BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: BÙI THỊ BỬU HUÊ Giới tính: Nữ
Email: btbhue@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: BM. Hóa học
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Phát triển chương trình đào tạo trong lĩnh vực Khoa học Phân tử và Vật liệu theo định hướng nghiên cứu (MOMA) 2022 Đề tài cấp nhà nước Chủ nhiệm
2 Tổng hợp dẫn xuất benzimidazole có hoạt tính ức chế polymerase và protease ứng dụng trong điều trị Zika và viêm gan siêu vi B 2021 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3 Tổng hợp các hợp chất dị vòng có hoạt tính ức chế polymerase và aaRS, định hướng trong phát triển thuốc kháng virus và kháng sinh 2021 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
4 Nghiên cứu quy trình gia công chế phẩm bảo vệ thực vật sử dụng các nguyên liệu tổng hợp từ mỡ cá tra, cá basa 2017 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
5 Nghiên cứu tận dụng nguồn phế phẩm glycerol trong quá trình sản xuất biodiesel 2017 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
6 Sản xuất Diesel sinh học cho nông dân Đồng bằng sông Cửu Long 2017 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
7 Biodiesel production for farmers in the Mekong Delta 2017 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
8 Tổng hợp và khảo sát hoạt tính sinh học của dẫn xuất Quinoline 2015 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
9 B2010-16-160; Nghiên cứu tổng hợp chất hoạt động bề mặt sinh học từ mỡ cá tra, cá basa 2011 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Cơ chế phản Ứng hữu cơ
Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ 2010 X  
2 Hóa học đại cương
978-604-919-056-8.   X
3 Hóa hữu cơ 1
X  
4 Hóa hữu cơ 2
X  
5 H��a h���u c�� 1
X  
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Nguyễn Thị Hồng, , Bùi Thị Bửu Huê, Mai Van Hieu. 2021. FATTY ACID METHYL ESTERS FROM CATFISH OIL AS A POTENTIAL DILUENT FOR SEPARATION OF CO(II) AND LI(I) FROM SPENT LITHIUM-ION BATTERIES BY SOLVENT EXTRACTION. Separation Science and Technology. 57. 1-9. (Đã xuất bản)
2.  Tu Thi Kim Cuc, Phạm Quốc Nhiên, Bùi Thị Bửu Huê, Trang Manh Khang, Hao-Yu Chen, Chia-Hua Wu, Yaw-Kuen Li, Judy I. Wu, Hong-Cheu Lin. 2021. CONTROLLABLE FRET BEHAVIORS OF SUPRAMOLECULAR HOST–GUEST SYSTEMS AS RATIOMETRIC ALUMINUM ION SENSORS MANIPULATED BY TETRAPHENYLETHYLENE-FUNCTIONALIZED MACROCYCLIC HOST DONOR AND MULTISTIMULI-RESPONSIVE FLUORESCEIN-BASED GUEST ACCEPTOR. ACS Appl. Mater. Interfaces. 13. 20662–20680. (Đã xuất bản)
3.  Hà Thị Kim Quy, Thi Phuong DOAN, Ha Thanh Tung PHAM, Ngoc Hieu NGUYEN, Bùi Thị Bửu Huê, Nguyễn Trọng Tuân. 2021. MOLECULAR NETWORKING‑BASED CHEMICAL PROFILING AND ANTI‑INFLUENZA VIRAL AND NEUROPROTECTIVE EFFECTS OF ELAEOCARPUS HYGROPHILUS KURZ.. Chemical papers. 75. 5323–5337. (Đã xuất bản)
4.  Phạm Quốc Nhiên, Bùi Thị Bửu Huê, Po-Hsun Wu, Chia-Hua Wu, Judy I. Wu, Bo-Wei Du, Fu-Hsiang Ko, Chang-Ching Weng, Yaw-Kuen Li, Hong-Cheu Lin. 2021. MULTI-STIMULI RESPONSIVE FLUORESCENCE OF AMPHIPHILIC AIEGEN COPOLYMERS FOR ULTRAFAST, HIGHLY SENSITIVE AND SELECTIVE COPPER ION DETECTION IN WATER. Sensors and Actuators B: Chemical. 344. 130241. (Đã xuất bản)
5.  Phạm Quốc Nhiên, Bùi Thị Bửu Huê, Hong-Cheu Lin, Shu-Pao Wu , Judy I. Wu, Natesan Thiremalaivasan, Chia-Hua Wu, Trang Manh Khang, Wei-Lun Chou, Tu Thi Kim Cuc. 2020. MULTI-STIMULI RESPONSIVE FRET PROCESSES OF BIFLUOROPHORIC AIEGENS IN AN AMPHIPHILIC COPOLYMER AND ITS APPLICATION TO CYANIDE DETECTION IN AQUEOUS MEDIA. ACS Appl. Mater. Interfaces. 12. 10959–10972. (Đã xuất bản)
