Thông tin ĐTDA » Thông tin chi tiết ĐTDA

Mã ĐTDA EUGER00820NCTS 
Tên đề tài dự án Nghiên cứu cân bằng axit amin bổ sung vào thức ăn có hàm lượng protein khác nhau lên tăng trưởng, tỉ lệ sống và hiệu quả sử dụng thức ăn của tôm thẻ chân trắng, Litopenaeus vanamei” (đề tài Shrimpevonik20)
(Shrimpevonik20) 
Phân loại đề tài Đề tài cấp bộ
(by Ministry) 
Lĩnh vực nghiên cứu Chưa xác định 
Lĩnh vực nghiên cứu theo trường Khác
(English) 
Loại hình nghiên cứu  
Tính cấp thiết  
Mục tiêu  
Nội dung  
Hiệu quả
Chuyển giao  
Thời gian thực hiện 03/2020⇒02/2021 
Chủ nhiệm 000269 - Trần Thị Thanh Hiền 
Cán bộ hướng dẫn  
Thành viên tham gia  
Sản phẩm thuyết minh
Tên sản phẩm Thông tin diễn giải
Tổng kinh phí 600.000.000 (VND) 
Nguồn kinh phí
Tên nguồn kinh phí Số tiền (VND)
Đơn vị chủ quản Du an HTQT 
Đơn vị chủ trì Trường Đại học Cần Thơ 
Đơn vị thực hiện  
Năm quản lý 2020 
Gửi thông tin Đã gửi
Trạng thái thẩm định nội dung Đồng ý 
Ngày thẩm định nội dung  
Ý kiến thẩm định nội dung  
Tâp tin thuyết minh