BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: DƯƠNG THỊ TUYỀN Giới tính: Nữ
Email: dttuyen@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên chính
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Toán học
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Xác suất nâng cao
978-604-919-789-5   X
2 Xác suất thống kê
978-604-919-482-5   X
3 Xác suất thống kê - Toán TK
  X
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Văn Nhiều Em, Nguyễn Thanh Phường, Dương Thị Tuyền, Nguyễn Hiếu Trung. 2022. TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH COVID-19 ĐẾN SINH KẾ NGƯỜI DÂN NUÔI TÔM KHÉP KÍN - TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU XÃ LONG ĐIỀN ĐÔNG, HUYỆN ĐÔNG HẢI, TỈNH BẠC LIÊU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58. 115-124. (Đã xuất bản)
2.  Lâm Hoàng Chương, Trần Phước Lộc, La Mỹ Kim, Dương Thị Tuyền. 2021. ĐỊNH LÝ GIỚI HẠN TRUNG TÂM TRONG MÔ HÌNH TRÒ CHƠI CÔNG BẰNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 39-43. (Đã xuất bản)
3.  Lâm Hoàng Chương, Dương Thị Tuyền, Phạm Bích Như, Trần Thị Thiện. 2019. TỐC ĐỘ HỘI TỤ TRONG ĐỊNH LÝ GIỚI HẠN TRUNG TÂM CHO QUÁ TRÌNH MARKOV. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 3. 50-55. (Đã xuất bản)
4.  Lâm Hoàng Chương, Dương Thị Tuyền, Lê Nguyễn Thúy Vân. 2017. LUẬT SỐ LỚN CHO BƯỚC ĐI NGẪU NHIÊN TRONG TRƯỜNG HỢP MỘT CHIỀU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 52. 17-21. (Đã xuất bản)
Xác nhận
của Trường Đại học Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 05 tháng 12 năm 2023
(Người kê khai ký tên
và ghi rõ họ tên)
Dương Thị Tuyền