BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: VÕ VĂN TÀI Giới tính: Nam
Email: vvtai@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: BM. Toán học
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Cải tiến mô hình chuỗi thời gian mờ ứng dụng trong dự báo đỉnh mặn cho một số tỉnh ven biển đồng bằng sông Cửu Long 2020 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
2 Khoảng cách L1 của các hàm mật độ xác suất ứng dụng trong bài toán phân loại và phân tích chùm 2017 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Dạy học Xác suất và Thống kê
  X
2 Nhận dạng thống kê
  X
3 Thống kê dự báo
X  
4 Thống kê xã hội
  X
5 Thống kê Ứng dụng trong sinh học
  X
6 Xác suất thống kê
978-604-919-482-5   X
7 Xử lý số liệu thống kê
978-604-919-592-1 X  
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Võ Văn Tài, Dinh Phamtoan. 2020. AUTOMATIC FUZZY GENETIC ALGORITHM IN CLUSTERING FOR IMAGES BASED ON THE EXTRACTED INTERVALS. Multimedia Tools and Applications. 1. 1-23. (Đã xuất bản)
2.  Võ Văn Tài, M. V. Tat-Hong, A. Nguyen-Hai, T. Nguyen-Trang. 2020. A NEW CLUSTERING ALGORITHM AND ITS APPLICATION IN ASSESSING THE QUALITY OF UNDERGROUND WATER. Scientific Programming. 2020. 1-12. (Đã xuất bản)
3.  Võ Văn Tài, Le Hoang Tuan, Dinh Phamtoan, Thao Nguyentrang. 2020. AN AUTOMATIC CLUSTERING FOR INTERVAL DATA USING THE GENETIC ALGORITHM. Annals of Operations Research. 1. 1-22. (Đã xuất bản)
4.  Võ Văn Tài, Thuy Lethithu. 2020. A FUZZY TIME SERIES MODEL BASED ON IMPROVED FUZZY FUNCTION AND CLUSTER ANALYSIS PROBLEM. Communications in Mathematics and Statistics. 1. 1-16. (Đã xuất bản)
5.  Võ Văn Tài, Dinh Phamtoan. 2020. IMPROVING FUZZY CLUSTERING ALGORITHM FOR PROBABILITY DENSITY FUNCTIONS AND APPLYING IN IMAGE RECOGNITION. Model Assisted Statistics and Applications. 15. (Đã xuất bản)
6.  Ha Che-Ngoc, Võ Văn Tài, rung Nguyen-Thoi, Tran Nguyen-Bao, Thao Nguyen-Trang. 2020. A NEW APPROACH FOR FACE DETECTION USING THE MAXIMUM FUNCTION OF PROBABILITY DENSITY FUNCTIONS. Annals of Operations Research. 1. 1-21. (Đã xuất bản)
7.  Võ Văn Tài, L. D. Nghiep. 2020. INTERPOLATING TIME SERIES BASED ON FUZZY CLUSTER ANALYSIS PROBLEM. Iranian Journal of Fuzzy Systems. 17. 151-161. (Đã xuất bản)
8.  Võ Văn Tài, Trần Phước Lộc, Ha Chengoc. 2019. CLASSIFYING TWO POPULATIONS BY BAYESIAN METHOD AND APPLICATIONS. Communications in Mathematics and Statistics. 7(2). 141-161. (Đã xuất bản)
9.  Võ Văn Tài. 2019. CLUSTER WIDTH OF PROBABILITY DENSITY FUNCTIONS. Intelligent Data Analysis. 23. 385–405. (Đã xuất bản)
10.  Ho Vu, T, Võ Văn Tài, N. Nguyen-Minh, T. Nguyen-Trang. 2019. A TECHNIQUE TO PREDICT SHORT-TERM STOCK TREND USING BAYESIAN CLASSIFIER. Asian Journal of Economics and Banking. 3. 70-83. (Đã xuất bản)
11.  Võ Văn Tài, Nghiep Ledai. 2019. A NEW FUZZY TIME SERIES MODEL BASED ON CLUSTER ANALYSIS PROBLEM. International Journal of Fuzzy Systems. 21(3). 852 – 864.. (Đã xuất bản)
12.  Dinh Phamtoan, Võ Văn Tài, Diem Hokieu, Thi Phamchau, Thao Nguyentrang. 2019. A NEW BINARY ADAPTIVE ELITIST DIFFERENTIAL EVOLUTION BASED AUTOMATIC K-MEDOIDS CLUSTERING FOR PROBABILITY DENSITY FUNCTIONS. Mathematical Problems in Engineering. 6380568. 1-16. (Đã xuất bản)
