BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN TRỌNG TUÂN Giới tính: Nam
Email: trongtuan@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên chính
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: BM. Hóa học
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Hóa hữu cơ 
Hóa sinh; phương pháp nghiên cứu hóa sinh 
Dược liệu học; Cây thuốc; Con thuốc; Thuốc nam; thuốc dân tộc 
Hóa dược học 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Nghiên cứu khả năng kháng nấm bệnh thực vật của một số thành phần hóa học chiết suất từ hai loài địa y Dirinaria applanata và Parmotrema tinctorum 2018 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Ngô Quốc Luân, Nguyễn Trọng Tuân, Nguyễn Phúc Đảm, Tran Thi Tuyet Hoa, Tiet Bao Tinh, Ngô Khắc Không Minh. 2020. EXTRACTION, ISOLATION AND IDENTIFICATION OF FOUR METHOXYFLAVONES FROM LEAVES OF MUNTINGIA CALABURA L.. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 12, No 1. 58-62. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Trọng Tuân, Trần Thị Tuyết Hoa, Nguyễn Quốc Châu Thanh, Lai Huu Nghia, Kanaori Kenji, Huỳnh Văn Lợi, Mai Van Hieu. 2020. NOVEL HOPANOIC ACID AND DEPSIDE FROM THE LICHEN DIRINARIA APPLANATA. Records of Natural Product. 14. 248-255. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Thị Thu Trâm, Nguyễn Trọng Tuân, Huynh Hoang Thuc, Dinh Hoang Anh. 2020. INVESTIGATION OF CHEMICAL CONSTITUENTS AND CYTOTOXIC ACTIVITY OF THE LICHEN USNEA UNDULATA. Vietnam Journal of Chemistry. 58. 63-66. (Đã xuất bản)
4.  Đỗ Tấn Khang, Nguyễn Trọng Tuân, Trần Thanh Mến, Nguyễn Văn Ây, Nguyen Khanh Dung, Tu Le Ngoc Thao, Bi Truong Giang, Huynh Diet Dieu, Huỳnh Văn Lợi, Lê Thị Thủy Tiên, Nguyễn Phương Thúy. 2020. ANTICANCER AND ANTIOXIDANT OF CHLOROFORM EXTRACTS FROM MEDICAL PLANTS IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Asian Journal of Plant Sciences. 19. 398-405. (Đã xuất bản)
5.  Phạm Thị Nhật Trinh, Nguyễn Trọng Tuân, Quach Tong Hung, Bạch Long Giang, Cao Van Du, Tong Thanh Danh, Lê Tiến Dũng. 2020. PHYTOCONSTITUENTS OF THE RHIZOME OF DRYNARIA BONII AND THE EFFECT OF PHYTOCONSTITUENTS ON THE CELL PROLIFERATION OF OSTEOBLAST MG-63 CELLS. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 763. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Quốc Châu Thanh, Nguyễn Trọng Tuân, Kenji Kanaori, Phạm Lê Anh Tuấn, Trần Duy Bình, Ryo Kusunoki, Nguyễn Đình Hải Yến, Kaeko Kamei. 2020. EFFECTS OF LAUNAEA SARMENTOSA EXTRACT ON LIPOPOLYSACCHARIDE-INDUCED INFLAMMATION VIA SUPPRESSION OF NF-KB/MAPK SIGNALING AND NRF2 ACTIVATION. Nutrients. 12. 1-16. (Đã xuất bản)
7.  Huỳnh Như Thảo, Trần Quang Đệ, Bùi Thị Bửu Huê, Nguyễn Trọng Tuân, Lê Thị Bạch, Nguyễn Cường Quốc, Nguyen Thanh Si, Nguyễn Hữu Toàn, Hà Thị Kim Quy. 2020. DOCKING BELINOSTAT INTO HDAC 8 USING AUTODOCK TOOL. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 12, No 2. 1-8. (Đã xuất bản)
8.  Huỳnh Như Thảo, Trần Quang Đệ, Bùi Thị Bửu Huê, Nguyễn Trọng Tuân, Nguyễn Cường Quốc. 2020. A SIMPLE METHOD OF SYNTHESIZING THE DRUG COMPOUND BELINOSTAT. Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học. 25. 226-233. (Đã xuất bản)
9.  Ngô Quốc Luân, Nguyễn Trọng Tuân, Trần Thị Tuyết Hoa, Ngô Khắc Không Minh. 2020. FLAVONE DERIVATIVES FROM LEAVES OF MUNTINGIA CALABURA L.. Công Thương. 28. 106-112. (Đã xuất bản)
10.  Trần Quang Đệ, Bùi Thị Bửu Huê, Nguyễn Trọng Tuân. 2020. SYNTHESIS OF SOME EXTENDED HETEROCYCLIC PYRAZOLO-PYRIDAZINE DERIVATIVES BEARING (METHYL)PHENYL) AMIDE MOIETY. Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học. 25. 205-210. (Đã xuất bản)
11.  Nguyễn Trọng Tuân, Lê Thị Bạch, Lưu Thái Danh, Trần Quang Đệ, Trần Thanh Mến, Đái Thị Xuân Trang, Nguyễn Phúc Đảm, Kenji Kanaori, Mai Van Hieu. 2020. CHEMICAL CONSTITUENTS OF THE LICHEN PARMOTREMA TINCTORUM AND THEIR ANTIFUNGAL ACTIVITY. Chemistry of Natural Compounds. 56. 315-317. (Đã xuất bản)
