BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: DƯƠNG HIẾU ĐẨU Giới tính: Nam
Email: dhdau@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: BM. Vật lý học
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Nâng cao hiệu quả ứng dụng phương pháp biến đổi wavelet trong phân tích tài liệu từ và trọng lực 2012 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Dương Quốc Chánh Tín, Dương Hiếu Đẩu. 2018. APPLICATION OF THE WAVELET TRANSFORM MODULUS MAXIMA AND SCALE NORMALIZATION TO DETERMINE GEOMAGNETIC ANOMALIES OF ADJACENT SOURCES. American Journal of Engineering Research (AJER). 9. 71-81. (Đã xuất bản)
2.  Dương Quốc Chánh Tín, Dương Hiếu Đẩu, Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Thành Vấn. 2018. INTERPRETATION OF THE GROUND PENETRATING RADAR DATA USING THE WAVELET TRANSFORM MODULUS MAXIMA. The 5 th Academic Conference on Natural Science for Young Scientists, Master and PhD. Students from Asean Countries, 4-7 October, 2018,DaLat, Vietnam. . 302-308. (Đã xuất bản)
3.  Dương Quốc Chánh Tín, Dương Hiếu Đẩu, Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Thành Vấn. 2018. IDENTIFICATION FOR BURIED OBJECTS BY GROUND PENETRATING RADAR USING THE CONTINUOUS WAVELET TRANSFORM. American Journal of Engineering Research (AJER). 7(10). 287-299. (Đã xuất bản)
4.  Dương Quốc Chánh Tín, Dương Hiếu Đẩu, Trần Xuân Vinh. 2017. INTERPRETATION OF GRAVITY ANOMALY DATA USING THE WAVELET TRANSFORM MODULUS MAXIMA. Khoa học và Công nghệ Biển. 4B. 151-160. (Đã xuất bản)
5.  Dương Quốc Chánh Tín, Dương Hiếu Đẩu. 2016. INTERPRETATION OF THE GEOMAGNETIC ANOMALY SOURCES IN THE MEKONG DELTA USING THE WAVELET TRANSFORM MODULUS MAXIMA. Workshop on Capacity Building on Geophysical Technology in Mineral Exploration and Assessment on Land, Sea and Island, Ha Noi, 10/2016. . 121-128. (Đã xuất bản)
6.  Dương Quốc Chánh Tín, Dương Hiếu Đẩu. 2016. DATA PROCESSING FOR GROUND PENETRATING RADAR USING THE CONTINUOUS WAVELET TRANSFORM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 03. 85-93. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Dương Quốc Chánh Tín, Dương Hiếu Đẩu, Nguyễn Thị Bích Liên. 2020. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU TỪ VÙNG VĨ ĐỘ THẤP SỬ DỤNG PHÉP BIẾN ĐỔI WAVELET LIÊN TỤC HAI CHIỀU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Tự nhiên. 98-113. (Đã xuất bản)
2.  Dương Quốc Chánh Tín, Dương Hiếu Đẩu. 2019. ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP CỰC ĐẠI WAVELET VÀ SỰ CHUẨN HÓA THAM SỐ TỈ LỆ ĐỂ XÁC ĐỊNH CÁC NGUỒN DỊ THƯỜNG TRỌNG LỰC LIỀN KỀ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển. 19(1). 163-177. (Đã xuất bản)
3.  Dương Quốc Chánh Tín, Dương Hiếu Đẩu, Nguyễn Minh Tân. 2018. XÁC ĐỊNH CÁC NGUỒN DỊ THƯỜNG TỪ LIỀN KỀ BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỰC ĐẠI WAVELET VÀ SỰ CHUẨN HÓA THAM SỐ TỈ LỆ. PHÁT TRIỂN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ. 20 (T6-2017). 274-287. (Đã xuất bản)
4.  Dương Quốc Chánh Tín, Dương Hiếu Đẩu, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Thành Vấn. 2016. ỨNG DỤNG PHÉP BIẾN ĐỔI WAVELET LIÊN TỤC ĐỂ XỬ LÝ DỮ LIỆU RA ĐA XUYÊN ĐẤT. Địa chất. 361-362. 116-125. (Đã xuất bản)
5.  Dương Quốc Chánh Tín, Dương Hiếu Đẩu, Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Thành Vấn. 2016. PHÉP BIẾN ĐỔI WAVELET LIÊN TỤC TRONG XỬ LÝ TÀI LIỆU THĂM DÒ ĐIỆN TỪ TẦN SỐ CAO. Tạp chí phát tiển Khoa học - Công Nghệ, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. 19. 81-93. (Đã xuất bản)