13.  Võ Văn Tài. 2018. AN IMPROVED FUZZY TIME SERIES FORECASTING MODEL USING VARIATIONS OF DATA. Fuzzy Optimization and Decision Making. 1. 1-23. (Đã xuất bản)
14.  Võ Văn Tài. 2018. SOME RESULTS OF CLASSIFICATION PROBLEM BY BAYESIAN METHOD AND APPLICATION IN CREDIT OPERATION. STATISTICAL THEORY AND RELATED FIELDS. 2. 150-157. (Đã xuất bản)
15.  Ha Che-Ngoc, Võ Văn Tài, Thao Nguyen-Trang, Minh-Tuyet Chu-Thi, Vu Ho, Quoc-Chanh Huynh-Le. 2018. AN IMPROVED FUZZY TIME SERIES FORECASTING MODEL. ECONVN 2018: Econometrics for Financial Applications. 1. 474-490. (Đã xuất bản)
16.  Võ Văn Tài, Nguyen Hoang Yen, Pham Toan Dinh. 2017. FUZZY CLUSTER ANALYSIS FOR PROBABILITY DENSITY FUNCTIONS BASED ON WIDTH CRITERION. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 07. 37-44. (Đã xuất bản)
17.  Võ Văn Tài, Thao N.T., Ha C.N.. 2017. TEXTURAL FEATURES SELECTION FOR IMAGE CLASSIFICATION BY BAYESIAN METHOD. 2017 13th International Conference on Natural Computation, Fuzzy Systems and Knowledge Discovery. . 731-737. (Đã xuất bản)
18.  Võ Văn Tài, Thao N.T.. 2017. SIMILAR COEFFICIENT FOR CLUSTER OF PROBABILITY DENSITY FUNCTIONS. COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS. 0. 1-20. (Đã xuất bản)
19.  Võ Văn Tài, Thao Nguyen-Trang, Trung Vo-Duy, Trung Nguyen-Thoi, Vinh Ho-Huu. 2017. MODIFIED GENETIC ALGORITHM-BASED CLUSTERING FOR PROBABILITY DENSITY FUNCTIONS. JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION. 8(10). 1964-1979. (Đã xuất bản)
20.  Võ Văn Tài, Thao N.T., Ha C.N.. 2016. CLUSTERING FOR PROBABILITY DENSITY FUNCTIONS BASED ON GENETIC ALGORITHM. Applied mathematics engineering Reliability. 1. 51-57. (Đã xuất bản)
21.  Thao Nguyentrang, Võ Văn Tài. 2016. A NEW APPROACH FOR DETERMINING THE PRIOR PROBABILITIES IN THE CLASSIFICATION PROBLEM BY BAYESIAN METHOD. Adv Data Anal Classif. 1. 1-15. (Đã xuất bản)
22.  Thao Nguyentrang, Võ Văn Tài. 2016. FUZZY CLUSTERING OF PROBABILITY DENSITY FUNCTIONS. Journal applied Statistics. 2. 1-19. (Đã xuất bản)
23.  Võ Văn Tài, Thao N.T., Ha C.N.. 2016. THE PRIOR PROBABILITY IN CLASSIFYING TWO POPULATIONS BY BAYESIAN METHOD. Applied mathematics engineering Reliability. 1. 35-40. (Đã xuất bản)
24.  Võ Văn Tài. 2016. L1-DISTANCE AND CLASSIFICATION BY BAYESIAN METHOD. Journal of Applied Statistics. 1. 1-17. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Võ Văn Tài, Nguyễn Thị Hồng Dân, Trang Thị Mỹ Kim, Huỳnh Văn Hiếu, Lê Đại Nghiệp, Nguyễn Văn Quang. 2020. MỘT MÔ HÌNH DỰ BÁO CHUỖI THỜI GIAN MỜ CẢI TIẾN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 1. 86-94. (Đã xuất bản)
2.  Võ Văn Tài, Danh Ngọc Thắm, Nguyễn Ái Quỳnh. 2020. PHÂN PHỐI TỔNG CÓ TRỌNG SỐ CỦA HAI BIẾN NGẪU NHIÊN PHỤ THUỘC VÀ ỨNG DỤNG TRONG LỰA CHỌN DANH MỤC ĐẦU TƯ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Tự nhiên. 54-62. (Đã xuất bản)
3.  Võ Văn Tài, Lê Thị Kim Ngọc, Trần Trung Tín, Thái Minh Trọng, Châu Ngọc Thơ. 2020. PHÂN LOẠI BẰNG PHƯƠNG PHÁP BAYES VÀ ỨNG DỤNG TRONG Y HỌC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 6. 97-103. (Đã xuất bản)
