BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN VĂN ĐẠT Giới tính: Nam
Email: nvdat@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên chính
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Hóa học
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Nguyễn Văn Đạt, Huỳnh Thanh Tuấn, Hồ Quốc Phong, Đỗ Võ Anh Khoa, Huỳnh Liên Hương, Ronny Purwadi, Nguyễn Thanh Đạt. 2020. THE PREPARATION OF A FINE TIP CALCIUM ION SELECTIVE ELECTRODE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 12, No 1. 45-49. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Văn Đạt, Shinichi Goto, Toshihiro Hirotsu. 2019. EVALUATION OF THE OXIDATION STABILITY OF JATROPHA BIODIESEL/DIESEL BLENDS. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 11, No. 2. 61-68. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Văn Đạt, Huỳnh Thanh Tuấn, Ronny Purwadi. 2019. THE PREPARATION OF CA2+–SELECTIVE ELECTRODES. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 11, No. 1. 60-63. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Văn Đạt, , Lê Thị Mến, Duong Nguyen Thach Thao, Trac Hue Phuong, Cao Dang Khoa, Đỗ Võ Anh Khoa, Hồ Quốc Phong, Phan Viet Hai, Lưu Cẩm Lộc. 2017. APPLICATION OF RESPONSE SURFACE METHODOLOGY FOR OPTIMIZING TRANSESTERIFICATION OF COCONUT OIL. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 05. 101-108. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Văn Đạt, , Ông Thị Mỹ Hiền, Hồ Quốc Phong, Lê Văn Thức, Lưu Cẩm Lộc. 2016. BIODIESEL PRODUCTION FROM SOME BIOMASS SOURCES AVAILABLE IN VIETNAM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 03. 102-107. (Đã xuất bản)
6.  Hồ Quốc Phong, Nguyễn Văn Đạt, Huỳnh Liên Hương, Trần Đông Âu. 2016. BIODIESEL SYNTHESIS FROM ALGAE (CHLORELLA SP.) IN CONDITION OF SUBCRITICAL METHANOL. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 04. 1-5. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Hồ Quốc Phong, Nguyễn Văn Đạt, Huỳnh Liên Hương, Nguyễn Đình Duy. 2019. NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT HYDROXYAPATITE TỪ XƯƠNG BÒ. Tạp Chí Khoa Học và Công Nghệ Đại Học Đà Nẵng. 17 (7). 19-24. (Đã xuất bản)
2.  Hồ Quốc Phong, Nguyễn Văn Đạt, Trần Nam Nghiệp, Huỳnh Liên Hương, Lê Trang Nguyên Thư. 2017. NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT DẦU VI SINH VẬT TỪ CÁM GẠO TÁCH BÉO. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 52. 37-45. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Văn Đạt, Nguyễn Quốc Châu Thanh, Trần Quang Thanh, Đặng Gia Huy, Phạm Cảnh Em. 2015. TỐI ƯU HÓA QUY TRÌNH TỔNG HỢP BIODIESEL TỪ DẦU JATROPHA CURCAS L. BẰNG PHƯƠNG PHÁP BỀ MẶT ĐÁP ỨNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 36. 66-72. (Đã xuất bản)
4.  Ông Thị Mỹ Hiền, Nguyễn Văn Đạt. 2014. TỔNG HỢP VÀ ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ ĐẶC TÍNH HÓA - LÝ CỦA DẦU DIESEL SINH HỌC TỪ DẦU DỪA SÁP. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 30. 26-29. (Đã xuất bản)
