BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: LÊ THANH PHƯỚC Giới tính: Nam
Email: ltphuoc@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên chính
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Hóa học
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Hoa Thien Do Nguyen, Tien Thanh Nguyen, Lê Thanh Phước. 2015. BIOACTIVITIES OF EXTRACTS AND ISOLATION OF COMPOUNDS FROM TRIDAX PROCUMBENS L.. 2015 6th International Conference on Environmental Science and Technology, May 23, 2015 - May 25, 2015, , Singapore. Volume 84 of IPCBEE (2015), DOI: 10.7763/IPCBEE. 2015. V84. 16. 95-100. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Văn Ky, Lê Thanh Phước, Nguyễn Hữu Duyên. 2018. HAI DẪN XUẤT Α-TRUXILLIC ACID VÀ SULPHATED FLAVONOIDS ĐƯỢC PHÂN LẬP TỪ CAO DICHLOROMETHAN CỦA CÂY AN XOA (HELICTERES HIRSUTA LOUR.). Tạp chí Dược học. 05/2018 (Số 505 năm 58),. trang: 57-60. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Hữu Duyên, Lê Thanh Phước. 2016. KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ HOẠT TÍNH GÂY ĐỘC TẾ BÀO HEP-G2 CỦA CÂY AN XOA (HELICTERES HIRSUTA L.). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 47. 93-97. (Đã xuất bản)
3.  Lê Thùy Dung, Lê Thanh Phước, Lê Trọng Nghĩ. 2016. NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ NIOSOME METFORMIN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 43. 10-18. (Đã xuất bản)
4.  Lê Trọng Nghĩa, Lê Thanh Phước, Lê Thùy Dung, Trần Thanh Xuân, Nguyễn Thiện Toàn. 2016. BÀO CHẾ VÀ THỬ NGHIỆM IN VITRO LIPOSOME METFORMIN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 43. 19-25. (Đã xuất bản)
5.  Lê Thanh Phước. 2013. NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC TRONG CAO PETROLEUM ETHER CỦA RỄ CÂY MẮM (AVICENNIA MARINA). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 26. 6-9. (Đã xuất bản)
6.  Lê Thanh Phước. 2013. GÓP PHẦN KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA VỎ CÂY MẮM ỔI (AVICENNIA MARINA). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 26. 1-5. (Đã xuất bản)
7.  Lê Thanh Phước. 2013. NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC, HOẠT TÍNH SINH HỌC CÁC CHẤT TRONG CAO PETROLEUM ETHER VÀ THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG CỦA LÁ CÂY MẮM ỔI (AVICENNIA MARINA). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 25. 22-26. (Đã xuất bản)
8.  Lê Thanh Phước, Từ Minh Tỏ. 2012. GÓP PHẦN KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA VỎ RỄ BẦN (SONNERATIA CASEOLARIS L.). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 21a. 129-133. (Đã xuất bản)
9.  Lê Thanh Phước, Bành Nguyễn Anh Hào. 2012. NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC TRONG CAO ETHYL ACETATE CỦA RỄ CAU (ARECA CATECHU L.). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 21a. 134-138. (Đã xuất bản)
10.  Lê Thanh Phước, La Văn Thái. 2012. TỔNG HỢP ZEOLITE A TỪ KAOLIN BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦY NHIỆT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 23b. 135-139. (Đã xuất bản)
11.  Lê Thanh Phước, Bùi Vũ Thanh Phương. 2012. NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO HẠT GEL CHITOSAN LIÊN KẾT NGANG KÍCH THƯỚC NHỎ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 23b. 60-68. (Đã xuất bản)
12.  Lê Thanh Phước, Bành Nguyễn Anh Hào. 2011. GÓP PHẦN KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA RỄ CAU (ARECA CATECHU L.). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 19b. 80-84. (Đã xuất bản)
13.  Trần Thị Bé Lan, Lê Thanh Phước. 2011. XÁC ĐỊNH TÍNH CHỐNG OXY HÓA CỦA VITAMIN C VÀ MỘT SỐ CAO ETHANOL THÔ CHIẾT TỪ THỰC VẬT BẰNG PHƯƠNG PHÁP FERRIC THIOCYANATE (FTC). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 17b. 232-239. (Đã xuất bản)
14.  Lê Thị Bạch, Lê Thanh Phước. 2011. KHẢO SÁT KHẢ NĂNG HẤP THU CÁC ION CU2+ VÀ PB2+ CỦA THAN BÙN U MINH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 19b. 48-55. (Đã xuất bản)
15.  Phạm Thị Thùy Trang, Lê Thanh Phước. 2010. KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA RỄ CÂY MẮM (AVICENNIA MARINA). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 15b. 9-14. (Đã xuất bản)
16.  Đỗ Thanh Thùy, Lê Thanh Phước. 2010. KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC TRONG CAO ETHYL ACETATE CỦA RỄ CAU (ARECA CATECHU L.). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 16a. 15-21. (Đã xuất bản)
17.  Phạm Văn Quân, Lê Thanh Phước. 2010. ĐIỀU CHẾ MỘT SỐ KETONE TỪ ĐƯỜNG XYLOSE LÀM NGUYÊN LIỆU TỔNG HỢP CÁC THUỐC THUỘC HỌ NUCLEOSIDE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 13. 44-49. (Đã xuất bản)
18.  Trương Thị Minh Hải, Lê Thanh Phước. 2008. BIẾN ĐỔI VÒNG ĐƯỜNG XYLOSE THÀNH CÁC CHẤT TRUNG GIAN CHO QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP THUỐC TRỊ UNG THƯ, KHÁNG VIRUT HIV. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 09. 220-226. (Đã xuất bản)