4.  Pham Toan Dinh, Võ Văn Tài. 2020. THUẬT TOÁN DI TRUYỀN TRONG PHÂN TÍCH CHÙM ẢNH DỰA TRÊN SỰ TRÍCH XUẤT NHỮNG KHOẢNG ĐẶC TRƯNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Tự nhiên. 8-16. (Đã xuất bản)
5.  Võ Văn Tài, Trần Thành Tiến, Huỳnh Văn Hiếu, Nguyễn Trang Thảo, Châu Ngọc Thơ. 2020. CẢI TIẾN THUẬT TOÁN PHÂN TÍCH CHÙM CHO CÁC PHẦN TỬ RỜI RẠC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 2. 30-36. (Đã xuất bản)
6.  Võ Văn Tài, Ho Kieu Diem, Nguyễn Trang Thảo. 2019. FUZZY CLUSTER ANALYSIS OF IMAGES BASED ON THEIR COLOR. Journal of Mathematical Applications. 17(1). 1 – 19. (Đã xuất bản)
7.  Võ Văn Tài, Dung Tranthituy, Dinh Phamtoan. 2019. AUTOMATIC GENETIC ALGORITHM IN CLUSTERING FOR DISCRETE ELEMENTS. COMMUNICATIONS IN STATISTICS - SIMULATION AND COMPUTATIONV. 1. 1-16. (Đã xuất bản)
8.  Võ Văn Tài, La Thuận Bửu, Nguyễn Huỳnh Luận, Lê Thị Thu Thủy. 2019. MỘT MÔ HÌNH MỜ HÓA CHUỖI THỜI GIAN CẢI TIẾN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 4. 92-100. (Đã xuất bản)
9.  Võ Văn Tài, Lê Thị Mỹ Xuân, Phạm Bích Như, Nguyễn Văn Pha. 2018. MỜ HÓA CHUỖI THỜI GIAN DỰA VÀO BÀI TOÁN PHÂN TÍCH CHÙM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 9. 72-80. (Đã xuất bản)
10.  HO KIEU DIEM, Võ Văn Tài, NGUYEN TRANG THAO, NGUYEN THOI TRUNG, VO DUY TRUNG. 2018. A DIFFERENTIAL EVOLUTION-BASED CLUSTERING FOR PROBABILITY DENSITY FUNCTIONS. IEEE Access. 6. 41325-41336. (Đã xuất bản)
11.  D. Ho-Kieu, Võ Văn Tài, T. Nguyen-Trang. 2018. CLUSTERING FOR PROBABILITY DENSITY FUNCTIONS BY NEW K-MEDOIDS METHOD. Scientific Programming. 2018. 1-7. (Đã xuất bản)
12.  Võ Văn Tài, Thao Nguyentrang. 2018. SIMILAR COEFFICIENT OF CLUSTER FOR DISCRETE ELEMENTS. Sankhya B, The Indian Journal of Statistics. 80(1). 19-36. (Đã xuất bản)
13.  Võ Văn Tài, Bành Văn Viên, Lê Thị Kim Ngọc. 2018. CẢI TIẾN TIÊU CHUẨN KHOẢNG CÁCH TRONG XÂY DỰNG CHÙM CÁC PHẦN TỬ RỜI RẠC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 7. 101-108. (Đã xuất bản)
14.  Võ Văn Tài, Nguyễn Thị Hồng Dân, Nghiêm Quang Thường. 2017. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG BẰNG CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN LOẠI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 49. 110-117. (Đã xuất bản)
15.  Võ Văn Tài, Lê Thị Mỹ Xuân, Danh Ngọc Thắm, Nguyễn Hữu Nghĩa, Nguyễn Thị Hồng Dân. 2017. PHÂN TÍCH THỐNG KÊ TRỌNG LƯỢNG TRẺ SƠ SINH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 50. 29-36. (Đã xuất bản)
16.  Võ Văn Tài. 2017. CLASSIFYING BY BAYESIAN METHOD AND SOME APPLICATIONS. Bayesian Inference. In InTech Team. 39-61. (Đã xuất bản)
17.  Võ Văn Tài, Đổng Yến Nghi. 2016. BÀI TOÁN PHÂN LOẠI VÀ ỨNG DỤNG TRONG Y HỌC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 42. 127-133. (Đã xuất bản)
18.  Dương Tôn Đảm, Đặng Kiên Cường, Phạm Minh Trực, Võ Văn Tài. 2016. DỰ BÁO ĐỈNH MẶN TẠI CÁC TRẠM ĐO CHÍNH CỦA TỈNH CÀ MAU BẰNG MÔ HÌNH CHUỖI THỜI GIAN MỜ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 47. 68-78. (Đã xuất bản)
19.  Võ Văn Tài, Trần Quốc Anh, Nguyễn Thành Luân. 2016. PHÂN TÍCH THỐNG KÊ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 43. 1-9. (Đã xuất bản)
