BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN HỮU KHÁNH Giới tính: Nam
Email: nhkhanh@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: BM. Toán học
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Phân tích tính ổn định trong mô hình toán học của sự lan truyền virút cúm A (H1N1) 2014 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
2 Mô hình đối lưu nhiệt và ứng dụng nghiên cứu biến đổi khí hậu. 2011 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
3 T2008-15; Sử dụng phần mềm Toán học hỗ trợ cho giảng dạy ở bậc đại học 2009 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Vi tích phân - Tập 1
NXB Giáo dục Việt Nam 2009 X  
2 Lý thuyết độ đo và tích phân
Trường Đại học Cần Thơ 2011 X  
3 Đại số tuyến tính & Hình học 1
NXB Đại học Cần Thơ 2013   X
4 Đại số tuyến tính & Hình học 2
NXB Đại học Cần Thơ 2013   X
5 Giải tích hàm
978-604-919-053-7. X  
6 Lý thuyết độ đo và tích phân
X  
7 Toán cao cấp B
  X
8 Toán rời rạc - Toán Ứng dụng
978-604-919-052-0.   X
9 Vi tích phân A2
978-604-919-615-7 X  
10 Đại số tuyên tính & hình học 2
  X
11 Đại số tuyến tính và hình học
  X
12 Đại số đại cương
  X
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Võ Văn Tài, Luan Nguyenhuynh , Nguyễn Hữu Khánh. 2022. BUILDING THE FORECASTING MODEL FOR TIME SERIES BASED ON THE IMPROVEMENT OF FUZZY RELATIONSHIPS. Iranian Journal of Fuzzy Systems. 19. 89-106. (Đã xuất bản)
2.  Dinh Phamtoan, Võ Văn Tài, Nguyễn Hữu Khánh. 2021. FUZZY CLUSTERING ALGORITHM FOR OUTLIER-INTERVAL DATA BASED ON THE ROBUST EXPONENT DISTANCE. Applied Intelligence. 1. 1-16. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Hữu Khánh. 2017. DYNAMICAL ANALYSIS AND APPROXIMATE ITERATIVE SOLUTIONS OF AN ANTIDOTAL COMPUTER VIRUS MODEL. International Journal of Applied and Computational Mathematics. 3. 829-841. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Hữu Khánh. 2016. STABILITY ANALYSIS OF AN INFLUENZA VIRUS MODEL WITH DISEASE RESISTANCE. Journal of the Egyptian Mathematical Society. 24. 193-199. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Hữu Khánh. 2016. DYNAMICS OF A WORM PROPAGATION MODEL WITH QUARANTINE IN WIRELESS SENSOR NETWORKS. Applied Mathematics & Information Sciences. 10 (5). 1739-1746. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Hữu Khánh, Nguyễn Bích Huy. 2016. STABILITY ANALYSIS OF A COMPUTER VIRUS PROPAGATION MODEL WITH ANTIDOTE IN VULNERABLE SYSTEM. Acta Mathematica Scientia. 36B(1). 49-61. (Đã xuất bản)
7.  Nguyễn Bích Huy, Nguyễn Hữu Khánh, Võ Việt Trí . 2016. FIXED POINT THEOREMS VIA CONE-NORMS AND CONE-VALUED MEASURES OF NONCOMPACTNESS. Fixed Point Theory. 17 (2). 349-358. (Đã xuất bản)
8.  Nguyễn Bích Huy, Nguyễn Hữu Khánh, Bui The Quan. 2016. EXISTENCE AND MULTIPLICITY RESULTS FOR GENERALIZED LOGISTIC EQUATIONS. Nonlinear Analysis: Theory, Methods & Applications. 144. 77-92. (Đã xuất bản)
9.  Nguyễn Hữu Khánh. 2014. STABILITY ANALYSIS OF A TRANSMISSION MODEL FOR INFLUENZA VIRUS A H1N1. International Journal of Scientific & Engineering Research. 5. 1-10. (Đã xuất bản)
10.  Nguyễn Hữu Khánh. 2012. STABILITY ANALYSIS IN COMPETITION POPULATION MODEL. International journal of mathematical models and methods in applied sciences. 6. 11-19. (Đã xuất bản)
11.  Nguyễn Hữu Khánh. 2012. STABILITY ANALYSIS FOR A MODEL OF NATURAL RESOURCES. Engineering Science and Technology: An International Journal (ESTIJ). 2. 276-280. (Đã xuất bản)
12.  Nguyễn Hữu Khánh, Ale Jan Homburg. 2005. RESONANT HETEROCLINIC CYCLES AND SINGULAR HYPERBOLIC ATTRACTORS IN MODELS FOR SKEWED VARICOSE INSTABILITY. Nonlinearity. 18. 155-173. (Đã xuất bản)
13.  Nguyễn Hữu Khánh, Ale Jan Homburg. 2005. GLOBAL BIFURCATIONS TO STRANGE ATTRACTORS IN A MODEL FOR SKEW VARICOSE INSTABILITY IN THERMAL CONVECTION. Physica D. 211. 235?262. (Đã xuất bản)
14.  Nguyễn Hữu Khánh, Nguyễn Bích Huy. 2003. ON A CLASS OF INCLUSIONS IN ORDERED SPACES. Journal for Analysis and its Applications. 22. 543–551. (Đã xuất bản)
15.  Nguyễn Hữu Khánh, Nguyễn Bích Huy. 2000. FIXED POINT FOR MULTIVALUED INCREASING OPERATORS. Journal of Mathematical Analysis and Applications. 250. 368-371. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Hữu Khánh, Luong Lương Thị Thảo Tâm, Lâm Duy Nhất. 2022. MÔ HÌNH ĐẠO HÀM PHÂN THỨ CHO SỰ LAN TRUYỀN COVID-19 VỚI BIỆN PHÁP CÁCH LY. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58. 51-59. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Hữu Khánh, Nguyễn Dương Phương Thành. 2020. MÔ HÌNH NGẪU NHIÊN CHO SỰ LAN TRUYỀN VIRUS CORONA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Tự nhiên. 36-45. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Hữu Khánh. 2013. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TÍNH ỔN ĐỊNH TRONG CÁC MÔ HÌNH LAN TRUYỀN BỆNH SEIR. KY Hội nghị Khoa học tự nhiên 2013. 1. 1. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Hữu Khánh. 2011. ĐỘNG LỰC CỦA MÔ HÌNH TRUYỀN BỆNH SỐT RÉT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 17b. 190-200. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Hữu Khánh. 2011. PHÂN TÍCH TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA MÔ HÌNH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 20a. 269-278. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Hữu Khánh. 2011. PHÂN NHÁNH CỦA CHU TRÌNH CHỨA HAI ĐIỂM CÂN BẰNG VỚI ĐIỀU KIỆN CỘNG HƯỞNG TRONG MÔ HÌNH ĐỐI LƯU NHIỆT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 20a. 258-268. (Đã xuất bản)
4. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Toán học ứng dụng 
Xác nhận
của Trường Đại học Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 05 tháng 06 năm 2023
(Người kê khai ký tên
và ghi rõ họ tên)
Nguyễn Hữu Khánh