12.  Lê Thị Bạch, Bùi Thị Bửu Huê, Nguyễn Trọng Tuân, Lê Tiến Dũng. 2020. A NEW NATURAL JASMONOID GLUCOSIDE ISOLATED FROM EUPHORBIA HIRTA L. EXTRACT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 12, No 2. 40-44. (Đã xuất bản)
13.  Nguyễn Quốc Châu Thanh, Nguyễn Trọng Tuân, Đái Thị Xuân Trang, Kenji Kanaori, Phạm Lê Anh Tuấn, Trần Duy Bình, Nguyễn Đình Hải Yến, Kaeko Kamei. 2020. ANTI-INFLAMMATORY EFFECTS OF LASIA SPINOSA LEAF EXTRACT IN LIPOPOLYSACCHARIDE-INDUCED RAW 264.7 MACROPHAGES. International Journal of Molecular Sciences. 21. 1-18. (Đã xuất bản)
14.  Nguyễn Văn Ky, Trần Quang Đệ, Bùi Thị Bửu Huê, Nguyễn Trọng Tuân, Nguyễn Cường Quốc. 2020. SYNTHESIS, BIOEVALUATION AND IN SILICO APPROACH OF SULFONAMIDE AND SULFONAMIDEHYDROXAMIDE STRUCTURE OF 1,3-BENZODIOXOLE-5-METHYLAMINE. Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học. 25. 205-210. (Đã xuất bản)
15.  Trần Quang Đệ, Bùi Thị Bửu Huê, Nguyễn Trọng Tuân. 2020. SYNTHESIS OF HETEROCYCLIC PYRAZOLO-PYRIDAZINE DERIVATIVES INCORPORATING N-ISOPROPYLBENZAMIDE MOIETY. Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học. 25. 204-209. (Đã xuất bản)
16.  Phạm Thị Nhật Trinh, Nguyễn Trọng Tuân, Nguyen Van Hau, Thanh Quang Nguyen, Quach Tong Hung, Nguyễn Thị Lệ Thủy, Cao Van Du, Lê Tiến Dũng. 2020. CHEMICAL CONSTITUENTS OF THE STEM OF COCCINIA GRANDIS. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 736. (Đã xuất bản)
17.  Nguyễn Trọng Tuân, Lưu Thái Danh, Bùi Thị Cẩm Hường, Lê Ngọc Đáng. 2019. ONE STEP EXTRACTION OF ESSENTIAL OILS AND PECTIN FROM POMELO (CITRUS GRANDIS) PEELS. Chemical Engineering & Processing: Process Intensification. 142. (Đã xuất bản)
18.  Phạm Thế Trịnh, Nguyễn Trọng Tuân, Bạch Long Giang, Nguyen Duy Chinh, Nguyen Cuu khoa, Nguyen Dai Hai, Vo Do Minh Hoang, Nguyen Thi iep, Vo Thi Thuan, Nguyen Thanh Truc, Lê Tiến Dũng. 2019. INVESTIGATION OF CHITOSAN NANOPARTICLES LOADED WITH PROTOCATECHUIC ACID (PCA) FOR THE RESISTANCE OF PYRICULARIA ORYZAE FUNGUS AGAINST RICE BLAST. Polymers. 11. 117. (Đã xuất bản)
19.  Nguyễn Thị Thu Trâm, Nguyễn Trọng Tuân, Nguyễn Phúc Đảm, Tống Hồ Đạt, Trương Hoài Phong. 2019. MOLECULAR IODINE‐CATALYZED N‐BENZYLATION OF ANILINES SUBSTITUTED BY ELECTRON WITHDRAWING GROUPS. Vietnam J. Chem.. 57. 108-111. (Đã xuất bản)
20.  Phạm Thị Nhật Trinh, Nguyễn Trọng Tuân, Hoang Thi Thu Hang, Nguyễn Thị Lệ Thủy, Bạch Long Giang, Nguyen Ngoc Tuan, Lê Tiến Dũng. 2019. ALFA GLUCOSIDASE INHIBITORY, ANTI INFLAMMATORY ACTIVITIES AND A NEW FURANOCOUMARIN DERIVATIVE OF RUELLIA TUBEROSA. Natural Product research. 35. (Đã xuất bản)
21.  Nguyễn Trọng Tuân, Đái Thị Xuân Trang, Nguyễn Phúc Đảm, Nguyễn Thế Duy, Nguyễn Quốc Châu Thanh, Mai van Hieu, Kanaori Kenji, Phan Quoc Toan, Đỗ Phước Quí, Nguyễn Thị Thu Trâm, Kamei Kaeko, Lê Tiến Dũng. 2019. A NEW HOPANE DERIVATIVE FROM THE LICHEN DIRINARIA APPLANATA. Natural Product research. 35. (Đã xuất bản)
22.  Le Thi Them, Nguyễn Trọng Tuân, Phạm Thị Nhật Trinh, Lam Duc Tri, Le Nguyen Tuong Vi, Quach Tong hung, Nguyen Phu Truong Dung, Nguyễn Văn Thủy, Lê Tiến Dũng. 2019. SAPONIN, POLYPHENOL, FLAVONOID CONTENT AND Α-GLUCOSIDASE INHIBITORY ACTIVITY, ANTIOXIDANT POTENTIAL OF LAUNAEA SARMENTOSA LEAVES GROWN IN BEN TRE PROVINCE, VIETNAM. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. 542. (Đã xuất bản)
23.  Đỗ Tấn Khang, Nguyễn Trọng Tuân, Trần Thanh Mến, Nguyễn Văn Ây, Nguyễn Phạm Anh Thi, Huynh Thi Nhung. 2019. PHYTOTOXIC EFFECTS OF AQUEOUS EXTRACTS FROM MIMOSA PIGRA L. ON BARNYARDGRASS (ECHINOCHLOA CRUS-GALLI). International Journal of Agriculture and Biological Sciences. 6. 66-71. (Đã xuất bản)
24.  Lê Thị Bạch, Nguyễn Thanh Phương, Bùi Thị Bửu Huê, Nguyễn Trọng Tuân, Patrick Kestemont , Joelle Leclercq, Lê Tiến Dũng. 2018. PROTECTIVE EFFECT OF PANCREATIC Β-CELLS MIN6 BY SOME MEDICINAL PLANTS IN THE MEKONG DELTA. Vietnam Journal of Chemistry. 56(5). 636-640. (Đã xuất bản)
