Thông tin ĐTDA » Thông tin chi tiết ĐTDA

Mã ĐTDA 103.01-2017.74 
Tên đề tài dự án Nghiên cứu các đặc tính vật lý quan trọng của hệ thấp chiều tạo bởi vật liệu Graphene và vật liệu tựa Graphene bằng phương pháp nguyên lý ban đầu
(First-Principles Studies on Essential Properties of Low-dimensional Systems based on Graphene and Graphene-like Materials) 
Phân loại đề tài Đề tài cấp bộ
(by Ministry) 
Lĩnh vực nghiên cứu Vật lý các chất cô đặc (bao gồm cả vật lý chất rắn; siêu dẫn) 
Lĩnh vực nghiên cứu theo trường Kỹ thuật công nghệ và công nghệ thông tin - truyền thông
(English) 
Loại hình nghiên cứu Nghiên cứu ứng dụng 
Tính cấp thiết  
Mục tiêu  
Nội dung  
Hiệu quả
Chuyển giao  
Thời gian thực hiện 01/2018⇒01/2020 
Chủ nhiệm 001108 - Nguyễn Thành Tiên 
Cán bộ hướng dẫn  
Thành viên tham gia  
Sản phẩm thuyết minh
Tên sản phẩm Thông tin diễn giải
Bài báo đăng tạp chí nước ngoài 2
Bài báo đăng tạp chí trong nước 1
Hội nghị khoa học 1
Cao học 2
Tổng kinh phí 571.000.000 (VND) 
Nguồn kinh phí
Tên nguồn kinh phí Số tiền (VND)
Kinh phí từ ngân sách 571.000.000
Đơn vị chủ quản Quỹ PTKH&CN Quốc Gia 
Đơn vị chủ trì Trường Đại học Cần Thơ 
Đơn vị thực hiện Khoa Khoa học Tự nhiên 
Năm quản lý 2017 
Gửi thông tin Đã gửi
Trạng thái thẩm định nội dung Đồng ý 
Ngày thẩm định nội dung  
Ý kiến thẩm định nội dung  
Tâp tin thuyết minh thuyetminh_13217.pdf