều Diễm. 2012. PHÂN LẬP VÀ NHẬN DIỆN VI KHUẨN HÒA TAN LÂN VÀ KALI TỪ MẪU VẬT LIỆU PHONG HÓA ĐÁ HOA CƯƠNG NÚI SẬP, TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 24a. 179-186. (Đã xuất bản)
6.  Lai Chí Quốc, Nguyễn Thị Dơn, Cao Ngọc Điệp. 2012. TUYỂN CHỌN VÀ NHẬN DIỆN VI KHUẨN CỐ ĐỊNH ĐẠM (CÓ KHẢ NĂNG HÒA TAN LÂN VÀ KALI) PHÂN LẬP TỪ VẬT LIỆU PHONG HÓA CỦA VÙNG NÚI ĐÁ HOA CƯƠNG TẠI NÚI CẤM, TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 24a. 60-69. (Đã xuất bản)
7.  Huỳnh Thu Hòa, Võ Văn Bé, Phan Kim Định, Nguyễn Thị Dơn, Ngô Thanh Phong, Bùi Tuấn Anh, . 2011. NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG SINH HỌC VÙNG HÒN CHÔNG - HÀ TIÊN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 17b. 176-183. (Đã xuất bản)
8.  Cao Ngọc Điệp, QUANG THI CHI, Nguyễn Thị Dơn. 2011. PHÂN LẬP VÀ NHẬN DIỆN VI KHUẨN HÒA TAN K TRONG ĐẤT. Công nghệ Sinh học. . (Đã xuất bản)