6.  Bùi Thị Bửu Huê, Trần Quang Đệ, Marc P. Windisch, Regis Grailhe, Myrielle Dupont-Rouzeyrol, Than Thi Thoa, Eunji Jo, Phuong Hong Nguyen, Danh La Đức Thành, Nguyễn Văn Tuấn, Lê Đức Anh, Mai Van Hieu, Nguyễn Hoàng Sơn. 2020. BENZIMIDAZOLE DERIVATIVES AS NOVEL ZIKA VIRUS INHIBITORS. ChemMedChem. 15. 1453–1463. (Đã xuất bản)
7.  Trương Quỳnh Như, Nguyễn Thanh Phương, Bùi Thị Bửu Huê, Đỗ Thị Thanh Hương, Lê Thị Bạch, Nguyễn Phúc Đảm, Bùi Thị Bích Hằng, Patrick Kestemont , Joëlle Quetin-Leclercq, Marie-Louise Scippo. 2020. IMMUNOMODULATORY POTENTIAL OF EXTRACTS, FRACTIONS AND PURE COMPOUNDS FROM PHYLLANTHUS AMARUS AND PSIDIUM GUAJAVA ON STRIPED CATFISH (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS) HEAD KIDNEY LEUKOCYTES. Fish and shellfish Immunology. 104. 289-303. (Đã xuất bản)
8.  Tu Thi Kim Cuc, Bùi Thị Bửu Huê, Judy I. Wu,, Yaw-Kuen Li, Chang-Ching Weng, Hong-Cheu Lin, Chia-Hua Wu, Trang Manh Khang, Phạm Quốc Nhiên. 2020. OPTIMIZATION OF FRET BEHAVIOR IN PHOTOSWITCHABLE [2]ROTAXANES CONTAINING BIFLUOROPHORIC NAPHTHALIMIDE DONOR AND MEROCYANINE ACCEPTOR WITH SENSOR APPROACHES TOWARD SULFITE DETECTION. Chemistry of Materials. 32. 9371-9389. (Đã xuất bản)
9.  Huỳnh Như Thảo, Trần Quang Đệ, Bùi Thị Bửu Huê, Nguyễn Trọng Tuân, Lê Thị Bạch, Nguyễn Cường Quốc, Nguyen Thanh Si, Nguyễn Hữu Toàn, Hà Thị Kim Quy. 2020. DOCKING BELINOSTAT INTO HDAC 8 USING AUTODOCK TOOL. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 12, No 2. 1-8. (Đã xuất bản)
10.  Huỳnh Như Thảo, Trần Quang Đệ, Bùi Thị Bửu Huê, Nguyễn Trọng Tuân, Nguyễn Cường Quốc. 2020. A SIMPLE METHOD OF SYNTHESIZING THE DRUG COMPOUND BELINOSTAT. Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học. 25. 226-233. (Đã xuất bản)
11.  Trần Quang Đệ, Bùi Thị Bửu Huê, Nguyễn Trọng Tuân. 2020. SYNTHESIS OF SOME EXTENDED HETEROCYCLIC PYRAZOLO-PYRIDAZINE DERIVATIVES BEARING (METHYL)PHENYL) AMIDE MOIETY. Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học. 25. 205-210. (Đã xuất bản)
12.  Phạm Quốc Nhiên, Bùi Thị Bửu Huê, Trang Mạnh Khang, Từ Thị Kim Cúc, Hsin-Lung Chen, Brad W. Mansel, Hong-Cheu Lin, Judy I. Wu, Chia-Hua Wu. 2020. HIGHLY EFFICIENT FÖRSTER RESONANCE ENERGY TRANSFER MODULATIONS OF DUAL-AIEGENS BETWEEN A TETRAPHENYLETHYLENE DONOR AND A MEROCYANINE ACCEPTOR IN PHOTO-SWITCHABLE [2]ROTAXANES AND REVERSIBLE PHOTO-PATTERNING APPLICATIONS. ACS Appl. Mater. Interfaces. 12. 47921−47938. (Đã xuất bản)
13.  Lê Thị Bạch, Bùi Thị Bửu Huê, Nguyễn Trọng Tuân, Lê Tiến Dũng. 2020. A NEW NATURAL JASMONOID GLUCOSIDE ISOLATED FROM EUPHORBIA HIRTA L. EXTRACT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 12, No 2. 40-44. (Đã xuất bản)
14.  Nguyễn Văn Ky, Trần Quang Đệ, Bùi Thị Bửu Huê, Nguyễn Trọng Tuân, Nguyễn Cường Quốc. 2020. SYNTHESIS, BIOEVALUATION AND IN SILICO APPROACH OF SULFONAMIDE AND SULFONAMIDEHYDROXAMIDE STRUCTURE OF 1,3-BENZODIOXOLE-5-METHYLAMINE. Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học. 25. 205-210. (Đã xuất bản)
15.  Trần Quang Đệ, Bùi Thị Bửu Huê, Nguyễn Trọng Tuân. 2020. SYNTHESIS OF HETEROCYCLIC PYRAZOLO-PYRIDAZINE DERIVATIVES INCORPORATING N-ISOPROPYLBENZAMIDE MOIETY. Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học. 25. 204-209. (Đã xuất bản)