25.  Lê Thị Bạch, Nguyễn Thanh Phương, Bùi Thị Bửu Huê, Nguyễn Trọng Tuân, Nguyễn Quốc Châu Thanh, Patrick Kestemont , Joelle Leclercq, Lê Tiến Dũng. 2018. ANTIOXIDATIVE ACTIVITY OF SOME MEDICIAL PLANTS IN THE MEKONG DELTA OF VIETNAM VIA PROTECTION OF PANCREATIC MIN6 Β-CELLS AGAINST HYDROGEN PEROXIDE-INDUCED APOPTOSIS. Vietnam Analytical Sciences Society. 23 (2). (Đã xuất bản)
26.  Trần Quang Đệ, Bùi Thị Bửu Huê, Nguyễn Trọng Tuân, Mai Văn Hiếu, Lưu Huỳnh Nhung, Danh La Đức Thành, Hee-Jong Lim. 2018. SYNTHESIS OF HETEROCYCLIC DERAVATIVE PYRAZOLO-PYRIDAZINE DERIVED FROM DIAZONIUM SALT USING JAPP-KLINGEMANN REACTION. Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học. 3. 202-208. (Đã xuất bản)
27.  Lê Thị Bạch, Nguyễn Thanh Phương, Bùi Thị Bửu Huê, Nguyễn Trọng Tuân, Joëlle Quetin-Leclercq, Patrick Kestemont, Lê Tiến Dũng. 2018. ANTIOXIDANT ACTIVITY AGAINST HYDROGEN PEROXIDE-INDUCED CYTOTOXICITY OF EUPHORBIA HIRTA L.. AIP Conference Proceedings. 2049. 1-7. (Đã xuất bản)
28.  Trần Thị Bích Quyên, Hà Thanh Toàn, Nguyễn Trọng Tuân, Đoàn Văn Hồng Thiện, Tran Quang thanh. 2018. A GREEN AND SIMPLE SYNTHESIS OF CHITOSAN/AG NANOCOMPOSITES AND STUDY FOR THEIR ANTIBACTERIAL ACTIVITY ON STAPHYLOCOCCUS AUREUS AND ESCHERICHIA COLI. Vietnam Journal of Science and Technology. 2A. 89-98. (Đã xuất bản)
29.  Phạm Thị Nhật Trinh, Nguyễn Trọng Tuân, Nguyễn Thị Lệ Thủy, Phạm Ngọc An, Tong Thanh Danh, Lê Tiến Dũng. 2018. RESEARCH ON PHYTOCHEMICAL AND ALFA-GLUCOSIDASE INHIBITORY ACTIVITY OF ETHYL ACETATE FRACTION OF RUELLIA TUBEROSA.. Tạp chí Khoa học và Công Nghệ. 56. 106-112. (Đã xuất bản)
30.  Lê Thị Bạch, Bùi Thị Bửu Huê, Nguyễn Trọng Tuân, Nguyễn Quốc Châu Thanh, Joelle Leclercq, Lê Tiến Dũng. 2018. THE PROTECTIVE EFFECT OF SOME EXTRACTS AND ISOLATED COMPOUNDS FROM EUPHORBIA HIRTA ON PANCREATIC Β-CELLS MIN6. Vietnam Journal of Science and Technology. 56 (4A). 163-170. (Đã xuất bản)
31.  Trần Thị Bích Quyên, Hà Thanh Toàn, Nguyễn Trọng Tuân, Đoàn Văn Hồng Thiện, Lương Huỳnh Vủ Thanh, Nguyen Thi Xuan Chi, Phan Van Hoang Khang, Vo Ngoc Hieu. 2018. COMPARATIVE STUDY OF CHITOSAN/AG NANOCOMPOSITES SYNTHESIS AND TEST THEIR ANTIBACTERIAL ACTIVITY ON STAPHYLOCOCCUS AUREUS AND ESCHERICHIA COLI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 54, No. 8. 96-104. (Đã xuất bản)
32.  Trần Thị Bích Quyên, Nguyễn Trọng Tuân, Đoàn Văn Hồng Thiện, Ho Thi Kim Ngan, Nguyễn Thành Nghĩa. 2017. SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF CHITOSAN/SILVER NANOCOMPOSITES USING KUMQUAT AQUEOUS EXTRACT: A GREEN APPROACH. IOSR Journal of Engineering. 11. 43-47. (Đã xuất bản)
33.  Lê Thị Bạch, Nguyễn Thanh Phương, Bùi Thị Bửu Huê, Nguyễn Trọng Tuân, Nguyễn Lê Anh Đào, Lê Thị Tuyết Nhi, Marie-Louise SCIPPO , Patrick Kestemont , Joelle Leclercq, Lê Tiến Dũng. 2017. THE FLAVONOID ISOLATION AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF EUPHORBIA HIRTA L. EXTRACTS. VietNam Journal of Chemistry. 55. 568-573. (Đã xuất bản)
34.  Nguyễn Thị Thu Trâm, Nguyễn Trọng Tuân, Thái Thị Tuyết Nhung, Nguyễn Phúc Đảm, Nguyễn Thị Ngọc Vân. 2017. CYTOTOXICITY AND PHYTOCHEMICAL PROPERTIES OF THE LICHEN PARMOTREMA TINCTORUM (NYL.) HALE (PARMELIACEAE). Tạp chí hóa học. 55(4E23). 315-318. (Đã xuất bản)
35.  Nguyễn Phúc Đảm, Nguyễn Trọng Tuân, Thái Thị Tuyết Nhung, Hồ Hoàng Việt, Le Tran Nhat Linh, Tran Van Luan, Nguyễn Thị Thu Trâm. 2017. TRITERPENOIDS FROM THE FRUITS OF SONNERATIA CASEOLARIS (L.) ENGL.. Tạp chí hóa học. 55(5e3,4). 445-449. (Đã xuất bản)
36.  Đoàn Văn Hồng Thiện, Hà Thanh Toàn, Nguyễn Trọng Tuân, Đặng Huỳnh Giao, Trần Thị Bích Quyên, Huỳnh Vũ Phong, Trần Thị Kim Ngân. 2017. PREPARATION OF CHITOSAN/PEO NANOFIBERS BY AN ELECTROSPINNING METHOD. Vietnam Journal of Chemistry. 55. 526-567. (Đã xuất bản)
37.  Nguyễn Thị Thu Trâm, Nguyễn Trọng Tuân, Ferron Solenn2, Boustie Joël, Chollet-Krugler Marylène. 2017. CHEMICAL CONSTITUENTS OF THE LICHEN DERMATOCARPON LURIDUM AND PKA VALUE OF ISOLATED MYCOSPORINE. Vietnam Journal of Chemistry. 55. 527-531. (Đã xuất bản)
