BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: PHAN KIM ĐỊNH Giới tính: Nữ
Email: pkdinh@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên chính
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Sinh học
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Việt
1.  Phan Kim Định, Võ Thị Mỹ Huyền, Trịnh Dương Hạnh My, Lê Thị Diễm, Trần Chí Linh, Nguyễn Trọng Tuân, Đái Thị Xuân Trang. 2020. NGHIÊN CỨU MỘT SỐ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA CAO CHIẾT METHANOL CÂY LƯỠI RẮN TRẮNG (HEDYOTIS DIFFUSA WILLD.). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Tự nhiên. 103-114. (Đã xuất bản)
2.  Phan Kim Định, Đái Thị Xuân Trang, Nguyễn Thị Thanh Lan. 2019. KHẢO SÁT HOẠT TÍNH CHỐNG OXY HÓA VÀ BẢO VỆ GAN CỦA DỊCH CHIẾT METHANOL LÁ MƠ LÔNG (PAEDERIA LANUGINOSA W.). Công nghệ Sinh học. 17(1). 157-166. (Đã xuất bản)
3.  Đái Thị Xuân Trang, Nguyễn Trọng Tuân, Phan Kim Định, Trần Thanh Mến, Trần Chí Linh. 2019. HOẠT TÍNH KHÁNG OXY HOÁ VÀ KHÁNG KHUẨN CỦA LÁ SA KÊ (ARTOCARPUS ALTILIS L.). Khoa hoc và Công Nghệ- Đại học Đà nẵng. 17. 48-54. (Đã xuất bản)
4.  Phan Kim Định, Đái Thị Xuân Trang, Nguyễn Trọng Tuân. 2019. ANTIOXIDANT, ANTI-INFLAMMATORY AND HEPATOPROTECTIVE ACTIVITIES ON CARBON TETRACHLORIDE - INDUCED HEPATIC DAMAGE IN MICE OF IXORA DUFFII LEAF EXTRACT. Tạp Chí Sinh học. 41(1). 117-128. (Đã xuất bản)
5.  Phan Kim Định, Đái Thị Xuân Trang, Nguyễn Trọng Tuân. 2019. HOẠT TÍNH CHỐNG OXY HÓA VÀ BẢO VỆ GAN CỦA CAO CHIẾT LÁ GÁO TRẮNG (NEOLAMARCKIA CADAMBA (ROXB.) BOSSER). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 5. 24-31. (Đã xuất bản)
6.  Phan Kim Định, Đái Thị Xuân Trang, Nguyễn Trọng Tuân, Nguyễn Thị Thanh Lan. 2018. KHẢO SÁT KHẢ NĂNG BẢO VỆ GAN CỦA CAO METHANOL LÁ MƠ LEO (PAEDERIA SCANDENS L.) TRÊN CHUỘT TỔN THƯƠNG GAN BẰNG CARBON TETRACHLORIDE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 7. 94-100. (Đã xuất bản)
7.  Phan Kim Định, Nguyễn Trọng Tuân, Đái Thị Xuân Trang. 2018. KHẢO SÁT KHẢ NĂNG CHỐNG OXY HÓA VÀ CHỐNG VIÊM IN VITRO CỦA CAO METHANOL LÁ MƠ LEO (PAEDERIA SCANDENS L.). Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học. 3. 152-158. (Đã xuất bản)
8.  Đái Thị Xuân Trang, Nguyễn Trọng Tuân, Phan Kim Định, Trần Thanh Mến, Trần Chí Linh, Nguyễn Thanh Nhị. 2018. KHẢO SÁT HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA CAO CHIẾT LÁ CÂY VỌNG CÁCH (PREMNA SERRATIFOLIA (L.)). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 9. 46-52. (Đã xuất bản)
9.  Đái Thị Xuân Trang, Phan Kim Định. 2017. KHẢO SÁT KHẢ NĂNG KHÁNG OXY HÓA VÀ KHÁNG TẾ BÀO UNG THƯ GAN HEPG2 CỦA CÂY TRANG TO (IXORA DUFFII). Phát triển Khoa học và Công nghệ. 1(6). 13-21. (Đã xuất bản)
10.  Phan Kim Định, Đái Thị Xuân Trang, Trương Thị Thanh Trúc, Trương Đình Yến An. 2016. KHẢO SÁT KHẢ NĂNG BẢO VỆ GAN CỦA RỄ CÂY Ô RÔ (ACANTHUS ILICIFOLIUS L.) TRÊN CHUỘT TỔN THƯƠNG GAN BỞI CARBON TETRACHLORIDE. Tạp chí Công nghệ Sinh học. 2. 253-259. (Đã xuất bản)
11.  Đái Thị Xuân Trang, Phan Kim Định, Trương Đình Yến An, Nguyễn Thị Yến Chi. 2014. KHẢO SÁT KHẢ NĂNG KHÁNG OXY HÓA CỦA CÂY Ô RÔ (ACANTHUS ILICIFOLIUS L.). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 35. 104-110. (Đã xuất bản)
12.  Huỳnh Thu Hòa, Võ Văn Bé, Phan Kim Định, Nguyễn Thị Dơn, Ngô Thanh Phong, Bùi Tuấn Anh, . 2011. NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG SINH HỌC VÙNG HÒN CHÔNG - HÀ TIÊN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 17b. 176-183. (Đã xuất bản)
13.  Ngô Thanh Phong, Phan Kim Định, Cao Ngọc Điệp, Trần Thúy Huỳnh. 2011. XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ THAY THẾ PHÂN ĐẠM CỦA VI KHUẨN PSEUDOMONAS SP. BT1 VÀ BT2 VỚI CÂY LÚA CAO SẢN TRỒNG TRONG CHẬU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 20a. 92-99. (Đã xuất bản)