16.  Trương Quỳnh Như, Bùi Thị Bích Hằng, Nguyễn Thanh Phương, Bùi Thị Bửu Huê, Đỗ Thị Thanh Hương, Lê Thị Bạch, Anais Vinikas, Joëlle Quetin-Leclercq, Patrick Kestemont, Marie-Louise Scippo. 2019. SCREENING OF IMMUNO-MODULATORY POTENTIAL OF DIFFERENT HERBAL PLANT EXTRACTS USING STRIPED CATFISH (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS) LEUKOCYTE-BASED IN VITRO TESTS. Fish and Shellfish Immunology. 93. 296-307. (Đã xuất bản)
17.  Bùi Thị Bửu Huê, Trần Quang Đệ, Danh La Đức Thành, Hiroyuki Morita , Hien Minh Nguyen, Mai Van Hieu, Nguyễn Hoàng Sơn. 2019. FACILE SODIUM METABISULFITE MEDIATED SYNTHESIS OF 1,2-DISUBSTITUTED BENZIMIDAZOLES AND CYTOTOXICITY EVALUATION. Heterocycles. 5. 650-665. (Đã xuất bản)
18.  Lê Thị Bạch, Bùi Thị Bửu Huê, Tong Thanh Danh, Đỗ Công Minh, Mai Van Hieu, Lê Tiến Dũng. 2019. CHEMICAL INVESTIGATION OF EUPHORBIA HIRTA L.. Vietnam Journal of Chemistry. 57. 327-332. (Đã xuất bản)
19.  Bùi Thị Bửu Huê, Nguyen Thi Ngoc Phuoc, Luong Thi Phuong Hong, Ryosuke Endo, Yoshiaki Kitaya, Phan Tien Si, Takeo Matsubara. 2019. MONOGLYCERIDE AND MONOGLYCERIDE DERIVATIVES FROM GLYCEROL GENERATED IN CATFISH BASED BIODIESEL PRODUCTION PROCESS. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Volume 620, Number 1. DOI: 10.1088/1757-899X/620/1/012012. (Đã xuất bản)
20.  Lê Thị Bạch, Nguyễn Thanh Phương, Bùi Thị Bửu Huê, Nguyễn Trọng Tuân, Patrick Kestemont , Joelle Leclercq, Lê Tiến Dũng. 2018. PROTECTIVE EFFECT OF PANCREATIC Β-CELLS MIN6 BY SOME MEDICINAL PLANTS IN THE MEKONG DELTA. Vietnam Journal of Chemistry. 56(5). 636-640. (Đã xuất bản)
21.  Lê Thị Bạch, Nguyễn Thanh Phương, Bùi Thị Bửu Huê, Nguyễn Trọng Tuân, Nguyễn Quốc Châu Thanh, Patrick Kestemont , Joelle Leclercq, Lê Tiến Dũng. 2018. ANTIOXIDATIVE ACTIVITY OF SOME MEDICIAL PLANTS IN THE MEKONG DELTA OF VIETNAM VIA PROTECTION OF PANCREATIC MIN6 Β-CELLS AGAINST HYDROGEN PEROXIDE-INDUCED APOPTOSIS. Vietnam Analytical Sciences Society. 23 (2). (Đã xuất bản)
22.  Bùi Thị Bửu Huê, Huynh Minh Huy, Duong Huynh Luong. 2018. SYNTHESIS AND CYTOTOXICITY EVALUATION OF NAPHTHALENECARBOXAMIDE DERIVATIVES. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 54, No. 8. 138-142. (Đã xuất bản)
23.  Lê Thị Bạch, Bùi Thị Bửu Huê, Nguyễn Trọng Tuân, Nguyễn Quốc Châu Thanh, Joelle Leclercq, Lê Tiến Dũng. 2018. THE PROTECTIVE EFFECT OF SOME EXTRACTS AND ISOLATED COMPOUNDS FROM EUPHORBIA HIRTA ON PANCREATIC Β-CELLS MIN6. Vietnam Journal of Science and Technology. 56 (4A). 163-170. (Đã xuất bản)
24.  Lê Thị Bạch, Nguyễn Thanh Phương, Bùi Thị Bửu Huê, Nguyễn Trọng Tuân, Joëlle Quetin-Leclercq, Patrick Kestemont, Lê Tiến Dũng. 2018. ANTIOXIDANT ACTIVITY AGAINST HYDROGEN PEROXIDE-INDUCED CYTOTOXICITY OF EUPHORBIA HIRTA L.. AIP Conference Proceedings. 2049. 1-7. (Đã xuất bản)
25.  Trần Quang Đệ, Bùi Thị Bửu Huê, Nguyễn Trọng Tuân, Mai Văn Hiếu, Lưu Huỳnh Nhung, Danh La Đức Thành, Hee-Jong Lim. 2018. SYNTHESIS OF HETEROCYCLIC DERAVATIVE PYRAZOLO-PYRIDAZINE DERIVED FROM DIAZONIUM SALT USING JAPP-KLINGEMANN REACTION. Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học. 3. 202-208. (Đã xuất bản)
26.  Lê Thị Bạch, Nguyễn Thanh Phương, Bùi Thị Bửu Huê, Nguyễn Trọng Tuân, Nguyễn Lê Anh Đào, Lê Thị Tuyết Nhi, Marie-Louise SCIPPO , Patrick Kestemont , Joelle Leclercq, Lê Tiến Dũng. 2017. THE FLAVONOID ISOLATION AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF EUPHORBIA HIRTA L. EXTRACTS. VietNam Journal of Chemistry. 55. 568-573. (Đã xuất bản)