5.  Takeo Matsubara, Nguyễn Văn Đạt, Trương Chí Thành, Yasuaki Maeda, Bùi Thị Bửu Huê. 2014. TỐI ƯU HÓA QUY TRÌNH TỔNG HỢP BIODIESEL TỪ DẦU NHÂN HẠT ĐIỀU BẰNG PHƯƠNG PHÁP BỀ MẶT ĐÁP ỨNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 35. 123-130. (Đã xuất bản)
6.  Phạm Cảnh Em, Nguyễn Văn Đạt, Lê Thị Tường Vi, Mai Trung Khợi, Ông Thị Mỹ Hiền. 2014. TỐI ƯU HÓA QUY TRÌNH TỔNG HỢP BIODIESEL TỪ DẦU HẠT CAO SU BẰNG PHƯƠNG PHÁP BỀ MẶT ĐÁP ỨNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 34. 18-24. (Đã xuất bản)
7.  Nguyễn Văn Đạt. 2014. TỔNG HỢP BIODIESEL TỪ DẦU NHÂN HẠT ĐIỀU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 31. 76-80. (Đã xuất bản)
8.  Nguyễn Văn Đạt, SHINICHI GOTO, TOSHIHIRO HIROTSU . 2013. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT KHÁNG OXY HÓA ĐẾN SỰ THAY ĐỔI THÀNH PHẦN DẦU DIESEL SINH HỌC TỔNG HỢP TỪ MỠ CÁ TRA, CÁ BASA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 25. 8-12. (Đã xuất bản)
9.  Nguyễn Văn Đạt, Nguyễn Văn Thạnh, Nguyễn Quang Lương, Võ Tấn Phát, Danh Huỳnh Mỹ An, Trần Thị Liễu, Lê Văn Thức, . 2013. TỔNG HỢP DẦU DIESEL SINH HỌC TỪ DẦU HẠT BÀNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 28. 106-110. (Đã xuất bản)
10.  Nguyễn Văn Đạt, Phạm Quốc Nhiên, Phạm Quốc Nhiên, Đinh Công Tín. 2013. BIODIESEL PRODUCTION FROM LINSSED OIL. KY Hội nghị Khoa học tự nhiên 2013. 1. 127. (Đã xuất bản)
11.  Nguyễn Văn Đạt, Bùi Thị Bửu Huê, Dương Kim Hoàng Yến, Nguyễn Văn Nhã, Phạm Văn Thanh, Trần Phát Đạt, Lưu Cẩm Lộc, Lê Văn Thức. 2012. TỔNG HỢP DẦU DIESEL SINH HỌC TỪ DẦU MÙ U. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 24b. 108-116. (Đã xuất bản)
12.  Nguyễn Văn Đạt, Bùi Thị Bửu Huê, Ngô Kim Liên, Nguyễn Thị Ánh Hồng, Đỗ Võ Anh Khoa, Phạm Quốc Nhiên, Quách Quang Huy, Lê Văn Thức, Huỳnh Hữu Trí. 2012. TỔNG HỢP DIESEL SINH HỌC TỪ DẦU HẠT CAO SU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 21a. 105-113. (Đã xuất bản)
13.  Nguyễn Văn Đạt, Bùi Thị Bửu Huê, Dương Kim Hoàng Yến, Nguyễn Văn Nhã, Phạm Văn Thanh, Trần Phát Đạt, Lưu Cẩm Lộc, Lê Văn Thức. 2012. TỔNG HỢP DẦU DIESEL SINH HỌC TỪ DẦU THẦU DẦU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 24b. 147-155. (Đã xuất bản)
14.  Bùi Thị Bửu Huê, Nguyễn Văn Đạt, TOSHIHIRO HIROTSU, SHINICHI GOTO. 2012. OXIDATION STABILITY OF COCONUT BASED BIODIESEL. Hóa Học & Ứng Dụng. . (Đã xuất bản)
15.  Nguyễn Văn Đạt, Bùi Thị Bửu Huê, Lê Thị Bạch, Ngô Kim Liên, Đỗ Võ Anh Khoa, Phạm Bé Nhị, Hoà,   Hà Thị Kim Quy. 2011. TỔNG HỢP DIESEL SINH HỌC TỪ BÃ CÀ PHÊ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 20b. 248-255. (Đã xuất bản)
16.  Nguyễn Trí Tuấn, Nguyễn Văn Đạt, Lê Văn Nhạn, Nguyễn Thị Phương Em . 2011. TỔNG HỢP THỦY NHIỆT VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT CỦA CÁC HẠT VI CẦU VÀ NANO HÌNH CẦU XỐP ZNS. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 19a. 1-6. (Đã xuất bản)