38.  Nguyễn Thị Thu Trâm, Nguyễn Trọng Tuân, Nguyễn Phúc Đảm, Nguyen Pham Hong Thanh, Nguyễn Thị Ngọc Vân. 2016. STUDY ON CHEMICAL CONSTITUENTS OF THE LICHEN PARMOTREMA SANCTI-ANGELII (LYNGE) HALE (PARMELIACEAE). Vietnam Journal of Chemistry. 54(4). 524 – 527. (Đã xuất bản)
39.  Đoàn Văn Hồng Thiện, Nguyễn Trọng Tuân, Lương Huỳnh Vủ Thanh, Trần Thị Bích Quyên, Vo Ngoc Han. 2015. BIOSENSOR BASED ON ELECTROSPUN CUO/AG NANOFIBERS. THE 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON CHEMICAL ENGINEERING, FOOD AND BIOTECHNOLOGY ICCFB2015. . 158-164. (Đã xuất bản)
40.  Nguyễn Trọng Tuân, Toshiharu AKINO, Kenji KANAORI, Yoko TAKEMATSU. 2014. SOLDIER-SPECIFIC TERPENOID COMPOUNDS OF THE JAPANESE RETICULITERMES (ISOPTERA, RHINOTERMITIDAE). Canadian Chemical Transaction. 2. (Đã xuất bản)
41.  Nguyễn Trọng Tuân, Toshiharu Akino. 2012. WORKER AGGRESSION OF ANT LASIUS JAPONICUS ENHANCED BY TERMITE SOLDIER-SPECIFIC SECRETION AS AN ALARM PHEROMONE OF RETICULITERMES SPERATUS (RHINOTERMITIDAE). Etomological Science. 15. 422-429. (Đã xuất bản)
42.  Nguyễn Trọng Tuân, Kenji kanaori, Masaru K. Hojo, Tatsuro Kawada, Ryohei Yamaoka, Toshiharu Akino. 2011. CHEMICAL IDENTIFICATION AND ETHOLOGICAL FUNCTION OF SOLDIER-SPECIFIC SECRETION IN JAPANESE SUBTERRANEAN TERMITE RETICULITERMES SPERATUS (RHINOTERMITIDAE). Bioscience Biotechnology Biochemistry. 75. 1818-1822. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Trần Quang Đệ, Bùi Thị Bửu Huê, Nguyễn Trọng Tuân, Nguyễn Cường Quốc, Phạm Thị Kim Huê, Huỳnh Như Thảo, Nguyễn Hữu Toàn. 2020. NGHIÊN CỨU TƯƠNG TÁC CỦA PANOBINOSTAT VỚI ENZYME HDAC2 VÀ HDAC8 BẰNG AUTODOCK. Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học. 25. 35-41. (Đã xuất bản)
2.  Đái Thị Xuân Trang, Nguyễn Trọng Tuân, Trần Chí Linh. 2020. HOẠT TÍNH KHÁNG OXY HÓA VÀ KHÁNG VIÊM IN VITRO CỦA CÁC CAO CHIẾT LÁ CÂY CÒ SEN (MILIUSA VELUTINA). Phân tích Hóa, Lý và Sinh học. 25. 40-45. (Đã xuất bản)
3.  Trần Minh Phú, Huỳnh Thị Kim Duyên, Nguyễn Lê Anh Đào, Hồ Quốc Phong, Nguyễn Thị Như Hạ, Nguyễn Trọng Tuân, Nguyễn Quốc Thịnh, Tomoaki Hagiwara. 2020. ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH CHIẾT LÁ TRÀ XANH (CAMELLIA SINENSIS) ĐẾN CHẤT LƯỢNG TÔM SÚ (PENAEUS MONODON) TRONG ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN LẠNH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Thủy sản. 261-272. (Đã xuất bản)
4.  Trần Thị Tuyết Hoa, Trần Thị Mỹ Duyên, Hồng Mộng Huyền, Bùi Thị Bích Hằng, Nguyễn Trọng Tuân. 2020. HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN CỦA MỘT SỐ CHẤT CHIẾT THẢO DƯỢC KHÁNG VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS VÀ VIBRIO HARVEYI GÂY BỆNH Ở TÔM BIỂN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Thủy sản. 170-178. (Đã xuất bản)
5.  Phan Kim Định, Võ Thị Mỹ Huyền, Trịnh Dương Hạnh My, Lê Thị Diễm, Trần Chí Linh, Nguyễn Trọng Tuân, Đái Thị Xuân Trang. 2020. NGHIÊN CỨU MỘT SỐ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA CAO CHIẾT METHANOL CÂY LƯỠI RẮN TRẮNG (HEDYOTIS DIFFUSA WILLD.). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Tự nhiên. 103-114. (Đã xuất bản)
6.  Lê Thị Bạch, Bùi Thị Bửu Huê, Nguyễn Trọng Tuân, Huỳnh Thị Ngọc Hồng, Đồng Ngọc Bích Ngân, Trần Chí Linh, Huỳnh Thị Ngọc Ánh. 2020. KHẢO SÁT HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA CAO CHIẾT CỎ SỮA LÁ LỚN (EUPHORBIA HIRTA L.). Phan tich Hoa Ly Sinh hoc. 25. (Đã xuất bản)
7.  Trần Quang Đệ, Bùi Thị Bửu Huê, Nguyễn Trọng Tuân, Nguyễn Cường Quốc, Huỳnh Như Thảo. 2020. ỨNG DỤNG PHẢN ỨNG WITTIG VÀ TÁC NHÂN KHỬ CH3COONH4/ZN VÀO TỔNG HỢP TOÀN PHẦN HOẠT CHẤT BELINOSTAT. Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học. 25. 40-44. (Đã xuất bản)
8.  Nguyễn Trọng Tuân. 2020. KHẢO SÁT HOẠT TÍNH KHÁNG OXI HÓA CỦA CAO CHIẾT METHANOL VỎ TRÁI THỐT NỐT (BORASSUS FLABELLIFER L.). Tạp chí Công Thương. 2. 338-344. (Đã xuất bản)