27.  Jinxia Fu, Bùi Thị Bửu Huê, Scott Q. Turn. 2017. OXIDATION STABILITY OF BIODIESEL DERIVED FROM WASTE CATFISH OIL. Fuel. 202. 455–463. (Đã xuất bản)
28.  Bùi Thị Bửu Huê, Hà Thị Kim Quy, Hieu Van Mai, Loan Thi Tran, Phuong Thao Tran, Em Canh Pham, Cuc Thi Kim Tu, Yen Nguyen Tram Chau, Duy Duc Vo, Won Keun Oh. 2016. MICROWAVE ASSISTED SYNTHESIS AND CYTOTOXIC ACTIVITY EVALUATIONS OF NEW BENZIMIDAZOLE DERIVATIVES. Tetrahedron Letters. Volume 57, Issue 8. 887–891. (Đã xuất bản)
29.  Nguyễn Hồng Tín, Bùi Thị Bửu Huê, Trần Lê Kim Thụy, Tô Lan Phương, Châu Mỹ Duyên, Ho Chi Thinh, Hua Nguyen Phuc. 2016. BIODIESEL PRODUCTION AND USE FOR AGRICULTURAL PRODUCTION IN THE MEKONG DELTA: CURRENT STATUS AND POTENTIAL. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Renewable Energy 2016. 80-91. (Đã xuất bản)
30.  Bùi Thị Bửu Huê, Vo Duc Duy, Truong Van Kiet, Tu Thi Kim Cuc, Chau Nguyen Tram Yen, Mai Van Hieu. 2015. FACILE SYNTHESIS OF 4-OXO-4H-QUINOLIZINE-2-CARBOXAMIDE DERIVATIVES. Synthetic Communications. DOI: 10.1080/00397911.2015.1112918. (Đã xuất bản)
31.  Chau Nguyen Tram Yen, Tu Thi Kim Cuc, Huynh Thi My Xuyen, Truong Van Kiet, Phan Phu Binh, Bùi Thị Bửu Huê. 2014. SYNTHESIS OF 4-OXO-4H-QUINOLIZINE DERIVATIVES. VIETNAM MALAYSIA INTERNATIONAL CHEMICAL CONGRESS (VIMCC) SCIENTIFIC PROGRAMME, November, 7-9, 2014. 1. 129-130. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Trần Quang Đệ, Bùi Thị Bửu Huê, Nguyễn Trọng Tuân, Nguyễn Cường Quốc, Phạm Thị Kim Huê, Huỳnh Như Thảo, Nguyễn Hữu Toàn. 2020. NGHIÊN CỨU TƯƠNG TÁC CỦA PANOBINOSTAT VỚI ENZYME HDAC2 VÀ HDAC8 BẰNG AUTODOCK. Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học. 25. 35-41. (Đã xuất bản)
2.  Bùi Thị Bửu Huê, Trần Quang Đệ, Nguyễn Phú Quý, Danh La Đức Thành, Trần Thị Bích Phương. 2020. TỔNG HỢP DẪN XUẤT MANG KHUNG KẾT HỢP 1,3,4-OXADIAZOLE/BENZIMIDAZOLE. Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học. 25. 153-157. (Đã xuất bản)
3.  Lê Thị Bạch, Bùi Thị Bửu Huê, Nguyễn Trọng Tuân, Huỳnh Thị Ngọc Hồng, Đồng Ngọc Bích Ngân, Trần Chí Linh, Huỳnh Thị Ngọc Ánh. 2020. KHẢO SÁT HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA CAO CHIẾT CỎ SỮA LÁ LỚN (EUPHORBIA HIRTA L.). Phan tich Hoa Ly Sinh hoc. 25. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Lê Anh Đào, Nguyễn Thanh Phương, Bùi Thị Bửu Huê, Đỗ Thị Thanh Hương, Lê Thị Bạch, Trần Minh Phú, Bùi Thị Bích Hằng, Trương Quỳnh Như, Joelle Leclercq, Patrick Kestemont, Caroline Douny, Marie-Louise Scippo. 2020. SCREENING AND COMPARATIVE STUDY OF IN VITRO ANTIOXIDANT AND ANTIMICROBIAL ACTIVITIES OF ETHANOLIC EXTRACTS OF SELECTED VIETNAMESE PLANTS. International Journal of Food Properties. 23. 481-496. (Đã xuất bản)
5.  Trần Quang Đệ, Bùi Thị Bửu Huê, Nguyễn Trọng Tuân, Nguyễn Cường Quốc, Huỳnh Như Thảo. 2020. ỨNG DỤNG PHẢN ỨNG WITTIG VÀ TÁC NHÂN KHỬ CH3COONH4/ZN VÀO TỔNG HỢP TOÀN PHẦN HOẠT CHẤT BELINOSTAT. Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học. 25. 40-44. (Đã xuất bản)
6.  Bùi Thị Bửu Huê, Trần Quang Đệ, Bùi Nguyệt Thanh, Danh La Đức Thành, Mai Van Hieu. 2020. TỔNG HỢP DẪN XUẤT MANG KHUNG KẾT HỢP QUINAZOLIN-4-ONE/BENZIMIDAZOLE. Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học. 25. 179-181.. (Đã xuất bản)
