Thông tin ĐTDA » Thông tin chi tiết ĐTDA

Mã ĐTDA 107.01-2017.320 
Tên đề tài dự án Điều khiển chủ động cho cần cẩu container hoạt động trên biển
(Eng) 
Phân loại đề tài Đề tài cấp bộ
(by Ministry) 
Lĩnh vực nghiên cứu Tự động hóa (CAD/CAM, v.v...) và các hệ thống điều khiển, giám sát; công nghệ điều khiển số bằng máy tính (CNC),... 
Lĩnh vực nghiên cứu theo trường Khác
(English) 
Loại hình nghiên cứu  
Tính cấp thiết  
Mục tiêu  
Nội dung  
Hiệu quả
Chuyển giao  
Thời gian thực hiện 01/2019⇒08/2020 
Chủ nhiệm 001571 - Ngô Quang Hiếu 
Cán bộ hướng dẫn  
Thành viên tham gia  
Sản phẩm thuyết minh
Tên sản phẩm Thông tin diễn giải
Tổng kinh phí 655.000.000 (VND) 
Nguồn kinh phí
Tên nguồn kinh phí Số tiền (VND)
Đơn vị chủ quản Quỹ PTKH&CN Quốc Gia 
Đơn vị chủ trì Trường Đại học Cần Thơ 
Đơn vị thực hiện Khoa Công nghệ 
Năm quản lý 2019 
Gửi thông tin Đã gửi
Trạng thái thẩm định nội dung Đồng ý 
Ngày thẩm định nội dung  
Ý kiến thẩm định nội dung  
Tâp tin thuyết minh