9.  Nguyễn Hữu Toàn, Trần Quang Đệ, Bùi Thị Bửu Huê, Nguyễn Trọng Tuân, Lê Thị Bạch, Hà Thị Kim Quy, Huỳnh Như Thảo, Huỳnh Duy Thiện, Nguyen Thanh Si. 2020. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MÔ PHỎNG DOCKING ĐỂ SO SÁNH TƯƠNG TÁC GIỮA CÁC THUỐC KHÁNG CHOLINERGIC VỚI ENZYME ACETYLCHOLINESTERASE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Tự nhiên. 26-32. (Đã xuất bản)
10.  Nguyễn Cường Quốc, Trần Quang Đệ, Bùi Thị Bửu Huê, Nguyễn Trọng Tuân, Lê Thị Bạch, Hà Thị Kim Quy, Huỳnh Như Thảo, Võ Thị Như Ý, Nguyễn Hồng Thi, Trần Nguyễn Gia Huy, Huỳnh Thanh Ngân, Đặng Thị Thu Thảo, Nguyễn Thị Huỳnh Trang. 2020. HIẾT KẾ, TỔNG HỢP VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ỨC CHẾ ENZYME HISTONE DEACETYLASE (HDAC) IN SILICO CỦA MỘT SỐ DẪN XUẤT TƯƠNG TỰ BELINOSTAT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Tự nhiên. 1-9. (Đã xuất bản)
11.  Trần Quang Đệ, Bùi Thị Bửu Huê, Nguyễn Trọng Tuân, Nguyễn Cường Quốc, Huỳnh Như Thảo. 2020. UNG DUNG PHAN UNG WITTIG VA TAC NHAN KHU CH3COONH4-ZN VAO TONG HOP TOAN PHAN HOAT CHAT BELINOSTAT. Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học. 25. 40-44. (Đã xuất bản)
12.  Trần Thanh Mến, Nguyễn Thị Huyền Anh, Huỳnh Kim Yến, La Thị Kim Tú, Huỳnh Hồng Phiến, Nguyễn Trọng Tuân, Đái Thị Xuân Trang. 2020. HOẠT TÍNH KHÁNG OXY HÓA CỦA CAO CHIẾT TỪ THÂN RỄ CÂY THIỀN LIỀN (KAEMPFERIA GALANGA L.). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Tự nhiên. 41-47. (Đã xuất bản)
13.  Nguyễn Trọng Tuân, Nguyễn Hoài Thương. 2020. XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG Α, Β, Δ–TOCOPHEROL, Γ–ORYZANOL VÀ KHẢO SÁT HOẠT TÍNH KHÁNG OXI HOÁ CỦA MỘT SỐ DẦU CÁM GẠO Ở CẦN THƠ. Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn. 20. 127-133. (Đã xuất bản)
14.  Trần Thị Mỹ Duyên, Bùi Thị Bích Hằng, Nguyễn Trọng Tuân, Trần Thị Tuyết Hoa. 2020. ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT CHIẾT LỰU VÀ RIỀNG LÊN MỘT SỐ CHỈ TIÊU MIỄN DỊCH CỦA CÁ ĐIÊU HỒNG (OREOCHROMIS SP.). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Thủy sản. 121-128. (Đã xuất bản)
15.  Nguyễn Trọng Tuân, Nguyễn Thị Mai Thanh. 2020. HOẠT TÍNH KHÁNG OXY HÓA CỦA CAO CHIẾT LÁ DÂY MỎ QUẠ (DISCHIDIA MAJOR). Phân tích Hóa, Lý và Sinh học. 25. 123-127. (Đã xuất bản)
16.  Nguyễn Trọng Tuân, Trần Huỳnh Hoàng Lộc. 2020. HOẠT TÍNH KHÁNG OXI HÓA CỦA CAO CHIẾT ETHANOL THÂN RỄ NGẢI TIÊN (HEDYCHIUM CORONARIUM KOENIG.), NGHỆ RỪNG (CURCUMA AMADA ROXB.) VÀ BỒNG NGA TRUẬT (BOESENBERGIA PANDARATA ROXB.). Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn. 380. 50-55. (Đã xuất bản)
17.  Nguyễn Trọng Tuân, Phạm Thị Sánh. 2020. HOẠT TÍNH KHÁNG OXY HÓA CỦA CAO CHIẾT ETHANOL THÂN RỄ NGẢI TÍM (KAEMPFERIA PARVIFLORA WALL. EX BAKER), NGẢI TRẮNG (CURCUMA AROMATICA SALISB.), GỪNG GIÓ (ZINGIBER ZERUMBET SM.). Khoa học và Công Nghệ Việt Nam. 62. 26-31. (Đã xuất bản)
18.  Phan Kim Định, Đái Thị Xuân Trang, Nguyễn Trọng Tuân. 2019. HOẠT TÍNH CHỐNG OXY HÓA VÀ BẢO VỆ GAN CỦA CAO CHIẾT LÁ GÁO TRẮNG (NEOLAMARCKIA CADAMBA (ROXB.) BOSSER). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 5. 24-31. (Đã xuất bản)
19.  Nguyễn Trọng Tuân, Võ Văn Luận. 2019. HOẠT TÍNH KHÁNG OXY HÓA CỦA CAO CHIẾT ETHANOL TRẮC BÁ DIỆP (THUJA ORIENTALIS L.). Công thương. 19. (Đã xuất bản)
20.  Nguyễn Trọng Tuân, Võ Công Thành, Lưu Thái Danh, Bùi Thị Cẩm Hường, Nguyễn Hoàng Hôn, Dương Thị Ngọc Thoa, Tiết Bảo Long. 2019. NGHIÊN CỨU SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA BỐN GIỐNG NGHỆ VÀNG (CURCUMA LONGA L. ). Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn. 24. 52-59. (Đã xuất bản)
21.  Lưu Thái Danh, Nguyễn Trọng Tuân, Đái Thị Xuân Trang, Bùi Thị Cẩm Hường, Dương Minh Viễn, Trần Thị Ngọc Nữ. 2019. NGHIÊN CỨU PHỨC HỢP CỦA CURCUMIN VỚI HYDROXYPROPYL-Β-CYCLODEXTRIN CÓ SINH KHẢ DỤNG CAO. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 3. 1-7. (Đã xuất bản)