7.  Nguyễn Hữu Toàn, Trần Quang Đệ, Bùi Thị Bửu Huê, Nguyễn Trọng Tuân, Lê Thị Bạch, Hà Thị Kim Quy, Huỳnh Như Thảo, Huỳnh Duy Thiện, Nguyen Thanh Si. 2020. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MÔ PHỎNG DOCKING ĐỂ SO SÁNH TƯƠNG TÁC GIỮA CÁC THUỐC KHÁNG CHOLINERGIC VỚI ENZYME ACETYLCHOLINESTERASE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Tự nhiên. 26-32. (Đã xuất bản)
8.  Nguyễn Cường Quốc, Trần Quang Đệ, Bùi Thị Bửu Huê, Nguyễn Trọng Tuân, Lê Thị Bạch, Hà Thị Kim Quy, Huỳnh Như Thảo, Võ Thị Như Ý, Nguyễn Hồng Thi, Trần Nguyễn Gia Huy, Huỳnh Thanh Ngân, Đặng Thị Thu Thảo, Nguyễn Thị Huỳnh Trang. 2020. HIẾT KẾ, TỔNG HỢP VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ỨC CHẾ ENZYME HISTONE DEACETYLASE (HDAC) IN SILICO CỦA MỘT SỐ DẪN XUẤT TƯƠNG TỰ BELINOSTAT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Tự nhiên. 1-9. (Đã xuất bản)
9.  Trần Quang Đệ, Bùi Thị Bửu Huê, Nguyễn Trọng Tuân, Nguyễn Cường Quốc, Huỳnh Như Thảo. 2020. UNG DUNG PHAN UNG WITTIG VA TAC NHAN KHU CH3COONH4-ZN VAO TONG HOP TOAN PHAN HOAT CHAT BELINOSTAT. Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học. 25. 40-44. (Đã xuất bản)
10.  Lê Thị Bạch, Bùi Thị Bửu Huê, Do Nguyen Anh Thu, Nguyễn Thị Thu Trâm, Lê Tiến Dũng. 2020. CHEMICAL CONSTITUENTS FROM N-HEXANE AND ETHYL ACETATE EXTRACTS OF EUPHORBIA HIRTA L. GROWN IN VIETNAM. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 736. (Đã xuất bản)
11.  Bùi Thị Bửu Huê, Trần Quang Đệ, Danh La Đức Thành, Nguyễn Thị Hồng Gấm, Mai Van Hieu. 2020. TỔNG HỢP CÁC DẪN XUẤT THIOETHER-LINKED BIS-BENZIMIDAZOLE. Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học. 25. 141-146. (Đã xuất bản)
12.  Nguyễn Cường Quốc, Trần Quang Đệ, Nguyễn Trọng Tuân, Bùi Thị Bửu Huê. 2020. NGHIÊN CỨU TƯƠNG TÁC CỦA VORINOSTAT VỚI ENZYME HDAC8 (1T67) BẰNG AUTODOCK. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 6. 77-88. (Đã xuất bản)
13.  Bùi Thị Bửu Huê, Trần Quang Đệ, Đoàn Nguyễn Minh Châu, Nguyễn Phú Quý. 2020. TỔNG HỢP DẪN XUẤT DỊ VÒNG KẾT HỢP QUINAZOLINONE/1,3,4-OXADIAZOLE/BENZIMIDAZOLE.. Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học. 25. 158-163. (Đã xuất bản)
14.  Trương Quỳnh Như, Bùi Thị Bích Hằng, Nguyễn Thanh Phương, Bùi Thị Bửu Huê, Lê Thị Bạch, Joëlle Quetin-Leclercq, Patrick Kestemont, Marie-Louise Scippo. 2019. PLANT EXTRACT-BASED DIETS DIFFERENTLY MODULATE IMMUNE RESPONSES AND RESISTANCE TO BACTERIAL INFECTION IN STRIPED CATFISH (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS). Fish and Shellfish Immunology. 92. 913-924. (Đã xuất bản)
15.  Lê Thị Hồng Búp, Bùi Thị Bửu Huê, Mai Văn Hiếu, Danh La Đức Thành, Lê Thị Thảo Nguyên. 2019. TỔNG HỢP DẪN XUẤT QUINAZOLIN-4-ONE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 5. 43-49. (Đã xuất bản)
16.  Hứa Hữu Bằng, Bùi Thị Bửu Huê, Trần Quang Đệ, Lê Thị Thảo Nguyên. 2019. TỔNG HỢP VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH GÂY ĐỘC TẾ BÀO CỦA MỘT SỐ DẪN XUẤT CHALCONE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 5. 37-42. (Đã xuất bản)
17.  Nguyễn Hoàng Sơn, Bùi Thị Bửu Huê, Trần Quang Đệ, Danh La Đức Thành, Mai Van Hieu. 2019. TỔNG HỢP VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH KHÁNG VIRUS VIÊM GAN SIÊU VI C CỦA CÁC DẪN XUẤT N-BENZYL-2-PYRROLYLBENZIMIDAZOLE. Tạp chí Hóa học. 4E3,4. 230-237. (Đã xuất bản)
18.  Nguyễn Thị Kim Huyền, Bùi Thị Bửu Huê, Mai Văn Hiếu, Danh La Đức Thành. 2019. TỔNG HỢP DẪN XUẤT MANG KHUNG KẾT HỢP 1,3,4-OXADIAZOLE/BENZIMIDAZOLE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 5. 58-65. (Đã xuất bản)