6.  Dương Quốc Chánh Tín, Dương Hiếu Đẩu. 2015. ÁP DỤNG BIẾN ĐỔI WAVELET LIÊN TỤC ĐỂ PHÂN VÙNG PHÓNG XẠ TẠI TRUNG TÂM THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Hội nghị Vật lý kỹ thuật và ứng dụng toàn quốc lần 4, Viện hàn lâm KHCN VN, tháng 10 năm 2015. . 58. (Đã xuất bản)
7.  Dương Hiếu Đẩu, Nguyễn Ngọc Thu. 2013. XÁC ĐỊNH NHANH NỒNG ĐỘ KHÍ PHÓNG XẠ RADON-THORON ĐỂ KHẢO SÁT PHÔNG PHÓNG XẠ MÔI TRƯỜNG KIỂM SOÁT AN TOÀN BỨC XẠ TẠI HẦM LÒ VÀ CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM. KY Hội nghị Khoa học tự nhiên 2013. 1. 76. (Đã xuất bản)
8.  Dương Hiếu Đẩu, Đặng Văn Hiếu. 2012. XÁC ĐỊNH HỆ THỐNG DỊ THƯỜNG TỪ Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG BẰNG BIẾN ĐỔI WAVELET VỚI ĐỘ PHÂN GIẢI TỐI ƯU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 21a. 119-128. (Đã xuất bản)
9.  Dương Hiếu Đẩu, Nguyễn Trung Nhơn. 2011. ÁP DỤNG THUẬT TOÁN CẢI THIỆN DẤU VÂN TAY BẰNG PHÉP LỌC GABOR. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 17b. 207-212. (Đã xuất bản)
10.  Trần Yến Mi, Dương Hiếu Đẩu, Lê Văn Nhạn. 2011. KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ TIỀN CHẤT LÊN KÍCH THƯỚC VÀ TỪ TÍNH HẠT NANO OXIDE SẮT TỪ FE3O4. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 20b. 272-280. (Đã xuất bản)
11.  Dang Van Liet, LUONG PHUOC TOAN, Dương Hiếu Đẩu. 2011. SỬ DỤNG HÀM TRỌNG LƯỢNG-TUYẾN NHẰM TĂNG CƯỜNG ĐỘ PHÂN GIẢI TRONG PHÂN TÍCH TÀI LIỆU TỪ VÀ TRỌNG LỰC BẰNG PHÉP BIẾN ĐỔI WAVELET. Các Khoa học về Trái đất. . (Đã xuất bản)
12.  Dương Hiếu Đẩu, Lê Minh Tùng, Trần Hoàng Hải, Lâm Văn Ngoán. 2011. TỔNG HỢP HẠT NANO SIÊU THUẬN TỪ FE3O4 VÀ QUI TRÌNH PHỦ LỚP VỎ TRÊN HẠT NANO FE3O4. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 19a. 38-46. (Đã xuất bản)
13.  Dương Hiếu Đẩu, Phạm Tuấn Thanh. 2011. TÍNH GÓC NGHIÊNG CỦA DỊ THƯỜNG TỪ DẠNG VỈA Ở NAM BỘ BẰNG BIẾN ĐỔI WAVELET POISSION-HARDY. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 17b. 213-221. (Đã xuất bản)
14.  Dương Hiếu Đẩu, Đặng Văn Liệt, Trương Thị Bạch Yến. 2010. ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP SỐ SÓNG ĐỊA PHƯƠNG ĐỂ KHẢO SÁT DỊ THƯỜNG TỪ Ở VÙNG NAM BỘ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 13. 27-35. (Đã xuất bản)
15.  Dương Hiếu Đẩu, Lê Minh Tùng, Lương Phước Toàn. 2010. CẢI THIỆN ĐỘ PHÂN GIẢI KHI XỬ LÝ TÀI LIỆU TỪ BẰNG BIẾN ĐỔI WAVELET. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 15b. 1-8. (Đã xuất bản)
16.  Dương Hiếu Đẩu, TRAN NGOC CHANH, PHAN LE ANH QUAN, Dang Van Liet. 2009. SỬ DỤNG WAVELET POISSON – HARDY TRONG VIỆC PHÂN TÍCH TÀI LIỆU TỪ VÀ TRỌNG LỰC.. Tuyển tập báo cáo Hội nghị KH Kỹ thuật Địa Vật lý VN. . (Đã xuất bản)
17.  Dương Hiếu Đẩu, Trần Ngọc Chánh, Đặng Văn Liệt. 2007. DÙNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH BIÊN ĐA TỈ LỆ MED (MULTISCALE EDGE DETECTION) ĐỂ XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VÀ ĐỘ SÂU CỦA CÁC DỊ THƯỜNG TỪ Ở VÙNG NAM BỘ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 08. 21-27. (Đã xuất bản)
18.  Dương Hiếu Đẩu, Đặng Văn Liệt. 2005. DÙNG BIẾN ĐỔI WAVELET RỜI RẠC ĐỂ PHÂN TÍCH CÁC DỊ THƯỜNG TRỌNG LỰC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 04. 222-229. (Đã xuất bản)
19.  Đặng Văn Liệt, Dương Hiếu Đẩu, Đỗ Đức Cường. 2004. ÁP DỤNG PHÉP BIẾN ĐỔI WAVELET 2-D ĐỂ TÁCH TRƯỜNG DỊ THƯỜNG TỪ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 02. 1-6. (Đã xuất bản)