22.  Trần Thanh Mến, Nguyễn Trọng Tuân, Đỗ Tấn Khang, Sầm Hải Lý, Nguyễn Đình Hải Yến. 2019. ĐÁNH GIÁ THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ TÁC DỤNG ỨC CHẾ SỰ NẢY MẦM VÀ PHÁT TRIỂN CỦA HẠT CỎ LỒNG VỰC (ECHINOCHLOA CRUS-GALLI L.) TỪ CAO CHIẾT CÂY BỒ CÔNG ANH (HYPOCHAERIS RADICATA L.). Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển - Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh. 18. (Đã xuất bản)
23.  Đái Thị Xuân Trang, Nguyễn Trọng Tuân, Trần Thanh Mến, Lê Thanh Phương Thảo, Trần Chí Linh, Nguyễn Thị Thúy Oanh. 2019. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KHÁNG OXY HÓA, ỨC CHẾ ENZYME Α-AMYLASE VÀ Α-GLUCOSIDASE CỦA CÁC CAO CHIẾT TỪ LÁ CÂY NÚC NÁC (OROXYLUM INDICUM L.). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 6. 29-36. (Đã xuất bản)
24.  Phan Kim Định, Đái Thị Xuân Trang, Nguyễn Trọng Tuân. 2019. ANTIOXIDANT, ANTI-INFLAMMATORY AND HEPATOPROTECTIVE ACTIVITIES ON CARBON TETRACHLORIDE - INDUCED HEPATIC DAMAGE IN MICE OF IXORA DUFFII LEAF EXTRACT. Tạp Chí Sinh học. 41(1). 117-128. (Đã xuất bản)
25.  Trần Thanh Mến, Nguyễn Trọng Tuân, Đỗ Tấn Khang, Nguyễn Đức Thiên, Trần Trung Tín, Nguyễn Thị Tố Quyên. 2019. CHỌN LỌC DÒNG VI KHUẨN LACTIC TRONG CÁC SẢN PHẨM LÊN MEN SINH BACTERIOCIN KHÁNG KHUẨN. Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học. 24. (Đã xuất bản)
26.  Đái Thị Xuân Trang, Nguyễn Trọng Tuân, Phan Kim Định, Trần Thanh Mến, Trần Chí Linh. 2019. HOẠT TÍNH KHÁNG OXY HOÁ VÀ KHÁNG KHUẨN CỦA LÁ SA KÊ (ARTOCARPUS ALTILIS L.). Khoa hoc và Công Nghệ- Đại học Đà nẵng. 17. 48-54. (Đã xuất bản)
27.  Từ Văn Quyền, Đái Thị Xuân Trang, Nguyễn Trọng Tuân, Nguyễn Minh Chơn. 2019. KHẢO SÁT KHẢ NĂNG ỨC CHẾ ENZYM XANTHIN OXIDASE CỦA MỘT SỐ CÂY THUỘC HỌ HOA MÔI (LAMIACEAE) VÀ HỌ DỀN (AMARANTHACEAE). Tạp chí Dược học. 514(Năm 59). 60-63. (Đã xuất bản)
28.  Từ Văn Quyền, Đái Thị Xuân Trang, Nguyễn Trọng Tuân, Nguyễn Minh Chơn. 2019. KHẢ NĂNG ỨC CHẾ ENZYME XANTHINE OXIDASE CỦA CAO ETHANOL CỎ XƯỚC (ACHYRANTHES ASPERA). Tạp chí Sinh Lý học Việt Nam. 23(2). 9-14. (Đã xuất bản)
29.  Đái Thị Xuân Trang, Nguyễn Trọng Tuân, Trần Thanh Mến, Diệp Ngọc Thanh, Dương Hoàng Trung, Trần Chí Linh. 2019. ANTI-HYPERGLYCIMIC, ANTI-DYSLIPIDEMIC AND HEPATOPROTECTIVE EFFECTS OF CAYRATIA TRIFOLIA (L.) DOMIN EXTRACT IN DIABETIC MICE. Tạp Chí Sinh học. 41 (2se 1 & 2se2). 346-357. (Đã xuất bản)
30.  Nguyễn Trọng Tuân, Nguyễn Thị Thu Nga, Lê Minh Tường, Trần Thanh Mến, Trần Quang Đệ, Nguyễn Phúc Đảm, Lê Thị Bạch, Lưu Thái Danh, Đái Thị Xuân Trang, Huỳnh Kim Yến, Triệu Phú Hậu, Huỳnh Văn Lợi, Trần Chí Linh, Mai Van Hieu. 2019. HOẠT TÍNH KHÁNG NẤM CỦA CÁC HỢP CHẤT PHÂN LẬP TỪ ĐỊA Y PARMOTREMA TINCTORUM (NYL.) HALE. Phân tích Hóa, Lý và Sinh. 4. 51-56. (Đã xuất bản)
31.  Đái Thị Xuân Trang, Nguyễn Trọng Tuân, Phan Kim Định, Trần Thanh Mến, Trần Chí Linh, Nguyễn Thanh Nhị. 2018. KHẢO SÁT HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA CAO CHIẾT LÁ CÂY VỌNG CÁCH (PREMNA SERRATIFOLIA (L.)). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 9. 46-52. (Đã xuất bản)
32.  Phan Kim Định, Đái Thị Xuân Trang, Nguyễn Trọng Tuân, Nguyễn Thị Thanh Lan. 2018. KHẢO SÁT KHẢ NĂNG BẢO VỆ GAN CỦA CAO METHANOL LÁ MƠ LEO (PAEDERIA SCANDENS L.) TRÊN CHUỘT TỔN THƯƠNG GAN BẰNG CARBON TETRACHLORIDE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 7. 94-100. (Đã xuất bản)
33.  Lưu Thái Danh, Nguyễn Trọng Tuân, Bùi Thị Cẩm Hường, Huỳnh Ngọc Thiên Trang, Nguyễn Thanh Nhị. 2018. THÀNH PHẦN HÓA HỌC, HOẠT TÍNH KHÁNG OXY HÓA, KHÁNG NẤM VÀ KHÁNG KHUẨN CỦA TINH DẦU NGHỆ VÀNG (CURCUMA LONGA L.). Tạp chí Nông nghiệp và Phát tiển Nông thôn. 344. 64-70. (Đã xuất bản)
34.  Trần Minh Phú, Nguyễn Trọng Tuân. 2018. KHẢO SÁT PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH NITƠ BAZƠ BAY HƠI (TVB-N) ĐÁNH GIÁ ĐỘ TƯƠI CỦA SẢN PHẨM THỦY SẢN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số CĐ Thủy sản. 212-217. (Đã xuất bản)
35.  Phan Kim Định, Nguyễn Trọng Tuân, Đái Thị Xuân Trang. 2018. KHẢO SÁT KHẢ NĂNG CHỐNG OXY HÓA VÀ CHỐNG VIÊM IN VITRO CỦA CAO METHANOL LÁ MƠ LEO (PAEDERIA SCANDENS L.). Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học. 3. 152-158. (Đã xuất bản)