19.  Danh La Đức Thành, Bùi Thị Bửu Huê, Võ Trung Hiếu, Nguyễn Phú Quý, Đỗ Quốc Cường, Huỳnh Nguyệt Hương Giang, Mai Van Hieu. 2019. TỔNG HỢP VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN CỦA MỘT SỐ DẪN XUẤT QUINAZOLINONE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 3. 44-49. (Đã xuất bản)
20.  Nguyễn Thị Cẩm Hồng, Bùi Thị Bửu Huê, Võ Trung Hiếu, Nguyen Thanh Trung, Ngô Thị Cẩm Tuyết, Mai Van Hieu, Nguyễn Thị Ngọc Yến, Nguyễn Tuấn Vũ. 2018. TỔNG HỢP VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN CỦA MỘT SỐ DẪN XUẤT NAPHTHALENE-1,3,4-OXADIAZOLE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 6. 35-41. (Đã xuất bản)
21.  Lê Đức Anh, Nguyễn Quốc Châu Thanh, Lê Trọng Hiếu, Phùng Văn Bình, Bùi Thị Bửu Huê. 2017. TỔNG HỢP DẪN XUẤT N-(3-MORPHOLINOPROPYL)BENZIMIDAZOLE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 49. 84-92. (Đã xuất bản)
22.  Bùi Thị Bửu Huê, Khưu Lê Hải Yến, Tu Thi Kim Cuc. 2017. TỔNG HỢP CHẤT HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT KHÔNG ION N,N DIHYDROXYETHYL ALKANAMIDES. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 50. 1-5. (Đã xuất bản)
23.  Bùi Thị Bửu Huê, Nguyễn Thị Phong Lan, Nguyễn Quốc Châu Thanh. 2017. ĐIỀU CHẾ CHẤT HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT DIETHANOLAMIDE TỪ MỠ CÁ TRA, CÁ BASA ỨNG DỤNG TRONG PHỐI CHẾ CHẾ PHẨM BẢO VỆ THỰC VẬT DẠNG HUYỀN PHÙ ĐẬM ĐẶC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 53. 74-81. (Đã xuất bản)
24.  Mai Văn Hiếu, Bùi Thị Bửu Huê, Nguyễn Trọng Tuân, Trần Quang Đệ, Huỳnh Phương Vân, Danh La Đứa Thành. 2017. QUY TRÌNH HIỆU QUẢ TỔNG HỢP CÁC DẪN XUẤT 1,2-DISUBSTITUTED BENZIMIDAZOLE. Tạp chí Hóa học. 55(5E34). 90-96. (Đã xuất bản)
25.  Bùi Thị Bửu Huê, Nguyễn Trọng Tuân, Hà Thị Kim Quy, Won Keun Oh, Lê Thị Mỹ Tiên. 2017. TỔNG HỢP VÀ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA DẪN XUẤT BENZOYLOXIRAN-4H-QUINOLIZIN-4-ONE. Tạp chí Hóa học. 55(5E34). 315-320. (Đã xuất bản)
26.  Phùng Văn Bình, Bùi Thị Bửu Huê, Lê Trọng Hiếu, Ngô Thị Cẩm Tuyết, Nguyễn Thị Ngọc Yến. 2017. TỔNG HỢP VÀ ĐÁNH GIÁ ĐỘC TÍNH ĐỐI VỚI TẾ BÀO CỦA MỘT SỐ DẪN XUẤT NAPHTHALENYL-BENZIMIDAZOLE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 53. 108-117. (Đã xuất bản)
27.  Mai Văn Hiếu, Bùi Thị Bửu Huê, Nguyễn Trọng Tuân, Hà Thị Kim Quy, Trần Tường Thao, Won Keun Oh. 2017. MICROWAVE-ASSISTED SYNTHESIS OF N-ALKYLBENZIMIDAZOLES AND THEIR CYTOTOXIC ACTIVITY AGAINST BREAST CANCER. Tạp chí Hóa học. 55(5E34). 593-597. (Đã xuất bản)
28.  Nguyễn Văn Tuấn, Bùi Thị Bửu Huê, Nguyễn Trọng Tuân. 2017. TỔNG HỢP DẪN XUẤT N-(2-CHLOROBENZYL)BENZIMIDAZOLE. Tạp chí Hóa học. 55(5E34). 1-5. (Đã xuất bản)
29.  Bùi Thị Bửu Huê, Nguyễn Thị Phong Lan, Khưu Lê Hải Yến, Nguyễn Quốc Châu Thanh. 2017. ỔNG HỢP CHẤT HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT KHÔNG ION DIETHANOLAMIDE TỪ MỠ CÁ TRA, CÁ BASA VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHỐI CHẾ CHẾ PHẨM BẢO VỆ THỰC VẬT DẠNG NHŨ DẦU EC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 52. 6-11. (Đã xuất bản)
30.  Phan Tuyết Nữ, Mai Văn Hiếu, Bùi Thị Bửu Huê. 2016. TỔNG HỢP DẪN XUẤT BENZIMIDAZOLE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 47. 107-113. (Đã xuất bản)
31.  Bùi Thị Bửu Huê, Huỳnh Tiến Sĩ, Dương Thị Tiếm. 2015. TỔNG HỢP DẪN XUẤT 8-HYDROXYQUINOLINE-6-CARBOXAMIDE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 36. 36-41. (Đã xuất bản)