20.  Võ Văn Tài, Đào Thị Huyền. 2016. PHÂN TÍCH THỐNG KÊ TỈ LỆ CÓ VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 44. 56-61. (Đã xuất bản)
21.  Võ Văn Tài. 2016. PHÂN LOẠI BẰNG PHƯƠNG PHÁP BAYES VÀ BÀI TOÁN ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY CỦA NGÂN HÀNG. Ứng dụng toán học. 2. 1-16. (Đã xuất bản)
22.  Võ Văn Tài, Chế Ngọc Hà, Nguyễn Trang Thảo. 2016. NHẬN DẠNG KẾT CẤU BỀ MẶT CỦA CÁC HÌNH ẢNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN LOẠI BAYES. Tạp chí ứng dụng toán học. 2. 17-28. (Đã xuất bản)
23.  Võ Văn Tài, Nguyễn Trang Thảo. 2015. CHÙM MỜ CỦA CÁC HÀM MẬT ĐỘ XÁC SUẤT. Nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy. Số 5. 37-38. (Đã xuất bản)
24.  Võ Văn Tài. 2015. PHÂN LOẠI BẰNG PHƯƠNG PHÁP BAYES VÀ BÀI TOÁN ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY CỦA NGÂN HÀNG. Hội thảo khoa học đào tạo và nghiên cứu ở Đồng bằng sông Cửu Long - Hội nhâp và phát triển, địa điểm trường ĐH Tây Đô, 11/2015. . 231-242. (Đã xuất bản)
25.  Võ Văn Tài. 2015. L1 – DISTANCE WITH CLASSIFICATION PROBLEM BY BAYESIAN METHOD AND APPLICATION IN BANK. Hội thảo khoa học Tài chính định lượng và các vấn đề liên quan, trường ĐH Tài chính Marketing TP HCM, 25-04-2015. . 277-293. (Đã xuất bản)
26.  Võ Văn Tài. 2014. PHÂN TÍCH THỐNG KÊ ĐỈNH LŨ TẠI TRẠM ĐO CHÂU ĐỐC TRÊN SÔNG HẬU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 34. 33-44. (Đã xuất bản)
27.  Võ Văn Tài, Phạm Minh Trực. 2014. DỰ BÁO DÂN SỐ VIỆT NAM BẰNG CÁC MÔ HÌNH THỐNG KÊ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 33. 130-138. (Đã xuất bản)
28.  Võ Văn Tài, Nguyễn Thị Hồng Dân. 2013. KHOẢNG CÁCH L1 VÀ BÀI TOÁN CHÙM CÁC HÀM MẬT ĐỘ XÁC SUẤT. KY Hội nghị Khoa học tự nhiên 2013. 1. 55. (Đã xuất bản)
29.  Võ Văn Tài, Phạm Minh Trực. 2013. DỰ BÁO DÂN SỐ VIỆT NAM BẰNG CÁC MÔ HÌNH THỐNG KÊ. KY Hội nghị Khoa học tự nhiên 2013. 1. 44. (Đã xuất bản)
30.  Võ Văn Tài. 2013. BÀI TOÁN PHÂN LOẠI VÀ ỨNG DỤNG TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG. KY Hội nghị Khoa học tự nhiên 2013. 1. 65. (Đã xuất bản)
31.  Võ Văn Tài. 2012. DỰ BÁO SẢN LƯỢNG LÚA VIỆT NAM BẰNG CÁC MÔ HÌNH TOÁN HỌC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 23b. 125-134. (Đã xuất bản)
32.  Võ Văn Tài. 2012. PHÂN LOẠI BẰNG PHƯƠNG PHÁP BAYES TỪ SỐ LIỆU RỜI RẠC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 23b. 69-78. (Đã xuất bản)
33.  Võ Văn Tài, Tô Anh Dũng. 2011. SỬ DỤNG KHOẢNG CÁCH L TRONG PHÂN TÍCH PHÂN BIỆT. Tạp chí ứng dụng Toán học. 1. 1. (Đã xuất bản)
34.  Võ Văn Tài, Nguyễn Trang Thảo. 2011. XÂY DỰNG CHÙM CÁC HÀM MẬT ĐỘ XÁC SUẤT TỪ DỮ LIỆU RỜI RẠC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 19a. 27-37. (Đã xuất bản)
35.  Võ Văn Tài, PHAM GIA THU, To Anh Dung. 2009. SAI SỐ BAYES VÀ KHOẢNG CÁCH GIỮA HAI HÀM MẬT ĐỘ XÁC SUẤT TRONG PHÂN LOẠI 2 TỔNG THỂ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
36.  Võ Văn Tài, PHAM GIA THU, To Anh Dung. 2009. ƯỚC LƯỢNG BAYES CHO TỶ LỆ TRỘN TRONG PHÂN LOẠI VÀ NHẬN DẠNG 2 TỔNG THỂ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)