36.  Nguyễn Trọng Tuân, Trần Thanh Mến, Đái Thị Xuân Trang, Nguyễn Quốc Châu Thanh. 2018. KHẢO SÁT HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA CAO CHIẾT CÂY BẠCH ĐẦU ÔNG (VERNONIA CINEREA (L.) LESS), HỌ CÚC (ASTEACEAE). Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học. 2. 147-154. (Đã xuất bản)
37.  Bùi Thị Bửu Huê, Nguyễn Trọng Tuân, Hà Thị Kim Quy, Won Keun Oh, Lê Thị Mỹ Tiên. 2017. TỔNG HỢP VÀ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA DẪN XUẤT BENZOYLOXIRAN-4H-QUINOLIZIN-4-ONE. Tạp chí Hóa học. 55(5E34). 315-320. (Đã xuất bản)
38.  Mai Văn Hiếu, Bùi Thị Bửu Huê, Nguyễn Trọng Tuân, Trần Quang Đệ, Huỳnh Phương Vân, Danh La Đứa Thành. 2017. QUY TRÌNH HIỆU QUẢ TỔNG HỢP CÁC DẪN XUẤT 1,2-DISUBSTITUTED BENZIMIDAZOLE. Tạp chí Hóa học. 55(5E34). 90-96. (Đã xuất bản)
39.  Phạm Hiếu Liêm, Nguyễn Trọng Tuân, Võ Ngọc Loan Trinh. 2017. KHẢ NĂNG ỨC CHẾ ENZYME TYROSINASE XÚC TÁC GÂY RỐI LOẠN SẮC TỐ DA CỦA CAO CHIẾT BẠCH ĐẦU ÔNG (VERNONIA CINEREA (L.) LESS.), NGẢI CỨU (ARTEMISIA VULGARIS) VÀ CỎ MỰC (ECLIPTA ALBA (L.) HASSK). VietNam Medical Journal. 2. 146-148. (Đã xuất bản)
40.  Nguyễn Trọng Tuân. 2017. THÀNH PHẦN HÓA HỌC CAO ETHYL ACETATE CỦA CÂY BẠCH ĐẦU ÔNG. Phân tích Hóa, Lý và Sinh học. 4. 89-97. (Đã xuất bản)
41.  Nguyễn Trọng Tuân, Le Thi Bich Tuyen, Mai Van Hieu. 2017. PHÂN LẬP CÁC GERANYL FLAVONOID VÀ HOẠT TÍNH KHÁNG OXI HÓA CỦA CAO CHIẾT LÁ SA KÊ (ARTOCARPUS ALTILIS). Phân tích Hóa, Lý và Sinh. 3. 91-17. (Đã xuất bản)
42.  Nguyễn Trọng Tuân, Do Kim Xuyen, Cao Văn Tính. 2017. THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ HOẠT TÍNH KHÁNG OXI HÓA, KHÁNG NẤM BỆNH CỦA TINH DẦU VỎ VÀ LÁ MỘT SỐ LOÀI CÂY THUỘC CHỊ CITRUS (HỌ RUTACEAE). Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 20. 99-105. (Đã xuất bản)
43.  Mai Văn Hiếu, Bùi Thị Bửu Huê, Nguyễn Trọng Tuân, Hà Thị Kim Quy, Trần Tường Thao, Won Keun Oh. 2017. MICROWAVE-ASSISTED SYNTHESIS OF N-ALKYLBENZIMIDAZOLES AND THEIR CYTOTOXIC ACTIVITY AGAINST BREAST CANCER. Tạp chí Hóa học. 55(5E34). 593-597. (Đã xuất bản)
44.  Nguyễn Trọng Tuân. 2017. THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ HOẠT TÍNH SINH HỌC TINH DẦU VỎ VÀ LÁ CỦA MỘT SỐ CÂY THUỘC CHI CITRUS, HỌ RUTACEAE. Tạp chí hóa học. 0866-7144. 321. (Đã xuất bản)
45.  Đoàn Văn Hồng Thiện, Hà Thanh Toàn, Nguyễn Trọng Tuân, Đặng Huỳnh Giao, Trần Thị Bích Quyên, Nguyen Thi Ngoc Tham, Huỳnh Vũ Phong, Tran Thi Kim Thoa. 2017. ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG HYDROGEL CHITIN TRONG DẪN TRUYỀN CURCUMIN. Tạp chí hóa học. 55. 156-161. (Đã xuất bản)
46.  Nguyễn Văn Tuấn, Bùi Thị Bửu Huê, Nguyễn Trọng Tuân. 2017. TỔNG HỢP DẪN XUẤT N-(2-CHLOROBENZYL)BENZIMIDAZOLE. Tạp chí Hóa học. 55(5E34). 1-5. (Đã xuất bản)
47.  Phạm Thị Nhật Trinh, Nguyễn Trọng Tuân, Nguyễn Thị Lệ Thủy, Phạm Ngọc An, Nguyễn Hữu An, Nguyen Ngoc Tuan, Vang Thi Kim Thoa, Cao Van Du, Mai Đình Trị, Lê Tiến Dũng, Phan Nhật Minh. 2017. A NEW BENZOFURAN DERIVATIVE FROM THE LEAVES OF FICUS PUMILA L.. Natural Product Research. 1478-6427. (Đã xuất bản)
48.  Nguyễn Trọng Tuân, Lê Thị Bạch, , Nguyễn Thành Lập, Đoàn Thị Ngọc Châu, Nguyễn Anh Vinh, Mai Van Hieu. 2017. THÀNH PHẦN HOÁ HỌC VÀ HOẠT TÍNH KHÁNG OXY HOÁ CỦA CÂY BẠCH ĐẦU ÔNG VERNONIA CINEREA (L.) LESS, HỌ CÚC (ASTEACEAE). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 49. 104-109. (Đã xuất bản)
49.  Võ Thị Tú Anh, Nguyễn Trọng Tuân, Đái Thị Xuân Trang, Trần Chí Linh. 2017. KHẢO SÁT HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA MỘT SỐ CHỦNG VI KHUẨN LACTIC ĐƯỢC PHÂN LẬP TỪ CÁC SẢN PHẨM LÊN MEN. Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học. 1/2018. 73-80. (Đã xuất bản)
50.  Mai Văn Hiếu, Nguyễn Trọng Tuân. 2017. HOẠT TÍNH KHÁNG OXI HÓA VÀ ẢNH HƯỞNG LÊN KHẢ NĂNG HÌNH THÀNH MELANIN TRÊN TẾ BÀO B16 CỦA CÁC CAO CHIẾU BẠCH ĐẦU ÔNG (VERNONIA CINEREA). Phân tích Hóa, Lý và Sinh học. 4. 153-160. (Đã xuất bản)