32.  Phạm Cảnh Em, Bùi Thị Bửu Huê. 2015. TỔNG HỢP DẪN XUẤT 2-BENZIMIDAZOLYL-4-OXO-4H-QUINOLIZINE BẰNG PHƯƠNG PHÁP HỖ TRỢ VI SÓNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 37. 75-81. (Đã xuất bản)
33.  Nguyễn Lập Đức, Nguyễn Văn Phú Vinh, Lê Nguyễn Việt Hoàng, Trần Trung Tín, Bùi Thị Bửu Huê. 2015. NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH TÁCH CHIẾT VÀ KHẢO SÁT HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA 6-GINGEROL TỪ CỦ GỪNG (ZINGIBER OFFICINALE-ROSC). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 37. 82-89. (Đã xuất bản)
34.  Trần Thị Thùy Dương, Tưởng Lê Mỹ Tú, Đặng Kiều Nhung, Hồ Như Quỳnh, Nguyễn Trọng Đức, Bùi Thị Bửu Huê. 2014. KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA TINH DẦU NGẢI SẬY (ZINGIBER MONTANUM). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 35. 131-138. (Đã xuất bản)
35.  Lê Hoàng Ngoan, Bùi Thị Bửu Huê, Tôn Nữ Liên Hương, Huỳnh Phú Yên, Ngô Minh Toàn, Trần Thị Hồng Tươi, Lê Hồng Sen, Võ Đức Duy. 2014. TỔNG HỢP MỘT SỐ DẪN XUẤT DIARYL ETHER. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 32. 102-105. (Đã xuất bản)
36.  Takeo Matsubara, Nguyễn Văn Đạt, Trương Chí Thành, Yasuaki Maeda, Bùi Thị Bửu Huê. 2014. TỐI ƯU HÓA QUY TRÌNH TỔNG HỢP BIODIESEL TỪ DẦU NHÂN HẠT ĐIỀU BẰNG PHƯƠNG PHÁP BỀ MẶT ĐÁP ỨNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 35. 123-130. (Đã xuất bản)
37.  Huỳnh Thị Minh Hải, Trần Thanh Tuấn, Oh Won Keun, Bùi Thị Bửu Huê, Hà Thị Kim Quy. 2014. TỔNG HỢP DẪN XUẤT BENZIMIDAZOLYLNAPHTHALENE VÀ KHẢO SÁT HOẠT TÍNH SINH HỌC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 34. 1-7. (Đã xuất bản)
38.  Trần Thị Thùy Dương, Bùi Thị Bửu Huê, Nguyễn Hoàng Sơn. 2014. NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP DẪN XUẤT QUINOLINECARBOXAMIDE VÀ THỬ NGHIỆM HOẠT TÍNH SINH HỌC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 33. 125-129. (Đã xuất bản)
39.  Bùi Thị Bửu Huê, Hà Thanh Mỹ Phương, Từ Thị Kim Cúc, Khưu Lê Hải Yến, Nguyễn Cảnh Toàn, Pham Thị Thanh Nga. 2013. SYNTHESIS OF SURFACTANTS FROM CATFISH FAT. KY Hội nghị Khoa học tự nhiên 2013. 1. 112. (Đã xuất bản)
40.  Chau Nguyen Tram Yen, Bùi Thị Bửu Huê. 2012. TỔNG HỢP DẪN XUẤT 4-OXO-4H-QUINOLIZIN-2-CACBOXAMIT. Tạp chí Hóa học. 5A. 105-108. (Đã xuất bản)
41.  Nguyễn Văn Đạt, Bùi Thị Bửu Huê, Ngô Kim Liên, Nguyễn Thị Ánh Hồng, Đỗ Võ Anh Khoa, Phạm Quốc Nhiên, Quách Quang Huy, Lê Văn Thức, Huỳnh Hữu Trí. 2012. TỔNG HỢP DIESEL SINH HỌC TỪ DẦU HẠT CAO SU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 21a. 105-113. (Đã xuất bản)
42.  Nguyễn Văn Đạt, Bùi Thị Bửu Huê, Dương Kim Hoàng Yến, Nguyễn Văn Nhã, Phạm Văn Thanh, Trần Phát Đạt, Lưu Cẩm Lộc, Lê Văn Thức. 2012. TỔNG HỢP DẦU DIESEL SINH HỌC TỪ DẦU THẦU DẦU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 24b. 147-155. (Đã xuất bản)
43.  Bùi Thị Bửu Huê, Nguyễn Văn Đạt, TOSHIHIRO HIROTSU, SHINICHI GOTO. 2012. OXIDATION STABILITY OF COCONUT BASED BIODIESEL. Hóa Học & Ứng Dụng. . (Đã xuất bản)
44.  Nguyễn Văn Đạt, Bùi Thị Bửu Huê, Dương Kim Hoàng Yến, Nguyễn Văn Nhã, Phạm Văn Thanh, Trần Phát Đạt, Lưu Cẩm Lộc, Lê Văn Thức. 2012. TỔNG HỢP DẦU DIESEL SINH HỌC TỪ DẦU MÙ U. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 24b. 108-116. (Đã xuất bản)
45.  HA KIM QUY, TRAN THANH TUAN, NGUYEN VIET NHAN HOA, Bùi Thị Bửu Huê. 2012. TỔNG HỢP SÁP BÔI TRƠN SINH HỌC (BIOLUBRICATING GREASES) TỪ MỠ LỢN, MỠ BÒ. Hóa Học & Ứng Dụng. . (Đã xuất bản)
46.  Bùi Thị Bửu Huê, Châu Nguyễn Trầm Yên. 2012. TỔNG HỢP DẪN XUẤT 4-OXO-4-QUINOLIZIN-2-CACBOXAMIT. Tạp chí Hóa học (Viện KHCN Việt Nam), 2012, 50 (5A) 105-108.. 50. 105. (Đã xuất bản)
47.  HA KIM QUY, Bùi Thị Bửu Huê. 2012. STRUCTURAL MODIFICATION OF CATFISH FAT-BASED TRIACYGLYCERIDES: SYNTHESIS OF BIOLUBRICATING OILS. Hóa Học & Ứng Dụng. . (Đã xuất bản)
48.  Nguyễn Văn Đạt, Bùi Thị Bửu Huê, Lê Thị Bạch, Ngô Kim Liên, Đỗ Võ Anh Khoa, Phạm Bé Nhị, Hoà,   Hà Thị Kim Quy. 2011. TỔNG HỢP DIESEL SINH HỌC TỪ BÃ CÀ PHÊ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 20b. 248-255. (Đã xuất bản)
49.  Phạm Thị Thanh Nga, Bùi Thị Bửu Huê. 2011. TỔNG HỢP CHẤT HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT ANIONSODIUM AMIDOPROPOXYACETATE TỪ MỠ CÁ BASA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 20b. 267-271. (Đã xuất bản)
50.  Hà Thanh Mỹ Phương, Bùi Thị Bửu Huê. 2011. TỔNG HỢP CHẤT HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT ETHANOLAMIDE VÀ ETHANEDIAMIDE TỪ MỠ CÁ BASA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 19a. 47-52. (Đã xuất bản)
51.  Hà Thị Kim Quy, Bùi Thị Bửu Huê. 2011. STRUCTURAL MODIFICATION OF CATFISH FAT-BASED TRIACYLGLYCERIDES: SYNTHESIS OF BIOLUBRICATING OILS. Hóa học và Ứng dụng. 6(10). 14-18. (Đã xuất bản)
52.  Hà Thị Kim Quy, Bùi Thị Bửu Huê, Trần Thanh Tuấn, Nguyễn Việt Nhẫn Hòa. 2011. TỔNG HỢP SÁP BÔI TRƠN SINH HỌC (BIOLUCBRICATING GREASES) TỪ MỠ LỢN, MỠ BÒ. Hóa học và Ứng dụng. 3 (7). 36-40. (Đã xuất bản)
53.  Nguyễn Thị Mỹ Đầm, Bùi Thị Bửu Huê, Huỳnh Thị Ngọc Liên. 2010. NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP MỘT SỐ DẪN XUẤT UREA BẰNG PHƯƠNG PHÁP HỖ TRỢ VI SÓNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 13. 20-26. (Đã xuất bản)
54.  Lưu Thị Kiều Oanh, Bùi Thị Bửu Huê, Trần Thanh Thảo. 2010. BIẾN ĐỔI CẤU TRÚC MỠ CÁ TRA, CÁ BASA VÀ DẦU ĂN ĐÃ QUA SỬ DỤNG, ỨNG DỤNG TRONG TỔNG HỢP MỠ BÔI TRƠN SINH HỌC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 15a. 28-37. (Đã xuất bản)
55.  Ngô Thị Ngọc Hân, Bùi Thị Bửu Huê. 2010. TỔNG HỢP MỠ BÔI TRƠN SINH HỌC TỪ MỠ CÁ TRA, CÁ BASA VÀ DẦU THỰC VẬT ĐÃ QUA SỬ DỤNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 13. 50-58. (Đã xuất bản)
56.  Bùi Thị Bửu Huê, Đặng Thị Minh Thi, Trần Thanh Thảo. 2010. STUDIES ON THE SYNTHESIS OF BIOLUBRICATING OILS FROM CATFISH FAT. Tạp chí Hóa học. 4B. 81-85. (Đã xuất bản)
57.  Nguyễn Võ Duy, Bùi Thị Bửu Huê, Lê Thị Kiều Loan, Nguyễn Trương Việt Thư. 2010. TỔNG HỢP CHẤT HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT CATION TỪ MỠ CÁ BASA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 16a. 1-6. (Đã xuất bản)
58.  Bùi Thị Bửu Huê. 2008. NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP BIODIESEL TỪ MỠ CÁ BASA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 10. 1-5. (Đã xuất bản)
59.  Bùi Thị Bửu Huê, Jan Dijkink, Sanne Kuiper, Sjoerd van Schaik, Jan H. van Maarseveen, Henk Hiemstra. 2006. SYNTHESIS OF THE TRICYCLIC CORE OF SOLANOECLEPIN A THROUGH INTRAMOLECULAR [2+2] PHOTOCYCLOADDITION OF AN ALLENE BUTENOLIDE. Eur. J. Org. Chem. DOI: 10.1002/ejoc.200500609. 127-137. (Đã xuất bản)
60.  Bùi Thị Bửu Huê, Jan Dijkink, Sanne Kuiper, Kimberly K. Larson, Frank S. Guziec, Jan H. van Maarseveen, Henk Hiemstra. 2003. SYNTHESIS OF THE CYCLOBUTANONE CORE OF SOLANOECLEPIN A VIA INTRAMOLECULAR ALLENE BUTENOLIDE PHOTOCYCLOADDITION. Organic Biomolar Chemistry. 1. 4364-4366. (Đã xuất bản)