51.  Phạm Cảnh Em, Nguyễn Trọng Tuân, Nguyễn Thị Kim Mơ, Lê Thị Tường Vi. 2016. TỐI ƯU HÓA QUY TRÌNH TRÍCH LY CÁC THÀNH PHẦN TOCOPHEROL VÀ Γ-ORYZANOL TRONG CÁM GẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP BỀ MẶT ĐÁP ỨNG. Tap chi Phan tich ly hoa va sinh hoc. 21. 101. (Đã xuất bản)
52.  Nguyễn Trí Tuấn, Nguyễn Trọng Tuân, Vũ Thị Hằng. 2016. NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT CẤU TRÚC CỦA QUE NANO ZNO. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 42. 91-96. (Đã xuất bản)
53.  Phan Nhật Minh, Nguyễn Trọng Tuân, Nguyễn Thanh Hồng, Phạm Thị Thùy Linh, Mai Đình Trị, Lê Tiến Dũng, Nguyễn Tấn Phát, Nguyễn Thị Diễm Thúy, Nguyễn Ngọc Hạnh. 2015. PHÂN LẬP QUERCETIN DIGLYCOSIDE VÀ KAEMPFEROL TETRAGLYCOSIDE VÀ HOẠT TÍNH BẢO VỆ GAN CỦA CAO METANOL THÂN CÂY MÀN MÀN HOA VÀNG (CLEOME VISCOSA L.) VÀ MÀN MÀN HOA TÍM (CLEOME CHELIDONII L.F.) TRÊN MÔ HÌNH GAN CHUỘT BỊ GÂY ĐỘC BẰNG CCL4. tap chi hoa hoc. 54. 1-6. (Đã xuất bản)
54.  Hồ Quốc Phong, Nguyễn Trọng Tuân, Trần Sương Ngọc, Huỳnh Liên Hương, Huỳnh Thị Ngọc Hiền, Trần Đông Âu. 2014. SẢN XUẤT CHẤT BÉO TỪ VI TẢO CHLORELLA SP. SỬ DỤNG TỔNG HỢP DIESEL SINH HỌC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 35. 1-8. (Đã xuất bản)
55.  Nguyễn Trí Tuấn, Nguyễn Hữu Minh Phú, Hồ Ngọc Tri Tân, Phạm Thị Bích Thảo, Nguyễn Thị Kim Chi, Lê Văn Nhạn, Nguyễn Trọng Tuân, Trịnh Xuân Anh. 2014. TỔNG HỢP HẠT NANO SIO2 TỪ TRO VỎ TRẤU BẰNG PHƯƠNG PHÁP KẾT TỦA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 32. 120-124. (Đã xuất bản)
56.  Nguyen Hoai Thuong, Nguyễn Trọng Tuân, Nguyễn Thế Duy, Nguyễn Ngọc Tú Uyên, Nguyen Tran Anh Thu, Le Thi Ngoc Thao, Phan Thanh Sang, Mai Van Hieu. 2014. QUI TRÌNH TỐI ƯU CHIẾT XUẤT NARINGIN TỪ VỎ QUẢ BƯỞI CITRUS MAXIMA. tap chi khoa hoc-dai hoc quoc gia ha noi. 30. (Đã xuất bản)
57.  Nguyễn Trọng Tuân, Le Thi Bich Tuyen, Mai Van Hieu. 2014. KHẢ NĂNG ỨC CHẾ ENZYME XANTHINE OXIDASE CỦA CÁC CAO CHIẾT LÁ SA KÊ (ARTOCARPUS ALTILIS). Y học thực hành. 944. 74-77. (Đã xuất bản)
58.  Đái Thị Xuân Trang, Huỳnh Ngọc Trúc, Nguyễn Trọng Tuân. 2014. KHẢO SÁT KHẢ NĂNG ỨC CHẾ ENZYME XANTHINE OXIDASE TỪ LÁ SA KÊ (ARTOCARPUS ALTILIS (PARK.) FOSB). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 32. 94-101. (Đã xuất bản)
59.  Nguyễn Trí Tuấn, Nguyễn Trọng Tuân, Lê Văn Nhạn, Nguyễn Trí Tài. 2013. CHẾ TẠO HÌNH CẦU NANO HIERARCHICAL ZNS BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHỬ CÓ HỖ TRỢ VI SÓNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 28. 93-98. (Đã xuất bản)
60.  Mai Văn Hiếu, Nguyễn Thế Duy, Lâm Vĩnh Phú, Nguyễn Trọng Tuân. 2013. NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA LOÀI ĐỊA Y DIRINARIA APPLANATA. KY Hội nghị Khoa học tự nhiên 2013. 1. 123. (Đã xuất bản)
61.  Mai Van Hieu, Lam Vinh Phu, Nguyễn Thế Duy, Nguyễn Trọng Tuân. 2013. NGHIEN CUU THANH PHAN HOA HOC LOAI DIA Y DIRINARIA APPLANATA. Hội nghị Khoa Hoạc Tự Nhiên, tại Cần Thơ, năm 2013. . 123-126. (Đã xuất bản)
62.  Nguyễn Trí Tuấn, Nguyễn Trọng Tuân, Lê Văn Nhạn, Đặng Long Quân, Nguyễn Thị Phương Em, Nguyễn Trí Tài, Đỗ Hoàng Đại. 2010. TỔNG HỢP HẠT NANO TINH THỂ ZNS PHA TẠP NI2+ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG KẾT TỦA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 13. 59-63. (Đã xuất bản)
63.  Đái Thị Xuân Trang, Nguyễn Trọng Tuân, Trần Thanh Mến. 2010. KHẢO SÁT HOẠT TÍNH KHÁNG SỐT RÉT CỦA MỘT SỐ CÂY THUỐC VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 16a. 22-31. (Đã xuất bản)
64.  Nguyễn Trọng Tuân, Nguyễn Ngọc Hạnh. 2007. PHÂN LẬP VÀ NHẬN DANH CẤU TRÚC CỦA ALKALOID TỪ LÁ CÂY DIỆP HẠ CHÂU ĐẮNG(PHYLLANTHUS AMARUS SCHUM.ET THONN). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 07. 163-166. (Đã xuất bản)
65.  Nguyễn Trọng Tuân, Phạm Ngọc Thành, Nguyễn Ngọc Hạnh. 2004. CÔ LẬP VÀ XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC CỦA ALKALOID TỪ LÁ CÂY DIỆP HẠ CHÂU ĐẮNG(PHYLLANTHUSNIRURII.L.). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 02. 7-10. (Đã xuất bản)